Софийският градски съд (СГС) поема висящите дела на Специализирания наказателен съд след неговото закриване, а спецсъдиите, които са докладчици по тях, ще бъдат командировани, за да ги довършат. Това предвиждат промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), посветени на закриването на специализираните съдилища и прокуратури, които днес бяха публикувани за обществено обсъждане (пълния текст на законопроекта виж тук).

Измененията в ЗСВ уреждат реда за довършване на делата и преназначаването на спецмагистратите и съдебните заседатели, както и премахването на кариерните и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет, инспекторите в ИВСС и председателите и зам.-председатели на съдилища.

По въпроса за делата

Специализираните съдилища и прокуратури няма да бъдат закрити с обнародването на промените в ЗСВ в Държавен вестник, тъй като е предвидено, че те ще влязат в сила след два месеца. След изтичането на тези два месеца, ще започнат да текат и сроковете за прехвърлянето на делата и преписките.

В проекта въпросът с висящите дела е уреден така, че те да продължат, а да не започват отначало.

Решението, което се предлага, е следното: „Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключване на производствата по тях“.

Аналогичен е и текстът по отношение на висящите дела в апелативния спецсъд – те се прехвърлят в Софийския апелативен съд, а докладчиците, ако не работят там, се командироват, за да си ги довършат или да изготвят мотивите си.

С цел спазване на изискването за неизменност на съдебния състав е предвидено съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, съответно в Софийския апелативен съд да бъдат командировани за участие в разглеждането на делата до приключване на производствата по тях. За съдиите от съдебния състав, разгледали въззивните дела, по които е постановена присъда или са обявени за решаване, които не са преназначени в Софийския апелативен съд, е предложено да бъдат командировани за изготвянето на мотиви към присъдата или за произнасяне и обявяване на решението по делото. Посочените уточнения са необходими, тъй като тези хипотези не са уредени в ЗСВ при правилата за командироване на магистратите“, се посочва в мотивите.

По отношение на делата, по които все още не е проведено разпоредително или закрито заседание, е предвидено в 7-дневен срок от влизането в сила на промените в ЗСВ, да бъдат изпратени по подсъдност на съответните съдилища (окръжни и апелативни, за подсъдността виж по-долу), които ще ги насрочат за разглеждане.

Неприключилите досъдебни производства в Специализираната прокуратура ще се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в 7-дневен срок от влизане в сила на промените в ЗСВ. Организацията по предаването на делата е възложена на административните ръководители.

Предвиждат се и промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според които СГС ще има специална компетентност. Тя е уредена в нова ал. 3 на чл. 35 от НПК по следния начин: „На Софийския градски съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, от членове на Висшия съдебен съвет, от главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, от членовете на Комисията за противодействие на корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и от председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции, както и делата за престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс, освен ако не се прилагат особените правила на глава тридесет и първа“.

Иначе всички останали дела, които в момента се разглеждат от спецсъда, ще станат подсъдни на местнокомпетентните окръжни съдилища.

През изминалия период поетапно беше разширена тяхната компетентност. Първоначално възложената им компетентност по дела за усложнена престъпна дейност по тежки престъпления, свързани с организираната престъпност беше разширена, включвайки и дела по корупционни състави по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности и делата по съставите на престъпленията срещу републиката. Този подход целеше да компенсира липсата на достатъчно убедителни и последователни резултати, които да обосновават съществуването на органите на специализираното наказателно правосъдие“, се припомня в мотивите.

В тях се казва още, че смесването на критериите за специализация по материя (предмет) и специализация с оглед субектите нарушава принципа за независимост на съда, а от тук и принципа на правовата държава. „Въведената специализация влиза в колизия със стандартите, формулирани в Становище № 15/2012 на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС). Избраният от законодателя подход на специализацията, която се основава върху неизчерпателно и избирателно изваждане на част от престъпленията по отношение на категория субекти, упражняващи различни публични функции, е силно проблематично от гледна точка на независимостта на съда. Стандартите на КСЕС за специализираното правосъдие ясно определят, че всяка необоснована намеса в съществуващата институционална структура на съдилищата чрез отделяне на специализирани съдилища от общите, доколкото допуска различна от общата мярка на правораздаване, представлява опасност за върховенството на правото“, пише в мотивите.

Припомнят се и последните два доклада за върховенството на правото на Европейската комисия, в които дейността на спецправосъдието е оценена критично заради липсата на окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта.

Авторите на проекта отбелязват още, че дейността на спецсъдилищата и спецпрокуратурата не води до постигане на формулираните при създаването ѝ цели, а създава допълнителни рискове за независимостта на съдебната власт и ерозира върховенството на правото.

Преназначаването на магистратите и служителите и какво става със съдебните заседатели

Магистратите от специализираните съдилища и прокуратури ще бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Цялата процедура за това трябва да завърши преди изтичането на двата месеца за влизането в сила на промените, т.е. преди официално да са закрити спецсъдилищата.

В 14-дневен срок от обнародване на промените, съдиите и прокурорите ще трябва да подадат заявление до съответната колегия на Висшия съдебен съвет, в което да посочат в кой окръжен или апелативен съд или в коя прокуратура искат да работят. Следователите се преназначават в следствените отдели на окръжните прокуратури, които посочат в заявлението си. Съответната колегия ще трябва да се произнесе в 30-дневен срок. А новото назначаване на магистратите ще стане факт от влизането в сила на закона.

По отношение на съдебните заседатели, които участват в съставите по делата на спецсъда, е предвидено следното: „С влизането на закона в сила се прекратява мандатът на съдебните заседатели, избрани за участие в производствата пред Специализирания наказателен съд, с изключение на съдебните заседатели, участващи в производства, по които е проведено разпоредително заседание. В тези случаи съдебните заседатели се считат за избрани за Софийския градски съд и мандатът им се прекратява от датата на обявяване на мотивите към присъдата или от датата на прекратяване на наказателното или съдебното производство“.

Що се отнася до служителите в специализираните съдилища и прокуратури, техните правоотношения ще се уредят по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, който регламентира запазване на правоотношението на работника при смяна на работодателя.

Заложено е още СГС да е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на спецсъда, а САС – на апелативния спецсъд. Софийската градска става правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализираната прокуратура, а Софийската апелативна прокуратура – на апелативната спецпрокуратура.

От НПК отпада и Глава 31а, която предвижда особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на спецсъдилищата.

Предлага се да отпадне и компетентността на следователите да разследват редица престъпления, извършени от  заемащите висши публични длъжности. Това ще стане с отмяната на т. 2а на чл. 194, ал. 1 от НПК. В момента тази разпоредба урежда, че следователи разследват престъпления като подкуп, присвояване, документни, длъжностни, данъчни престъпления, имотна облага, безстопанственост и др., извършени от „лица, заемащи висши публични длъжности, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. С премахването ѝ тези престъпления ще се разследват от МВР.

По отношение на висящите конкурси за спецсъдилищата и прокуратурите, в проекта е посочено, че те се прекратяват. Същото важи и за започналите атестационни процедури.

Край на кариерните и финансовите бонуси

Да отпаднат всички кариерни и финансови бонуси за членове на ВСС, инспектори и административни ръководители, предвиждат още промените.

След края на мандата си кадровиците и инспекторите ще се връщат на длъжността, която са заемали преди избора им. Те няма да получават и допълнителното обезщетение при последващо освобождаване от длъжност, предвидено в чл. 225, ал. 4 от ЗСВ, което беше прието по времето на кабинета „Борисов 3“.

Предвиждат се промени в чл. 169, ал. 5 от ЗСВ като от текста отпада възможността шефове и зам.-шефове на съдилища да бъдат възстановени на длъжност „равна по степен“ на заеманата преди избирането им. Т.е. те ще се връщат на предишната си позиция.

