Реформа на съдебната карта трябва да има. Това решение взе Съдийската колегия с 12 гласа „за“ и един „против“ (Севдалин Мавров) след близо двучасов дебат по темата. Какво се разбира обаче под реформа на съдебната карта, засега не е ясно. Конкретни предложения така и не бяха направени.

Целите обаче са ясни – ефективен достъп до правосъдие и осигуряване на качествено и бързо правосъдие, което да доведе до равномерно натоварване.

До тази обща формулировка на решение се стигна, след като кадровиците Боряна Димитрова и Даниела Марчева поискаха Съдийската колегия най-сетне да каже дали ще има реформа на съдебната карта или не, ще се закриват ли съдилища или не, ще има ли обединяване, вливане или създаване на териториални отделения.

Темата беше поставена още на миналото заседание, но тогава по предложение на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков дебатът какво ще прави Съдийската колегия се проведе първо на работно заседание.

Резултатът от него е становище на колегията, в което са предложени два модела за реформа, но все още не е гласувано.

Според първия ще се използва „механизмът на определяне на т.нар. териториални отделения на районните съдилища при умерена концентрация на съдебните райони и съответно евентуално преначертаване на границите на съдебните райони, като се съобразяват етапът на развитие и перспективите на електронното правосъдие“. Този модел ще засегне само районните съдилища.

Според СК на ВСС съществуването на много като брой малки районни съдилища води до следните проблеми: липса на специализация, невъзможност за заместване при отпуск, ограничено приложение на принципа за случаен подбор, неефективно използване на бюджетните ресурси и др.

Всяка промяна на седалищата на съществуващите районни съдилища не трябва да е самоцелна и да изхожда от съображения за бюджетни икономии, които, според опита на други държави- членки на ЕС като Дания, Норвегия и Холандия, са несъществени. Основната цел при концентрацията ще е да се повиши качеството на правосъдието (специализация и навременност), предоставяно от районните съдилища, без да се засяга физическият достъп до правосъдие на гражданите и присъствие в местните общности на съдебната институция“, твърдят от колегията.

При обследване на този модел трябва да се анализират и предложенията на комисията по натовареност за обединяване и вливане на 72 районни съдилища в страната, но задължително при първоначално запазване на седалищата на обединените съдилища като отделни териториални поделения на единните районни съдилища.

Вторият модел е много по-радикален. Той е за структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища, свързан с промяна в числеността им, определяне на нови седалища и нови граници на юрисдикцията на районни, окръжни и апелативни съдилища, които не са обвързани с административно-териториалното деление на страната, като се съобразяват етапът на развитие и перспективите на електронното правосъдие.

Конкретните идеи на този модел са следните:

  • определяне на 28 единни първоинстанционни съдилища при запазване като цяло на седалищата на сегашните районни съдилища под формата на териториални поделения;
  • седалищата на новите 28 първоинстанционни съдилища ще съвпадат с тези на сегашните окръжни съдилища;
  • окръжните съдилища да бъдат с висока степен на концентрация – не повече от 10 на брой, като седалищата и районите на юрисдикцията им следва да бъде определена с оглед възприетите по-горе критерии за реорганизация на съдебната карта;
  • предоставяне на възможност на окръжните съдии да изберат при условията на алтернативност: да продължат да изпълняват функциите си в новосъздадените окръжни съдилища или в новосъздадените районни съдилища при запазване на придобитите ранг и трудово възнаграждение.

От дебата днес стана ясно, че вторият вариант е по идея на Драгомир Кояджиков. Голяма част от членовете на колегията не са съгласни с този модел.

По време на дискусията обаче се появи и трети вариант – заповедните производства да се „извадят“ от съдилищата. 50-60% от делата в районните съдилища са заповедни, те изкривяват статистиката за натовареност, казаха членове на Съдийската колегия. Затова поискаха първо да се реши въпросът със заповедните производства – дали да останат в съдилищата или да се предприемат законодателни промени с цел да има централизираното им разпределение в съдилищата.

Даниела Марчева обаче предупреди, че няма как заповедните производства съвсем да излязат от съда, защото изпълнителният титул трябва да бъде подписан от съдия.

