Министерството на енергетиката на 11 ноември 2022 г. е открило процедура по обществени консултации във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Видно от предоставената информация, измененията са разработени с цел въвеждане (транспониране) в българското законодателство на изискванията на Директива на ЕС 2018/2001, целяща насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници или т. нар. зелена енергия.

Тук ще се опитаме на кратко да обърнем внимание на сериозен проблем, който би възникнал при приемането на една от предложените законодателни промени, а именно разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от ЗЕВИ, имаща следната формулировка:

„(2) Министърът на околната среда и водите, съвместно с министъра на енергетиката разработва План за определяне на една или повече предпочитани зони на сушата и в морето и подходящи за всяка зона технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, в който се:

  1. дава приоритет на изкуствени и застроени площи, както и на земи с влошено качество, които не могат да се използват в селското стопанство;
  2. изключват защитени зони по „Натура 2000“, природни паркове и резервати, установените миграционни маршрути за птици, както и други зони, които се определят с помощта на карти на чувствителните области, с изключение на изкуствените и застроени площи, разположени в тези зони;
  3. използват всички подходящи инструменти и данни, за да се определят районите, в които вятърните електрически централи не биха оказали значително въздействие върху околната среда, включително картографиране на чувствителните области на дивата флора и фауна.“

Считаме, че под тази формулировка предложените законодателни изменения не са добре обмислени и не отговарят на изискванията на правото на Европейския съюз.

В случая не намираме необходимост да бъде въведено ограничението в чл. 5, ал. 2, т. 2, с която разпоредба защитените зони по „Натура 2000“, природните паркове и резервати, установените миграционни маршрути за птици, както и други зони, които се определят с помощта на карти на чувствителните области, са изключени като възможни територии, на които да се изграждат технологии за производство на енергия от възобновяеми източници.

Задължителното приложение на подобен нормативен текст би изключило възможността в посочените територии да се изграждат водноелектрически централи (ВЕЦ). Това не би могло да е целеният със законопроекта ефект, защото противоречи на основните му цели.

При преглед на мотивите към законопроекта, на стр. 5 изрично е посочено, че задължението на министъра на околната среда и водите съвместно с министъра на енергетиката да разработи План за определяне на една или повече предпочитани зони на сушата и в морето и подходящи за всяка зона технологии за производство на енергия от възобновяеми източници (т.е. задължението по чл. 5, ал. 2 от Законопроекта), е въведено с оглед изпълнението на Реформа 6 „Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Следователно като една от основните цели, поставени със законопроекта, може да се приеме стимулирането на производството на електроенергия от ВЕИ, съответно нормативната регулация би следвало да създава именно такива стимули, а не да създава непреодолими пречки.

Разгледана по-задълбочено, предложената промяна не просто не стимулира производството на енергия от ВЕИ, а дори би го ограничила, доколкото, както се посочи по-горе, в тези територии няма да бъде възможно изграждането на ВЕЦ.

В тази връзка следва да се обърне внимание, че водноелектрическите централи са едни от най-надеждните и щадящи околната среда източници за производство на електрическа енергия. С оглед на това, напълно необосновано е да се поставя забрана за изграждането им в зоните, посочени в чл. 5, ал. 2, т. 2 от законопроекта.

Ноторно известен факт е, че технологията на производство, използвана при ВЕЦ, е пряко свързана с наличието реки, които да се използват в процеса на производството на електрическа енергия. От своя страна, по чисто природно-географски причини, мнозинството от тези водни ресурси попадат именно в тези зони, обхванати от предложената т. 2 на чл. 5, ал. 2 от законопроекта.

С оглед изложеното, може да се направи обосновано предположение, че предложената забрана ще ограничи в изключителна степен производството на електроенергия от водноелектрически централи и по този начин ще бъде постигнат обратен на целения ефект, което не кореспондира по никакъв начин с изискванията на правото на ЕС.

Необходимо е да се отчете също така, че производството на електрическа енергия от ВЕЦ се извършва под строг административен контрол, който е свързан с издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ. Това разрешително е ограничено с определен срок на действие, което налага периодичното му подновяване.

В разрешителното са заложени редица изисквания във връзка с опазването на околната среда, за нормалното функциониране на екосистемата и руслото на реката, които производителят трябва да изпълнява съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите (ЗВ).

Освен щателен предварителен контрол, нормативно е уреден и текущ контрол от страна на администрацията. Така в чл. 188, ал. 1, т. 4 от ЗВ е предвидено, че „Директорът на басейновата дирекция или оправомощени от него длъжностни лица контролират: изпълнението на условията на издадените разрешителни по този закон…“.

