Кой сте Вие, адвокат Цветанов?

Адвокат съм от 28 години. След броени дни ще навърша 59 години.

Женен съм с две деца, които завършиха висшето си образование в Швейцария и Англия. Вече имат успешна трудова реализация. От тях научавам много и го използвам в практиката си. Уважавам младите хора. Семейството ми дава сигурност, спокойствие и подкрепа.

Завършил съм право във Висшия институт на МВР и следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преди да стана адвокат работех в МВР- Велико Търново. Знанията от този период в живота ми се оказаха много полезни в бъдещата ми реализация като адвокат.

През 1992 г. се вписах като адвокат във Великотърновската адвокатска колегия и оттогава работя с други колеги. Практикуваме във всички области на правото. Имаме успешен опит с дела пред Европейския съд по правата на човека. Почти ежедневно съм в съдебните зали.

Винаги съм бил съпричастен с живота на адвокатската колегия, в която членувам и на адвокатската общност като цяло. Не съм пропускал Общо събрание или друго събитие на колегията. Считам го за чест и мой дълг. Имам многогодишен опит в органите на адвокатурата и в Съюза на юристите. Бил съм член на адвокатски съвет, зам.-председател на ВАдС в предходен мандат, а понастоящем съм председател на УС на Центъра за обучение на адвокати.

Изразявам  благодарността си  към членовете на Управителния съвет, екипа на ЦОА „Кръстю Цончев“ и неговите лектори. С взаимни усилия постигнахме много през последните четири години. Програмата на обученията е иновативна и достига до всеки адвокат от страната, дори в условията на пандемия. В работата на ЦОА постигнахме откритост и откровеност, към които винаги съм се стремил. Всеки може да влезе на сайта на центъра и да се запознае с дейността ни, както и да проследи проведените обучения в реално време или на запис. Определено считам, че хората ни уважават и ни имат доверие.

Защо решихте да се кандидатирате за председател на Висшия адвокатски съвет?

Предвид опита, който имам и резултатите от организационната ми дейност в полза на адвокатурата, намирам това мое решение за напълно естествено. Кандидатирането ми за председател на ВАдС не е случайно хрумване, а дълбоко обмислено решение, плод на разговори с колеги от цялата страна.

Познавам много адвокати от страната и почти всички членове на органи на колегии и на висши органи на адвокатурата. Обичам да разговарям с колегите си и да обсъждам с тях проблемите на адвокатите. Считам, че имам реална представа за състоянието на адвокатурата.

Зная, че решаването на проблемите ни може да стане само с взаимните усилия на хора, които безрезервно отделят от времето си за общото благо.

Убеден съм, че мога да организирам работата на ВАдС като колективен орган по начин, по който той да работи пълноценно, ефективно и да стане изразител на волята на българските адвокати и защитник на интересите им.

Съзнавам самостоятелните отговорности и задължения на председателя на ВАдС и не се страхувам да ги изпълнявам. Доказал съм, че имам сили, възможности и смелост за това.

Кои са най-сериозните проблеми на българската адвокатура?

Проблемите са многопластови.

Близо 14-хилядната общност на адвокатите от страната е твърде разнородна. Различни са проблемите на адвокатите от големите и малките градове, от големите и малките кантори, на начинаещите и на тези в края на кариерата. Едни се занимават с процесуално представителство, други – с  консултантска дейност. Някои са с големи материални възможности, а немалка част имат доходи дори под средните за страната. Не на последно място – има адвокати с изразени политически пристрастия и те неминуемо имат друго виждане за ролята на адвокатурата.

В този смисъл, част от проблемите са вътре в адвокатската общност, а други – извън нея.

Въпреки това, считам, че има нерешени въпроси, които са еднакви за цялата адвокатура и те са свързани с достойнството и авторитета на професията, с обема на адвокатската дейност, с възможността адвокатите да упражняват пълноценно правата и задълженията си. Към тях, на първо място, следва да бъдат насочени усилията на председателя и на ВАдС.

Без претенции за изчерпателност мога да посоча следните по-важни проблеми:

Увеличаващият се брой адвокати, за сметка на намаляващия обем работа. Докато в другите юридически професии има лимит на бройките, то броят на адвокатите в колегиите не е ограничен. По основните си характеристики вписването за адвокат е регистърно производство и все повече юристи, които не могат да намерят друга реализация, се вписват като адвокати. Същевременно пазарът на дейността се стеснява и това поражда сериозни проблеми.