Въведените в атакуваните разпоредби на Закона за съдебната власт (ЗСВ) възможности за получаване на „кариерен бонус“ от членовете на ВСС и на Инспектората към ВСС представляват директна форма на намеса в самоуправлението и кариерното развитие в рамките на съдебната власт. Този подход на законодателя засилва политическата намеса и влияние във ВСС и Инспектората към ВСС като създава особен стимул за членовете на тези органи да следват не утвърдените професионални стандарти, а да се съобразяват с различни външни за системата очаквания, изисквания и аргументи„, се казва в мотивите към законопроекта.

Отбелязва също така, че смисълът на повишаването на магистрати в органите на съдебната власт е осигуряването на качествено осъществяване на възложената им работа. „Поради това, един от основните критерии за повишение в длъжност трябва да е именно нивото на изпълнение на функционалните им правомощия. Решаващи за кариерното развитие трябва да се заключенията, основани на обективната преценка на професионализма и интегритета на съответния магистрат, а не на качеството на работата му по осъществяване на функциите във ВСС и Инспектората към ВСС, които са административни и контролни, съответно са неотносими към същинската дейност на съдиите, прокурорите и следователите„, пише в мотивите.

Въведено е и задължение за главния прокурор да публикува издадените от него писмени инструкции и указания относно дейността на прокуратурата в изпълнение на функциите си по осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

179
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam!
Ad nauseam!
01 февруари 2022 1:33
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
31 януари 2022 13:36
Гост

Ще настъпи уникален батак. Ще има маса дела, вкл. и в Страсбург. Тези магистрати ще трябва да се назначават някъде. Няма начин да се върнат от там, от където са дошли, защото са спечелили конкурс за специализираните органи. Т.е. дошли са от по-ниски инстанции.Нямат дисциплинарни производства, за да се обоснове понижаване. Нямат наказания. Ще трябва да се назначат там, където желаят. Ако това им право се откаже – следва лавина от дела. И софийските съдилища и прокуратури ще се увеличат достатъчно, за да нямат работа. Това не е реформа. Това е запушване в стил Христо Иванов. / той измисли тази… Покажи целия коментар »

иАнониме123н Относно анкетиращ
иАнониме123н Относно анкетиращ
30 януари 2022 23:11
Гост

С плюс смята се за способен, но реално неуспява във външните конкурси за съдебната система, защото толкоз са му възможностите и е негативно настроен към магистратите.
С минус магистратите са маскари и търтеи, а той пострадал тях.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2022 9:53
Гост

А въздържал се?

анкета за необходимостта от ВАдмС
анкета за необходимостта от ВАдмС
30 януари 2022 21:08
Гост

Анкета:

Необходим ли е отделен Върховен административен съд?

Гласуване с плюс: ДА, необходим е.
Гласуване с минус: НЕ, не е необходим

анкета за интегритета на прокуратурата
анкета за интегритета на прокуратурата
30 януари 2022 21:06
Гост

Анкета:
Изпълнява ли прокуратурата политически поръчки?

Гласуване с плюс: ДА, изпълнява.
Гласуване с минус: НЕ, не изпълнява.

анкета за конкурсите за инсталиране
анкета за конкурсите за инсталиране
30 януари 2022 21:04
Гост

Анкета:
Честни ли са конкурсите за постъпване в съдебната система?

Гласуване с плюс: ДА, конкурсите са честни.
Гласуване с минус: НЕ, конкурсите не са честни.

анкета за неплащането на осигуровки в съдебната си
анкета за неплащането на осигуровки в съдебната си
30 януари 2022 21:02
Гост

Анкета:
Одобрявате ли неплащането на осигуровки от инсталираните в съдебната система ?

Гласуване с плюс: ДА, одобрявате.
Гласуване с минус: НЕ, не одобрявате.

вашето мнение за 20-те заплати при напускане
вашето мнение за 20-те заплати при напускане
30 януари 2022 20:59
Гост

Анкета:
Одобрявате ли изплащането на до 20 заплати при напускане и пенсиониране от съдебната система?

Гласуване с плюс: ДА, одобрявате.
Гласуване с минус: НЕ, не одобрявате

вашето мнение за бонусите за ЧНГ
вашето мнение за бонусите за ЧНГ
30 януари 2022 20:57
Гост

Анкета:
Одобрявате ли изплащане на допълнителен бонус за ЧНГ в съдебната система.

Гласуване с плюс-ДА ,одобрявате
Гласуване с минус-НЕ, не одобрявате

вашето мнение за парите за дрехи
вашето мнение за парите за дрехи
30 януари 2022 20:56
Гост

Анкета:
Одобрявате ли плащането на около 3000 лв. пари за дрехи през 2021г за инсталираните в съдебната система?
Гласуване с плюс-ДА, одобрявате, минус-НЕ, не одобрявате

Анонимен
Анонимен
30 януари 2022 17:01
Гост

Така ще е след като се говори, че „инфлацията ще редуцира потреблението“ вместо да кажат, че цените станаха ужасни и това няма да е за последно. Такава ще им е и съдебната реформа. СГС, САС, СОС и военните съдилища ще се напълнят с наказателни съдии. И по цял ден ще се чудят какво да правят. Но „инфлацията ще редуцира потреблението.“ Промяна и реформа.

адвокат от САК
адвокат от САК
30 януари 2022 11:22
Гост

Ето част от финансовите мотиви на пп за посочената “реформа“-
https://trud.bg/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8/
Който разбрал- разбрал. Който не е- да чете- в материала, видно от съдържанието му, се съдържат множество проверки в определени регистри, той не е ала- бала…

Тук не е място за тролове
Тук не е място за тролове
30 януари 2022 14:36
Гост

Това е форум за мислещи юристи и предвид този факт не е особено подходящо да пускате опорни точки от кафявите медии на Делян Пеевски, които поначало се споделят единствено от партийните дейци на ГЕРБ, ДПС и техните интернет тролове.

адвокат от САК
адвокат от САК
30 януари 2022 15:37
Гост

До “Тук не е място за тролове 30 януари 2022 14:36“ Това не е опорна точка, а журналистическо разследване, което съобщава ФАКТИ, а факт- съгласно правната доктрина на Р. България е нещо, което вече се е случило в обективната действителност. Въпросът е- дали кирилпетковските тролове разбирате разликата между факт, твърдение , оспорен факт и доказан факт. Видно от коментара Ви, не разбирате тази разлика, но… естествено, “Всичко, което не е с вас, е против вас и е ваш смъртен враг, затова трябва да се внушава,че е и обществен враг номер едно и да се дискредитира по такъв начин, че на… Покажи целия коментар »

Браво
Браво
30 януари 2022 16:09
Гост

Това не е сериозно журналистическо разследване. Факти нямат практика да наемат журналисти на работа. Труд също уволни отдавна всичките си журналисти. Там работят послушковци, които пишат каквото им кажат, на база материали, които им подадат. За останалите в този форум само бих казал, да не гледат от мен и да не дават храна на трола.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2022 17:02
Гост

ти си силно малоумен.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2022 17:20
Гост

и това го пише един от най-големите тролове! Издишаш!

Анкета-безплатно ли е УПО-то в НО на СГС?
Анкета-безплатно ли е УПО-то в НО на СГС?
30 януари 2022 6:40
Гост

Анкета:

ПЛАЩА ЛИ СЕ В СГС-Наказателно отделение ЗА ПОЗИВЕН ЗА ЗАТВОРНИКА РЕЗУЛТАТ при делата за условно предсрочно освобождаване? Гласувайте с Плюс-ДА(тоест плаща се), минус-НЕ(не се плаща, УПО-то е безплатно).

