На 7 ноември 2018 г. на второ четене Народното събрание прие мащабни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които ще влязат в сила от началото на 2019 г. Едни от най-разискваните промени бяха тези, свързани с данъка, с който се облагат автомобилите и как той ще се промени през следващата година. Въпреки многото спорове в парламента, първоначално предложените промени бяха приети и от 2019 г. ще се въведе принципът на екологично двукомпонентно облагане.

Принципът на изчисляване на данък МПС в момента

Законовата уредба на данъка, с който се облагат леките автомобили, се намира в Раздел IV на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на данъка се определя от следните компоненти:

  1. ставка, определена от общинските съвети, съгласно мощността на двигателя;
  2. коефициент, в зависимост от годината производство на автомобила.

Важно е да се отбележи, че данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци и като такъв зависи до голяма степен от отделните общини. ЗМДТ дава само рамката, в която може да се определи ставката за леки автомобили с определена мощност, докато общинските съвети определят с наредба каква точно да е конкретната ставка в поставените от закона граници. Например – за автомобили с мощност над 37 kW до 55 kW включително, границите, в които общините могат да определят ставката за изчисляване на данък МПС, са от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW.

Съгласно възприетата в ЗМДТ методика, колкото по-мощен е един автомобил, толкова по-висока е ставката, на база на която се изчислява данъкът му. От друга страна, колкото по-стар е един автомобил, толкова по-нисък е коефициентът по който се умножава ставката. Основният принцип, който въплъщава този начин на изчисление на данъка, е социалният – за хора, чиито приходи са по-ниски и съответно чиито коли са по-стари, данък МПС следва да е в по-нисък размер.

Съгласно сегашната редакция на ЗМДТ, формулата за изчисляването на данъка е следната:

(ставка x брой kWx коефициент = размер на данък

Онагледено в пример, изчисляването на данъка изглежда по следния начин:

За автомобил, производен преди 15 години, с мощност на двигателя 75kW, без действащ катализатор и регистриран в Бургас, размерът на данъка се изчислява по следния начин:

(1,65 x 75) x 1 = 123,75 лв.

Тъй като ЗМДТ определя само рамката, а общинските съвети – конкретната ставка в тази рамка, за същия автомобил от предходния пример, но регистриран в София, се дължеше различен данък:

(1,38 x 75) x 1 = 103,50 лв.

Значително влияние върху размера на данъка оказва и наличието на действащо катализаторно устройство в автомобила. За превозни средства с мощност на двигателя до 74 kWвключително и с действащо катализаторно устройство, дължимият данък МПС може да намалее с до 60%, в зависимост от съответствието на автомобила с екологичните категории  „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“. Дори за автомобили, които не отговарят на тези екологични категории, единствено наличието катализатор означава намаление на данъка с най-малко 20%.

С какво се променя данъкът върху автомобилите през 2019 г. 

В основата на промените в изчисляването на данък МПС е възприемането на нов принцип от законодателството, а именно – екологичният. Същността на принципа е, че този, който замърсява околната среда повече, следва да плаща по-висок данък. Тъй като старите коли не отговарят на споменатите по-горе екологични категории и увреждат в по-голяма степен околната среда, точно техните собственици ще следва да заплащат по-висок данък от догодина.

През 2019 г. към гореописаната формула за изчисляване на данъка върху автомобилите ще се добави и екологичен компонент. Този компонент е свързан с Европейските стандарти за изгорели газове, които дефинират допустимите стойности на изгорели газове на моторните превозни средства на европейския пазар. Стандартите, които ще имат значение за изчисляването на данъка върху автомобилите, са: „Евро 1“, „Евро 2“, „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“ и “EEV. Колкото по-голяма е цифрата след съответния стандарт, толкова по-късно е въведен и толкова по-строги изисквания поставя към екологичността на съответното превозно средство. Всяко моторно превозно средство на европейския пазар следва да притежава сертификат от производителя, който да свидетелства за това към коя екологична категория принадлежи. От догодина при липса на сертификат за екологичната категория на автомобил и при невъзможност тя да се удостовери по друг начин, ще се приема, че съответното превозно средство е без екологична категория и ще се облага с по-висок данък.

