Като прибързани, внесени под влияние на обществено напрежение и заради това несъответни на нуждите на наказателното правосъдие определи Наказателната колегия на Върховния касационен съд промените в Наказателния кодекс за непълнолетните, внесени от депутати от ГЕРБ.

НК на ВКС дава отрицателно становище по проекта и призовава за прецизно изследване на обществената необходимост от такива изменения, като стриктно се следват принципите на Конституцията, на международното право и правото на Европейския съюз.

В края на януари депутати от ГЕРБ предложиха увеличение на наказанията за непълнолетни, извършили тежки престъпления като убийство, изнасилване и блудство, с които се дава и възможност да им бъдат налагани санкции като на възрастни.

Според действащия чл. 63, ал.2 от НК за навършилите 16 години непълнолетни, наказанията доживотен затвор без замяна и доживотен затвор се заменят с от 5 до 12 години затвор, а лишаването от свобода за повече от 10 години се заменя с от 2 до 8 години затвор. Редуцирането на наказанията е задължително и затова предложението на ГЕРБ е замяната вече да е по преценка на съда.

Проектът на ГЕРБ предвижда наказанията за непълнолетните, навършили 16 години, да бъдат увеличени. За най-тежките престъпления те да са от 5 до 20 години затвор, а когато законът предвижда дадено престъпление да се наказва с над 10 години затвор, санкцията за младежите между 16 и 18 години да е от 5 до 10 години лишаване от свобода.

Наред с това депутатите предлагат нова ал. 3 в чл. 63 от НК, според която съдът може да наложи наказания като на пълнолетни на подсъдимите над 16 години, ако реши, че в противен случай целите на чл. 36, ал. 1 и чл. 60 НК не може да бъдат постигнати. Т.е. ако прецени, че ако бъде наказан като непълнолетен, осъденият няма да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, няма да бъде подготвен за общественополезен труд, няма да му се въздейства предупредително и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, няма да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

В отрицателното си становище по проекта НК на ВКС го съпоставя с Концепцията за наказателна политика, разпространена от Министерството на правосъдието преди две седмици.

В нея, от една страна, се прави анализ на цялостната актуална картина на криминогенната среда, а от друга се извършва преценка на ефективността на прилаганите към момента наказателноправни инструменти, идентифицират се техните проблемни области и е очертана необходимостта от концептуално осъвременяване на наказателната политика, за да стане тя по-модерна и ефективна.

На фона на заложените идеи в проекта за Концепция за наказателна политика 2020-2025 г., насочен към модернизиране на наказателното правосъдие в страната и доближаването му до стандартите на правото на ЕС и международните договори, по които РБ е страна, предложеният проект за ЗИД НК предлага решение, практически отречено от констатациите в проекта за Концепция за липса на ефективност от прилаганата до момента политика на постоянно увеличаване на размера на наказанията, изключващо възможността те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществена опасност на престъпното поведение. С оглед необходимостта от преодоляване на разнопосочните сигнали, излъчвани от държавните институции, отговорни за дефиниране и осъществяване наказателната политика на страната, считаме, че законопроектът е прибързан, внесен под влияние на обществено напрежение и поради това несъответен на нуждите на наказателното правосъдие“, заявява НК на ВКС.

И подчертава, че „прибързаните промени в областта на материалното наказателно право са нежелателни, особено предвид обстоятелството, че то е кодифицирано и промяната дори само в една правна норма дава отражение върху цялата система на Наказателния кодекс“. Това рефлектира включително и върху приетите задължителни за България стандарти, които произтичат от нормативни актове на ЕС и на международното право – Конвенцията на ООН за правата на детето, Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, напомня ВКС.

Върховните съдии се спират на някои моменти от проекта. Те цитират мотивите на вносителите, според които за постигане на индивидуалната превенция (поправяне и превъзпитание), „е целесъобразно законодателно да се уредят по-широки граници за индивидуализация на наказанието” на непълнолетните извършители на престъпления, навършили 16-годишна възраст. В тази връзка се дава възможност на съда да преценява дали да наложи на непълнолетен наказание като на възрастен.

Този текст е напълно неприемлив на няколко основания. Преди всичко той заменя принципа на законоустановеност на наказанието с принципа на целесъобразност при неговото определяне – т.е. предоставя недопустима дискреция на съда да решава по целесъобразност да накаже непълнолетния извършител на престъпление като пълнолетен поради невъзможност да бъдат постигнати целите на наказателната репресия, Подобно законодателно решение категорично противоречи на закона (чл.54, ал.1 от НК) и Конституцията на РБ, която в своя чл.4, ал.1 прогласява Република България като правова държава. Принципът на законоустановеност на наказанието е основен и в правото на ЕС, като в редица решения на СЕС е изведен като следствие от принципа на правната сигурност. Наред с това то противоречи и на ЕКНЧОС и Хартата на основните права на ЕС“, изтъква ВКС.

Върховните съдии добавят и че проектът е противоконституционен, защото рискува да доведе до жестоко, безчовечно или унижаващо отношение спрямо непълнолетните, поради възможността да им бъдат налагани особено тежки наказания, включително и доживотен затвор, което по отношение на деца е прекомерно, надхвърлящо необходимото за постигане целите на наказателната репресия. Наказателната колегия посочва, че това е категорично нарушение на НК (чл. 36, ал. 2), на Конституцията (чл. 29 ал. 1), на ЕКПЧОС (чл. З) и на Хартата на основните права на ЕС (чл. 4).

