Държавната такса за делото да се намалява с 15%, ако исковата молба е подадена чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). На адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавата и общините да се връчва само електронно.

Това предвиждат част от промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), свързани с въвеждането на електронното правосъдие, които Министерството на правосъдието огласи днес за обществено обсъждане (пълния текст на проекта виж тук).

Идеята на ръководеното от Десислава Ахладова ведомство е в чл. 73 ГПК да се създаде нова ал. 4, с която първо да се задължат съдилищата да осигурят на страните възможност за плащане на таксите по електронен път, а след това се регламентира, че ако молбата е подадена в електронна форма в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто.

При оттегляне на съгласието за връчване на книжа по делото по този начин, ищецът ще има една седмица, за да довнесе разликата до пълния размер на държавната такса.

Практиката гражданите и бизнесът да бъдат стимулирани с по-ниски такси, за да използват електронни услуги, работи успешно в Търговския регистър, но за първи път се предлага да се приложи в съдебната система. Отстъпката за таксите по граждански дела (в повечето случаи те са 4% от интереса) не е толкова значителна, колкото тази в Търговския регистър, където дължимата сума пада на половина при е-подаване на заявлението. Предлаганото намаляване на таксата за дело обаче е осезаемо и например за иск с интерес от 50 000 лв., при електронно подаване тя ще е не 2000 лв., а 1700 лв.

По отношение на таксите с проекта се правят още две важни изменения. Първото е, че се регламентира, че „документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението и в информационната система, използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането“ (в нов чл. 102з, ал. 2). А съдилищата се задължават ясно да обозначават на сайтовете си задълженията за такси, когато се извършват процесуални действия в електронна форма, както и да посочват и начините на заплащането им по електронен път.

Всички адвокати са длъжни до 6 месеца да се регистрират в ЕПЕП

С измененията в ГПК се прави и промяна в Закона за адвокатурата, с която на всички адвокати се дават 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване.

Ето как е формулирано задължението в нов чл. 50а от ЗА: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да се регистрира и да поддържа профил в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт и в информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление.

А в проекта е предвидено влизането в сила на тази разпоредба да стане 6 месеца след приемането на измененията в ГПК.

Това задължение се вменява на адвокатите, тъй като се предлага изцяло нова концепция за това как се извършва връчване на адвокат по ГПК. Вместо познатото правило на чл. 51 ГПК за връчване в кантората, проектът предвижда, че то „се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие“. Т.е. това е единственият начин съдът да изпраща съобщения и книжа на адвокатите.

Законопроектът не урежда какви ще са последиците, ако адвокат не е изпълнил задължението си да регистрира профил в ЕПЕП. Посочва се само, че Висшият адвокатски съвет уведомява Висшия съдебен съвет за избраните от адвокатите електронни адреси за връчване.

До 40 дни адвокатска „ваканция“ без връчване

Заради новата концепция за изцяло електронно връчване на адвокатите, проектът (чл. 51, ал. 2) урежда и своеобразна ваканция – период, през който те могат да не получават призовки и съобщения. Предвидено е, че до 40 дни в годината, всеки адвокат може да заяви, че няма да приема съобщения.

Разпоредбата гласи: „Адвокатът може да заяви по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, че отсъства и не приема съобщения за определени периоди от време, които общо не могат да бъдат по-дълги от 40 дни в рамките на една календарна година. Съобщенията, връчени в заявения период на отсъствие, се смятат връчени в първия ден след края му“.

Адвокатите не са единствените, на които призовки, съобщения и книжа ще се връчват само електронно. Така ще общуват със съда и всички нотариуси и частни съдебни изпълнители. Както и всички кредитни и финансови институции, включително тези, които извършват събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги.

Само електронно ще се връчва и на държавните учреждения и на общините.

За гражданите се запазва правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако са избрали електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получат съобщения на тях. Ако пък просто са посочили електронна поща, съдът ще предпочете нея, преди да пристъпи към изпращане на съобщенията на хартия. Само при невъзможност за изпращане на книжата на електронен адрес, ще се връчва на настоящ, или при липса на такъв – на постоянния адрес.

Освен това се въвежда и правило, че извършиш ли процесуално действие в ЕПЕП, се съгласяваш по това производство да приемаш всички електронни изявления, съобщения, призовки и книжа пред всички инстанции до приключването му (нов чл. 38а, ал. 3).

