Трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон? Или той се явява законосъобразен, тъй като при издаването му отмененият по-късно от Конституционния съд закон е бил действащ?

По тези въпроси оказва се е разделен в практиката си Върховният административен съд (ВАС), а противоречието в нея са установили от сайта „Предизвикай правото“. Чрез съдиите от Софийския районен съд Константин Кунчев и Васил Петров днес те изпратиха сигнал до новосформираното и оглавявано лично от председателя на ВАС Георги Чолаков Звено за анализи и тълкувателна дейност в съда (пълния текст на сигнала виж тук).

Като предлагат на Чолаков и върховните съдии от звеното – Теодора Николова, Таня Куцарова, Кремена Хараланова и Емилия Кабурова, по въпроса не само да бъде образувано тълкувателно дело във ВАС, но и да бъде сезиран Конституционният съд, тъй като става дума за съществено различие в тълкуването и прилагането на разпоредби от основния закон.

Проблемът

КС има едно тълкувателно решение, в което е разяснил последиците от обявяването на закон за противоконституционен – № 22 от 31 октомври 1995 г. В него той заяви, че от влизане в сила на решението му се възстановява действието на предходната редакция на закона.

В мотивите си КС специално обясни какво има предвид чл. 151, ал. 2 от Конституцията като казва, че „актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила“. Като посочи, че изразът „не се прилага“ съдържа забрана за прилагане на закона занапред. „Тя е безусловна, императивна и за постоянно. Като последица от тази забрана следва, че обявеният за противоконституционен закон престава да действа и да регулира обществени отношения. Той губи правния си ефект и престава да съществува като нормативен акт“, заяви КС преди близо 24 години. Безспорно е и че решенията му нямат обратно действие.

„Така изяснени, правните последици на решенията на Конституционния съд за установяване противоконституционност на закон не намират единно разбиране в административното правораздаване, що се касае до заварените административни правоотношения и съдебно-административни производства и преценката за съответствие на административните актове с материалния закон – чл. 142, ал. 1 АПК“, са установили обаче от „Предизвикай правото“.

Всъщност разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от АПК съдържа общото правило, че „съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му“.

Изискванията ѝ, които са задължителни за съда, обаче са довели до различни тълкувания на съдиите от ВАС, когато трябва да преценят какво се случва със заварени правоотношения и висящи съдебни производства, когато КС обяви закон за противоконституционен.

Според едното становище рeшeниeтo нa KС имa дeйcтвиe и пo oтнoшeниe нa виcящи, нeзaвъpшeни, нo възниĸнaли въз основа на oбявeнaтa зa пpoтивoĸoнcтитyциoннa разпоредба пpaвooтнoшeния и съдебно-административни производства, като издадените индивидуални административни актове са незаконосъобразни и подлежат на отмяна, независимо че към издаването им законът е бил действащ.

Според други върховни съдии обаче рeшeниeтo нa KС имa дeйcтвиe само занапред, като индивидуалните административни актове са законосъобразни и не подлежат на отмяна, тъй като към издаването им законът е бил действащ и е предвиждал основание за издаването им.

Предложението

„Този тълкувателен проблем относно темпоралната важимост на решенията на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание е от съществено значение както за преценката за материална законосъобразност на оспорените пред съда индивидуални административни актове, така и за изхода на делото“, заявяват авторите на сигнала до председателя на ВАС.

Затова те отправят две предложения до Георги Чолаков. Първото е, доколкото само КС може да дава задължително тълкуване на Конституцията, той да бъде сезиран от Пленума на ВАС със следния въпрос:

„Как следва да се тълкуват разпоредбите на чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ във вр. с чл. 5, ал. 1 и ал. 2 КРБ относно действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства?“

Отделно, според авторите на сигнала, има основния и самият Върховен административен съд да излезе с тълкувателно решение. Като формулират следния въпрос, на който да отговори Пленумът на съда:

 „Следва ли административният съд, с оглед нормата на чл. 142, ал. 1 АПК, да приложи материалноправна административна норма, действала към момента на издаване на административния акт, ако към момента на оспорване на акта влезе в сила решение на Конституционния съд, с което нормата бъде обявена за противоконституционна?“

„Липсата на единство в практиката на административните съдилища по въпроса за действието на решенията на Конституционния съд, с които се обявява за противоконституционен приложим по делото закон, а особено съществуването на съдебна практика, която настоява за прилагане на вече обявен от Конституционния съд за противоконституционен закон, според нас създава предпоставки за подриване на авторитета на Конституционния съд като върховния тълкувател на Конституцията и за накърняване на принципа за върховенство на закона, утвърден в нормата на чл. 4, ал. 1 КРБ. Законът се прилага нееднакво по дела, пряко касаещи свободите, правата и законните интереси на гражданите и организациите на граждани, което е недопустимо“, пишат авторите на сигнала до Георги Чолаков. И посочват, че това е основание с поставените проблеми да бъдат сезирани най-висшите органи в конституционното и административното правосъдие.

 

7
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Петър
Петър
19 април 2019 11:26
Гост

Тази информация не е вярна.Преди този сигнал аз имам сигнал още от Юли 2018г. тъй че първия сигнал е моя и е регистриран под №11688/18 Този е платен трол.Моля да се изясни чий служител е.

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 14:23
Гост

Във всеки случай трябва да се избегнат предпоставките за накърняване на принципа за върховенство на закона.

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 14:17
Гост

Георги Чолаков винаги е работил здраво за ВАС, както и за справедливото правораздаване. Идеята за създаване на такова звено беше пак негова. Поздравления!

sps
sps
16 април 2019 14:21
Гост

кефиш се на чолаков, но да видим какво ще направи… досега безспорно действа адекватно, поне за външен наблюдател като мен

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 14:32
Гост

Имах „удоволствието“ да работя за предшественика му. Пълно недоразумение. Да не говорим как през 2015 г. обособи трета касационна (последноинстанционна) колегия в рамките на съда на пленум в пълно нарушение на закона. Контрастът е очеваден.

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 14:04
Гост

Въпросът е много интересен и много сложен, макар определено да споделям първото виждане и за мен в тази хипотеза, независимо от 142 АПК, ИАА подлежи на отмяна. Няма как да бъде търпян акт, издаден въз основа на противоконституционен закон

Николай
Николай
17 април 2019 7:58
Гост

Аз също споделям първото виждане, но как се птнася то към принципа да не се отнемат вече дадени права. А и би било добре КС да даде повече разяснения относно ефекта на актовете си.