Големите изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се въвежда електронното правосъдие, бяха обнародвани в Държавен вестник (всички изменения виж тук).

Те бяха приети окончателно на 17 декември и още на 22 декември президентът Румен Радев е подписал указ за обнародването им, но бяха публикувани едва днес.

Измененията ще влязат в сила от 30 юни 2021 г., но трябваше да бъдат обнародвани до края на годината, тъй като с тях с половин година се отлага действието на базисните разпоредби за е-правосъдието в Закона за съдебната власт, които преди това беше заложено да станат действащо право от 1 януари 2021 г.

Една от големите промени в ГПК, която засяга гражданите и бизнеса, е отстъпката от таксата за дело, ако то е заведено чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Новата ал. 4 на чл. 73 предвижда: „Съдилищата осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок“.

Освен това от 30 юни 2021 г. връчването на кредитни и финансови институции, фирми за събиране на вземания, застрахователи, дружества за комунални услуги и телекомите ще става само чрез ЕПЕП или система за сигурна електронна поща. Същото правило важи и за нотариусите, и за частните съдебни изпълнители.

Голямата промяна при връчването е за адвокатите, но тя ще се случи по-късно – на 30 юни 2022 г. Тогава ще влезе в сила изцяло нова редакция на чл. 51 ГПК – нормата, която урежда връчването на адвокат. До тогава всички адвокати ще трябва да се регистрират в ЕПЕП, както и в информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление.

Ето какво ще предвиждат правилата, които ще започнат да се прилагат след година и половина:

„Чл. 51. (1) Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба.

(2) Адвокатът може да заяви в портала по ал. 1, че отсъства и няма да приема съобщения за определени периоди от време, които в рамките на една календарна година не може да бъдат с обща продължителност повече от 60 дни, с изключение на дните на отсъствие поради временна неработоспособност, които също се заявяват. Съобщенията, изпратени в заявения период на отсъствие, трябва да бъдат изтеглени в 7-дневен срок, считано от деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие. Съобщенията се смятат за връчени в деня на изтеглянето им или в случай че не бъдат изтеглени – с изтичането на срока за изтегляне.

(3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията или производството, за които е уведомяването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, съответно се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Необоснованият отказ не засяга редовността на връчването.“

Като беше предвидено, че по искане на адвокат, регистрирал се до 30 юни 2022 г. в ЕПЕП „връчването може да се извършва по избран от него ред“.

В НПК се регламентира, че връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. А съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Като в чл. 180 НПК се предвижда, че на посочения електронен адрес се изпраща съобщение с информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата от информационната система за сигурно връчване или от ЕПЕП. „Връчването чрез електронен адрес за връчване в единния портал за електронно правосъдие се удостоверява с копие от електронния запис от информационната система на портала, подпечатано с квалифициран електронен времеви печат на съда и с удостоверено точното време на всяко действие в системата чрез електронен квалифициран времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). При връчване чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща – с електронните записи за връчването, създадени от квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги“, предвижда още разпоредбата.

И въвежда правило, че призовката или книжата се считат за връчени с изтеглянето им, а потвърждаване на получаването не се изисква.

Когато страната не е изтеглила съобщението в 7-дневен срок от изпращането му, връчването се извършва по общия ред.

Връчването на имейл се удостоверява с копие от електронния запис за това. „В 7-дневен срок от изпращане на електронното писмо с прикачени призовка, съобщение или книжа лицето е длъжно да върне потвърждение на адреса на електронната поща на изпращащия орган. Когато лицето не върне потвърждение, връчването се извършва по общия ред“, предвиждат още новите правила в НПК.

В чл. 247 изрично се предвижда, че обвинителният акт и тъжбата може да бъдат подадени чрез ЕПЕП, подписани с квалифициран електронен подпис.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Баян
Баян
31 декември 2020 14:57
Гост

Тия в прокуратурата с тия в полицията и БАРАБАР С ТЯХ полицията са ВСИЧКИТЕ ПОДКУПНИ ЗЛООПОТРЕБЯВАЩИ..

ПРЕСТЪПНИЦИ.. ТЯХ КОЙ ЩЕ ГИ НАКАЖЕ? КАТО ТЕ КОЛЯТ И БЕСЯТ СПОРЕД ТЯХНА УГОДА И СПОРЕД ТВА

ДА ЛИ ИСКАШ ДА ИМ ДАДЕШ 5 10 БОНА ИЛИ НЕ

Просто нормален
Просто нормален
30 декември 2020 12:34
Гост

Ами тъпо, тъпо, че чак вдлъбнато… Откъде , накъде ще е задължително …трябва да е алтернатива на стандартния тип връчване и не трябва чрез изкуствен натиск да се налага…по – ниска ДТ(морков), адвокатите са длъжни да се регистрират – тояга . А ако съм някъде където няма нет, примерно за 5 дни…И като напиша , че няма да приемам 5 дни примерно , всеки маймун в системата знае, че не съм кантората, а и защо срока ми за отговор винаги е седемдневен, що за тъпотия. А в тоя срок , мога ли да подам по ел.път искане за удължаване на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 декември 2020 15:04
Гост