Кога е-съобщение от съда се счита за получено

Един от важните въпроси, когато става въпрос за електронно връчване, е как се удостоверява извършването му и кога съобщението се счита за получено.

Проектът предлага различно разрешение според това дали съобщението е връчено чрез ЕПЕП или по имейл. Когато връчването става чрез Единния портал за електронно правосъдие, съобщението се смята за получено в деня на изтеглянето му от адресата. А ако страната не го изтегли до една седмица след изпращането му, то „се смята за връчено, считано от деня, следващ изтичането на седем дни от изпращане на съобщението(чл. 41а).

Когато то е изпратено на адрес за електронна препоръчана поща, се въвежда следното правило: Денят на изпращането на съобщението се счита за деня на постъпване на съобщението в информационната система на страната до доказване на противното. Страната следва да потвърди получаване на съобщението в 7-дневен срок от получаването му в посочената информационна система. Съобщенията се считат за връчени от датата на изпращане на потвърждението от страната”.

Връчването чрез ЕПЕП се удостоверява „с копие от електронния запис от информационната система на портала, подпечатано с квалифициран електронен печат на съда, и с удостоверено време с квалифицирано удостоверение за време“. Това чрез препоръчана е-поща – „с електронните записи за връчването, създадени от квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги“, а по имейл – „чрез електронния запис за изпращането или потвърждението за получаване“.

Възможността за електронна комуникация със съда, може да спаси от просрочие, защото чрез нея се постига своеобразно удължаване на работното време. Причината за това е, че се предвижда правилото на чл. 62 ГПК, че ако трябва да се извърши действие или да се представи нещо в съда, срокът изтича с приключването на работното му време, няма да важи, ако това бъде направено по електронен път.

Що е то процесуално действие в електронна форма

Законопроектът на Министерството на правосъдието дава следното определение за процесуални действия в електронна форма (в нов чл. 102а): Те „са налице, когато чрез тях се упражняват процесуални права, при което се използват устройства за електронна обработка, включително съхраняване на информацията, като упражняването на правата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства“.

И регламентира, че съдът издава актовете си и извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, освен ако поради естеството им или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин.

Издаденият в е-форма акт на съда може да се възпроизвежда в документ на хартиен носител, който ще има значението на официален препис, след заверка от служител, овластен от ръководителя на съответния съд.

Освен това съдилищата се задължават да приемат процесуални действия в електронна форма. И не могат да ги отказват, ако са спазени изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или когато изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът изисква саморъчен подпис за валидността им.

Освен това съдът трябва предварително да информира страната за техническите стъпки по създаването на изявлението, как може да получи достъп до електронното дело, как се установяват и отстраняват грешки при въвеждането на информация преди да бъде подадено и как се получават възпроизведени на хартиен носител копия и преписи от е-делото.

Когато страна извършва процесуални действия по електронен път, тя трябва да получи автоматично генерирано потвърждение. В него трябва да има регистрационен номер, име на адресата, време на получаване на входящия електронен документ и информация за достъп до него и до всички приложени към него документи.

Това потвърждението се изпраща на електронния адрес на страната.

За идентификацията на подаващите електронни изявления до съда в проекта е предвидено, че „се извършва по реда на Закона за електронната идентификация, посредством удостоверителна услуга за електронна идентификация, предоставяна от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги и вписана в доверителния списък на Комисията за регулиране на съобщенията по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или чрез уведомена схема за електронна идентификация по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014“.

Когато се изисква подпис и писмена форма – се подписват с квалифициран електронен подпис.

Към електронните заявления не се представят преписи за другата страна. Ако някой иска да получава всички книжа на хартия, ще плати такса на брой страници.

Пълномощните по делата се сканират, а ако упълномощаването е станало в електронна форма, ще трябва да е подписано с КЕП и „по начин, позволяващ удостоверяване на времето на подписване на пълномощното с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифицирано удостоверение за време“.

Освен това се предвижда електронно да могат да се издават заповеди за изпълнение и изпълнителни листове.

Електронно съобщение за извършено престъпление и е-внасяне на обвинителен акт

С измененията в ГПК се правят и такива в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях се предвижда, че по наказателни дела съдът изготвя актовете си в Единната информационна система на съдилищата.

Регламентира се, че обвинителните актове, тъжбите и постановленията с предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а НК може да се внасят през ЕПЕП.