Обществото няма напълно реална представа за важната роля на адвоката като защитник на интересите на гражданите и юридическите лица. От незнание или за да спестят пари хората пренебрегват предварителните консултации с адвокат в своите договорни отношения и в отношенията си с администрацията, съда и в хода на други производства. Понякога това им коства загуби. Проблем в адвокатурата е липсата на разгласяване и популяризиране на ролята на адвоката, който със своите знания и умения спомага за разрешаване на спорове и за предотвратяване на негативни последици.

Оттук стигаме до най-важния, според мен, проблем на адвокатурата – намаляващият авторитет на адвокатската професия и ниското доверие в адвокатите. Основната цел на органите на адвокатурата и на ВАдвС трябва да бъде свързана с издигане на достойнството на професията „адвокат“. Това ще стане с много работа вън и вътре в адвокатурата и с различни инициативи за популяризиране на професията и важната ѝ роля в обществото.

Има реален проблем с нелоялната конкуренция на други професии, извършващи чисто адвокатска дейност, без да имат необходимата подготовка и без да носят отговорността, която по закон имат адвокатите. Има и вътрешна нелоялна конкуренция между самите адвокати – резултат от намаляващия обем работа и доходи.

Проблем при изпълнение на дейността на адвокатите поражда липсата на регламентиран достъп до публични регистри, в които се съдържат данни, необходими за качествено изпълнение на възложените от клиента задачи. За мен е необясним упоритият отказ на законодателя и на компетентните държавни органи да предоставят достъп на адвокатите до информация, която им е необходима и до която имат достъп други юридически професии и административни органи. Фактът, че този проблем не е решен до момента се корени в ниското доверие към адвокатите.

В адвокатурата има сериозен вътрешен проблем, свързан с липсата на откритост относно дейността на органите на колегиите и на висшите органи. Адвокатите не са информирани за действията и решенията на тези, които са избрали да организират дейността им и да защитават интересите им и затова има сериозно недоволство. Няма откровен диалог между органите на адвокатурата помежду им. Този въпрос трябва да бъде решен приоритетно и всеки адвокат да получи достъп до актовете на своите органи и да изразява мнение. За мен е много важно да бъде възстановено доверието в законно избраните органи на адвокатурата.

Електронизацията на адвокатурата и въвеждането на електронно гласуване за органите на колегиите и висшите органи, е предстояща важна задача, чието решение е задължително.

Проблемите в адвокатурата са и проблеми на обществото, защото: Адвокатурата не е съсловие, което работи за себе си. Тя е посветена на хората! Адвокатурата не е бизнес структура, но трябва да помага на законността в интерес на бизнеса и хората. Адвокатът не е предприемач, но трябва да е предприемчив. Адвокатът не е управленец, но трябва да е непримирим към грешките на управлението, особено към лошото законодателство. Адвокатът не е нормотворец, но трябва активно да участва в нормотворчеството, защото никой не познава по-добре слабостите на законодателството. И най-важното – адвокатът е човек, работещ за хората!

Ако бъдете избран, какво ще направите, за да ги решите?

Ще положа максимални усилия да организирам работата на ВАдС като работещ и ефективен орган. Неговите решения и действия трябва да предвиждат и съпътстват събитията, а не да са закъснели. Истинският ефект ще е налице, когато бъдат предотвратени негативни действия и събития спрямо адвокатурата, а не с констатирането им в поредната критична декларация.

Проблемите се решават с настойчиви, последователни, мотивирани и принципни искания и действия, отправени към органите и лицата, които могат и трябва да ги решат. Мое задължение ще е да отстоявам същите.

Път към локализиране и решаване на проблемите е диалогът с адвокатите и техните органи. Ето защо ще поддържам постоянна и непрекъсната лична връзка с тях, както и досега.

Ако ми бъде гласувано доверие и Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) ме избере за председател, ще организирам и положа максимални усилия за изпълнение на взетите от този висш орган на адвокатурата решения.