–––––
Моето мнение е,че УПО-то е безплатно, не се плаща нищо. Вие какво мислите?

корекция
корекция
30 януари 2022 6:41
Гост

да се чете позитивен, а не позивен.

Всички тролове на амбразурата!!!
Всички тролове на амбразурата!!!
29 януари 2022 19:28
Гост

Това не е промяна, подмяна! Искат да отнемат суверенното вътрешно убеждение на прокуратурата да може сама да преценя напр., че единия от списъка Магнитски е извършил поне 20 престъпления, а другия е чист като сълза! Това е намеса в независимата съдебна власт, както биха казали 20-те контрапротестиращи интелигентни граждани с анцузи и татуировки, които подкрепиха Гешев при избора му за главен прокурор!

адвокат от САК
адвокат от САК
29 януари 2022 20:59
Гост

Ахааа- всеки, който не приема безрезервно политикорелигиозната нова секта пп и явните й тъпотии и управленска немощ, бил трол от противниковият й отбор, а;D И троловете им са като членовете на сектата- неуки, но… с апломб ни поднасят новото/ но твърде познато сталинистко“ който не е с нас, е против нас“;D Истината е , че колкото и коментара да напишете, не можете да изпълните със съдържание безсъдържателната съдебна “реформа“ на пп, а именно- да се подменят всички “хора“ на предишните властимащи, с ваши- на новата власт “хора“- в това ви е “реформата“;D

адвокат от САК
адвокат от САК
29 януари 2022 21:05
Гост

“….сама да преценя….“ Oлелее- марш в училище да учите БЕЛ… Думата е “ПРЕЦЕНЯВАМ“ , следователно изречението трябва да е “… прокуратурата сама да ПРЕЦЕНЯВА…“ Започвам да разбирам, че възрастта Ви е не повече от 25 години- неслучайно думата “преценя“ е думата на 2021 г.в България- обичайно, в този й “вариант“ се използва от поколението, което не се мори да учи български език, а преценява, че е по-добре да се задълбочи в английския;D

Излечимо ли е троленето в този форум?
Излечимо ли е троленето в този форум?
29 януари 2022 23:00
Гост

Всички които не подкрепят „реформаторските“ ви безумия са гербаджии, защитници на Гешев и противници на демокрацията. Да, ама не. Точно обратното! Заради тъпунгери и продажници като вас имаме Гешев, 12 години Баце и клептокрация! Защото му пристанахте в израз на висока коалиционна култура и вместо да сте яростна опозиция променихте конституцията разделяйки ВСС, създавайки ИВСС и другите безумия от които не само че не произлезе нищо, ами стана и по-зле. Целта беше ясна – яхване на кадруването, чадър над нашите олигарси и отчет за сребърниците на Козяк. И сега? Пак от същото. Да, ама не. Лъжливото овчарче Ицо Торбалан, днес… Покажи целия коментар »

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
30 януари 2022 0:34
Гост

Колеги, вземайте пример от трола от САК! Вече второ нощно дежурство кара! Хайде моля ви се и вие се включете да им обясните някои моменти на престъпните протестъри! Шиши каза двоен надник за тролене през почивните дни!

питане до селяндура
питане до селяндура
30 януари 2022 6:33
Гост

Абе аграр, не го ли научи,че се казва „преценява“ ,а не преценя. Ти да не си от Толбухин, бе селяндур?

Честит напредък!
Честит напредък!
29 януари 2022 19:09
Гост

Др. Христо Иванов бе преизбран за „лидер“ на Да, България.

За реформа всяка забравете! Властта като самоцел. И в името Прокопиево по линия на спонсорството от Америка за България … другото е сън в лятна нощ.

незапознат
незапознат
30 януари 2022 6:42
Гост

Че в БСП да не би Корнелия да не я преизбраха?

РеформичкаТа
РеформичкаТа
29 януари 2022 17:21
Гост

8 странички бисерчета в ЗИД-че.

Мъка, мъка, мъка реформаторска.

ДА, БЪЛГАРИЯ
ДА, БЪЛГАРИЯ
29 януари 2022 16:41
Гост

Напънал се Реформаторският блок и родил опитно мишле. Преформатирано от времето на искрената му коалиционна любов към Баце.

Re:
Re:
29 януари 2022 17:18
Гост

Уродче.

По-добре нищо да не пипат. Ще стане още по-зле.

червено-синя мъгла
червено-синя мъгла
30 януари 2022 6:44
Гост

А в БСП пък да не би да е различен изборния резултат. И там си избраха същия кандидат.

Марко Тотев
Марко Тотев
29 януари 2022 16:38
Гост

Просто трагедия. С малко „т“.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
29 януари 2022 16:36
Гост

Толкоз си могат от четворната подмяна!

Капацитети на 98%mvQ.

Тролската истина от последна инстанция
Тролската истина от последна инстанция
29 януари 2022 16:30
Гост

Който не подкрепя това недоносче уродливо наречени ЗИДЗСВ е гешевтар, фен на Цаци и слуга на Баце!

Подмяната продължава.

Свински тикво-трол с каскет
Свински тикво-трол с каскет
29 януари 2022 13:58
Гост

Напълно подкрепям Гешев! Няма нищо по-нормално от това лошия олигарх от Магнитски да има 20 обвинения, а добрия нито 1! Всички 92% от българите, които критикуват Гешев са платени от Божков протестъри!

Браво
Браво
29 януари 2022 16:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвокат от САК
адвокат от САК
29 януари 2022 13:18
Гост

Подкрепям Гешев като главпрок; подкрепям и Цацаров като прокурор във ВКП и е добре те да останат на тези си позиции, защото е видно, че всяка атака срещу тях се основава на голият факт, че си вършат отлично работата и че ИМА заведени досъдебни производства срещу олигарси, един от които е сочен за организатор на ОПГ и че ИМА реални действия- наложени запори и възбрани на лични банкови сметки и недвижими имущества на обвиняемите, естествено, въз основа на доказателства, годни за съд. ТОВА е отлична новина за България.

адвокат от САК
адвокат от САК
29 януари 2022 13:01
Гост

До “Дежурен Пеевски трол 29 януари 2022 11:44“ Разбра ли, платен кирилпетковски троле- ТОКУ-ЩО УМРЯ най- силната ви опорна точка и остана наяве само грозната истина- че всички, които сте против спецсъда и спец прокуратурата, всъщност сте платени тролове на василев и божков, защото посочените две лица имат не само образувани досъдебни производства и качеството “обвиняеми“ по тях, но имат и законно наложени ЗАПОРИ върху лични техни имущества и банкови сметки- ТОВА е грозната истина, ЗАТОВА сте наети да обработвате общественото мнение, ЗАТОВА намесвате пеевски като ПАРАВАН, но…. номерата ви вече УМРЯХА- хахахаха;0

Случаен
Случаен
29 януари 2022 13:00
Гост

Тия имали дело с 20 подсъдими. Дано да са му дали ход, защото ако ми кацне на бюрото ще искам преназначаване.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 13:18
Гост

Имат и с 40. Тези с по 20 не са едно.

адвокат от САК
адвокат от САК
29 януари 2022 12:53
Гост

https://blitz.bg/politika/balont-riko-se-spuka-sdt-v-nyu-york-prekrati-deloto-spryamo-delyan-peevski_news865362.html По информация на вестник „24 часа“, на 28.01.2022г. Окръжният съд в Ню Йорк е постановил решение, с което производството по делото „РИКО“ е било прекратено – както относно Делян Пеевски, така и спрямо всички други ответници от България.
В публикацията се посочва, че от мотивите към решението става ясно, че съдът е установил липса на каквото и да било основание американският съд да разглежда подобни претенции против чуждестранни ответници, включително основаващи се в случая и на конспиративните теории на ищците за предполагаема юрисдикция в САЩ.

