Промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предлагана от Министерството на финансите, застрашава адвокатската тайна. За това предупреждават от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) в становище по измененията в няколко данъчни закона, за които в момента тече обществено обсъждане – ДОПК, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и Закона за данък върху добавената стойност (пълния му текст виж тук).

С промените в ДОПК (пълния текст на законопроекта виж тук) се транспонира Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Тя трябва да стане част от законодателството на отделните държави до края на годината, а да влезе в сила от 1 юли 2020 г.

Проблемът, според адвокатурата, е в изискването, което се въвежда с нов чл. 143я1, ал. 1 ДОПК. Той предвижда, че информация за трансгранични данъчни схеми се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите от консултант по трансгранична данъчна схема. Според определението в друга алинея на същата разпоредба консултант е „всяко лице, което е вписано като член на съсловна или професионална организация, свързана с правни, данъчни или други консултантски услуги в Република България“.

Първият проблем, за който алармира адвокатурата, е, че преценката на условията, при които следва да се определя дали една трансгранична данъчна схема е с „потенциален риск от избягване на данъчно облагане” е до такава степен субективна, че „на практика се обезсмисля предоставянето на данъчно-правни услуги, в това число и услуги по данъчно планиране от адвокати, предвид опасността от налагане на значителни имуществени санкции и глоби на консултантите за непредоставяне на информация на изпълнителния директор на НАП“.

„Съществен е проблемът и с конфликта на предложените разпоредби с професионалната тайна, която адвокатите са длъжни да пазят“, заявява ВАдС. И напомня, че всеки адвокат е длъжен да пази тайната на клиента си без ограничение във времето, а за неспазването на това задължение го очаква дисциплинарно наказание.

От адвокатурата посочват, че цялата информация за трансгранични данъчни схеми би представлявала професионална тайна. „Никакви елементи от нея, включително и общото ѝ описание, не могат да бъдат разкривани. Освен това, по общото описание на съответната схема винаги може да бъде открит конкретният случай, за който тя се отнася, особено при трансграничните данъчни схеми. Не на последно място, чрез разкриването на обобщена информация не би следвало приходните органи да получават консултации за законните начини, по които данъчно задължените лица оптимизират данъчните си задължения. На последно място, но не и по значение е обстоятелството, че от подобни трансгранични данъчни схеми зависи инвестиционното решение на определени икономически групи да изберат България като бизнес дестинация, и разпоредбите на ДОПК в тази насока считаме като отблъскващи чуждестранните инвестиции“, заявява Висшият адвокатски съвет.

И подчертава, че предвиденото задължение за разкриване на информация на изпълнителния директор на НАП нарушава тежко адвокатската тайна, вследствие на което засяга и защитата на законните права и интереси на гражданите и юридическите лица. Затова от ВАдС обявяват, че ще предприемат всички необходими действия за опазване на адвокатската тайна.

В становището се обръща внимание и на друг набиващ се на очи факт, свързан с измененията в ДОПК – номерацията на разпоредбите. В законопроекта са изчерпани всички букви от азбуката към чл. 134 и се е стигнало до там да има разпоредба, която е под номер 134я4.

„Предложената номерация на измененията е в противоречие със Закона за нормативните актове, създава изключителни трудности при следенето на конкретните разпоредби и оттам ще влияе негативно върху правоприлагането. Разумно е уредбата на обмена на информация да бъде отделена в отделен закон, доколкото нейният обем, предмета на правно регулиране и спецификата ѝ надхвърлят предмета на правно регулиране от ДОПК“, заявяват адвокатите.

Висшият адвокатски съвет вижда съществен проблем и в предложението, според което чл. 6, ал. 2, т. 5 oт Закона за ДДС (промяната се прави със заключителните разпоредби на проекта за промени в ЗКПО, с чийто пълен текст можете да се запознаете тук), придобива следната редакция: „Доставка по смисъла на този закон е прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или на част от него”.

Мотив за приемането ѝ е пълното транспониране на Директива 2006/112 ЕО, но самата директива казва, че държавите членки сами избират да въведат подобна разпоредба. Според Министерството на финансите целта е „да се премахне често практикувано от някои данъчно задължени лица заобикаляне на закона, при което чрез изповядване на сделки за прехвърляне на акции и дялове фактически се прехвърля собствеността върху недвижими имоти, предназначени да бъдат използвани за жилищни нужди на физически лица, като по този начин се избягва възникването на задължения за ДДС“.