За първи път в българския наказателен процес се урежда и възможността съобщение за извършено престъпление да бъде изпратено по електронен път (в чл. 209 НПК). Изискването е да е „подписано с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона“.

В проекта е предвидена и възможност връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. По електронен път при съгласие ще се връчва и на частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, както и на свидетели, вещи лица, преводачи и тълковници.

В НПК се предвижда още, че по делата срещу постановено задържане под стража в досъдебното производство „при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или техен представител“. Същите са условията и за участие чрез видеоконференция при контрол на мярката за неотклонение в съдебната фаза на процеса.

Предлага се и промяна в Закона за здравето по отношение на делата за принудително настаняване и лечение. За тях също се дава възможност лицето, чието принудително настаняване се иска, при извънредно или военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства, да може участва в делото чрез видеоконференция. В мотивите се посочва: „Превеждането на лица, които са на стационарно лечение, е свързано с тяхното транспортиране от лечебното заведение до съда, за което следва да се осигури специализиран транспорт и отделят санитари. Голям брой от лицата са във фаза на обостряне, като представляват потенциална опасност не само за лекарите психиатри, но и за трети лица при контактите си с тях“.

60
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 ноември 2020 18:22
Гост

Пълна пунта мара!

Калинка моя
Калинка моя
06 ноември 2020 9:44
Гост

Сега остава да измислят как да задължат адвокатите да имат email, периферни устройства и интернет. Защото май и те са нужни за ползване на електронната платформа. Или ще се плащат от държавата? Какво се случва в ситуация, когато книжа са изпратени по платформата, обаче адвокатът не е имал интернет, защото няма пари да си го плати, или му се развалил компютъра, а не може да си позволи друг? Редовно ли са връчени документите? А вариации на горните могат да се измисля със стотици – назависимо дали са истина, или са ползват недобросъвестно. Ама от гербавите калинки освен рестрикции и задължения… Покажи целия коментар »

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
05 ноември 2020 20:58
Гост

Тая идея адвокатите да ги призовават с електронна призовка е от 10 години и всеки път – рев и сополи от адвокатурата . Адвокатите искат да бъдат намерени….ама когато те поискат . Е как да ви уважават в обществото ? Или сте „институция“ и „адвокат звучи гордо“ и не се крие от призовки , или сте селски шмекери. Селският шмекерлък обаче май преобладава . Можете ли да сметнете колко пари се харчат за призовкари да гонят страни и …….адвокати ? Милиони . Тези пари могат да се вложат напр.в правна помощ и ВИЕ ДА ГИ ВЗЕМЕТЕ .

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2020 12:44
Гост

Не ти ли писна, тролче?

Knowledgeable
Knowledgeable
05 ноември 2020 19:25
Гост

Всичко е супер, само че защо трябва да пускаш писмена молба по всяко дело поотделно за присъединяването му към профила ти в ЕПЕП? Хартиени молби за ползване на електронна система! Защо да не може да се пусне автоматично онлайн с КЕП?
Не мога да се съглася и че адвокатите трябва задължително онлайн да се призовават. Наистина ще затрудни по-възрастните колеги! На никого ли не е хрумнало това?!
Високо ниво на законодателна техника, за пореден път: „С измененията в ГПК се правят и такива в Наказателно-процесуалния кодекс“…

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 19:33
Гост

Не само по-възрастните. Аз си имам достатъчно ангажименти и не мога всеки ден да се занимавам с проверка на имейла си. А и не съм длъжен да си нося лаптопа навсякъде, нито пък да си купувам телефон във формата и размерите на телевизор, че да мога да си чета мейлите навсякъде. Особено пък като съм в движение и няма стабилна GPRS мрежа.

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
05 ноември 2020 19:01
Гост

И какво излиза – адвокатите искат електронно правосъдие от типа „съдът да ни снася информация“ , „ако може да си лежим на плажа и да пледираме“ и пр…….. ама като се опре до призоваване по електронен път следва рев и сополи . Не сте ли леко смешни или само така ми се струва ?

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 19:04
Гост

Не ти ли се струва, че вече се излагаш с глупости? Аман от малоумни тролове.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
05 ноември 2020 19:22
Гост

тъпчо, хайде да млъкнеш – не си нито адвокат, нито съдия, а глупендер

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
05 ноември 2020 20:45
Гост

Тъпо е да искате хем електронно правосъдие , хем хартиени призовки .