Предстояща и важна задача е реформата в законодателната уредба на адвокатурата. Защитата на правата на адвокатите, достъпът до адвокатската дейност, избирането и функционирането на органите на адвокатурата, трябва да намерят адекватно законодателно разрешение.

Защо адвокатите да Ви подкрепят за председател на ВАдС?  

За да бъда избран за председател на ВАдС, трябва да получа подкрепа на по-голямата част от делегатите на ОСАС, които са около 350 човека, а не на всичките близо 14 000 адвокати. Такава е законодателната уредба. Знам, че всеки избор е резултат на предварителни разговори и консултации.

Силно вярвам, че съм спечелил доверието на делегатите с резултатите от досегашната ми работа и с усилията, които полагам за повишаване авторитета на адвокатурата и за нейното единство и затова очаквам подкрепа.

Моля, да бъдат подкрепени и тези кандидати за членове на висши органи, които не само на думи, а с действията си, ще издигнат авторитета на адвокатската професия.

 

 

 

 

64
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
31 май 2021 12:50
Гост

Асоциацията на банките в България (АББ) да почерпи за вдигането на самолета.

адвокат от дълбока провинция
адвокат от дълбока провинция
23 май 2021 8:56
Гост

Никога софиянци няма да допуснат адвокат от провинцията да им стане председател.Знайте го добре това.

Elenkov
Elenkov
22 май 2021 22:30
Гост

Бива нагласени хвалби, ама толкова не бива. Някои колеги се колебаеха дали да го подкрепят. След цялото клакьорство няма да го направят
Направо си е активно мероприятие, което дълбоко да ни отвращава. Явно школата остава следи, които няма как са се заличат.

Засегнат адвокат
Засегнат адвокат
22 май 2021 22:38
Гост

Какви ги говорите, бе? Как се колебаете, той издаде всичките коментари на адвокати в затворена група и наруши най-важният принцип на професията!!! Той не е адвокат, а ченге и по душа и по манталитет и винаги ще е такъв!!!

адвокат
адвокат
23 май 2021 8:59
Гост

И какво толкова пишеше там?На кого му пука за някаква си затворена група?

Николай Даскалов
Николай Даскалов
21 май 2021 14:55
Гост

Пожелавам успех на адв. Цветанов. Опитен и отзивчив колега, най-подходящият от издигнатите кандидатури. Приемам работата му като председател на УС на Фондация „Кръстю Цончев“ за решаващо предимство, доколкото ЦОА е в пряк контакт и с адвокатурата, и с кадидатите да навлязат в професията. Под неговото ръководство центърът се оформи като полезна, действаща и отворена към адвокатите структура. Логично е този опит да се ползва и в ръководството на ВАдвС. Не споделям призивите за промяна на всяка цена. Вярвам, че изборът на адв. Цветанов ще донесе онази промяна, от която всички имаме нужда – за сплотена, себеуважаваща се, достойна адвокатура.

Vérité
Vérité
21 май 2021 1:13
Гост

И как всичко се забравя, и никой не помни и не се рови в миналите мръсни далавери . . . за 53 дка ГОРА и един от идеолозите на идеята за натрупания дълг от Община В Търново към частно лице . . . И после облажил се , а сега кандидат за Председател . . . Ебати наглите хора! Ама „съвестта” им е чиста! Вулгарно звучат някои думи за възмущението от такива лицемери, но за съжаление това е истината!!! Фактите „стоят”! Ама кой да провери . . . Как Галин Ташевски от град Дебелец, поставено и упълномощено лице на адфокат,… Покажи целия коментар »

Гергана Георгиева
Гергана Георгиева
20 май 2021 22:05
Гост

Имам честта лично да познавам адв. Цветанов. Познавам го като човек не на празните обещания, а на изпълнените обещания. Най-добрият атестат за него е дейността му като Председател на УС на ЦОА. Той, заедно с целия му екип, превърнаха ЦОА в една модерна и работеща в крак с времето и събитията, а не следваща ги, структура. Вярвам, че с един подкрепящ го екип, ще успее да реализира амбициозните си намерения. Пожелавам Ви успех, адв. Цветанов!

Адвокат
Адвокат
20 май 2021 22:03
Гост

Колеги, моля ви не пресолявайте манджата! Съвсем заприличахте на подкрепата „стил Гешев“, то само хигиенистките не изразиха подкрепа. Мяра трябва във всяка начинание, иначе работи срещу кандидата.