Явно не си се пил хапчетата. Прочети си пак промените. Никакъв срок не ти тече, ако си заявил в ЕПЕП, че ще отсъстваш, сумарно за цели 2 месеца в една календарна година, а извън това когато имаш болничен. Заявяването пак ще става по ел. път от профила ти в ЕПЕП и няма да се разкарваш.
Аман от пишман адвокати в тая държава. Един закон не могат да прочетат, но да лаят могат. И все в ръцете те гледат…

Учуден
Учуден
30 декември 2020 18:37
Гост

Аман от тролове. По твоята логика трябва постоянно да са онлайн адвокатите. Ти явно си прекалил със синтетиката и те е яд, че някой адвокат ти е взел пари. Ами никой не те бие по главата да ходиш при адвокати, не ги е срам, да те гледат в ръцете.

ала бала
ала бала
29 декември 2020 20:25
Гост

четох промените – тъпотия до тъпотия: 1.) ако пуснеш ИМ по електронен път, трябва да платиш и разпечатването на ИМ и доказателствата към нея- значи, пиша ИМ, подписвам я с КЕП, а после ходя до банка да внеса такса 3 лв. за разпечатване…за целта плащам на банка 5 лв. такса за превода и чакам 30 мин. в банка…ми тогава по-добре да мина на път през някой копирен център да ми я разпечатат, и така да стане по стария начин 2.) видеоконференция – аз съм живея напр. село на 50 км. до Варна, ама делото е във Варна – е,няма да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 декември 2020 9:30
Гост

Не е нужно да тичаш до банката – може да платиш и по ел. път с банкова карта, а платежното пратиш по ел път на съда. По същия начин се плаща и таксата за самата ИМ. Промените в чл. 73 касаят всички видове такси – както за ИМ, така и за преписи, удостоверения и кво ли не. § 13. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Съдилищата осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
30 декември 2020 11:36
Гост

умник – добре че ми каза 🙂 ами колко адвокати им се ще да се занимават с онлайн банкиране и плащане с карта? И по-бързо и по-удобно ли е?- поддържане на карта, пращане на файлове, сканиране, смятане на страници? А след това за всеки документ, отново тези операции? Разпечатването трябва да е за сметка на съда- намаляват 15 % ДТ, но заради 2-3 лв., създават нови проблеми. Ще ми се да ми се падне някой умник като теб на дело – ще пиша всичко от името на клиента, а ти – ако си адвокат – ще сканираш и плащаш разпечатване… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
30 декември 2020 11:44
Гост

A,да, забравих да допълня – ако пратя нещо по мейл, сканирано, но без платени 2 лв. за разпечатването му, съда ще трябва да ми даде указания да ги платя тези 2 лв. – и така всеки път. Ето ви “бързина“ на процеса, и как той може да се бави още повече. Но някой умник веднага бърза да осведоми публиката че можело да се плаща с карти, понеже си въобразява че само той знае че има карти и електронно банкиране 🙂

ала бала
ала бала
30 декември 2020 12:59
Гост

и не забравяйте и нещо друго – банките таксуват за всяка една транзакция – иначе казано, ако трябва да платите 0,70 лв. за разпечатване на сканирана и изпратена от вас бумага, за да преведете тези 0,70 лв. на съда, банката ще ви таксува например с още толкова за превода: голямо удобство,няма що. Да не говорим, че сканирането е три пъти цената на принтирането – по-лесно и евтино е да го принтираш и занесеш в съда, както и досега, вместо да сканираш, плащаш, подписваш електронно и пращаш така в съда

Анонимен
Анонимен
30 декември 2020 15:13
Гост

Но не забравяй и друго – времето е пари. Пращането по ел. път спестява разкарване до съда или до пощата. Да не говорим ако трябва да се прати в съд в друг град. Срокът за изпращане по ел. път е и по-голям – може да пратиш и в 23:50 ч., а на ръка – до края на работния ден на съда, и то ако случайно не е затворен заради Ковида. През това спестено време ще хванеш друг/и клиент/и и ще обслужиш и него. Той пък ще ти плати. И като краен резултат ще излезе, че мрънкането ти е било напразно… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
30 декември 2020 16:47
Гост

Oф,умника пак се изказа – като времето е пари, що висиш тук, ами не“хванеш“ клиент – щото си виждал такъв през крив макарон. За съда не се грижа, обяснявам ти че разпечатването се плаща (дори ако си пратил на съда по електронен път), а сканирането, за да пратиш – също трябва да си го платиш някъде. Или може би ти седиш и сканираш по 100 листа? – сигурно,понеже имаш време.