Бай Ганьо
Бай Ганьо
05 ноември 2020 21:20
Гост

тъпчо, искаме електронно правосъдие, не искаме да се мъчим като съдиите с един лош софтуер; не се крием от призовки, а искаме да име достатъчно време за подготовката на защитата – виж чл.6,т.3 ЕКПЧ, драги ми тъпчо…защото съдията сам си задава сроковете, а адвоката -не..анадъмо?

чичо сам
чичо сам
05 ноември 2020 22:14
Гост

Пич, аз съм с теб! Адвокатите искат благините на елентронното, но не и отговорността, което е чисто лицемерие! Suck it up, boys it’s the 21th century!

Adv
Adv
06 ноември 2020 7:27
Гост

А не е ли смешно всички срокове за адвокатите да са преклузивни, а за съда – инструктивни? Ние да търчим и да се побъркваме да правим справки, да приемаме клиенти, да обикаляме банки и ЧСИ-та и да се чудим кога да смогнем да седнем, да напишем, да ви намерим наготово съдебна практика, така че да се аргументираме и прочее, пренебрегвайки семействата и децата си, докато вие си заседавате един път в седмицата, имате цялото останало време докато сте на работа да измислите какво точно ще постановите и накрая, въпреки цялото това време, пак не можете да напишете решенията в срок!

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 18:51
Гост

Електронно съобщение за извършено престъпление и е-внасяне на обвинителен акт. Баси кефа, ама обвинителния акт се връчва на обвиняемия, не на адвоката. По имейл на цингото в махалата в Орландовци, на ул. „Градините“ № 3 ли? В гражданското съдопроизводство електронното връчване на документи има резон, но в наказателното?

адвокат
адвокат
05 ноември 2020 18:49
Гост

Значи,моето мнение: електронизацията е удобна форма, и тя трябва да се въведе – това го подкрепям, но имам следните питания: 1.Това означава ли че и ние адвокатите трябва да пишем в някаква електронна бланка в този ЕПЕП? Ако е това, категорично не съм съгласен да губя време да “цъцкам“ в някаква електронна бланка, както при подаване на документи в ТР,която, ще ме изхвърля един милион пъти, ще прекъсва, и аз ще трябва да го пиша по пет пъти – имам горчив опит с ТР и не искам това да се повтаря.Ако идеята е да пратя документ, написан от мен в… Покажи целия коментар »

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
05 ноември 2020 18:12
Гост

Идеално, натоварете ЕПЕП портала /по-известен като електронната смешка/ до максимум, за да го видите какво представлява в действителност. Каква по-добра възможност от това с призоваването. Един друг портал /Търговския ретистър/ до преди последния му силиконов тунинг беше също така показателен за нашите възможности. Сега този портал е повече от приличен, но след колко време и колко пари, изтекли из джобовете на пълни некадърници и калинки с парашути. Сега е време на ЕПЕП недоразумението. Приветствам натоварването, за да се видят българчетата за пореден път на какво са способни и какво представляват.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 18:22
Гост

Българчетата са много способни, колега, веднага ще направят ъпдейт на ЕПЕП само за 2-3 милиона, като от тях 1/3 са за герберастите, та да утвърдят ъпдейта. Омагьосан кръг.

Наблюдател
Наблюдател
05 ноември 2020 17:45
Гост

Вдигнете таксите за въззивното обжалване, идиотия е да са наполовина,трябва да един път и половина повече, еййй няма оправия, в тея мозъци, вижте пример от други европейски държави,елементарни разрешения не могат да се вземат

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 18:01
Гост

Да ги направят с долна граница 1000 лева ставката за въззивно обжалване, нали? Че да няма обжалванки и някои идиотски решения да си влизат в сила.

АоА
АоА
05 ноември 2020 15:27
Гост

Подкрепям с две ръце промените – струва ми се, че са голяма крачка напред към дигитализация и адвокатите трябва да бъдем толерантни към някои недостатъци. Честно казано, не мога да повярвам, че най-сетне виждам подобни предложения черно на бяло. Крайно време е да се преустанови това безкрайно разнасяне на хартии от една точка на града до друга.
А именно за това е общественото обсъждане – ако са налице някои недостатъци на предложенията, да бъдат обсъдени и премахнати 🙂

До йористите сътворили това поредно безумие
До йористите сътворили това поредно безумие
05 ноември 2020 14:10
Гост

Как така ще карате дресатът да доказва, че не е полумил съобщение на електронната си поща?