Освен това, според върховните съдии, предлагана промяна в чл. 63, ал. 3 от НС е неясна и позволява различни тълкувания. И дават следния пример: „Съдът може да приложи ал. 3, когато прецени, че целите на наказанието както по чл. 60, така и по чл. 36, ал. 1 от НК не могат да бъдат постигнати по отношение на навършилия 16-годишна възраст непълнолетен извършител на престъпление – т.е. когато не само специалната цел на наказанията, регламентирана в чл.60 НК по отношение на непълнолетните не може да бъде постигната, но и целите, с които се налагат наказания на пълнолетни, не могат да се постигнат спрямо конкретния непълнолетен. Тогава се поставя основателно въпросът допустимо ли е налагането на наказание въобще, след като то би било единствено израз на възмездие – цел, категорично изключена от НК и Конституцията, както и от всички нормативни актове на международното право и ЕС“.

От ВКС посочват и че законопроектът е основан на неверни статистически данни, които включват броя на малолетните извършители на противообществени прояви в общия брой извършители на тежки престъпления срещу личността, чиято наказателна отговорност се редуцира по силата на закона. „Този подход е недопустим, защото противообществените прояви на малолетните не са престъпления предвид тяхната наказателна неотговорност. Наред с това, изхождайки от текста на законопроекта, предлагащ промяна в наказуемостта единствено на навършилите 16-годишна възраст непълнолетни извършители на тежки престъпления срещу личността, статистическите данни в негова подкрепа е следвало да отразяват информация единствено за тази група непълнолетни лица, а не обобщено, както е представено в мотивите на законопроекта – всички малолетни и непълнолетни. Този подход изкривява реалната картина на обсъжданата престъпност и се отразява върху верността на изводите за обществената необходимост от предлаганата промяна“, заявява ВКС.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
адвокат
адвокат
25 февруари 2020 7:44
Гост

Така ще бъде, докато 80% дебили и 20% страхливи търпят дерибейството на Тиквоча и престъпната му герберска шайка.

Николай
Николай
24 февруари 2020 17:44
Гост

Въпреки че в НС е пълно с идиоти, все вярвам, че такива основни постулати няма да прецакат… Ама знам ли, все се сещам за онзи закон на Мърфи, според който няма нищо глупакоустойчиво, защото глупаците са много изобретателни…

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 16:37
Гост

Държава, управлявана от пеевската мафия, чиито закони се прокарват, защото така е решил Тиквуций …. Какви европейски стадарти, моля Ве!

sisi
sisi
24 февруари 2020 16:39
Гост

Прост народ се управлява много лесно. За това на онези от горе им дреме, че нивото на обучението ни запада в геометрична прогресия.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 16:35
Гост

Самият факт, че законопроектът е основан на неверни статистически данни е достатъчно красноречив.

Диди
Диди
24 февруари 2020 16:32
Гост

И без това сме далеч от стандартите на правото на ЕС, а машите герберасти увеличават дистанцията.

Винету
Винету
24 февруари 2020 16:26
Гост

Дреме им на барнитата за ВКС

шизофренно
шизофренно
24 февруари 2020 16:21
Гост

Най-добрият юрист на управляващите къде се скри. Или шизофренията още върлува в министерството – хем страхотна концепция за наказателната политика, хем калпаво становище по законопроекта

чекнеж
чекнеж
24 февруари 2020 16:25
Гост

Не му е лесно на Дани, ще се разчекне като жабата от вица, която се чудела дали да иде при умните или при красивите, щото е и двете

лошо, Седларов
лошо, Седларов
24 февруари 2020 16:19
Гост

Становището на ВКС е аргументирано и много добро, но никой няма да ги послуша. За пореден път депутатите са просто едни изпълнители на заръките на ББ, без да влагат мисъл в това, което правят.

съгласен
съгласен
24 февруари 2020 16:20
Гост

Именно. Когато специалистите говорят, депутатите спят, други си бъркат в носа

456
456
24 февруари 2020 16:27
Гост

Ами като няма юристи там, толкова.

отврат
отврат
24 февруари 2020 16:17
Гост

Под този проект са се подписали 25 депутати от ГЕРБ, начело с експерта по охрана и сигурност Маноил Манов. Сред тези 25 души има само двама членове на правната комисия – Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева. Чудя се тия двамата, особено Ципов, как са се навили да подпишат този bullshit. Ама какво ли се учудвам, тя цялата герберска работа е такава една, ла…на.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 16:26
Гост

При 26 юристи от 240 парчета, какво да очакваш. Хайде пътя, чантата и на Барцилона

dixit
dixit
24 февруари 2020 16:06
Гост

Този проект, заедно с този на „Атака“ за приватизацията, трябва да бъдат изгорени, заровени в градинката зад Народното събрание и препикани по пълнолуние. Това е единствените правни и фактически действия, които трябва да бъдат предприет спрямо тях

така, така
така, така
24 февруари 2020 16:12
Гост

Моля препикаването да бъде осъществено от българско овчарско куче, по възможност с името Лазар и собственост на Бойко Борисов, печелило редица награди, включително и в Испания 🙂

на вниманието на ГЕРБ
на вниманието на ГЕРБ
24 февруари 2020 16:04
Гост

С оглед разразилото се обществено напрежение, предлагам в НК да се запише – За онези, които имат къща в Барселона наказанието е от 5 до 12 години лишаване от свобода и глоба в размер от 1 000 000 до 3 000 000 млн. лева.

riko
riko
24 февруари 2020 16:28
Гост

Айдеее, манекенката изгоря.

допълнение
допълнение
24 февруари 2020 16:31
Гост

Да се предвиди квалифициран състав – ако в къщата живее манекенка, наказанието е от 10 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лева