С възприемането на този нов за нашето законодателство принцип, от 2019 г. формулата за изчисляване на данъка на леките автомобили ще изглежда по следния начин:

Имуществен компонент х Екологичен компонент = Размер на данъка

Имущественият компонент се изчислява по описаната в началото на статията формула

(ставка x брой kWx коефициент = имуществен компонент

Екологичният компонент се изразява с нов коефициент, който се определя от съответствието на автомобила с конкретен стандарт за изгорели газове. На свой ред, този екологичен коефициент ще е по-висок за колите, които спадат към по-старите екологични категории и съответно по-нисък за тези, които спадат към по новите. По този начин, собствениците на по-нови и щадящи околната среда автомобили ще дължат по-нисък данък, докато собствениците на по-стари и увреждащи околната среда автомобили ще дължат по-висок.

Отново, тъй като данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци, в ЗМДТ е заложена само рамка, в която да се определи екологичен коефициент, съобразно съответната екологична категория. От общинските съвети ще зависи да определят конкретно какъв ще е коефициентът в зададената от закона рамка. По тази причина няма как към момента да се даде конкретен пример, но средно с около 30% ще се увеличи данъкът на автомобилите, спадащи към най-ниските екологични категории, а за тези, които спадат към най-високия стандарт („Евро 6“ и “EEV”), данъкът ще спадне с до 20%.

От следващата година за автомобилите с мощност на двигателя до 74 kW включително и с действащ катализатор също се премахват описаните по-горе данъчни облекчения.

Важно данъчно облекчение, което ще влезе в сила от догодина, е свързано с дължимите данъци за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително. Ако тези превозни средства отговарят на изискванията на екологична категория „Евро 4“, собствениците им ще заплащат с 20% по-нисък данъка ако отговарят на по-високите от „Евро 4“ категории – с 60% процента по-нисък данък.

Въпреки наличието на множеството дискусии и спекулации по въпроса, предложението да има данъчно облекчение за леките автомобили с действаща газова уредба не се прие.

Да очакваме ли в бъдеще други промени относно данък МПС

Редица директиви на Европейския съюз уреждат стандартите за изгорели газове и предвиждат създаването на нови стандарти, които да бъдат още по-строги. Членството на България в Европейския съюз е предпоставка за хармонизация на идеите и принципите на законодателството ни с тези на Европа. В този смисъл, повишаването на данъците за по-старите и неотговарящи на високите екологични стандарти превозни средства, е неизбежно.

Макар настоящото изменение на закона да изглежда като голяма промяна, за огромна част от старите коли в България данъкът, който се дължеше преди промяната, беше толкова нисък, че дори и увеличение от 30% не би утежнило собствениците им прекалено много. По тази причина може да се приеме, че приетите промени не са чак толкова значителни, от гледна точка на облагането на по-старите автомобили с по-висок данък, колкото са значими от гледна точка на облагането на по-новите и щадящи околната среда автомобили с по-нисък данък. Във всеки случай, този принцип е твърдо възприет и систематично налаган от Европейския съюз и можем да очакваме развитието му в две насоки. На първо място, ще бъдат създавани и въвеждани нови, по-строги екологични стандарти. Едновременно с това, по-старите и неотговарящи на тези стандарти автомобили ще се облагат с все по-високи данъци, а по-новите „еко“ автомобили – с все по-ниски. 

*Авторът е от адвокатско дружество „Нестори и Милчев“. Препечатваме статията с тяхно изрично съгласие.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 май 2019 13:51
Гост

За един и същ автомобил в София се плаща 140 лв. а в Стара Загора 230 лв. Явно в София са по бедни . Измама отново на обирджиите.

bai onzi
bai onzi
13 май 2019 21:00
Гост

na maika vi putkata kum koi evrostandart e..!!!