Цеко
Цеко
31 декември 2020 0:23
Гост

Интересна работа, аз авно съм супер късметлия, досега съм водил 4-5 дела в провинцията и сумати документация съм пращал сканирана по ел. поща и никога не са ми искали такси за разпечатването им

ала бала
ала бала
30 декември 2020 16:56
Гост

Освен това, умнико с пари и клиенти, да направим експеримент – кое е по-бързо: да сс копират 100 стр. договор към ИМ, и да идеш на място да ги подадеш,или тези 100 стр. да се сканират, да се разделят на чати, за да минат през ел.поща, после да чакаш съда да ги сметне точно колко струват, и да довнясяш такса? понеже ако смяташ само таксата – тя е обикновенно различна, след определен брой страници, ще си смяташ сума ти време – така че, не давай акъл,понеже явно и само за теб не ти стига 🙂

Анонимен
Анонимен
30 декември 2020 19:57
Гост

Ало, балоните, пийни чаша студена вода за изтрезняване. Да пишеш сто коментари можеш, а да пратиш един прост имейл на съда и да платиш онлайн не можеш. И не знам какви разходи и такси за сканиране те гонят. Ако си истински адвокат принтера и скенера трябва отдавна да са ти на бюрото, а и никой не те спира да снимаш доказателствата с телефона ако щеш, пък молбите и жалбите ги записваш на pdf и ги подписваш с ел. подпис. Елементарно, Уотсън. Никакви такси не се дължат на съда, когато той сканира – демек сканирането от съда ще е безплатно за… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
30 декември 2020 23:54
Гост

Умника пак се изказа – сканирай си колкото искаш, като “истински’ адвокат – неистинските адвокати като мен просто го занасят да им ги сканират, а не да се занимават с тази работа сами – но, като се падне срещу теб някой като мен, който ще пише вместо клиентите, ще трябва да пускаш таксички за всяко разпечатване…но ти вероято пишеш по 2 стр., и затова 20 ст. са ти и разходите…А,да, и неистинските адвокати като мен имат коли, ане плащат по 1,60 лв. за споменатото от теб билетче:) Явно ти имаш слемер, а аз – автомобил, преуспели:)

Име
Име
31 декември 2020 0:01
Гост

По-добре ти си пуши тревата и не ръси мозък. Много ги разбираш и е супер евтино да работиш онлайн, за такива като теб, с много клиенти и дела. Елементарно, Тревуотсън, ама много си елементарно- снимай си ти доказателствата с телефона и пращай по имейл. Такива неща като КЕП, те са безплатни и във всички съдилища изобщо знаят как да работят с тях. Хеле пък в малките. А по имейл можеш да пращаш .пдф с гигабайти, то изобщо няма ограничения (не от съда, а от мейл-сървърите). Елементарно, ама то какво да ви научат в ГЕРБ, те са стиснати и плащат само… Покажи целия коментар »

ай сиктир бе
ай сиктир бе
29 декември 2020 16:38
Гост

Хайде стига сте изменяли ГПК, омръзна ми да давам по 7 лева да си го купувам! Четенето от монитора не е опция, аз чета на хартия!

Бронко Бил Андерсън
Бронко Бил Андерсън
29 декември 2020 19:06
Гост

Ами не го купувай. Аз например си правораздавам с моя ГПК издание 2008 г., помните ли ги, едни червенички и пак става – на последната атестация имам 98 точки (нямам представа за 12 години колко пъти са го изменяли, ама ме интересува горе-долу колкото хода на военните действия в Нагорни Карабах). Тъй че смело напред и без много впрягане, весело празници !!!

Име
Име
31 декември 2020 0:04
Гост

Правораздаваш по форуми, ахаххахахаха! Весели празници наистина 🙂

Иванов
Иванов
29 декември 2020 16:31
Гост

Електронно правосъдие – хубаво, ама потребителите му са дигитално неграмотни и некадърни.

Косьо
Косьо
29 декември 2020 16:32
Гост

Може пък по-ниската такса да ги мотивира.

Pich
Pich
29 декември 2020 16:29
Гост

Струва ми се, че новите възможности ще бъдат използвани за протакане на делата, защото първо ще се чака 7 дни да отговориш електронно и ако не го направиш, после още поне 7 дни по досегашния начин.

Manoleva
Manoleva
29 декември 2020 16:27
Гост

Евала, Машала Аферим!

Анонимен
Анонимен
29 декември 2020 16:27
Гост

Добре звучи

Анонимен
Анонимен
29 декември 2020 16:26
Гост

Само си лалосваме. Айде да го видим да се случва. Да няма пак мизерии от техническо естество

Анонимен
Анонимен
29 декември 2020 16:26
Гост

А дали ще се получават по е-път или не е сигурно?

Анонимен
Анонимен
29 декември 2020 16:27
Гост

Има логика

Мишкурник
Мишкурник
29 декември 2020 16:26
Гост

Ще се съдим по електронен път. Интересно.

Пеньо
Пеньо
29 декември 2020 16:27
Гост

Няма да се съдим, само ще си връчваме документи.

РудИМентал
РудИМентал
29 декември 2020 16:25
Гост

Феноменално.

Haralampi
Haralampi
29 декември 2020 16:25
Гост

Невероятно. Влязоха в 21ви Век

Анонимен
Анонимен
29 декември 2020 16:25
Гост

Страхотно