Във връзка с осъществявания контрол са предвидени още разпоредбите на:

  • чл. 185, ал. 1 ЗВ – „Контролът по този раздел се провежда по отношение па спазване на нормативните изисквания, условията и изискванията по издадените разрешителни, изпълнението на програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни, планове и програми, имащи отношение към опазване на водите и околната среда“.
  • чл. 186 ЗВ – „Контролът върху опазването на водните обекти, съоръжения и системи се провежда от органите по чл. 52, ал. 1 ЗВ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условия та и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект.“

Всичко изложено несъмнено показва, че дейността по производство на електроенергия чрез ВЕЦ, освен надеждна и щадяща околната среда, е и строго контролирана от компетентните органи, поради което липсват сериозни аргументи за въвеждането на разглежданото ограничение.

Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че анализираната разпоредба създава дискриминационно отношение по отношение на водноелектрическите централи за сметка на други ВЕИ. По този начин в неравноправно положение се поставят стопанските субекти, произвеждащи енергия от ВЕЦ спрямо субектите, произвеждащи енергия от други видове ВЕИ – паркове с вятърни турбини, фотоволтаични централи и др. Горното може да бъде основание дори за оспорване на конституционната съобразност на разпоредбата, защото както се посочи по-горе, чл. 5, ал. 2, т. 2 от законопроекта практически води до сериозно ограничаване възможността за изграждане на водноелектрически централи, съответно за произвеждане на електрическа енергия от такива източници. Същевременно подобни ограничения не биха възпрепятствали по никакъв начин изграждането на фотоволтаични централи или вятърни турбини, защото те могат да бъдат построени в имоти, които са пустеещи, ползват се за сметища, които са с лоши производствени характеристики и са висока категория на земята, тъй като самата им технология на производство не е зависима от наличието на реки.

Следва да се обърне внимание на още един факт, а именно, че технологията за производство на електрическа енергия от водноелектрически централи предполага една относителна стабилност, постоянство и предвидимост на произвежданите количества, което би спомогнало и улеснило балансирането на енергийната система. При производството на електрическа енергия от вятърни турбини и фотоволтаични панели, зависимостта на произвежданите количества електрическа енергия от наличието на вятър или слънце е изключително голяма, което би могло да доведе и до сериозен дисбаланс в електроенергийната системата с оглед планираното намаляване на производството от топлоелектрически централи в следващите години.

В резултат на всичко изложено намираме, че цитираната разпоредба не кореспондира с правото на ЕС и пряко противоречи на Конституцията на Република България. Ако бъде допуснато тя да стане част от действащото българско право, производители на електрическа енергия от различни източници биха били поставени в неравноправни условия за осъществяване на дейността си, а производството на електрическа енергия чрез водноелектрически централи би било изключително трудно за осъществяване, дори невъзможно.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 декември 2022 17:01
Гост

Мотивите за измененията са съвсем правилни – тези зони вече са заети от обитателите им! С какво право ние човеците (вече не заслужаваме да се пишем с главна буква) ги завземаме от вече настанилите се???

Адвокат
Адвокат
30 ноември 2022 14:44
Гост

В тънкости съм запознат с ВЕИ, това е начин да се цоцат пари, както и да е.

Аз да плащам от моето джобче – на тарикати с вратовръзки, объркали сте джобният термометър, джентълмени.

Най-вероятно е инфлуенсър или лобист.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 21:05
Гост

Второто.

Лазар
Лазар
30 ноември 2022 13:28
Гост

Напълно съм съгласен, че технологията за производство на електрическа енергия от водноелектрически централи предполага една относителна стабилност, постоянство и предвидимост на произвежданите количества.

Любител
Любител
30 ноември 2022 15:38
Гост

Само дето малките вецове в реките унищожават рибата и раците,ама какво значение има, като някои люде искат цялото им месечно усилие да е писането на фактура ? Която ние да му плащаме по преференциални цени ?

Кики
Кики
30 ноември 2022 13:22
Гост

Измененията не отговарят на изискванията на правото на Европейския съюз.

анонимен
анонимен
30 ноември 2022 11:38
Гост

Има правота в тезата на автора. Къде другаде да се строят ВЕЦ, освен в природни паркове. Нужен е по-диференциран подход при ограничаване строителството на ВЕЦ. От друга страна обаче, реалността в еко политиката на държавата може би оправдава такава крайна мярка – изсечени са ни горите, незаконното корупционно строителство e тръгнало като рак, съсипват ни се планините, а и според неприятни доклади…….България я чака голяма суша. Може би ВЕЦ няма да има с какво да работи (вода) и може би опазването на природните паркове трябва да се реализира „на всяка цена“. А за панели и за перки има достатъчно места… Покажи целия коментар »

Що за заглавие
Що за заглавие
30 ноември 2022 10:41
Гост

и що за съдържание под него ?
Такива номера са характерни за друг тип медии, които отбягвам.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 9:17
Гост

Цивилизованите държави с повече планини като Швейцария, Швеция, Норвегия имат десетки пъти повече ВЕЦ-ове. Защото просто не е вярно, че ВЕЦ-овете нанасят сериозни вреди на околната среда и защото хората са по-важни от някои видове плужеци. Но така е в цивилизованите държави с евтина и зелена енергия. Те така действат във всяко едно отношение и затова са богати. Тук само зелените изнудвачи са богати.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 9:07
Гост

Предишният министър на околната среда отново разшири Натура. Каква зелена сделка като не можеш да построиш най-ефективните възобновяеми централи – водните? След това защо ни била скъпа енергията. Така е като екоактивист стане министър на околнта среда. За сравнение – в Нидерландия се отчитат за натура с тревата между платната на магистралите.

