От Гражданския процесуален кодекс (ГПК) отпада изискването и страната, и пълномощникът ѝ да не могат да се явяват на заседанието, за да бъде отложено то от съда. Депутатите промениха окончателно чл. 142, ал. 2 ГПК и той вече гласи:

„Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ, или само пълномощникът, не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани“.

Новото съдържание на разпоредбата беше гласувано при второто четене на измененията в ГПК, посветени на електронизацията на заповедното производство.

„В момента ГПК е вързал като сиамски близнаци страната и пълномощникът ѝ“, коментира Бранимир Балачев от ГЕРБ, визирайки актуалната редакция на чл. 142. ал. 2 ГПК, която гласи: „Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът и не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани“. И той, и други адвокати, представители на „Възраждане“, ДПС и ПП, обясниха пред пленарната зала проблема, който срещат в практиката си – че съдиите не отлагат делата, когато адвокатът на страна има вече поет ангажимент по друго дело и не може да се яви на конкретното заседание. Балачев разказа, че съдът е отказал да отложи заседание по дело, по което самият той е адвокат, въпреки че той го е уведомил, че в същото време има извънредно заседание на Народното събрание. Всички подчертаха сложността на гражданския процес и това, че страната е упълномощила адвокат, означава, че тя сама не може да се справи със защитата си, затова водеща за отлагането на делото трябва да е невъзможността на адвоката да се яви, без да е нужно и клиентът да доказва, че има уважителни причини да не присъства на делото.

„Всеки има право в учреждения да се явява със защитник или повереник и едва ли има аргумент за противното. Когато има уважителна причина за неявяването на адвоката, аргументът, че може да се назначи друг адвокат не е валиден. Първо от една страна упълномощаването е с оглед личността на адвоката. Второ, при сложни дела в напреднала фаза на един нов защитник ще му отнеме много време да се запознае с материалите. Той ще се яви и отново ще поиска отлагане на делото, за да се запознае с материалите по делото и няма да постигнем това, за което е отменен този текст през 2008 г. – да не се шиканира процесът и да не се отлагат дела без причина. Всеки трябва да може да ползва адвоката, който е упълномощил, за да получи ефективна правна защита“, каза Хамид Хамид от ДПС.

Петър Петров от „Възраждане“ пък изтъкна, че при насрочването на първото заседанието по дело съдът въобще не знае за кои дати е зает адвокатът.

„В правната комисия всички се обединихме около това, че този текст създава в някаква степен проблем и застрашава защитата на страната в процеса. Но трябва да се намери балансът между това да дадем пълна защита на страната и от друга страна да не създаваме проблеми за нормалното протичане на съдебния процес и да не даваме възможност за шиканиране“, каза Милен Матеев от ПП.

След дискусия по различни варианти, на финала самият Матеев предложи приетата от пленарната зала с огромно мнозинство – 184 „за“ и един „въздържал се“, нова редакция на чл. 142, ал. 2 ГПК.

Малко преди това окончателно беше прието изцяло ново съдържание на разпоредбата на чл. 51 ГПК. Както „Лекс“ писа, с нея се връща старият ред за връчване на адвокатите (повече виж тук).

Ето какво предвижда финалната редакция, гласувана днес окончателно от депутатите:

„ал. 1 Връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.

ал. 2 Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

ал. 3 Връчването на адвокат може да се извърши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2.“

Това са единствените две промени в ГПК, приети днес от депутатите, които ще влязат в сила три дни след обнародването на закона в Държавен вестник.

Странният и объркан дебат по измененията в заповедното производство

Всички останали изменения, които представляват същината на законопроекта, който цели въвеждането на централизирано разпределение на заповедните производства в цялата страна и даването на възможност производството – от подаване на заявлението до издаването на електронен изпълнителен лист, да се развива по електронен път, ще влязат в сила от 1 юли 2024 г.

Дебатът по сложната материя, която на моменти объркваше и депутатите юристи, на няколко пъти претърпя озадачаващи обрати, в които народни представители, предимно от „Възраждане“, провидяха желание за чипизация на гражданите като говеда, соросоиди, маоисти, бунт на машините, монополи, картели и успяха някак да стигнат и до законова забрана „Нексо“ да финансира „Да, България“. Асен Василев пък се върна към времената, когато в Англия пред колите е трябвало да върви човек с червено флагче, за да не се плашат конете от тях и предложи на отхвърлящите електронизацията за тяхно спокойствие да се върнат пощенските гълъби.