Всички модели ще бъдат предадени на екипа, който работи по проекта за изграждане на Единната информационна система на съдилищата. Експертите там трябва да разиграят различни варианти на моделите, които ще бъдат представени на Съдийската колегия. Тя на свой ред ще ги подложи на широко обществено обсъждане и накрая се очаква да приеме един от тях.

Многократно на днешното заседание беше изтъкнато, че на този етап няма никакво решение за реформа на съдебната карта. Обсъждат се само варианти. И няма да се стига до гласуване на нищо конкретно, преди да бъде обсъдено със съдиите.

Боряна Димитрова, която е председател на комисията „Съдебна администрация“ представи на СК на ВСС като възможен подход за вътрешна опптимизация, който обаче няма да се прилага. Той засяга районните съдилища с двама съдии. Те са общо 23 в цялата страна и в тях работят 46 магистрати. „В тях би следвало да останат 10-11 служители. Във всички 23 районни съдилища трябва да се съкратят 36.5 щата. Редуцирахме ги до 22 щата. Най-важните длъжности в тези малки районни съдилища са съдебни администратори, служителите по поддръжка, огняри и чистачи. Те не могат да останат без счетоводители, съдебни секретари, деловодители. В 14 от тези 23 РС се разглеждат по 30 дела месечно, в 4 под 15 дела месечно. Бюджетът им общо е 11 614 605 лева. Ако съкратим 36.5 щата ще спестим 1 177 345 лева, ако съкратим 22 ще спестим 567 105 лева. Т.е този вариант няма да сработи, той не е ефикасен и ефективен и няма да се прилага“, обясни Димитрова.

Тя добави, че Съдийската колегия дължи яснота на колегите си по един от най-важните въпроси и не е редно вече трета година да ги държи в неведение какво ще прави ВСС за съдебната карта.

Единствено Севдалин Мавров беше категоричен – той няма да подкрепи нито едно предложение за закриване на съд.

Иначе СК на ВСС прие и критерии за реорганизация на съдебната карта и това са: определяне на минимална численост на съдиите в районен съд, натовареност на районните съдилища, разпределение на населението (социално-демографска структура – гъстота на населението, възрастова структура, етническа принадлежност, образование, заетост), географски разстояния и достъпност на обществения транспорт, индекс за социално-икономическото развитие (брой, големина и секторна принадлежност на бизнес-предприятията, организациите в публичния сектор и др. юридически лица), технологична инфраструктура (пътна, комуникационна), предлагане на услуги от публичния и частния сектор (здравеопазване, образование административни и социални услуги, дейност на правоохранителните органи и др./, съществуване на дигитална достъпност и интернет-достъп на гражданите, наличие на други фактори, които налагат нуждата от запазване на седалището на районен съд в определено населено място.

Критериите и целите са формирани в доклад за състоянието на районните съдилища от 2015 г., приет от предходния състав на Висшия съдебен съвет и изцяло споделени от сегашния състав.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Биляна
Биляна
02 октомври 2019 13:51
Гост

А защо Панов отново не е изразил мнение?! Как е възможно председателят на ВКС да бъде активен само когато трябва да защитава политико-идеологически каузи на едно лоби и въобще, поне от кумова срама, да не изрази позиция /да не бъдем максималисти да чакаме нещо сам да инициира/. Срам ме е от този човек!

Хмм
Хмм
02 октомври 2019 11:07
Гост

Е-админстрацията е нещо хубаво, обаче има много ограничено приложение в съда. В крайна сметка няма как да се съдиш задочно (освен в така или иначе предвидените от закона случаи).

Йово
Йово
02 октомври 2019 11:07
Гост

Ако се ползва като правило видео връзката в съдебните заседания, и това може да стане.

Реалист
Реалист
02 октомври 2019 11:01
Гост

Съдилищата не са като болниците, че да трябва да са ти наблизо. Не е необходимо във всяко голямо село у нас, формално наречено град, но иначе безлюдно и без бъдеще, да има съд. В крайна сметка хората не се (не ги) съдят всеки ден, че да не могат да се придвижат до съседен град. А да не говорим, че делата се точат толкова дълго, че по едно дело може да ти се налага да ходиш до съда веднъж годишно.

