Промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение вече са факт – депутатите приеха окончателно множество изменения в нормативния акт по-малко от две седмици след като той започна да действа. Те засягат много сфери на живота и сектори на икономиката и с две изключения ще започнат да действат веднага щом бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Измененията бяха обсъждани часове наред, като първо депутатите се караха дали и с колко да си намалят заплатите и за актуализацията на бюджета и така парламентарният дебат се проточи над 10 часа без почивка.

Депутатите оставиха без заплати себе си, министрите и шефовете на агенции

Изненадващо на 10-ия час от заседанието ГЕРБ предложиха депутатите, министрите, шефовете на агенции и членовете на политическите кабинети в министерствата да останат без заплати от 1 април до края на извънредното положение. От заплатите на заемащите всички тези висши държавни длъжности ще се правят удръжки за данъци и осигуровки, а останалата сума ще бъде превеждана директно по сметката на здравното министерство за борба с коронавируса. Мярката не важи за президента, вицепрезидента и съдебната власт.

Красимир Ципов опита да оттегли предложението по отношение на членовете на политическите кабинети на министрите, в които влизат зам.- министрите, шефовете на кабинети, съветниците, секретарите и парламентарни секретари. Но след възражение на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ това не се случи.

Така с подкрепата на всички партии в парламента решението за даряването на заплатите беше прието.

Днес за първи път депутатите приемаха закон на второ четене по новите правила за работа на Народното събрание по време на епидемията. Текстовете не бяха обсъждани и гласувани последователно, каквато е парламентарната практика, а първо се проведе дебат за всички предложения, а след това – гласуването. Така промените в закона за извънредното положение бяха гласувани на финала на близо 15-часово заседание малко преди полунощ.

Спрените срокове

Една от най-големите промени е свързана с работата на съдилищата и с това кои срокове по дела ще текат по време на извънредното положение. Както „Лекс“ писа, в разпоредбата на закона по този въпрос остана само общото правило, че от 13 март до края на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебните, арбитражните и изпълнителните производства, но се въведоха изключения за 21 вида наказателни, 7 вида граждански и търговски и 16 вида административни дела (кои са те виж в карето).

От закона отпадна правилото (т. 3), че в този период не текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За да бъде полезен на читателите си, „Лекс“ ще публикува окончателно приетите от депутатите текстове във финалните им редакции.

Така след второто четене на закона разпоредбата, която урежда спирането на сроковете, придоби следното съдържание, което беше гласувано единодушно от депутатите:

Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

  1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно приложението (виж карето – бел. ред.);
  2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти;
  3. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;
  4. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Заради промените насред извънредното положение за това кои срокове текат и кои не, депутатите дадоха 7 дни на магистратите, адвокатите, гражданите, и бизнеса, за да се запознаят с тях. За целта беше приета следната разпоредба:

§ 13, ал. 1 Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

ал. 2 Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.

Удължените срокове

Още от самото начало законът за извънредното положение създаде правило за удължаване на сроковете, които изтичат докато продължава то. Въпреки първоначалните идеи на депутати от ГЕРБ, то да бъде променено, като се въведе изискване всеки да пише до администрацията и да иска удължаване на срок по неговия казус и да се мотивира защо, то беше запазено.

От него обаче бяха въведени серия от изключения от обществените поръчки и концесиите, през производствата по Закона за устройството на територията до отчуждаването на държавни и общински имоти. Именно заради тези нови хипотези, в които на практика сроковете няма да се удължават, беше прието, че чл. 4, ал. 2, влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването на промените. Окончателната редакция на разпоредбата, която урежда удължаването на сроковете, е следната:

Чл. 4, ал. 1 Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

  1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
  2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

 ал. 2 Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, по Закона за горите, по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, по Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Изречение първо се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове..

Без съдебна ваканция. Дистанционни заседания и в съда, и в другите власти

Парламентът единодушно отмени съдебната ваканция през 2020 г.