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 21:39
Гост

Данъкът ми за 1.5 90кс бензин е със 132% по-голяма от миналата година в Силистра! Нямам думи!

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 19:49
Гост

Тва са Бирници бе,чисти Бирници,Полицията -бирници! Само събира пари,работа не върши,никаква работа,абсолютно никаква,ядат банички и събират такси.Никой не са хванали,никой не е осъден,Ситове,частна Полиция ще брани бабите от изнасилване по селата.Няма една патрулка на магистралата.Само акции -бирник,да съберем пари,Тва е.Ако щат хората да се изтрепят на пътя и да карат с 269 ,пет пари не дават.Само Бирници

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 19:37
Гост

Чисти Кърлежи,та синя зона та незнам си каква зона .Някой питал ли е някой дали хората искат синя зона? Не.Къде са паркоместата.Или трябва са си купиш.Таксата да си яплащат,тези които 100 години държат хората на безнин и нафта и не въвеждат Свободна Енергия.Сега Еоектричество-пак да смучат.И за да накрат хората да минат на Електрически коли и пак да смучт,ще направят така,че да няма човек,бяедняка в Еропа автомобило.Съдират кожата на човека.Чисто Душмани,морят Българи,всеки ден

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 19:25
Гост

Чисти Кърлежи.Смучат на Европроектите,ползват евтина работна ръка.Строят.Кой строи? Този който е прецапал Държавата след Соца.И не стига ,че са окрали ами искат пак да тече да си кърпят бюджета ,демек ние да им го кърпим .А пък от другото да печелят.ЕКотакса,Пътна такса-винетка ,та такса на задника им.Що не си ебете путката майнина най накрая.Пет пари не дават за Екологията.Същите номера като с цигарите.Ако даваха,нямаше смъртността да е такава в България.По други причини ,които не сда им удобни

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 19:10
Гост

Кърлежи,Бирници.Друго няма.Ще минават на Ток,всичко. И ще морят хората по друг начин.От Комуникации ,такси ,от до! Бирници и Душмани

Сиб
Сиб
21 март 2019 10:07
Гост

Тойота Авенсис 2,2, дизел, 2008 г., Евро 5
Миналата година 220 лева, тази – 120 лева.
Кога ще ми възстановят парите за предните 10 години, когато очевидно съм плащала ПОВЕЧЕ въпреки, че колата ми е технологично по-благоприятстваща екологичния фон?

kujo
kujo
14 март 2019 22:23
Гост

vw caddy 1.6 tdi 16 lv danyk za 2018 a sega za 2019 76 LV kajete mi dalie 100 procenta tiq politici sa za ekeresaja myrshi gadni mrysni 2011 godina

Ваня
Ваня
13 март 2019 17:55
Гост

Увеличението ми е 1000% Не, не е грешка 10 пъти! Става въпрос за товарни бусове, регистрирани на фирма.

Албена
Албена
05 септември 2019 23:25
Гост

На Тир евро 3 също е 100 поцента .

Тодор
Тодор
06 март 2019 9:44
Гост

На мен увеличението ми излиза на към 100%.
1.4 90ks. 66kw за варна По миналата година 2017 30 после 2018 50 сега 95 данък. 1.28lv na kw и за без евро и евро 1 и евро 2 са ги сложили в една категория за ставката 1.1 .

Йордан Кирилов
Йордан Кирилов
20 февруари 2019 8:25
Гост

А някой видя ли си данъка на мотора?
Моят е вдигнат с 50%, което е абсурт, при положение, че мотора е 2012 г!
Мизерници, всичко е за събиране на повече пари!

Слави Крумов
Слави Крумов
11 март 2019 17:30
Гост

Данчо моя е на 100% вдигнат в Пловдив, мотора е 2007 евро 3 .