Иван
Иван
30 ноември 2022 8:43
Гост

И сега не се разрешава изграждане на ВЕЦ в зони за защита като тези от Натура 2000. Чл. 118ж. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия: 4. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5; Чл. 119а. (Нов – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Зоните за защита на водите са: 5. (доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) защитените територии и зони,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 9:10
Гост

Сегашните ограничения не предвиждат обща забрана да се строи в Натура, а още по-малко да функционират съществуващи ВЕЦ. Има ограничения като например за ползването на повърхноснтни води.

Иван
Иван
30 ноември 2022 9:55
Гост

Поправете ме, ако греша, но ВЕЦ /МВЕЦ не използва ли именно повърхностните води от реките за производство на електроенергия?
Аз не съм чул за ВЕЦ, който да произвежда ел. енергия от подпочвени води.
Ако реката попада в границите на защитена зона по Натура, реката е част от защитената зона по смисъла на горните разпоредби от ЗВ и забраната е в сила.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 14:49
Гост

Поправям Ви: Чл. 118ж. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия: 1. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи, освен когато те са със значим обществен интерес и/или ползите за обществото превишават ползите от постигане на екологичните цели и са обосновани като изключение по чл. 156е в действащия план за управление на речния басейн; 2. когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек; 3. на по-малко от 500 м преди и след пункт… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 14:55
Гост

Няма обща забрана. Препраща се към Чл.119а, ал.1, т.5. (доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Иван
Иван
30 ноември 2022 15:22
Гост

Реките, намиращи се в територията на зони по Натура, представляват защитени зони по смисъла на чл. 119а, Ал. 1, т.5. В тази част от реката съгласно чл. 118ж, Ал. 1, т. 5, не се допуска производство на електроенергия и ВЕЦ не може да бъде изграден. Изградените и въведени в експлоатация преди 9 август 2010 г. ВЕЦ не следва да получат удължаване на разрешителните за водоползване.

Иван
Иван
30 ноември 2022 15:27
Гост

Изключенията по т.1, 2 и 3 не дерогират забраната по т. 4, когато реката се намира в защитена зона.
Тези изключения си прилагат, но не и когато са налице условията по т. 4.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 14:53
Гост

Чл.119а, ал.1, т.5. (доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 8:39
Гост

За какво са ни ВЕЦ, да живеят Мариците, да дишаме отрова! Колко хубаво се живее в Гълъбово, ако знаете

хахаха
хахаха
30 ноември 2022 8:32
Гост

Значи ВЕЦ – само на Перловската, който изкара ток за една крушка, пИчели

Лозан
Лозан
30 ноември 2022 13:24
Гост

Така се оказва в крайна сметка за съжаление.

?????????
?????????
30 ноември 2022 8:28
Гост

Прави впечатление една формулировка в цитирания текст „с изключение на изкуствените и застроени площи, разположени в тези зони“. Това не значи ли, че съществуващите ВЕЦ ще могат да останат?

държава на място
държава на място
30 ноември 2022 8:25
Гост

При строга регулация и контрол, предвид както беше отбелязано по-долу, че не можеш да построиш ВЕЦ където си решиш, то и за перките, и за панелите важи, но с по-малка сила, не виждам проблем. Ако държавата си е на мястото, то няма нужда от такива ограничения. Виж ако има някаква политика на ЕС, че ВЕЦ трябва да се ограничават… ама не съм чул такова нещо

Тити
Тити
30 ноември 2022 13:25
Гост

Каква държава! Разграденн двор сме и това е.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 8:21
Гост

Енергията от ВЕИ е чиста, за разлика от копането на въглища. В последните години обаче ВЕЦ са подложени на всякакви безумия, само и само да не могат да съществуват. На какво се дължи това?! Във време на глобална енергийна криза, вместо да се търси как да бъдат насърчени ВЕИ, се измислят хиляди глупости.

Лобизъм та дрънка
Лобизъм та дрънка
30 ноември 2022 8:08
Гост

От всяка буква на тази статия лъха на лобизъм и засегнати интереси на енергийната мафия. От години ни товарите сметките, без да работите на пазарен принцип. Не сме длъжни да ви пълним гушите със субсидии и преференциални изкупни цени!

пенчо, бре, чети
пенчо, бре, чети
30 ноември 2022 8:18
Гост

То бива писане по посока на луната, бива, ама трябва и да се чете. Къде според вас, ако не в планините се намират реките, които могат да произведат ток?! Няма как да сложиш ВЕЦ, където ти скимне.

Харун
Харун
30 ноември 2022 9:50
Гост

Би трябвало под тази статия да се изкажат инженери и еколози, най-малко юристи. Затова лобизмът е очеизваден