„Следователно и видно от самите мотиви на изменението, то се прави, за да се възпрепятства заобикалянето на закона от страна на физически лица, които са крайни приобретатели на акции или дялове в дружество, в което единственият актив е недвижим имот или част от него и то в случаите, когато имотът фактически се ползва за жилищни нужди. Тоест, обхватът на конкретната сфера на обществени отношения, които се предлага да бъдат засегнати със законодателната промяна, е стеснен и ясно дефиниран в самите мотиви към ЗИД на ЗКПО.

Предложената редакция на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, обаче, е разписана много общо и всеобхватно – по начин, който включва и многобройни други хипотези, при които например крайният приобретател на акциите е дружество, включително когато то е регистрирано по ЗДДС и поради това не е нужно да бъде включвано в изменението, защото за него ще възникне право на данъчен кредит – т.е. постигнат е принципът на неутралност на данъка, регламентиран в Директива 2006/112 ЕО“, изтъкват от адвокатурата.

И предлагат, ако въобще се прави такава промяна, в закона изрично да се посочи, че тя се отнася само за хипотезата, при която действителен собственик на акциите или дяловете е физическо лице и то ако се установи, че недвижимите имоти се използват за жилищни нужди. „Считаме, че използваният критерий следва да бъде реалното използване, а не предназначението, защото предназначените за жилищни нужди недвижими имоти може да се държат от дадено дружество с цел препродажба, инвестиция или плодоползване, чрез отдаване под наем, а не за обезпечаване жилищните нужди на крайния собственик – физическо лице“, се обяснява в становището.

В него се правят и серия от критични бележки по промените в ЗКПО, с които можете да се запознаете в пълния текст на становището на Висшия адвокатски съвет.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 октомври 2019 21:10
Регистриран

На гостът „без страх“, ще му прошепна на ушенцето така :Регламентите се изпълняват без коментари.Директивите се транспонират в национото право .Но и без транспониране, след изтичане на срока за транспониране,понякога и дори и да нямат директен ефект, се изпълняват.И всеки гражданин на ЕС,каквито са и българските, могат чрез тях да се защитят в съда.Това е теория.На практика,в РБ, съдиите не познават правото на ЕС и в това е трагедията.Дори прякото действие нормите на Конституцията не прилагат.А в нея са се клели.Въобще, каквото и да избълва НС, то,дори и да не е съобразено с правото на ЕС, а НС са длъжни… Покажи целия коментар »

Споко
Споко
18 октомври 2019 9:48
Гост

Когато пропищят маститите клиенти на адвокатите, въпросът ще стигне до НС и бързо-бързо ще се върне старото положение. Двеизът на НС трябва да е: Всичко за мафията!

Горките
Горките
18 октомври 2019 9:46
Гост

Уплашили се адвокатите, че ще им разкрият схемите за данъчни измами. Айде, айде.

Така е
Така е
18 октомври 2019 9:46
Гост

Много се разпищяха напоследък в тази гилдия, явно им нарушиха мурафета.

Ужас
Ужас
18 октомври 2019 9:45
Гост

Системното погазване на адвокатската тайна вече взима плашещи размери!

Съгласен
Съгласен
18 октомври 2019 9:49
Гост

Опасно е да се засягат отношенията между адвокатите и техните клиенти, защото накрая всички ще го отнесем.

Милена Михова
Милена Михова
18 октомври 2019 1:04
Гост

Първо ЗМИП, сега ДОПК. В малко по-даречно минало, имаше апетити и към функции, които само нотариусите имаха. Промените в ДОПК засягат и счетоводни предприятия , които предлагат консултации. Тази общност-немалка-също има професионални тайни. За нея няма застраховка „Професионална отговорност“. ДОПК и ЗМИП вменяват задължения и отговорности. Нормотворчеството продължава, защото волята на ЕС е такава.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 17:14
Гост

На ВАдС по скоро проблемът им е, че адвокатите няма да прилапват пари от предоставянето на данъчно-правни услуги.