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
29 януари 2022 11:44
Гост

Колеги, повече от година пишем похвални слова за невероятните успехи на спецправосъдието, ама това не хвана дикиш ни у нас ни в чужбина. Не ни остана нищо друго освен да се опитаме да внушим как СГС е едновременно най-некомпетентния и най-корумпирания съд и как ще настане правосъден Армагедон ако подсъдността по делата по които и нашият любим спонсор може да има определено качество един ден бъде преместена към СГС. 25 стотинки на коментар, дерзайте!

Случаен
Случаен
29 януари 2022 12:17
Гост

Не, не е вярно, СГС,НО са изключително почтени! Повече почтени, по- малко изключително! Много се връзваш на писания в анонимен форум. Първо съдиите в СГС няма да гледат делата на СНС, второ, ти като знаеш истината, защо се палиш.

Ad nauseam
Ad nauseam
29 януари 2022 11:06
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Иванчо Хаджипенчович
Иванчо Хаджипенчович
29 януари 2022 19:13
Гост

Цъкайте „-„. Цъкайте. Това е Голата Маха. А дали ви харесва … когато заплатите на съдиите пак станат 1/3 от тези на продавачките, като в края на 1990-те, ще ви питам що е то реформа и има ли почва у нас?

511
511
29 януари 2022 10:55
Гост

Така – да се насочим към истинска дискусия, като се опитаме да излезем от обидите и личните хули. Председателите на САС и на СГС ще имат доста работа – тези съдилища стават правоприемници на САпС и на СНС (друг е въпросът какви ще са последиците от това механично „прехвърляне“ на „личния състав“ от „спецовете“ към общите съдилища), но никой ли не се е замислял, че отделните прокуратури не са юридически лица и не могат да бъдат „правоприемник“ на друго неперсонифицирано „лице“. За това как да се разбират следните разпоредби: (4) Софийската градска прокуратура е правоприемник на активите, пасивите, правата и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 11:59
Гост

Софийска окръжна е правоприемник на СП.

За протокола
За протокола
29 януари 2022 10:51
Гост

Със старите специализирани Каки – новото кабаре – СГС.

И ако това е реформа, тури й Пепел (с прах).

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:22
Гост

Това не е реформа. Това е пародия. За да се отстрани един проблем се създава друг.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:21
Гост

Колеги, от вътрешен източник разбрах, че в спецовете настанала масова радост след като прочели закона, даващ им право на избор. Решили са да изберат военното правораздаване предвид неговата „тежка натовареност“.
От АСпНС щели да попадат заявления за преназначения във Военно-апелативния съд, където ще имат по 2 дела на година. От СНС пък щели да изберат Военен съд София, където положението е същото.
Пращат много благодарности на Надежда и компания. Господ здраве да й дава!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:27
Гост

Амин! Ама не забравяйте и колегите от ССБ и те много помогнаха, без да съзнават разбира се, но пак се зачита. И на тях Господ здраве да дава!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
29 януари 2022 10:47
Гост

Поздравления и за Емо Дечев! Готов съм с една единица да му вдигна дипломата, само да мине законопроекта!

Сменете плочата!
Сменете плочата!
29 януари 2022 11:21
Гост

Вярвай си, че се радват! Повечето ще изтеглят къси клечки защото дългите са кът и са за най-верните на Гешев, а в СК вече няма да са склонни да му играят по свирката, предвид влошаващата се и за тях ситуация. Ще се прехвърлят и разкриват бройки, но не и във военния съд София, а в СГС, окръжните и апелативните съдилища. Преценката ще бъде на база къде отиват делата, а повечето са за престъпления в провинцията така, че доста хора ще отпътуват от София. В ПК на ВСС е ясно, но и там ще има яко рев, сълзи и сополи.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 11:46
Гост

Никой няма да отпътува за там, където не иска. Просто не може.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 11:36
Гост

Същото е положението и при следователите. Оставиха им 2-3 члена от НК да разследват и натовариха още повече разследващите полицаи. БРАВО на доц. Рашков. Следователите от 20 год. нямат никаква работа, сега не знам въобще за какво ще ходят на работа. Защо държите разследващите полицаи в МВР, след като пак цялата работа минава през прокуратурата?

Браво
Браво
29 януари 2022 9:57
Гост

Хммм, колеги, обаче никъде не се вижда, че някой ще бъде назначаван в СГС конкретно. Всеки магистрат ще подаде съответните документи до ВСС и процедурата по преназначаване е изцяло и еднолично правомощие на колективният орган – ВСС, така че ако корумпираните от специализираните съд и прокуратура, бъдат назначени в СГС, нищо че са дошли от бургаски окръжен, ще бъде изцяло и единствено дело на ВСС. Тук министерството. май-май, си е свършило работата достойно и се е съобразило с останалите закони. Не става само да премахнеш думи от закон, нали трябва да се прекрои така, че да не засяга негативно права… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
29 януари 2022 10:02
Гост

Корумпираните от СГС и СНС е най- добре да се съберат в един съд.

Чао, и Кой откъдето дошъл!
Чао, и Кой откъдето дошъл!
29 януари 2022 10:02
Гост

Абе и аз съм на мнение-кой откъдето дошъл, защото оставането в София ще е нарушение на конкурсното начало, но явно е,че няма да се върнат в родните места. То да бяха само съдиите, почти цялата администрация в спецсъда са дошли от далечния изток.И никой не иска да се връща в родното село, дори при запазено работно място и същата заплата.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:17
Гост

Всички, които подадат молби за назначаване в СГС и САС ще бъдат назначени там. И почти всички ще искат там да отидат, което е напълно нормално – жилища, кредити, деца, детски градини, училища.Няма начин действащ магистрат да бъде назначен там, където не иска. Същото се отнася и за съдебната администрация. Не може да ги изхвърлиш на улицата. Конституция, ЗСВ, КТ…. Стига дрънкане. Четете. Друг е въпросът, че на СГС не му трябват толкова наказателни съдии. Те и сега нямат работа. Ще се запуши за пореден път системата, което е типично за реформите на Малкия Маджо.Но това е законодателят – не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:35
Гост

Не бъди толкова сигурен – в София има и други съдилища, които при това са още по-малко натоварени. Напр. СОС, Военния съд и Военно-апелативния съд. Какво ще стане ако всички от СНС поискат да отидат в СОС или Военния съд, а всички от АСпНС изберат ВАпС. При това военното правораздаване им гарантира, че няма да сменят наказателната материя, докато в общите съдилища е възможно да се наложи да станат граждански съдии, ако общото събрание на съда реши така.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:52
Гост

Прав си, че и това е вариант. И тогава ще стане още по- весело. Не знам Надежда и Бойкикиев тогава как ще обясняват реформата.

Браво
Браво
30 януари 2022 16:14
Гост

Това просто не е вярно. Те могат да желаят да бъдат назначени където и да е. НО е единствено и само решение на ВСС къде ще отидат тези магистрати. Ако ВСС реши да уважава желания на сляпо като златна рибка, то тези кадри на съвета все едно да кажат „не ни интересуват законите ви, да ви е гадно“ … Мнозина в този съвет са способни да го направят, защото са страхливци и гниди, но пък има хора, които никога няма да паднат толкова ниско, че да уважават желания на корумпирани магистрати. Кой от къде е!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:31
Гост

Прав сте колега- “ корумрираните от спец съда“ не са на нивото на СГС- те за 200 000 евро за мярка не са й чували, но в крайна сметка, ще ги пообучите , бе колеги! То и това е част от професионализма- да си предадеш качествено опита на нуждаещи се колеги.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:35
Гост

Трябва да им поразкажат и за предсрочните освобождавания, че тези от спец там съвсем нямат опит и ще объркат сметките!