Кръстю Даскалов
Кръстю Даскалов
25 януари 2019 12:47
Гост

Ползвам МПС Шкода-Рапид. Закупена е като нова през Август 2016. За 2018 Данък МПС, който съм заплатил беше 6.17 лв. За 2019 съответният Данък МПС е определен на 31.15 лв. Колата е с евро 5, нова, мощност под 70 киловата, бензинова, прилично екологична. Твърдеше се от управниците на София, че „Местните данъци и такси“ за 2019 нямя да се повишават, а какво се получава-петкратно увеличение. С притеснение очаквам съобщението за „данък сгради“. Не твърдя, че въпросният данък е непоносимо висок, а че е непочтено господа управниците да се крият „зад уж нови законови разпоредби, грижа за екологията или каквито и… Покажи целия коментар »

Ядосан избирател
Ядосан избирател
09 януари 2019 17:41
Гост

Притежавам автомобил
2006г с 80к.с.
Евро 4 е, но в талона не е отбелязано
С катализатор е.
Един наръч документи носих в данъчното
и ми признаха 50% по-нисък данък
заради наличие на катализатор
Сега по новата схема махат намалението
от 50% и трябва да получа 20% ново намаление
т.е. 30% увеличение за мен
И пак трябва да ходя по институции да доказвам
че имам Евро 4, при положение че за
всеки автомобил има инфо в
огициалните представители на марката
както и в сайтовете им
Големи некадърници ги мислят
тези нови правила… Нямам думи направо

Ven
Ven
16 април 2019 8:02
Гост

Да, поне на теб някой ти е казал да си доказваш катализатора и Евро категорията, а аз, като никой не ми каза нищо, платих 360 лева за миналата година за C240 2001 и сега вече ще ходя да доказвам, след като ме опариха… ето това вече е абсурд 🙂
С това темпо, ще си я купя колата повторно от данъчните, а карам на газ 😀

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 8:59
Гост

Разбира се, че този, който замърсява околната среда повече, теябва да плаща по-висок данък.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 9:01
Гост

Нали кметовете трябваше да предложат стратегия за намаляването на замърсеността.

Анон
Анон
25 декември 2018 14:21
Гост

а този който кара на газ ? Защото няма да има промяна … Стига сте писали глупости ше ви еба … Чудят се от къде да вземат някой лев олигофрените прости

Георгиев
Георгиев
04 януари 2019 15:41
Гост

Нищо такова не се разбира, след като не се признават за намаление газовите уредби.

Алекс
Алекс
26 януари 2019 8:59
Гост

Аз работя в транспортния сектор и по точно транспорт на части за големите автомобилни заводи в европа като Волво ДАФ и Хонда вие не можете дори да си предстваите колко замърсяване се създава за да се произведе един нов „екологичен“ автомобил хиляди части от цяла европа се качват на камиони и влакове които по пътя си до завода производител ЗАМЪРСЯВАТ околната среда. Но по-лошо е че 90% от тези камиони са така наречените совалки те се двиват между две точки без значение дали превозват нещо или не милиони литри гориво се изгарят свеки месец за да се движи автомобилната индуатрия… Покажи целия коментар »

Гостът
Гостът
30 август 2019 9:46
Гост

Годината не доказва кой замърсява повече.Кола 2012 година на 600 000 км. пуши повече от нафтова печка.Дали не замърсява повече от моята на газ.Мунчо.Работя във Франция не видях кола да изпуши.

Анчо
Анчо
13 ноември 2018 8:38
Гост

Абсолютно съм съгласен с предложените облекчения.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 8:35
Гост

Чудят се как да ни усложнят живота.

Рокер
Рокер
13 ноември 2018 9:02
Гост

Купи си мотоциклет и ще си го опростиш.

Darsh
Darsh
06 март 2019 20:18
Гост

Продай си колата и ще си опростиш живота като те хванат за дудука.