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 17:53
Гост

КинтитИ винаги са в мозъците на адвокатите. Нали помните как с промени в закона за адвокатурата искаха да прилапат дейности, типични за нотариусите. Тия във ВАдС са оперирани от чувството на срам и усет.

никога доносници
никога доносници
17 октомври 2019 17:57
Гост

Това е друго! Не става въпрос за лапане, а опит пак адвокатът да бъде превърнат в доносник, както с промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, разликата е, че този път засегнатите ще са само тези, които се занимават с данъчно право, но това не прави измененията в ДОПК по-малко опасни

адвокат
адвокат
18 октомври 2019 8:00
Гост

Адвокатите искаха да заверяват документи на свои клиенти, т.е. за удобство на последните, които сега трябва да ходят и при нотариуса. Искането на адвокатите е в синхрон с практиката в цивилизования свят към който уж искаме да принадлежим, но все не успяваме. Удовлетворяването на искането нямаше да доведе до отнемане на „типични“ за нотариусите дейности, защото такива са сделките на които разчитат нотариусите, а не от заверки на документи. Това обаче не се случи, защото мисленето в тази полудържава в която броя на полуобразованите и полуинтелигентни хора непрекъснато расте и дори такива ни управляват. Иначе нямаше да сме най-бедните и… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 17:54
Гост

Кога, казвате, са следващите избори за Висшия адвокатски съвет?

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 17:11
Гост

Уф, поредно доказателство за необмислени законодателни промени. Въобще не мислят, а директно транспонират разни там директиви.

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 17:13
Гост

Ееее, хайде стига, а не мислиш ли, че адвокатите вечно са недоволни от нещо и вечно смятат, че някой иска да им се набърка в тайните. Аз не виждам никакъв проблем с този текст. В тази част становището е изсмукано от пръстите.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 17:16
Гост

кое му е изсмуканото? явно не се занимаваш с данъчно право и не те засяга. становището е напълно адекватно и много добре мотивирано. очевидно е писано от някой, който това работи. впрочем в последно време ВАС излиза с доста качествени становища с едно две изключения.

vicious
vicious
17 октомври 2019 17:54
Гост

Тези становища трябва да се възлагат на най-добрите в професията в дадената област на правото. Този път изглежда това е направено. Но по-принцип всичките „големи“ адвокати, които иначе само лъскат имидж, трябва да допринасят за професията и за правото именно изготвяйки позициите на адвокатурата по важни въпроси. Така ще се покаже, че не е всеки сам за кокала, а че има обща грижа за правовия ред в тази държава

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 октомври 2019 20:50
Регистриран

За какъв „кокал“ става дума,за какъв „рев“.Толкова много злост не се трае.Вие да не сте дебили – ако ви се объркат работите няма кой ДРУГ да застане между вас и наглите държавни служители, за които никакво право на ЕС няма значение-те ще ви смажат. А сте запищяли за кокал,а ? Адвокатската дейност е частна.Държавата не им плаща.Затова точно са и независими.Кой съдия е независим-ВСС обяснява,че независимостта на съдията не е безгранична.Прокурорите е подчинена на Главният, а това значи на изп.власт.А НАП – пак на същата.В НС правят недопустимо грешни и безславно неграмотни закони. И няма сила, която да ги спре.ВИЕ,ГОСПОЖИ… Покажи целия коментар »

Виктор
Виктор
17 октомври 2019 17:11
Гост

Не може да не се спази директивата. Иначе пак ще отнесем глоба от ЕС.

безумие
безумие
17 октомври 2019 17:09
Гост

чл. 134я4?!? следва 218щ69 безумие!

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 17:13
Гост

не, следва 218щ9999999999, щото то ДОПК трябва да стане нечитаемо! това е пълна олигофрения

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 17:08
Гост

Браво, бе! Много добро становище!

без страх
без страх
17 октомври 2019 20:00
Гост

Мъка, мъкаааа…
Видяла жабата че подковават коня и тя вирнала крак.
Да беше Регамент, а то Директива… Ами дали няма да се окаже, че тези изменения в ДОПК и др. нормативни актове, които пряко вменяват на адвокатите публични задължения „за съдействие“ на органите от изпълнителната власт не противоречат на Конституцията?