Мила Милчева
Мила Милчева
20 май 2021 19:37
Гост

За да се съди за делата на един човек, трябва да се види реално направеното от него. Великотърновци познават адвокат Йордан Цветанов не само като прекрасен професионалист, но и като сърцат общественик. А това не е никак малко. Защото е лесно да се отдадеш само на професията си, без да се интересуваш какво става около теб, но да воюваш за обществени каузи, се изисква голямо сърце и организационен талант. Аз съм журналист и не разбирам от избори на висши адвокатски органи, но вярвам, че разделението София- провинция, което е остаряло и глупаво, не съществува вече никъде в обществото ни и… Покажи целия коментар »

отново минавам
отново минавам
20 май 2021 18:32
Гост

Ужасно щамповани последни коментари. В подкрепа на статуквото. Цветанов е част от него. Без съмнение.

Мария Лачова
Мария Лачова
20 май 2021 17:39
Гост

Адвокат Йорданов е най-подходящият кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет, защото освен у нас, той е дълбоко оценен и уважаван и в чужбина. Достатъчно красноречив е фактът, че лично председателят на Съда на Европейския съюз проф. Кун Ленартс връчи свидетелството за СДК по право на ЕС на адвокат Йорданов – признание за неговите лични и професионални качества и за постигнатото като председател на УС на ЦОА. А то е много – като започнем от Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС, по време на което бяха обучени над 1000 адвокати в изпълнение на препоръките на ЕК, за което… Покажи целия коментар »

Милко Палангурски
Милко Палангурски
20 май 2021 16:15
Гост

Успех! Винаги съм твърдял, че основата на нормалната и правовата държава са адвокатите! Без тях мракобесието е на една крачка. Тази индивидуална професия е огромна сила, когато може да има решаваща сила в обществените дела като организирана сила. Адвокат Цветанов може да и даде тази позиция на адвокатуратга, защото не съм срещал толкова отдаден човек на тази идея.Още веднъж успех!

Катя Генова
Катя Генова
20 май 2021 15:51
Гост

Адв.Цветанов е един достоен колега.Това ясно прозира от отговорите му на задавените въпроси – точно, кратко, ясно и принцпино. Подкрепям кандидатурата му за председател на ВАС, защото е човек, който има реално представа за състоянието на адвокатурата. От точно такъв човек има нужда сега нашата общност.Успек, колега!

Йоана Иванова
Йоана Иванова
20 май 2021 15:45
Гост

Лично познавам адв. Йордан Цветанов Йорданов като истински достоен човек и колега. Винаги е отворен към дискусии по въпроси, касаещи адвокатската общност, възприема споделените идеи и прави най-доброто, за да реализира най-добрите от тях. Не пести време и енергия. Може и говори с всекиго, за него няма затворени врати. Застава с лицето и името си зад каузите, в които вярва. Дейността на Адвокатското училище през неговото управление е може би най-хубавото, обогатяващо и стойностно нещо, което се е случвало в адвокатурата в последните години. Време е за откритост и отговорност в действията в общ интерес на адвокатурата. Искрено вярвам, че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 19:08
Гост

Напълно подкрепям

адв. Христо от Куманите
адв. Христо от Куманите
20 май 2021 14:59
Гост

Желая успех на адвокат Цветанов! Определено има качествата и визията да спомогне за изваждането на Българската адвокатура от застиването й в осемдесетте години на миналия век. Възможностите си доказа с управлението на ЦОА „Кръстьо Цончев“, като успя да дигитализира дейността му и всеки един адвокат от страната можеше да стане съпричастен на организираните семинари. Бил милиционер – дрън, дрън, нищо фатмашко няма в поведението му. Бил е следовател, но цялата му адвокатска дейност говори за успех в почти всички области на правото, което няма как да се получи ако нямаш стабилно юридическо образование и организационни качества. Както е казал евангелист… Покажи целия коментар »

В.Петров
В.Петров
20 май 2021 14:51
Гост

Кандидат, който действително има реална и точна представа за състоянието и болките на адвокатурата, в която работи вече 30 години. С усет да извлича най-ценното от разговорите с колегите си , да осмисля важните проблеми , да генерира идеи в полза на адвокатската общност и да прави всичко възможно да ги реализира. Със сигурност би бил успешен председател!