Иначе реалния ход на дебата беше обобщен от Десислава Атанасова от ГЕРБ така: „Всеки текст бива редактиран, всеки текст е редакция на редакция на редакцията, всеки текст препраща към други закони“. Тя визираше множеството редакции, които претърпяха първоначално внесените изменения в ГПК от Надежда Йорданова от ДБ, които на практика бяха изработени от съдии и Висшия съдебен съвет и обсъждани в Министерството на правосъдието по време на нейния мандат като министър. Те не само бяха преработени между първото и второто четене, но след това и днес в пленарната зала непрестанно бяха предлагани технически редакции и корекции, като някои от тях отменяха цели алинеи от вече гласуваното от правната комисия.

„На правна комисия онази вечер беше анархия“, коментира видимо ядосан председателят на комисията Радомир Чолаков. „Представители на ВСС и на ВКС ме убеждаваха – ние ще се разберем, дадохме им 15 минути почивка и се оказа, че пак не са се разбрали и пак се почна с редакциите. Това е срам! Може ли това да стане в Бундестага, в Британския парламент?!“, заяви той и заключи: „Най-хубавото в този законопроект е, че влиза в сила от 1 юли 2024 г. Нека да мислим дотогава и да поправим този абсурд“.

„Материята наистина е сложна и изпълнена с редакционни препратки. Но да спрем с популизма, да спрем с емоциите, малко да смекчим тона. Всички внушения за някакви външни корпоративни намеси в този закон са абсурдни. Този закон чакат съдиите от най-натоварените съдилища в страната и го чакат като глътка въздух“, призова Милен Матеев от ПП.  А вносителят на законопроекта Надежда Йорданова обясни множеството промени, които претърпяха предложените разпоредби: „Просто ВСС и съдиите постигнаха съгласие за измененията“.

Заради множеството редакции е трудно да се цитира прецизно окончателният вариант на повечето разпоредби, които бяха приети от депутатите. Стигна се до там правната комисия да предлага един текст на разпоредба, но депутат да предлага промяна в текста ѝ по вносител, който на практика не е одобрен от комисията, и нещо повече – тя да бъде приета.

Става дума за новата алинея 5 на чл. 410 ГПК. Първоначално се предлагаше тя да гласи: „Търговците, държавата и държавните учреждения, общините, както и лицата, представлявани от адвокат, подават само по електронен път заявления за издаване на заповед за изпълнение“. След възражения, че не всички търговци имат електронен подпис, правната комисия възприе следната редакция: „Лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52, ал. 2, както и лицата, представлявани от адвокат, подават заявления само в електронна форма“.

По време на обсъждането в пленарната зала обаче Бранимир Балачев от ГЕРБ реши да поправя отхвърлената от комисията редакция, а и мнозинството реши да се съгласи с него. И така накрая нито търговците, нито представляваните от адвокат ще бъдат задължени да подават електронно заявленията си за издаване на заповед за изпълнение, но пътьом е възможно това задължение да е отпаднало и за банките, застрахователите и доставчиците на комунални услуги (както са изброени в чл. 50, ал.5 ГПК).

Иначе беше уредено, че заявлението за издаване на заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК и приложенията към него може да се подават писмено на хартиен носител или по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). А когато заявлението е подадено по електронен път, всички последващи процесуални действия на заявителя се извършват само в електронна форма, с изключение на действията по обжалване на актовете в заповедното производство и в производствата по чл. 422 – чл. 424 ГПК.

В ГПК се предвиди, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение ще се разпределя централизирано на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната, които са определени да разглеждат такива дела съгласно действащите в отделните съдилища правила за разпределение. Делата по заявления по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК, пък ще се гледат от съдия от районния съд по настоящия адрес или седалището на заявителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес.

Съответно ако заявлението е подадено по електронен път или заявителят е посочил електронен адрес, препис от издадената заповед за изпълнение ще му се връчва по електронен път.