Мейл сървър
Мейл сървър
05 ноември 2020 13:45
Гост

А мейл сървър към ЕПЕП ще бъде ли създаден, за да не се налага да се регистрират електронни кутии като например в абв.бг, която всеки келеш с тисиписдъмп, или уайършарк подслушва, или като мейл.бг, която редовно има проблеми с дейтабейз и напоследък бави с часове съобщенията, а уебмастъра им не си мърда пръста? За да не се ползват и пощи като яху мейл, която по подразбиране набутва имейли от БГ айпи пространството в спама? Ако бъде създаден мейл сървър към ЕПЕП-а, има още едно предимство- трафикът ще остава само в Интранет, а няма да излиза в Интернет. И ако има… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 17:39
Гост

А ако достъпът до имейл-кутията в ЕПЕП (ако създадат такъв мейл-сървър) става с КЕП, възможността за подслушване и крадене на пароли на 90% отпада, тъй като връзката с КЕП от Интернет към Интранета на ЕПЕП ще е криптирана.

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
05 ноември 2020 13:41
Гост

Това си е една малка революция по отношение на призоваването чрез адвокати ! Но се сещам за две места – адвокатско пълномощно , в което изрично се посочва , че адвокатът няма право на получава съобщения . И второ какво се случва с адвокатите , които откажат да се регистрират . Според мен трябва да бъдат лишени от права и то по силата на закона . Иначе всичко остава „удар във въздуха“.

Ще е трудно за най-възрастните адвокати , които нямат компютърна грамотност . Ако не могат да наемат служител , нещата отиват към пенсия /най-накрая бих казал / .

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:54
Гост

Още по-трудно ще е за деловодителите по съдилищата, преобладаващият процент от които са на предлена възраст, но човек на тоя и оня и вземат и пенсия, и заплата. Но наричат „компютър“ монитора.

с тези заплати от 750 лв.
с тези заплати от 750 лв.
05 ноември 2020 16:09
Гост

скоро няма да има никакви деловодители

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 17:41
Гост

Ще има и деловодители на минималната заплата, за съжаление. Но мнозинството ще си останат пенсионерките със заплата. За жалост, при ниска заплата няма как да искаш качество.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 14:03
Гост

Ех, че хубаво- „Но се сещам за две места – адвокатско пълномощно , в което изрично се посочва , че адвокатът няма право на получава съобщения . И второ какво се случва с адвокатите , които откажат да се регистрират . Според мен трябва да бъдат лишени от права и то по силата на закона .“ Аз предлагам още по-хубави неща- да се отмени ЗА и да се приемат промени в ЗМВР и Адвокатурата да стане сектор към ГДНП, със задължението да докладва всичко и на ПРБ, и на МВР. И да носят всички адвокати каскети, адвокатките и те. Само… Покажи целия коментар »

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
05 ноември 2020 14:57
Гост

Виждам , че си превъзбуден от някакви въображаеми лелки в съдилищата …..Покани някоя на кафе , прояви активност , току виж ти вързала за без пари . Няма защо да ни занимаваш с тези си проблеми ….А иначе , изглежда свършва времето на адвокатите криещи се по дупките на Търговския дом или в съборетините около Лъвов мост . Да , голям адвокатски майсторлък е да се криеш от призовкарите , но за това дори не е необходимо юридическото образование…

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 17:42
Гост

Да, много сме превъзбудени всички от лелките. А ти защо не можеш да схванеш, че не всички са длъжни да споделят мъдрите ти мисли? Със здраве.

Оферта за кафе
Оферта за кафе
05 ноември 2020 17:47
Гост

Ж незнам си колко пъти, ти само за пари ли вързваш 😉

Бай Ганьо
Бай Ганьо
05 ноември 2020 18:57
Гост

шматарок ЖЖЖЖЖЖЖ, що не престанеш да ръсиш тъпотии?

Адвокатче
Адвокатче
05 ноември 2020 13:33
Гост

Първо оправете ЕПЕП. Подадох заявление за регистрация още април месец- никакъв отговор. Писах във формата за контакт, като посочих и рег. номера на заявлението си- пак никакъв отговор. И така досега. Иначе подкрепям идеята.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 12:31
Гост

Възможността за електронна комуникация със съда е шанс да се предпазим възможно най-дълго от тази пандемия.