Адвокат
Адвокат
29 януари 2022 8:59
Гост

Регистрирам най-неадекватния министър на правосъдието от периода на моя интерес по темата (1999 г.). След всички нейни публични изявления (включително днешното), оставам с впечатлението, че тази дама има САМО два приоритета в министерското си съществуване: 1. Да махне Иван Гешев. 2. Да закрие специализирания съд*. Огромният брой други проблеми в правосъдието, включително много чисто битови (които могат да бъдат решени с относително малко усилия и средства, но с добра организация) очевидно или не са приоритет на домакинята на МП. Или в резюме: лично според мен на министърката не й пука какво ще става в правораздаването. А емоцията й по отношение… Покажи целия коментар »

Пенисът Кънчо
Пенисът Кънчо
29 януари 2022 8:36
Гост

Колегите тук считат, че това са 2 стъпки в правилната посока, но обезателно трябва и трета – немедленно да се въведе блокираща квота в Съдийската колегия на ВСС, за да се спре назначаването на „калинки“, близачи на задни части и милиционери в системата!

Закриване без преназначаване!
Закриване без преназначаване!
29 януари 2022 7:15
Гост

Предлагам съдиите(и администрацията) от закриващите се специализирани съдилища да не подават заявление за преназначаване-преназначаването не е задължително, но пък е неморално, защото създава привилегия на база служебно положение-уж забранено по чл 6 ал 2 от Конституцията. Достойната позиция-е след като държавата показва,че няма нужда от тях да не се възползват от противоконституционната привилeгия за преназначаване, а да отидат например на свободния пазар на адвокатски услуги, така или иначе има втора противоконститу;ционна привилегия-за 20 заплати при напускане, тоест за следващите 2-3 години те са материално обезпечени, дори и да не работят нищо. напомням,и че съвнсем неотдавна беше платен фантастагористимичен бонус за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 10:52
Гост

Вероятно си лелеял някакви неудовлетворени финансови или кариери мечти , които спец- а е порязал адекватно. Злобей, магистратите от спец- овцете ще ти решават съдбата и за в бъдеще, защото го заслужават!

В СГС са инсталирани честни хора!
В СГС са инсталирани честни хора!
29 януари 2022 6:32
Гост

Ноторно е, че дори назначаването като младши съдия в СГС е образец на честността! Само най-знаещите стават младши съдии в този съд, търговия с казуси, роднинства, шуробаджанащина е ноторно ,че няма!

Адвокат
Адвокат
29 януари 2022 9:23
Гост

Няма, колега, няма, Делата се гледат в СГС изключително почтено, справедливо и най важното- абсолютно безплатно се постига желания резултат! Подчертавам БЕЗПЛАТНО! Чак ме сърбят ръцете да посоча имената на високоморалните съдии!

Браво
Браво
29 януари 2022 9:52
Гост

Ами хайде споделете ги, в онлайн форум не може да се клевети, а когато казвате истината няма и как да е клевета. Моля Ви ако не Ви е страх, споделете имената на тези БЕЗПЛАТНИ и ЧЕСТНИ съдии. От моят опит единствените най-добри съдии останаха само във ВКС и ВАС … надолу по веригата е пълна скръп и тотална липса на желание да се работи спрямо закона.

Адвокат
Адвокат
29 януари 2022 10:22
Гост

Чувал съм за закрита адвокатска група във фейса, в която се обсъждат тези съдии, приятели, посредници и какви “ морални“ изисквания имат по делата, не са само от СГС. Вероятно някои пишещи колеги тук знаят имената оттам. Ако искате реформа, просто анулирайте тази група, защото иначе ставате част от порочното затъване на съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:05
Гост

Не си цапай устата и ръцете колега- всички ги знаем! Знаем и тарифите! Страх ги е от спец- овцете, че ще подбият пазара!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 22:29
Гост

Дайте още правомощия на разследващите полицаи, а не работа, те и сега си имат предостатъчно. Какво се случва със следствието? Останаха ли им членове за разследване? Или най-накрая ще благоволят да върнат дознателите в следствието, откъдето излязоха.

мнение
мнение
28 януари 2022 22:09
Гост

24 подменени съдебно- спогодителни протокола* в старата архива на съда, благодарение на опеге в съда (случаят отпреди 15г,ама и до днес собствениците не могат да си върнат имотите, осъдени няма)

* https://www.24chasa.bg/Article/132695

мнение
мнение
28 януари 2022 22:04
Гост

Считам,че в наказателното отделение заплати не трябва да има от държавна субсидия , защото напълно законно може да се самофинансира, а и да бъде нетен вносител към бюджета, от напълно законното ДМС.

Съдебната система да мине на самоидръжка!
Съдебната система да мине на самоидръжка!
29 януари 2022 6:30
Гост

Същото се отнася и за прокуратурата: -В случая осемте джуджета е посочен законния подкуп, и откраднатия бизнес, и задигнатото злато. -изчезналия ритон на друг бизнесмен. Изчезна, та се невидя, кой ли прокурор стана милионер от ритона? -Друг пример: прокуратурата изземва картините на известен колекционер, и 37 безценни картини изчезват. https://e-vestnik.bg/24042/igor-markovski-ot-275-moi-kartini-v-trezora-na-ktb-lipsvat-37/ цитат „т 275 картини, за които претендирам, че са лично моя собственост, оставени на отговорно пазене в трезора на КТБ, и които съм сравнил с документ за изземане от съда, липсват 37 картини. Познайте кои картини липсват? Няма я на Ярослав Вешин, „Предачка“, маслени бои върху платно, 28 на 14… Покажи целия коментар »

Случаен
Случаен
29 януари 2022 11:14
Гост

Божков, идвай си бе, човек. Ето, виждаш, делата ти ще се гледат в СГС. От форума, разбирам, че скъпо ще ти излезе, но резултата ти е гарантиран Само активирай хората в Народното събрание, че бързо да мине законопроекта, докато тия в ЕК не са се усетили.

фактите
фактите
28 януари 2022 21:58
Гост

В СГС са инсталирани най-честните хора. Там не се купуват съдебни актове! Не се плаща за бързо гледане! Не се подменят съдебно -спогодителни протоколи в старата архива.

още факти
още факти
30 януари 2022 8:10
Гост

Не се плаща за условно предсрочно освобождаване. Не се плаща и за промяна на МН. Не се плаща и не изчезват документи от папките, не се добавят и подменят листа и документи!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 21:32
Гост

До кога ще го има това разделение на разследващи органи-на следователи и разследващи полицаи? Едните в МВР, другите в прокуратурата и в същото време всички са под надзора на прокуратурата. Защо няма само един разследващ орган в съдебната власт, всички да станат следователи. Кому е нужно разследващ орган в МВР, който няма полицейски правомощия и е заринат от несвойствени задължения на МВР, които нямат нищо общо с дейността по разследване. чл.15, ал.2 от ЗМВР не се спазва. С настоящите посочени промени отново се намалява работата на следователите и се увеличава драстично тази на разследващите полицаи. Те и сега следователите са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 21:25
Гост

Крайно време е да се въведе възможност за освобождаване на съдии поради липса на необходимите базови познания. В момента, ако забавиш дело може да те накажат, но ако в актонете пишеш пълни глупости – не. Не знам за корупцията, но липсата на знания, желание за развитие и въобще за работа у множество магистрати е голяма тегоба за цялото общество. И в скъпия СГС бройката им не е малка.