Б. Коева
Б. Коева
20 май 2021 14:34
Гост

Подкрепям кандидатурата на адв. Цветанов. Смятам, че той е доказал не само качествата си, но и искрената си ангажираност към проблемите на адвокатурата. Това е кандидатът, който има поглед върху предизвикателствата пред адвокатите както в столицата, така и в страната, както на младите и самостоятелно практикуващи колеги, така и на утвърдените кантори. Доказал е, че не пести силите и времето си, за да подпомогне професионална или обществена кауза, зад която застава, както и че непредубедено се отнася към всеки проблем и мнение. Като председател на Центъра за обучение на адвокати през последните години направи много значими, да не кажа революционни… Покажи целия коментар »

Hitman
Hitman
20 май 2021 13:37
Гост

Достатъчно ченгета се навъдиха на ръководни позиции в нашата полицейска държава. Стигс толкова!

Vérité
Vérité
21 май 2021 1:19
Гост

Правилно!
Свържи се със Сдружението В Търново за Гората, да ти разкажат и с факти, къде е мястото на Данчо Цветанов!

колега но не адвокат
колега но не адвокат
20 май 2021 13:17
Гост

Не съм адвокат, но познавам адвокат Йорданов, който е прекрасен колега юрист и професионалист!!!Поздравления за тази кандидатура, би бил наистина достоен представител на колегите си , защото и до сега винаги е правил това!На тези, които не го познават, но предпочитат да коментират само ще кажа, че това е адвокат, който участва в множество рабонти групи на различни нива години наред, за изменение на законопроекти или други подзаконови актове, в които винаги е защитавал правата на адвокатите и достойноството на адвокатската професия, без да тръби и шуми за това. .Ако в момента по ПАС адвокатите имат право на достъп до… Покажи целия коментар »

успех!!!
успех!!!
20 май 2021 13:20
Гост

УСПЕХ на адв.Данчо Цветанов и от мен !!!!

Д.Петкова
Д.Петкова
20 май 2021 13:01
Гост

Добра кандидатура на адв. Цветанов! Колега с отлична репутация и завидна кариера! В допълнение към професионалната му биография са личностните му качества на изключително позитивен и балансиран човек, готов винаги да помогне, както и на диалог! За честта на професията и позицията, за която е номиниран, трябва именно колега с такъв профил! Защото има нужния професионален, кадрови и личностен потенциал да овладее напрежението във ВАдвС, което е нездрава среда! На гилдията й трябва позитивен и балансиран колега, с нужния опит. Какъвто считам, че е именно адв. Йордан Цветанов

Милиционерът се пенсионира
Милиционерът се пенсионира
20 май 2021 12:09
Гост

Режисьор: Лекс БГ

Продуцент: ВАдС

Музика: народна

Оператор: неизвестен

Монтаж: Адвокатска колегия – Велико Търново

Филмово студио: Бояна (несъществуващо)

Жанр: трагикомедия

Премиера: 29 и 30 май 2021 година

Времетраене: достатъчно за да гласуват адвокатите-делегати, които са около 350 човека

Страна: BG

ЦОА „Кръстю Цончев“ и неговите лектори
ЦОА „Кръстю Цончев“ и неговите лектори
20 май 2021 11:34
Гост

Това със заглавието на фондацията е откровена гавра с името на Кръстю Цончев.

Бизнес инициатива на Даниелка и компания, продължена от Раличка и следващата висша глутница – за хранилка на „наши хора“. И естествено за сметка на членския внос на адвокатите, които според (само)признанието на адвокат Цветанов – намаляващият авторитет на адвокатската професия и ниското доверие в адвокатите.

PS.
PS.
20 май 2021 11:40
Гост

Следват проблемите. Те нека си създават фондации, да се (само)обучават; да си доучват като Цветанов в СУ; да се самовъзпроизвеждат … само да не е наша сметка! Защото после – намалява авторитета на адвокатската професия и има ниско доверие в адвокатите и прочие и прочие ПРОБЛЕМИ! Защо БРЕ др. милиционер? Защо?!?!?! Ти досега къде беше и какво направи, за да предотвратиш тези негативни тенденции, а?! Седеше си мирно и кротко в ЦОА „Кръстю Цончев“, получаваше си високата заплатка, правеше мили очички на всички и … искаш Голямата награда! Е няма, няма, няма … кинти и доверие.