Освен това депутатите дадоха на съдебните изпълнители електронен достъп до заповедите по чл. 417 ГПК, както и до документите, въз основа на които са издадени, както и възможност да подават информация за образуване, прекратяване, приключване на изпълнителните дела и за събраните суми по изпълнителните дела чрез системите на съдебната власт.

Когато взискател подаде молба до съдебния изпълнител, ще трябва да посочва номера на електронния изпълнителен лист и номера на делото, по който е издаден, а след това съдебният изпълнител ще получи достъп до тях чрез ЕПЕП. Съдебният изпълнител ще е длъжен да отбележи незабавно образуването на изпълнителното дело в съответната електронна партида чрез ЕПЕП. „Докато отбелязването не бъде заличено или не бъде отразено, че отбелязаното изпълнително дело е приключило или е прекратено, последващо изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист не може да се образува“, приеха още депутатите.

63
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
До Костя, 25 януари 2023 16:18
До Костя, 25 януари 2023 16:18
26 януари 2023 10:08
Гост

Това не е ли депутатката от Възраждане, която предложи и измененията в Закона за адвокатурата, които предвиждаха санкции за адвокатска дейност от неадвокати. Ако това беше минало край на юрисконсултстването на граждански договор от юристи невписани като адвокати. Нали именно, председателят на тази партия се хвалеше, че се издържа, като работи като юрисконсулт на граждански договор. Крепости се превземат от вътре, браво, госпожо депутат! Жалко, че ден след внасянето на този законопроект, лидерът им се усети и го оттеглиха.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 10:23
Гост

Слушам в момента един адвокат, който готви грандиозни промени в ЗСВ, а преди да стане депутат никой не го и знаеше, никаква тежест като юрист, стана извествен с депутатството си и неправилния български говор, а не с професионалната си дейност.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 11:03
Гост

Тези са най-смели, макар че това което описвате е по-скоро самонадеяност. Поради законотворчеството на такива хора сме на тоя хал.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 12:01
Гост

Ако лидерът им, разбира последиците от един законопроект от медиите, смятайте за какво иде реч.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 9:19
Гост

Абе, няма ли да ги разпускат тия?
Още колко глупостите ще натворят?

Приеха закони, които изнасилиха правото
Приеха закони, които изнасилиха правото
26 януари 2023 7:41
Гост

В историята този парламет ще остане като ВРЕДНИЯ парламент. Направо съм в ужас в оставащите 2-3 работни дни какви каши още може да натворят.

Виновен разбира се е и президента-той бавеше досега, изборите трябваше да се случат през януари.

Пазете правото дори и от закона!
Законодателната дейност на този парламент, особено за задължителната медиация изнасили правото. Толкова кратък парламент, а толкова вреден в противоконституционната си и противната на интересите на гражданите дейност.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 0:20
Гост

спокойно, в ГПК все още няма „отменя и връща“ за даване ход на делото в нарушение на чл. 142, ал. 2. Като им стъпиш здраво на шията, че при теб не минава, ще се научат и ще влизат на пръсти в съдебната зала…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 6:10
Гост

Чл. 240, ал. 1 ГПК, чл. 307, ал. 3 ГПК. Но ти си стъпвай…

поредното съдебно ченге
поредното съдебно ченге
26 януари 2023 7:44
Гост

Абе на теб възходящия ти да не е от ДС и службите,че си такъв наглец. Съвет-внимавай в поведението си в зала-страните търпят, търпят, ама накрая на някой може да му кипне. Има моменти, на които на човек спира да му пука, и му е все едно за това, какво ще стане после.

Гларус
Гларус
26 януари 2023 12:25
Гост

Ей на такива келешчета, най-обичам да им пускам жалби до инспектората. тая зала не е твоя, и там си да правораздаваш, а не да си избиваш комплексите чиновниче….

ДАНЪЧЕН
ДАНЪЧЕН
25 януари 2023 23:26
Гост

Като при бюлетините стана..