Ина
Ина
05 ноември 2020 12:12
Гост

Всичко звучи добре, но само не разбирам защо някой ще ограничава времето за почивка на свободна професия?! 40 дни ?!

woW
woW
05 ноември 2020 11:45
Гост

Извънредни обстоятелства налагат приемането на извънредни мерки.
Войните и епидемиите налагат бързо приемане в ежедневния живот на постиженията на науката, техниката и дори социални промени.
Въпросът остава – защо са необходими да идват болести и конфликти, за да се приемат най-накрая напредничави идеи и обичаи?
Отговорът се крие в познанията по биология и етология и няма да ви хареса.

Косьо
Косьо
05 ноември 2020 12:22
Гост

Просто е заложенов манралитета на българина. Чакаме до последно.

Spez
Spez
05 ноември 2020 10:58
Гост

И сега масово ще се заявят електронни адреси в abv.bg, start, mail.bg, yahoo и т.н. пробити пощи, от които ще изтича информация към всеки, който я пожелае.

Гейтс
Гейтс
05 ноември 2020 11:02
Гост

И на мен ми прави впечатление дигиталната неграмотност на потребителите в правосъдието. Мързи ги да се учат и да се пазят, да понаучат английски, малко техническа грамотност…

123
123
05 ноември 2020 15:02
Гост

Е, лесно е – регистрирате се в ЕПЕП и си решавате проблемите!

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 18:25
Гост

Нека да го оправят ЕПЕП и тогава.

флинстоун
флинстоун
05 ноември 2020 10:58
Гост

Русата министърка, дето й се смяхме, направи повече за два месеца отколкото гения Барни, както се казва външният вид лъже, май, а

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 10:55
Гост

Поздравления за таксата

глупост
глупост
05 ноември 2020 10:54
Гост

И както не се регистрирам в порталчето какво ще ми направят? Накрая ще трябва да ми ги донесат до кантората

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 12:31
Гост

Ще ти го донесат, ама друг път!

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 10:54
Гост

Подкрепям идеята и дано се осъществи. Стига някой колеги са проспивали

адв. Маринков
адв. Маринков
05 ноември 2020 10:54
Гост

Вече може да няма алабализми. Добра работа

Димитрова
Димитрова
05 ноември 2020 10:53
Гост

Ами Ахладова наситина не е лош министър, но уви е временен. Тук не се толерира човек, който може да си върши работата. Трябва да е послушко

12345
12345
05 ноември 2020 10:53
Гост

Това за ваканцията отдавна се предлага. Адвокатът на практика не почива. Никога! Подкрепям, но защо да се считат връчени на първи ден от края на отпуска? Това ще е лудост. дайте 7 дни!

Нешев
Нешев
05 ноември 2020 10:53
Гост

Добро решение

така се прави
така се прави
05 ноември 2020 10:48
Гост

Ха сега, ще се наложи на някои колеги да влязат в 21 век и ще видите чудо тогаз. Ще има много недоволни, но това е бъдещето! За таксата – поздравления така се прави

Englishman
Englishman
05 ноември 2020 10:55
Гост

Та нима не е време да влязат в 21ви ВЕк

Разочарован
Разочарован
05 ноември 2020 10:47
Гост

Тъпото е, че смисленото законодателство се прави чак в края на мандата и вероятно няма да бъде прието, а при ново НС тези промени ще отлежават и въобще няма да бъдат приети.

Саливерстров
Саливерстров
05 ноември 2020 10:55
Гост

Класика

Por
Por
05 ноември 2020 10:45
Гост

Добра стъпка към електронно правосъдие, особено по време на пандемия, на която не й се вижда края.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 10:56
Гост

И аз така мисля. Трябва да се дигитализираме и да позлваме пандемията, като ритник за да го направим

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 12:24
Гост

Страшно е просто. С тази черна статистика…

Човек
Човек
05 ноември 2020 10:44
Гост

Ахладова е адекватна, жалко, че ще е министър за кратко.

JJ Oper
JJ Oper
05 ноември 2020 10:56
Гост

Да и мен това ме дразни, че накрая се сетиха и няма да я оставят

Коко
Коко
05 ноември 2020 12:32
Гост

В този случай по изключение се държи така.