Любител
Любител
20 май 2021 10:04
Гост

Магнаурската школа – ковачница за кадри. А някои си говорят за правосъдие без каскет?

Адвокат
Адвокат
20 май 2021 10:00
Гост

Всичко много хубаво, но как начело на адвокатурата, като на прокуратурата да застане милиционер? Точно на адвокатурата не отива.

Да обобщим
Да обобщим
20 май 2021 12:45
Гост

Направо си е неприлично.

Николай
Николай
20 май 2021 12:52
Гост

Този хич не ми вдъхва доверие. Дано да не го изберат.

Катя Митова-Ганева
Катя Митова-Ганева
20 май 2021 9:37
Гост

Не може да си представи българската адвокатура колко много би спечелила с избирането на адвокат Йордан Цветанов за председател на Висшия адвокатски съвет. Аз, като историк и познавач на историята на тази гилдия, както ргионалната на Велико Търново, така и националната считам, че личности като него са богатство за обществото ни. Отдаден изцяло на професията си, с богат организационен опит, с безспорно доказания си авторитет и достойнство ще направи много за българската адвокатура и ще осъществи на дело високите цели, които поставя пред себе си и цялата колегия.
Пожелавам му успех!

Anonimen
Anonimen
20 май 2021 12:53
Гост

Да, без спор има дар слово. Ама дали ще изпълни обещанията си.

Адвокат - болярин
Адвокат - болярин
23 май 2021 21:15
Гост

няма да можем да се преборим.Шопите си имат друг фаворит

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 9:29
Гост

Не знам не виждате ли, но „работата в МВР му помагала да е адвокат“, това може да значи много неща.

Значи
Значи
20 май 2021 12:48
Гост

Слушкам, папкам и изпълнявам. Волята на Раличка. Пълна липса на критическо мислене. В съчетание със самоинициатива.

Златимир
Златимир
20 май 2021 9:27
Гост

Да видим какво ще се случи на избора. Определено има силни кандидатури. Добре е, че се запознахме с тях.

КУРортист в Златибор, от окупационния корпус
КУРортист в Златибор, от окупационния корпус
20 май 2021 11:51
Гост

Няма силни кандидатури. Има няколко кандидатури проформа, за разлика от предишните избори за Раличка. Всяка една е в дълбока зависимост с външни на адвокатурата кръгове и лобита. Това е истинският проблем по т.нар. избор в края на месеца. Има и друго. Наместо вече да е в сила нов закон по който да се провежда избора от всички адвокати, то настоящите дерибеи начело на адвокатурата си подсигуриха избора с няколкото верни им коне, и надежда за промяна в адвокатурата – тук всяка оставете! Читав адвокат и човек няма да впусне в „реден мач“, според спортното право на адв. Дерменджиев – следващият… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 9:26
Гост

Не знам какви са му шансовете. Има опит, така е. Ала е милиционер.

В.Петров
В.Петров
20 май 2021 15:02
Гост

Милиционер – 3-4 години, адвокат – 30 ! И през всичките е доказал възможностите си, както в пряката си работа по делата, така и с обществените каузи, с които се е захванал.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 9:26
Гост

Предвид опита, който имам и резултатите от организационната ми дейност в полза на адвокатурата, намирам това мое решение за напълно естествено. Кандидатирането ми за председател на ВАдС не е случайно хрумване, а дълбоко обмислено решение, плод на разговори с колеги от цялата страна.

Всички викат, че много време са го мислили, но да видим…да видим!

Ananieva
Ananieva
20 май 2021 9:25
Гост

Човека е голям професионалист и шеф на адвокатското училище.

Серафим
Серафим
20 май 2021 9:23
Гост

Човека добре говори, но си е милиционер. Какво да правим.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 12:55
Гост

Тоест-напълно неподходящ.

В.Петров
В.Петров
20 май 2021 15:07
Гост

Това е, когато заради едно дърво (и то не непременно криво) човек не може да види гората /народна поговорка/

Дебиревс
Дебиревс
20 май 2021 9:23
Гост

Силни думи. Добра кандидатура, но да видим дали ще има успех. Мен лично ме съмнява.