Освен това прие, че по време на извънредното положение съдът да може да провежда открити заседания от разстояние. Тази възможност, която на практика вече се прилага от някои съдилища, беше регламентирана в закона.

Като депутатите посочват, че в тези случаи се осигурява „пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса“. Те поставиха и друго важно изискване за тези заседания – протоколът да се изготвя и да се публикува незабавно, а записът от заседанието да се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние, е последното правило, което беше прието по този въпрос. Като такива заседания ще може да провежда и Комисията за защита на конкуренцията.

Със закона се слага край на споровете в много колективни органи на власт като Висшия съдебен съвет и общинските съвети, може ли да заседават и да вземат решения валидно чрез видеоконферентна връзка по време на извънредното положение. Като беше регламентирано следното: „До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им“.

Без последици от забава на вноските по кредитите

Окончателно беше променена и друга разпоредбите на закона, която засяга изключително широк кръг от граждани и предприемачи – тази на чл. 6. Тя предвиждаше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти. Т.е. засягаше целия граждански оборот и затова беше подложена на сериозна критика от бизнеса, който заяви, че има риск да увеличи драстично междуфирмената задлъжнялост по време на криза, тъй като насърчава неплащането на задълженията.

Затова депутатите я промениха и сега тя „спасява“ от негативните последици от забава само длъжниците по договори за кредит и лизинг. Специално в нея беше уредено, че няма да се начисляват наказателни лихви и неустойки и когато вземането е прехвърлено на трето лице, за да се обхванат случаите, в които различни задължения са прехвърлени на колекторски фирми.

Разпоредбата вече предвижда следното:

Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Тази разпоредба предизвика дебат сред депутатите, като от БСП възразиха срещу отпадането на първоначалната редакция на чл. 6, като Филип Попов посочи, че тя е била много по-благоприятната за хората по време на криза.

Христиан Митев от Обединени патриоти изтъкна, че първоначалният текст на разпоредбата е бил написан с най-добри намерения, но много дружества са дали сигнал, че се чете като основание да не си изпълняват задълженията. „Ние не можем да допуснем стопиране на стопанския оборот и увеличаване на междуфирмената задлъжнялост“, каза той и защити новата редакция на чл. 6.

610 лв. несеквестируем трудов доход по ДОПК. Държавата поема осигуровките по мярката 60:40

Със закона беше направена и важна промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и несеквестируемият трудов доход беше увеличен от 250 лв. на 610 лв. Нова т. 5 в първата алинея на чл. 213 ДОПК вече предвижда, че „принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ размер до минималната работна заплата месечно“.

Парламентът допълни и мярката 60:40, към която в момента няма голям интерес от работодателите, тъй като те изчисляват, че на практика държавата им помага с много по-малко от заявеното. Затова беше записано, че тя им превежда не само 60% от осигурителния доход на всеки работник, за който искат компенсация, но и сумата за частта от осигуровките, които са за сметка на работодателя.

Разпоредбата, уреждаща мярката на законово ниво, вече гласи:

§6 По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

В окончателният си вид законът даде право на правителството, министрите и отделни органи на изпълнителната власт, както и на общинските съвети да „приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили трудовата или търговската си дейност си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение“.

Ваучери за провалените пътувания и глобите за разходки в парка

За първи път в закона беше регламентирано какво се случва с провалените заради епидемията от коронавирус пътувания. Първата опция, която се дава, е туроператорът да предложи ваучер, но все пак ако човек не е съгласен, до един месец от отмяната на извънредното положение да му връщат платеното.

Ето какво предвижда новият чл. 25 от закона: „Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име“.

Окончателно беше прието и намаляването на глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки, разпоредени от здравния министър и местната здравна инспекция. Депутатите приеха, че те са от 300 до 1000 лв, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв. А когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, ще му се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

Към всичко това се добавя новата разпоредба, че не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Освен това се замразяват партийните субсидии по време на извънредното положение и бяха облекчени изискванията за дарения за предпазни средства, дезинфектанти и спирт в полза на МВР.