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 22:12
Гост

Досега можеше да възникне проблем единствено за първото заседание, за следващо си следиш графика. Но ако адвоката е дисциплиниран нямаше никакъв проблем. Още преди получаване на призовката за първо с.з. на сайта на всеки съд е възможно да се направи справка дали е насрочено с.з. Когато се е случвало за същата дата да имам насрочено заседание в друг съд, пускам молба за пренасрочване, представям си доказателства, че датата е определена преди това, пиша датите на които имам поети ангажименти. Досега съдия не е отказвал да определи друга дата. Тук по-скоро адвокатите, които са депутати защитават собствения си интерес, имам заседание… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 10:17
Гост

Те пък едни адвокати-депутати….придобиха популярност, като станаха депутати, а не с адвокатската си работа. По принцип трябва да е обратното, ама това е положениието.

Забранете депутат да е адвокат!
Забранете депутат да е адвокат!
26 януари 2023 11:13
Гост

Изобщо не трябва да бъде позволено на депутат да е адвокат. Така, както адвокат не може да е на трудов договор. Значи адвокат не може да е проС юрисконсулт, но депутат-може.

Ако адвокат стане депутат или ще прекрати временно адвокатстването, или пък няма да се кандидатира за парламента. Това е тежък конфликт на интереси. Подобоно на извратенията с адвокатите-медиатори. Адвокат-медиатор става задължителна част от процеса- е от това по-голяма перверзия има ли?

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 11:19
Гост

Също и общински съветник.

Име
Име
25 януари 2023 21:07
Гост

Трябва да го обмислят – честно, ако е дадена още в доклада дата за ОСЗ – на какво основание ще искаш отлагане, а то кога да е дадена, в доклада, ама ти си взел друг доклад и се въртим като анаконди. Съдията не може пък да е дружинна ръководителка, да събира данни за други дела. Става какафония – нито може по дати да има приоритет, какво излиза – че едни дела са хирографарни, а други – важни. Трябва да е поне 1 час преди заседанието, какво говорим – поне 2 дни или 3 седмици преди заседанието да се каже, че… Покажи целия коментар »

ПП са позор
ПП са позор
25 януари 2023 20:58
Гост

Това безумие – поправката „Матеев“ (провинциалното нотариусче от ПП),е достоен завършек на това НС. Правен нихилизъм в космически размери.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 19:40
Гост

Адвокатите в НС, които си правят тънки сметки, трябва да знаят, че палачинката се обръща – днес шиканираш ти, утре шиканират срещу теб. Само дето съдът ще затъне в отложени дела, но на кого му пука за съда.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 17:16
Гост

Ами депутатите-адвокати, приемат лобистки поправки в ГПК, облагодетелстващи адвокатите! Кой е учуден и защо?

Гларус
Гларус
25 януари 2023 23:03
Гост

Крайно време е съда да разбере, че е там не за да му е удобно, а да върши работа, за която му плащат. Като не му изнася да поадвокатстват.

Костя
Костя
25 януари 2023 16:18
Гост

На изпроводяк – осраха ГПК. Изменението на чл. 142 ще стане известно като поправката „Цвета Рангелова“ от Възраждане. Другият път като ви отложат делото за енти път и вече не помните кога е образувано, сетете се Кой ви то натресе и пак гласувайте за Възраждане.

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:03
Гост

Това с изискването за уважителни причини при едновременното отсъствие на адвокат и страната, чийто интереси той защитава е нонсенс, вероятно непознат на световните правни системи! Наистина клиент и адвокат бяха станали, като сиамски близнаци, което противоречи на здравия разум! Делата са на страните, не на съда и не на адвоката! Не е нормално да платиш за правна помощ та адвокат, а Закона да те задължава сам да си водиш делото, дори само в едно заседание! Това заседание може да се окаже решаващо за интересите на страната, останала без квалифицирана адвокатска защита! Осве това, ненормално е да превръщат адвокатите в призовкари… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 17:42
Гост

Другия път „изменете“ и чл. 45 ГПК – лично е връчването и чред адвоката (нява да изписвам с главни букви „АДВОКАТА“). Ясен е смисълът на чл. 142, ал. 2 ГПК – адвокатът следи за интересите на своя доверител (отново няма да изписвам с главни букви „ИНТЕРЕСИТЕ“). Така е и в други страни (отново няма да изписвам с главни букви „ДРУГИ СТРАНИ“). И като изменихте чл. 142, ал. 2 ГПК, какви гаранции уредихте да не се шикинира процеса от недобросъвестни адвокати? Дали пък трябва да се отлага делото, защото адвокатът си избрал да бъде на друго – защо той има право… Покажи целия коментар »

Гларус
Гларус
25 януари 2023 23:07
Гост

А съдът, когато ми го пренасричи за н-ти път, защито не му е удобно на отпуската или ми го насрочи след една година?