Цецко Безимотния
Цецко Безимотния
28 януари 2022 20:21
Гост

Като гледам екипа на Ицо, какви идеи има за реформата в спец.правосъдието, май е по-добре да не променя конституцията….
защото идеите му на пръв поглед са хубави, само дето не са дообмислени и става после трагедия!
Ама хем не познават системата, хем са се фанали да я реформират, сума ти министри, дето не са влизали в съд, освен за свидетелство за съдимост

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 21:51
Гост

Може и то да е извадено с връзки и пак да не са влизали

Мирча Кришан
Мирча Кришан
28 януари 2022 19:39
Гост

Манджа с грозде.

Преназначение на доброволно поставилите се в услуга на Борисов? Даже имат право да избират.

Пълна подмяна.

И едно голямо НИЩО. Даже напротив, крачка в страни и назад.

Това е симулиране на активност и реформи в услуга на Прокопиев и Америка за България.

Гражданина Киро
Гражданина Киро
28 януари 2022 19:26
Гост

В СГС няма нещо, което да не се купува или продава,това е публична тайна!

предложение за реформа
предложение за реформа
28 януари 2022 21:46
Гост

Така е, наказателното отделение си е направо търговско! Предлагам да ги обединят!

888
888
28 януари 2022 19:12
Гост

Честито на окръжните прокуратури и съдилища!
Нагласиха ги хубаво с тази подсъдност.
А спецовете ще се отдат на заслужен отдих в СГП.

Селски съдия
Селски съдия
28 януари 2022 18:34
Гост

От законопроекта не ми става ясно как по-точно ще се преназначават колегите – напр. какво става като всички подадат молби да бъдат преназначени в Софийския окръжен съд, а няма желаещ за ОС Силистра…

Журналист
Журналист
28 януари 2022 19:03
Гост

Няма да искат в Софийски окръжен, доколкото ги чух, почти всички ще подадат заявление за районен съд Трявна.

890
890
28 януари 2022 21:26
Гост

Журнал,журнал,колко да си журнал!
Колко си чул е друг въпрос!
Един съвет-отиди на ушен лекар,явно ухарите ти са за слухово апаратче!ijwud

рррр
рррр
28 януари 2022 19:22
Гост

Със закон не могат да принудят нито един прокурор,съдия или следовател да отиде да работи извън София!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 17:20
Гост

Дори не осъзнават резултата от „реформата“.

закривай
закривай
28 януари 2022 17:17
Гост

Когато и да бъде закрит СГС все ще е късно. Нека се проведе атестационен проверовъчен изпит по конспектите за дипломанти, и сами ще видите нивото на подготовка. Има едни 30-40 процента знаещи, останалите са опасни за правната сигурност.

Трол с каскет
Трол с каскет
28 януари 2022 17:43
Гост

Предлагам единственият съд да остане специализирания, към който прокуратуратада има право да се отнася винаги, когато сметне за необходимо, а по останалите дела постановлението на прокурора да има силата на присъда или поне на определение по мерките за неотклонение.

гиф
гиф
28 януари 2022 19:28
Гост

Ти освен че си трол,си и много ТЪП!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
28 януари 2022 18:34
Гост

Във всички съдилища, не само в СГС, има съдии със странни разбирания за правораздаването, но според мен големия проблем са корумпираните съдии, които за съжаление, в СГС са най много.това не е някаква кой знае колко пазена тайна, тъй като адвокатите са приказливи

УВО 2022
УВО 2022
28 януари 2022 16:45
Гост

След закриване на спец правосъдието е редно инсталираните да бъдат УВОЛНЕНИ, без заплащане на обезщетение. В частния сектор след закриване на звено следва уволнение, а не преназначаване, а обезщетения-няма.

Щом ще се изменя Конституцията запишете,че при закриване на звено не се извършва преназначаване, и не се изплаща обезщетение.

Христо Мравояда
Христо Мравояда
28 януари 2022 19:25
Гост

Бате,ти тъп ли си?!
Или си олигофрен?

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:17
Гост

И двете- а най- вече не ме взеха навремето в спец- овцете, въпреки че исках да си платя и лизах и г….ве.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 16:42
Гост

Министърката на правосъдието има пълна двойничка-във визия, възраст, образование, кариера досега, регион по местоидване-почти съвпада, изговор, политически симпатии. Предлагам да вземе двойничката за заместник-и много трудно ще ги различавате.
Приликата е потресаваща, природата е решила да се пошегува.

505
505
28 януари 2022 19:24
Гост

И двойничката ли е толкова тъпа?!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 16:36
Гост

То, сега нивото на СГС, НК е потресаващо ниско, а като отидат спецовете на споразуменията, ще се сринат. Дано затворят и СГС и всички да ги преместят в СРС, че да видят, за какво става въпрос, а и малко да се ограмотят.

В едно изречение
В едно изречение
28 януари 2022 16:24
Гост

Взимаме настоящите специализирани съдии и прокурори заедно с делата и ги местим от една сграда в тази на СГС. Това е реформата в едно изречение. Всеки с акъла си да си прави изводите!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 16:01
Гост

Специализираните магистратури не трябва да се закриват, а да разглеждат само „чистите“ ОПГ. Деликатният въпрос е за специалната подсъдност на делата срещу общо казано властимащите – магистрати, изпълнителна и законодателна власт. Категорично последните години доказаха, че концентрацията на такава подсъдност в един съд/прокуратура е вреден, защото като контролираш въззивната съдебна инстанция ( а това не е трудно, особено ако се състои от 9-10 съдии), можеш да смажеш всеки в държавата. Апелативният съд е последна инстанция по мерките. САС е с по-многоброен състав, но път когато те гледаха тези дела, също нямаха някаква успеваемост – публично не е известно лице от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 15:59
Гост

Това ли била съдебната реформа на промяната? Не, благодаря! Ако някой, който не е влизал в съдебна зала и не е пипвал дело, а какво остава да го е решил, си мисли,че когато премести едни съдии, от една сграда в друга и тези същите съдии, които са били зависими в спец.съда, вече няма да са такива отивайки в СГС, а ще започнат да се ръководят само от закона, значи въобще не знае, къде се намира, какво прави и е опасен за съд.система и за обществото. Имам и един въпрос към госпожата Министър, къде ще премести десетките съдии, които вече повече… Покажи целия коментар »

Георги
Георги
28 януари 2022 15:52
Гост

СЪД И ЗАТВОР ЗА ЦАЦАРОВ, ГЕШЕВ и БОРИСОВ! Правосъдната министърка Йорданова явно бърза със съдебната реформа. Много добре. Само че тази реформа не е от вчера. Не е и от датата на раждане на премиера. Тя започна през 1991 г. с приемането на демократичната конституция. Сега правим поредната реформа на реформите – и пак с подкана от Брюксел. Бившият конституционен съдия Димитър Гочев казваше, светла му памет: „За мен реформата ще е приключила, като спрат да ме питат познавам ли съдията.“ За мен пък би приключила, като видя някой магистрат, изолиран и презрян от колегите си, да подава оставка. Чух… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
28 януари 2022 16:04
Гост

Аз пък искам да няма съдии, които спазаряват делата я срещу някакъв пост , я срещу пари. Съдебната система сме приказлива каста, така, че всички адвокати знаем във всеки съд кой е сребролюбеца, какъв е начина да се стигне до него и т.н. От 30 годишния ми опит мога да ви кажа, че има знакови имена на корумпирани магистрати, които необезпокоявано растат по инстанциите и са много принципни, когатоп не е играла парата.

123
123
28 януари 2022 19:17
Гост

Тези съдии са преобладаващо в СГС!
Всички техни колеги ги знаят поименно!
От там трябва да започне да се реже-ИЗ КОРЕН!

съдия
съдия
28 януари 2022 15:46
Гост

Искам Васил Божков да участва в общественото обсъждане!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 15:50
Гост

А да седне като депутат в НС до другия престъпник от „Магнитски“ не щеш ли?