 

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Владимир
Владимир
08 април 2020 2:55
Гост

Поредната Простотия на малоумници, сега като поработят без пари, толкова и ще работят. По справедливо беше да работят за МРЗ до края на мандата си и да бъдат осигурявани върху нея.

ааа
ааа
07 април 2020 19:30
Гост

Значи ли това, че адвокатите могат виртуално да участват – от офиса си, чрез камера и микрофон,използвайки скайп напр.?

удължете сроковете по ЗДДФЛ!
удължете сроковете по ЗДДФЛ!
07 април 2020 12:24
Гост

Необходимо е спешно и приоритетно да бъдат удължени сроковете за подаване на ГДД от физически лица по ЗДДФЛ. Удължени са сроковете за ЕТ, останалите задължени лица по този закон нямат удължен срок-срокът 30 април. На търговците е удължен срокът по ЗКПО, а на гражданите-не. Търговците имат електронен подпис, много граждани все още подават данъчни декларации по стария начин-на х артия. Редно е ДА СЕ УДЪЛЖАТ СРОКОМЕТЕ ПО ЗДДФЛ както е удължен срокът за фирмите. Защо законодателят праща гражданите сега офисите на НАП? Кой ви позволява да рискувате чуждото здраве?

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 16:42
Гост

Явно, за законодателя тези групи хора не са толкова важни, колкото са важни туроператорите, и гражданите-нетърговци могат да бъдат пуснати за тестване на стадния имунитет.

Гери
Гери
07 април 2020 11:24
Гост

Това със заплатите е много разумно. Все пак точно тези няма да закъсат з апари.

свободен професионалист
свободен професионалист
07 април 2020 10:59
Гост

ТЪПОТА И ПОПУЛИЗЪМ ! E какво друго да се очаква от тези ? А свободните професии да го духат !

нецензурен коментар-не го четете
нецензурен коментар-не го четете
07 април 2020 12:27
Гост

какво се оплакваш-голям кабелен достачик пусна безплатно достъп до 16 канала за възрастни. Буквално е осигурено безплатно денонощно гледане на въпросното духане…

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 10:01
Гост

Някой видя ли чл. 62, ал. 3 от ЗКИ както е посочено в статията? И какви са тези дела?! Разпоредбата казва:Лицата по ал. 1 подписват декларация за пазене на банковата тайна при встъпване в длъжност, съответно преди пристъпване към изпълнение на възложената работа.
Тоест, това са дела за ….???

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 6:08
Гост

Аз също съм тотално объркана! Какво става с всички други срокове, които не са давностни, но засягт права на частноправни субекти – например преклузивните срокове по ЗЗД и други такива. Законодателят ограничава правата на гражданите по време на извънредно положение, понеже съдилищата не администрират книжата в дела.

Адвокат
Адвокат
07 април 2020 9:41
Гост

Те си остават удължени съгласно чл. 4, Т. 1 – като срокове, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.
Така че е добре, че не приеха планираните промени в чл. 4, че тогава щеше да е пълен хаоса.

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 16:51
Гост

напълно съгласен, ако беше приет изцяло тоя законопроект на тримата мъдреци, както е бил внесен, тогава щеше да бъде каша небивала.
По-малкото зло е винаги за предпочитане.

Пешо
Пешо
07 април 2020 1:53
Гост

Колеги аз съм тотално объркан. Съдия съм в Административен съд и като видях какво са приели извинете, но в нашия съд 40 % от делата са от тези „спешни те“ – ЗУТ, ЗУСЕСИФ, АУПДВ, чл. 252 АПК, ЗДС, ЗОС и т.н.та питам аз има ли изобщо практически смисъл от негледането на останалите дела? И с маски и шлемове ли ще гледаме делата, чрез скайп ли, температура ли ще мерим? И наказателните дела са доста /допреди 6 г. гледах такива/. Това в този вид е безумно. Не знам вашето мнение какво е? Аз не намирам смисъл.