Advokat VG
Advokat VG
25 януари 2023 15:57
Гост

Мисля, че това изменение трябваше да се случи отдавна. Правото на защита, което е гарантирано от Конституцията предполага всеки да бъде представляван и защитаван от адвокат. Когато адвокатът не може да се яви по извинителни причини (болест, заетост по друго дело и пр.) делото трябва да се отложи, защото страната е останала без защита, което не е нито в нейн, нито в интерес на правосъдитето.При това се нарушават и принципите на равнопоставенст в случаите, когато другата страна има адвокат и в този смисъл получава професионална помощ, а другата страна е ощетена.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 16:30
Гост

Това изменение обаче трябваше да се съчетае с по-високи глоби за доказано шисаниране от процесуалния представител и възможност на съда да „разследва“ дали представените му болнични листове са верни. А как пък адвокътът шще избира по кое дело в един и същи ден и час е по-важно за него, за да отложи другото?! В този случай е уреден институтът на преупълномощаването. А и адвокатите имат право да се сдружават и го правят, за да се заместват. Очевидно е, че това изменение ще доведе до злоупотреба с процесуални права – дасега не е имало проблем с тази норма.

Име
Име
25 януари 2023 14:48
Гост

Евентуално е добра идея, но аз съм работил още от 1990 година – макар и като стажант все още и знам, че делата се влачеха безкрайно, болничен, друго заседание, даже от страх ги отлагаха самите клиенти. Нямат ни доверие на адвокатите и това е наша вината – защото за толкова години не се профилира само фигурата на съдебен адвокат, което е нормално – дори в една кебапчийница има скараджия, касиерка, отсервиращ. Евентуално трябва да се специализират адвокатите и да печелят с творчески замах делата, а не – да се лутат безцелно по други задачи, ето този колега – цял депутат,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2023 14:39
Гост

Добре, тази редакция не е ли леко тъпа в този си вид, при положение, че във всички случаи, в които пълномощникът не може да присъства делото се отлага, а физическото участието на страната по пътя на логиката е ирелевантно?

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:28
Гост

Уважаеми не е тъпа, защото става дума за право, а не за задължение, т.е., ако отсъства по уважителни причини пълномощника-адвокат и страната е за отлагане на делото по тази причина, то съдът трябва да го отложи! Но това не е пречка страната да вземе обратното становище и да поиска съдът да даде ход на делото, независимо, че адвоката на страната не се явява! Рискът от токова действие си е за страната! Делото е нейно, адвокатът е само неин пълномощник, когото страната си е избрала да й оказва квалифицирана помощ! Нещо, като САЩ и ЕС помагат на Украина, но могат и… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2023 21:36
Гост

Може би не става достатъчно ясно от коментара ми, но той няма отношение към обстоятелството дали е право или задължение (съдът отлага делото по нечие искане), защото аз не разглеждам това, а едновременното и излишно според мене инкорпориране на конюнкция (и), като част от в дезюнкция(или), т.е. обсъждам изцяло логическото съждение.

„Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ, или само пълномощникът..“

И в двете алтернативни хипотези, за да бъде отложено делото се иска пълномощникът да няма обективна възможност да присъства, а какво и как ще молят си е отделен проблем

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 13:59
Гост

Тук коментират хора, които я от недоглеждане, я от незнание си мислят, че съдим престъпниците по ГПК 🙂 Смех :))))))

Jose
Jose
25 януари 2023 13:01
Гост

the GPC has bound the country and its proxy as Siamese twins. https://forpc.onl/

Лозан
Лозан
25 януари 2023 12:56
Гост

Доволен съм от промените

Красимир
Красимир
25 януари 2023 12:55
Гост

Наистина ГПК е вързал като сиамски близнаци страната и пълномощникът ѝ.

Judge
Judge
25 януари 2023 14:02
Гост

каза Бранимир Балачев, който е адвокат……

Видра
Видра
25 януари 2023 21:39
Гост

Този пенсиониран профан, който съсипа ГПК.