Йорданова
Йорданова
02 октомври 2019 11:02
Гост

У нас и това е наопаки – за болниците няма пари и дори големи градове, областни центрове, могат да осъмнат без болница, но за сметка на това съдилища трябва да има навсякъде!

И все пак
И все пак
02 октомври 2019 11:05
Гост

При всички положения, реална връзка между закриването на едно малко съдче някъде, няма да се отрази върху големия проблем на съдебната реформа – бързината на съдопроизводството. Това дали първата инстанция е на 100 км. от втората или на долния етаж в същата сграда не означава, че съставите ще бъдат по-малко натоварени или ще намали броя заседания по едно дело.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2019 13:28
Гост

Точат се в София. Ние в градовете, които наричаш села, ги решаваме в едно заседание!

J,ek
J,ek
01 октомври 2019 19:55
Гост

Ха -ха , 10 окръжни съдилища обаче ще има …..28 административни съдилища . Лудостта във ВСС взема застрашителни размери . Закриването на окръжни съдилища практически няма как да стане , а и не трябва да се прави , защото те са равномерно разпределени в цялата страна и разглеждат и граждански , и търговски , и наказателни и може и административни дела . Няма пречка да се позакрият административните съдилища – те да са 10 броя – и така хем да се спестят пари , хем да се намерят дела на малко натоварените окръжни съдилища . Никой ли не се сеща… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 20:24
Гост

глупости пишеш. окръжните съдилища въобще не са равномерно натоварени. Отвори страницата на ВСС в интернет и ще разбереш. ОС Търговище, ОС Разград, ОС Русе, и т.н. Стига дрънкане !

J,ek
J,ek
01 октомври 2019 21:34
Гост

Дрънкането идва от богопомазаните административни съдилища , които стоят като свещени крави и дори не се говори за тях . Как си представяш да закрият окръжен съд в Разград или Търговище ? Да , слабо са натоварени , обаче разстоянията до окръжния съд стават големи , а и никой няма да позволи в областен град да няма окръжен съд . Изходът е прост : сливане на окръжни и административни съдилища в малките областни градове . Така си беше преди и освен в най-големите градове проблеми нямаше . Да се закрие окръжния съд , а да остане „копелето му“ административен съд… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
01 октомври 2019 17:58
Гост

Все пак тръгват в някаква посока, каква – тепърва ще се разбере. Важното да не се отказват от реформата. Териториалните отделения са добър вариант, защото някои районни съдилища трябва да бъдат закрити.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:46
Гост

При всички положения малките районни са излишни. Не само заради нарушаването на принципа за случайно разпределвние, но и защото разходите за такива сгради са неоправдани.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:55
Гост

Да, но бюджетните икономии няма да допринесат с нищо за ефективната реформа.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:42
Гост

Междувременно, класирането за апелативни съдилища – ГК вече излезе – http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/klasirane-as-gk-sait.pdf
На печелившите честито, на останалите – не губете кураж, продължавайте да търкате талончета 🙂

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:32
Гост

От кога си чешат езиците с тази реформа и нищо в крайна сметка. А и цели два часа загуба на време. С това темпо няма да се случат нещата скоро.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:48
Гост

Даже и предходният съвет им изготви критериите.

Мими
Мими
01 октомври 2019 18:13
Гост

А предходният съвет защо не си довърши започнотато тогава, а оставиха горещия картоф на следващя състав? много е лесно да теоретизираш и с общи приказки да се измъкваш от непопулярни решения.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:29
Гост

Мавров за пореден път ме изненадва неприятно.
Какво става с този човек?

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 16:39
Гост

защо неприятно. той има принципна позиция. съдилища не трябва да се закриват и точка.

окръжен съдия
окръжен съдия
01 октомври 2019 15:38
Гост

Какво е това предложение на Кояджиков?! 10 ОС? Мастодонти ли ще правим? Как ще се определи къде да са? А СГС и СОС ще обединяваме ли? Хайде стига прокурорски модели за съдилища

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2019 15:26
Гост

Едно голямо нищо! Браво на Мавров за принципната позиция!