анонимен
анонимен
07 април 2020 9:45
Гост

Доколкото разбирам по изброените в приложението към закона дела са посочени само производствата, по които сроковете текат, но тези дела не се гледат в о.с.з. Делата, които ще се гледат в о.с.з., са изброени в решнието на СК и са доста по-малко – http://www.vss.justice.bg/page/view/104970

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 9:59
Гост

Да, така е. Законът третира въпроса със сроковете, решението на СК – какво се гледа в о.с.з. Обаче – може ли съдът да откаже разглеждане и произнасяне при положение, че на страните им текат срокове, на основание решение на СК на ВСС?!

анонимен vol. 2
анонимен vol. 2
07 април 2020 10:28
Гост

Мда, целта на закона уж е да се гарантира своевременно разглеждане и произнасяне по „спешните“ дела. И аз се обърках.

Не е много редно в пика на пандемията да разкарват съдиите до банките, особено предвид рисковата възраст на повечето – 40+.

анонимен
анонимен
07 април 2020 11:25
Гост

Нещо нищо не направиха. Ама сефте!

Иванов
Иванов
06 април 2020 23:39
Гост

Дано да не се събират пак до 13 май, че ще натворят страшни глупости и хаос.

Мамка
Мамка
06 април 2020 23:38
Гост

Днес в парламента се държаха все едно целия свят ги гледа и слуша, артисти долни!

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:37
Гост

Как Гешев не се е сетил да поиска целите заплати на екипа си. Излага се. Или може само кръв да лее

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:40
Гост

ми че той вече каза – каквото за депутатите, такова и за съдебната власт, ама НС прояви малко разум, че я изключи. само това оставаше и без ваканция и без заплати

Чиновник
Чиновник
06 април 2020 23:37
Гост

А сега всички шефове на агенции да осъдят депутатите, че ги лишиха от заплата в пълно нарушение на Кодекса на труда.

страхливците и популистите
страхливците и популистите
06 април 2020 23:38
Гост

Абсолютно и напълно противоконституционно! Този път издълбаха дъното на популизма и всички членове на политическите кабинети, ама няма кой да го атакува ни в КС, ни да си заведе едно трудово, че всички са страхливци

Петров
Петров
07 април 2020 11:28
Гост

Страхливци са, разбира се. А в комплект с популизма това е пълен фарс!

това е то
това е то
06 април 2020 23:36
Гост

честито, дами и господа, без съдебна ваканция. голямото пълнене на съдебни зали с потни тела под тогите може да започне, само да си тръне ковида

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:40
Гост

Спокойно. Ще надуят климатиците, ще пръснат още малко вирус

Хриси
Хриси
07 април 2020 11:29
Гост

Въобще няма да ме учуди. За някои от тях мисленето е съвсем непонятен процес.

Човек
Човек
06 април 2020 23:35
Гост

Докато се дърлят и лигавят извънредното положение ще приключи.

Филип
Филип
07 април 2020 11:30
Гост

Царе са да правят циркове. Спорели за заплатите си, разбираш ли. Та за това ли са там?

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:35
Гост

Хаха, вкарали са УПО-тата. Сещам се за най-известното УПО в България, по което седми месец се чака една съдийка от ВКС да се изкаже… дали това ще й даде тласък?

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:36
Гост

Те заради нея са го вкарали 😊

Уууууу
Уууууу
06 април 2020 23:34
Гост

БКП си проведе предизборна кампания, нещастници.

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 23:34
Гост

А тези от ВСС защо не си дарят заплатите. Те взимат повече и от депутатите, може и те да помогнат

Кирил
Кирил
07 април 2020 11:35
Гост

Те не са по даването. Виж, като трябва да се взима са първа топка.

популисти
популисти
06 април 2020 23:33
Гост

Нещастни популисти. Наистина не си заслужават заплатите. Най-вече по време на извънредно положение

Симо
Симо
07 април 2020 11:36
Гост

Както винаги работят за себе си.