Покушение над ГПК
Покушение над ГПК
25 януари 2023 12:40
Гост

ПП, ДПС, ГЕРБ, Възраждане… всички вкупом се прегърнаха и гласуваха напрактика взривяване на процеса по ГПК и шиканиране до припадък. Ще чакаме правосъдие, ама на кукуво лято.

Дани
Дани
25 януари 2023 12:36
Гост

Другиа причина да отлагаме ще измислите ли?

Golev
Golev
25 януари 2023 12:36
Гост

Пълни глупости

Манолев
Манолев
25 януари 2023 12:36
Гост

В САЩ обвинения примерно може да ползва чат робот и той да му казва какви отговори да дава в съда. Няма нужда от адвокати…

Мики
Мики
25 януари 2023 12:57
Гост

Роботът е машина. Ако се бъгне, к’во праим?

Димитър
Димитър
25 януари 2023 13:04
Гост

Вижте Киро Канадски-пример за бъг…

Нов
Нов
25 януари 2023 13:30
Гост

Има и други релевантни примери-Бойко тиквата, Ванката каскетски, Делянчо мамин… списъка е дъъъъъъъъъъъъъълъг.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:12
Гост

Поредният неюрист в специализиран форм.
Какъв „обвинен“ по ГПК, бе? Какъв САЩ? Какви роботи?

Noname
Noname
27 януари 2023 21:06
Гост

Този фийчър отпадна вчера, тестът с AI защитник в реално съдебно заседание беше отменен по искане на адвокатските браншови организации в САЩ. Няма да има чат-бот с правни съвети в ухото (засега), разработчикът си оттегля изобретението.

Платена публикация
Платена публикация
25 януари 2023 12:36
Гост

Отвратително грозен лобизъм от псевдоадвокатите-депутати, които в лично своя изгода прокараха тази промяна. Само им вижте изказванията от трибуната по този текст. Посредственост и дребни сметчици.

Лазар
Лазар
25 януари 2023 13:01
Гост

Нямам търпение за новите избори.

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:09
Гост

Това не е промяна, а връщане към нормалността!

Olq
Olq
25 януари 2023 12:35
Гост

Още един шанс делото примерно за откраднатите 70 милиона от магистрала да се точи 10 години и всички да забравят за него.

Руменов
Руменов
25 януари 2023 12:34
Гост

Според мен това е голяма глупост.

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:11
Гост

Според мен това са правни въпроси, по каквшто не си компетентен

Чилев
Чилев
25 януари 2023 12:34
Гост

Това освен да се прави за да протака дела, не виждам за какво друго ще е

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:14
Гост

Като дойде твоето дело и го загубиш, защото съдът в отсъствие на адвоката ти е дал ход на дото и е приел доказателства, които не си оспорил, защото незнаеш как и кога, тогава друга песен ще запееш!

Ненков
Ненков
25 януари 2023 12:34
Гост

Чакайте си да има процеси и решения на съда…

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 12:30
Гост

Хайде пак старите номера с цел безкрайно протакане на делата! Лобисти!

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 12:32
Гост

Така е тук

Пашов
Пашов
25 януари 2023 12:33
Гост

Ама какво искате, бе? Като не ни харесва да сме се събрали 1 милион души пред съда, парламента, където си изберете и да искаме реално нещо да се промени за бързи процеси и ефективна работа. Но на нас явно така ни харесва, да ни правят на маймуни, даи ГЕРБ, дали ДБ и ПП.

Минерва
Минерва
25 януари 2023 12:35
Гост

Не очаквайте европейска работа. Ние произвеждаме само схеми и демокрацията и правосъдието са ни фасадни

Мики
Мики
25 януари 2023 13:03
Гост

Това отдавна ни е известно.

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:06
Гост

Не знаеш какво говориш!

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:16
Гост

Вервай ми, незнаеш какво искаш!

Ласло
Ласло
25 януари 2023 13:02
Гост

Докато изгубят давност.

Любенов
Любенов
25 януари 2023 17:08
Гост

А искаш ли да си дагубиш делото от бързане на съда? Щото на съда не му пука за твоите интереси и бърза да приключи делото щото го чакат и други!