Съдия
Съдия
28 януари 2022 15:38
Гост

Само политически решения. Нищо което да помогне на професиолналната общност от съдии. Като например да се закрие КАК в сегашния й вид, която задръсти системата на съдилищата с конкурси по три години. Или общите събрания на горестоящия съд да предлагат съдиите за кариерно развитие, вместо продължаващите по няколко години конкурси процедури, които накрая се отменят от ВАС по целесъобразност. Нищо и по темата с яловата процедура за избор на членове на ВСС от съдийската и парламентарна квоти, които показаха, че могат да ни оставят наесен без избран съдебен съвет.

съдия
съдия
28 януари 2022 15:26
Гост

Всякакви реформи на всеки новодошъл е преживяла системата, ще преживее и тази реформа.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 16:45
Гост

Да, но тази хубавица си вярва, че хайде хоп и готово. Магистратурата става опитно поле за политки и некадърност.
Докато издадат заповедите за командироване „променливите, да българи“ ще са в албума със спомени.

прокурор от провинцията
прокурор от провинцията
28 януари 2022 15:10
Гост

Хич не ги чакам с нетърпение тези дела.

mmm
mmm
28 януари 2022 19:18
Гост

Никой не те пита колега!
От март на бюрото ти като се стоварят 10 многотомни дела и ще блокираш за поне 4-5 години напред…

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 15:08
Гост

Ето това чакам с нетърпение:
„Също в седемдневен срок досъдебните производства в Специализираната прокуратура ще трябва да бъдат изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури.“

дотогава
дотогава
28 януари 2022 19:20
Гост

И аз колега!
И да започна начисто!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
28 януари 2022 15:05
Гост

Само при нас да не идват тези дела, че ще ни развалят рахата.

Христо Мравояда
Христо Мравояда
28 януари 2022 19:23
Гост

До два месеца са при вас..

Джаро
Джаро
28 януари 2022 14:58
Гост

Не мога да повярвам, че става въпрос за висящи дела точно на Специализирания наказателен съд. Та той въобще не е натоварен.

Спец съдия /все още
Спец съдия /все още
29 януари 2022 11:16
Гост

23 съдии в СпНС х 15 дела средно на съдия х 100 тома средно на дело – това е статистиката. на сега висящите в съда дела

Пепи Долара
Пепи Долара
28 януари 2022 14:53
Гост

Тръгва си Пеевски, идва Прокопиев!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 15:52
Гост

Карадайъ, не мислиш ли, че вече се изтърка тази опорна точка?

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 14:32
Гост

БОЛИ МА ГРАМАДНИЯ АНТИВАКСЪРСКИ ФАР. ГОУЕМ ПРАС КВО ШЕ СТАВА С ДЕЛАТА. ДА НЕ СИ Е МИСЛИЛ НЯКОЙ, ЧЕ ИДЕЯТА Е ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТ. НАИВНИЦИИИИИИИИ, ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОВЛАДЕЕ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. СТАНЕТЕ ВИЙ ДА СЕДНЕМ НИЙ. САМО ВИЖТЕ КАПАЦИТЕТА НА ПАЧАТА ДЕТО ГО ИГРАЕ МИНИСТЪР И ЛЕНЧЕТО БОУРИСЛАВОВА. ТЕЯ ЛИ КЕ ПРАВЯТ РИФОРМА. СМЕХ. ВСИЧКО Е ПРАХ В ОЧИТЕ НА МАСИТЕ. ЗАТУЙ СИ ГЛЕЙТЕ КЕФА, ЖИВЕЙТЕ СИ ЖИВОТА. ВСЕКВИ ТУПАНИ НА ВЛАСТ Е ПРЕЖИВЯЛА СИСТЕМАТА, КЕ ПРЕЖИВЕЕ И ТЕЯ. ТАКА Е БИЛО, ТАКА И ЩЕ БЪДЕ. АЗ, ВИНЕТУ, КАЗАХ

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 14:39
Гост

Трол с каскет в нервна криза.

Панайот
Панайот
28 януари 2022 14:21
Гост

А какво ще се случи с досъдебните производства, наблюдавани от прокурори от СП, респективно ДП, разследвани от следователи от ССлО?

адвокат
адвокат
28 януари 2022 13:59
Гост

Май имам по-голям шанс при старите момета от СГС. Спецките са по-засукани, но не пускат фандък.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 януари 2022 14:12
Гост

Tи колега- адвокат ли си или си жиголо….Нищо лично- просто питам.

Якобс
Якобс
28 януари 2022 15:06
Гост

Явно е две в едно.

адвокат
адвокат
28 януари 2022 14:42
Гост

Ей, много се обидиха тези момета от СГС, че чак минусчета цъкат. Аз с най-добри чувства го писах.

Рони
Рони
28 януари 2022 15:05
Гост

Да ти имам проблемите.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:22
Гост

Пускат бе, колега! Харесват обаче не батки с пари и джипове, а интелектуалци! Постарай се!

прокурор
прокурор
28 януари 2022 13:57
Гост

Отваряме банката за наддаване! Започна спазаряването по делата. Божков се е снишил и нищо видимо не поства, защото преговорите вървят на тъмно.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 14:07
Гост

Бухалката на Пеевски години наред беше разпънала сергията, точно както Илчовски и други като него го описват. И сега им е тъжно на някои хора с каскети, че се види края на рекетьорския алъш-вериш на Доган сарай .

Прокурор
Прокурор
28 януари 2022 14:17
Гост

Колега 22 година по добре ли плащат за троленето или инфлацията хвана и този сектор?

Прокурор
Прокурор
28 януари 2022 14:26
Гост

Много е зле при нас колега. Ушев до 21 година казваше само да вкараме нещо, колкото да задържат под стража и после имаше и за нас. А сега не само секнаха бонусите, ами имаме и заповед при всеки удобен случай да пишем писма в подкрепа на Гешев, а като нямаме заседания да го хвалим него и Спецсъда по форумите.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:45
Гост

Колега съдия, гравитиращ около ССБ, но за всеки случай, не членувющ там – няма смисъл да плюеш- и ти си в кереча и с нищо не си по- различен!

Скуби Ду
Скуби Ду
28 януари 2022 12:51
Гост

Клати.урците от АпСНС ще отидат при клати.урците от НО на САС.
А на Ушев му е обещано зам. председателско място в САС – малка утеха, която изземащата дела за милиони ще му осигури. От десетилетия той е отвикнал да бъде редови магистрат, та заслужава минимизиране на стреса.
Очаква се на изпроводяк ВСС да награди всички магистрати от спецовете със златен медал и 1000 лв. – за предано изпълняваните поръчки в продължение на 10 години съществуване.

Прокурор
Прокурор
28 януари 2022 12:49
Гост

Да ви имам реформата

Друг каскет
Друг каскет
28 януари 2022 13:19
Гост

Пълен абсурд е тази реформа! Сега сигурно ще искат по мерките за неотклонение, които внасяме, деянието, за което е повдигнато обвинение, да е съставомерно! И други подобни странности, които не са характерни за спецсъда.

прокурор
прокурор
28 януари 2022 13:52
Гост

Небой се, бе! Анелия Щерева ще ги пуска със сключен договор за наем на домашния си адрес! нали е много чувствителна към високо кръвно!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:48
Гост

Е, сега! При това тегло, не може да не им съчувства!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 януари 2022 12:14
Гост

Присъдата на Йоан Матев очевидно е само началото. Изглежда ще имаме доста подобни случаи с „качествени и справедливи“ съдебни актове в бъдеще. Да вземат да пуснат младши съдиите да се учат върху спец. делата най-добре ще е.