Niflor
Niflor
20 май 2021 9:23
Гост

Абсолютно съм съгласен

адвокат от ВТАК
адвокат от ВТАК
20 май 2021 8:40
Гост

Адвокат Цветанов е доказал с годините, че е отдаден на професията и е повече „адвокат“ от други, които се бият в гърдите, че са адвокати от кариерата. Той действително се вълнува от проблемите на адвокатурата и го е доказал. Това се вижда и от отговорите на въпросите, които са му поставени. Може да направи много за издигане авторитета на адвокатите. Пожелавам му успех!

въпрос
въпрос
20 май 2021 8:30
Гост

А в кои поделения е отслужил наборната си задължителна тогава военна служба от две години?

Този въпрос към всички мъже кандидати, с оглед еднаквата важимост на правилата.

Аз в автобиографията си посочвам и датите на наборната повинност, и то в тежко поделение,даващо реално бойно дежурство-случила се три седмици след последния държавен изпит по НП науки. Държавата не ми позволи дори стажа си да изкарам като съдебен кандидат , преди казармата.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 8:40
Гост

Това пък какво значение има – младите дори не са ходили в казарма. Що за странен въпрос?!

отговор
отговор
20 май 2021 12:52
Гост

Значението е с оглед еднаквата важимост на правилата.

Kosta
Kosta
20 май 2021 9:29
Гост

Каква глупост? Ако не сме били в казарма нямаме право да правим нищо ли? Що за глупост. И то къде да сме били – в казармата, където управляват военните, а знаете, че когато Господ раздавам ум, военните не са присъствали.

само минавам
само минавам
20 май 2021 11:44
Гост

Казармата изгражда характер и те прави мъж. А не милиционер подкрепящ Истанбулката конфекция! Този юнак застана зад Раличка и благоверно подкрепи „позицията“ на адвокатурата пред КС. Която постфактум беше оттеглена след скандал провокиран от адв. Людмил Рангелов.

Набор
Набор
20 май 2021 11:44
Гост

Факт: Служих с Дерменджиев от 1980 до ’82-ра в танковата бригада в Карлово. Аз бях в артилерийския полк, а Дерменджиев – радист в танковия батальон. Това отговаря ли на въпроса и покрива ли критериите за председател на ВАдвС?

до набор
до набор
20 май 2021 12:53
Гост

Спазил си правилата , действащи тогава. Браво.

Томислав Тошков
Томислав Тошков
20 май 2021 8:13
Гост

Ето това интервю е доказателство защо подкрепям адвокат Йордан Цветанов и защо той е достоен да заеме поста председател на Висшия адвокатски съвет. Човек на делата, конкретен, открит и почтен! Желая успех! Вярвам, че адвокатурата ще направи най-правилния избор!

Niflor
Niflor
20 май 2021 9:29
Гост

Има нещо вярно. Читав е.

хм...
хм...
20 май 2021 8:09
Гост

Няма и една дума, с която не съм съгласен! Всичко е казано както си е! Но така говорят и четиримата.
Притесни ме обаче твърдението, че работата в МВР му е помагала след това като адвокат – какво се крие зад това?!

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 8:12
Гост

Използването на ченгеджийски номера? Не го познавам, но възпитаник на ВИМВР да застане на чело на адвокатурата би било падение

?????????
?????????
20 май 2021 8:17
Гост

А защо не гледате какво е направил за адвокатурата – за адвокатското училище след 30 години в професията?

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 8:22
Гост

Всъщност ще се съглася с вас и ще попитам като е бил зам председател на съвета какво е направил? Работата в ЦОА е благодатна чисто пиарски за пред колегите, но колко парички са раздадени? Ако щете за хотели, за таксита на някои близки до него адвокати. Подкрепа се купува. Та всъщност какво е направил за адвокатурата, ама не на регионално ниво, а на национално?

отново минавам
отново минавам
20 май 2021 11:41
Гост

Нищо.

въпросче
въпросче
20 май 2021 12:53
Гост

И какво е направил?!

Рики
Рики
20 май 2021 12:57
Гост

Допринесъл е много. Факт!