Иванов
Иванов
28 януари 2022 13:16
Гост

„Качественото“ правосъдие на спецовете отдавна е оценено подобаващо от ЕСПЧ и у нас няма кой да се мери с него по този показател. Така че е много добра новина, че разтурват тази ОПГ за изпълнение на мокри съдебни поръчки на мафията. А троловете на мафията е напълно нормално да надавай вой по темата и да използват дела от обществен интерес, по които законовите изисквания не съвпадат с обществените очаквания, за да се опитват да ни убедят колко хубав съд е бил специализирания.

адвокат
адвокат
28 януари 2022 15:00
Гост

Че колко да е отдавна, като те съществуват от 10 години. познай кой окръжен съд е с 50 осъдителни решения и питам какво да правим със съдиите от този окръжен съд?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 януари 2022 18:06
Гост

Ок, сега с реформата на Мис Пиги, ще има възможност да „за*ере“ и другите дела, които до момента бяха доста успешно водени от Министерството на финансите. Много лекомислено се сравнява работата на 10-годишен съд с по-голяма степен на правна сложност и обществен интерес с другите. Стой та гледай как важни дела ще се замотават в СГС и осъдителните присъди ще ги гледаме през крив макарон.

189
189
28 януари 2022 19:30
Гост

Там всичко е пари.
Ако не става с пари,става с много пари!
Пазарна икономика!

Цирк Мутриландия
Цирк Мутриландия
28 януари 2022 11:54
Гост

Сега като завaлят едни оставки особено на шефчета и заместниците им от Спеца, че да хванат влака преди промяната на ЗСВ! За тия от ВСС е същото, че кариерите и другите бонуси хич не са за изпускане, а после йок, защо ручахте жабетата, а?!

Много добро предложение
Много добро предложение
28 януари 2022 11:53
Гост

Много разумно решение. СГС е най-големият съд в България с едни от най-компетентните съдии.

прокурор
прокурор
28 януари 2022 12:01
Гост

Много разумно, пет-шест корумпета от СГС сега пляскат с ръце и вероятно горния коментар го е писамо едно от тях.

Христо
Христо
28 януари 2022 12:07
Гост

Малко повече от пет-шест са в момента в спецсъда и имат „пряка телефонна линия“ с прокуратурата. Премести ли се подсъдността в СГС, където има многократно повече съдии и случайно разпределение на делата, досегашната порочна практика на спецовете няма да може да бъде повече прилагана и затова е нормално да реват.

Прокурор
Прокурор
28 януари 2022 12:29
Гост

Нещо не си дочел.довършват ги специализираните съдии. Така че откриването на нова телефонна линия с някой адвокатски кантори няма да стане

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 13:22
Гост

Телефонни линии като тези в спецсъда категорично не трябва да има!

прокурор
прокурор
28 януари 2022 13:54
Гост

И като тези с адвокатските кантори също, не си ли съгласен!

654
654
28 януари 2022 19:15
Гост

В СГС някои съдии много обичат шума на парите!
Тъкмо прокуратурата ще има повече възможности да просне пред съдебната палата някой корумпиран съдия.

123
123
28 януари 2022 19:13
Гост

Най-компетентните определено не са,но НАЙ-КОРУМПИРАНИТЕ-ДА!!!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2022 12:51
Гост

Сарказмът ти е неуместен- ние всички го знаем, но не бива така да разбираш илюзията на народа за правосъдие!

Диман
Диман
28 януари 2022 11:50
Гост

И това ли ви е реформата в правосъдната система? Сериозно ли? Надежда всяка тука оставете.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 12:09
Гост

Целта е да се провалят делата в спеца. Но не и истинска реформа.

Аналог
Аналог
28 януари 2022 11:49
Гост

И какво се очаква да се постигне с това? Дане е нещо добро. Защото знаем, че ще има голям вой. Всички държавни служители, били те съдии, общински служители или каквито и да било други, искат да са си така, както са в момента. БЕз промени и резки движения.

Милуш
Милуш
28 януари 2022 11:49
Гост

Тази жена се забравя

Lepenski
Lepenski
28 януари 2022 11:46
Гост

Ще питате за Спондж Боб, ама айде…

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 11:57
Гост

И за Спонджи, и за Шиши, и за Тиквата, и за Каскета… бай Ставри за всички ще ни разказва

Христо Мравояда
Христо Мравояда
28 януари 2022 19:31
Гост

А за Христо Мравояда няма ли са питаш бе, тупан?

Беневрекчията
Беневрекчията
28 януари 2022 11:46
Гост

Това решение ще създаде истински хаос.

ЕвианГилар
ЕвианГилар
28 януари 2022 11:45
Гост

Ами ние принципно сме народ, който мрънка срещу всяко ново нещо. В тази връзка, нека видим какво ще прави правосъдния министър още поне 6 месецаи тогава да коментираме.

адвокат от САК
адвокат от САК
28 януари 2022 11:58
Гост

“Мрънкалниците“ са клиентите ни- нали се сещате, че един адвокат защитава в съда ЧУЖДИ спорни права/ притезания, а НЕ свои. Интересно- ако Вие сте вписан адвокат, какво ще отговорите на клиентите си, които искат да им предоставите правната услуга “ Правна и процесуална защита по въззивно гражданско производство в СГС“- какъв приблизителен срок ще им посочите за времетраенето на цялата процедура- от депозиране на жалбата в СГС, до произнасянето на СГС с решение и дали ако чуят думите “приблизително три години“, няма сами да се откажат от цялата процедура, а незаконосъобразно увеличените срокове де юре представляват отказ от правосъдие….

Todorina
Todorina
28 януари 2022 11:44
Гост

Май си става мазало.

Nina
Nina
28 януари 2022 11:43
Гост

Ай страхотно

прокурор
прокурор
28 януари 2022 11:41
Гост

Защо си мисля, че олигарсите няма да са доволни.

Radosveta
Radosveta
28 януари 2022 11:50
Гост

Категорично

777
777
28 януари 2022 19:25
Гост

Васил Божков харесва това!

адвокат от САК
адвокат от САК
28 януари 2022 11:35
Гост

Oлелееее…. Сега я втасахме…Въпросната г-жа министър да отговори на един чисто практически въпрос- колко време ще отнеме на съда насрочване на 1во заседание по въззивно гражданско/ търговско дело, след сезиране на съда с напълно редовна въззивна жалба- 1 година, 2 години, 5 години… Не питам за приятел- питам, за да знам дали изобщо да поемам ангажимента да съм процесуален представител относно въззивни жалби по граждански дела в СГС…

ЕвианГилар
ЕвианГилар
28 януари 2022 11:44
Гост

Ми питай я бе. Пиши и писмо. Бии и телеграма. Ай ше ви се незнае мрънкалниците

адвокат от САК
адвокат от САК
28 януари 2022 11:53
Гост

До “ЕвианГилар 28 януари 2022 11:44“ Имате грешка- “мрънкалниците“ са клиентите ми- нали се сещате, че един адвокат защитава в съда ЧУЖДИ спорни права/ притезания, а НЕ свои. Интересно- ако Вие сте вписан адвокат, какво ще отговорите на клиентите си, които искат да им предоставите правната услуга “ Правна и процесуална защита по въззивна жалба в СГС“- какъв приблизителен срок ще им посочите за времетраенето на цялата процедура- от депозиране на жалбата в СГС, до произнасянето на СГС с решение и дали ако чуят думите “приблизително “три години“, няма сами да се откажат от цялата процедура, а незаконосъобразно увеличените срокове… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 13:20
Гост

1. Опазил Господ от адвокати като теб….
2. Един нормален адвокат никога не би нарекъл клиентите си „мрънкалници“ под каквато и да е форма.

Беневрекчията
Беневрекчията
28 януари 2022 11:46
Гост

И аз се притеснявам от същото!