Нов ред за проверка на редовността на касационните жалби и частично на допустимостта им, изрични правила при спорове за подсъдност и срещу лошия език в съда ще започнат да се прилагат в административния процес от следващата седмица. Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които ги уреждат, вече са в Държавен вестник и ще влязат в сила три дни след обнародването им (пълния им текст виж тук).

Най-голямата промяна, която се прави с тях е, че се възлага на първоинстанционния съд да проверява редовността на касационната жалба. Той ще следи не само дали жалбата отговаря на изискванията на чл. 212 и л. 213 АПК, но и на тези по чл. 215 АПК, т.е. ще проверява отчасти и за допустимостта ѝ – дали е подадена в срок от участник в съдебното производство, дали решението или обжалваната му част съществува и дали подлежи на обжалване.

АПК предвижда, че ако жалбата не отговаря на изискванията за редовност и за допустимост, съдията-докладчик в първоинстанционния съд ще я оставя без движение и ще изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му.

Първоинстанционният съд ще се произнася и по исканията за възстановяване на срока за касационно оспорване, за освобождаване от държавна такса, както и по направените преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ.

Ако касационната жалба е редовна, съдът ще изпраща препис заедно с приложенията на другите страни, които в 14-дневен срок от получаването им могат да подадат отговор. И едва след подаването на отговора или след изтичането на 14-те дни делото ще се изпраща на касационния съд.

АПК предвижда, че председателят на касационния съд, неговите заместници или председателят на отделението ще осъществяват контрол върху извършената от първоинстанционния съд проверка на редовността и допустимостта на жалбата.

Касационните жалби, които са постъпили във Върховния административен съд до влизането в сила на промените, ще се разглеждат по стария ред.

С друга група изменения бяха уредени правила какво се случва, когато компетентният съд не може да разгледа административно дело. И АПК вече предвижда, че то се изпраща в равен по степен съседен съд, а решението къде да отиде се взема от по-горестоящия съд.

А по отношение на споровете за подсъдност чл. 135 АПК вече предвижда: „Спорове за подсъдност между районни съдилища, разглеждащи административно дело, се разрешават от общия им по-горен по степен административен съд. Ако те принадлежат към районите на различни по-горни административни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен административен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото“.

АПК за първи път съдържа и свои правила срещу лошия език пред съда. Нов чл. 142б регламентира, че процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.

Следва да се отбележат и собствените определения, които кодексът дава за тези понятия. Така според АПК „нецензурни думи“ са неприлични и непристойни думи, използвани от страна или неин представител в съдебното производство.  „Обиди“ са думи или поведение, оскърбяващи или засягащи достойнството и името на съдии или участници в съдебното производство. А „заплахи“ са закани чрез думи и поведение, които внушават страх за съдии, администрацията и участниците в съдебното производство, с цел да се възпрепятства тяхната работа.

За първи път АПК има и собствени разпоредби, аналогични на тези в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), според които председателят на съдебния състав може да налага глоби за нарушаване на реда в съдебно заседание, за неизпълнение на разпорежданията на съда и за „използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство“. Размерът на санкциите обаче не е определен в АПК и ще трябва субсидиарно да се приложи ГПК (чл. 91), където тя е определена на от 50 лв. до 300 лв., а при повторно нарушение е от 100 лв. до 1200 лв.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Неразбиращ
Неразбиращ
22 февруари 2021 11:43
Гост

Аз лично този текст не го разбирам.
Чл. 501е.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2021 г.) В случай че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути, но не повече от 48 часа.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2021 16:58
Гост

Има правописни грешки и доста непрецизни изрази. Кой ли го е писал този ЗИД ?

отменете приподписването
отменете приподписването
19 февруари 2021 11:51
Гост

В спешен порядък да бъде отменено паразитното приподписване на касационните жалби. Защото днес стигаме до абсурда за тройна проверка на жалбата:
-от приподписващия адвокат
-от първоинстанционния съд
-от ВАдмС-не го пише,но и такава проверка е неизбежна.

Венци
Венци
19 февруари 2021 11:39
Гост

Колеги, за кои дела се има предвид в чл. 135, че при спор за подсъдност между районни съдилища спорът вече ще се разрешава от административния съд? За тези по ЗАНН ли?

Практик
Практик
19 февруари 2021 13:12
Гост

Не по ЗАНН, а по ЗСПЗЗ.

Венци
Венци
19 февруари 2021 14:00
Гост

Благодаря.

Тони
Тони
19 февруари 2021 14:11
Гост

И ние с колегата се чудим, делата по ЗАНН не са административни, за тях процесуалният ред е ЗАНН и НПК.
Ако има в специални закони подсъдност на районен съд за дела по АПК, моля дайте примери.
Не пише нищо и в мотивите за внасяне на законопроекта на страницата на НС.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2021 16:50
Гост

Задържанията по ЗМВР за 24 часа от полицейски орган и ЗСПЗЗ

ssg
ssg
21 февруари 2021 14:14
Гост

Принципно може и за земите от горския фонд, макар че там вече едва ли останаха дела.

пнд
пнд
19 февруари 2021 9:38
Гост

Линкът от статията към „пълния текст“ на измененията не се отваря.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2021 9:35
Гост

Време беше. Абе не може да се псува по съдилищата бе. Абе не сте на нивата бе прости съграждани!

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2021 9:35
Гост

Яко е да знаеш!
Тъпо е да си тъп!

Трънско
Трънско
19 февруари 2021 9:35
Гост

Много важна промяна беше това, аматолкоз наложителна, колкото тогите на адвокатите!

Десислава
Десислава
19 февруари 2021 9:35
Гост

Добре е. Радвам се, че се случва

Ananieva
Ananieva
19 февруари 2021 9:34
Гост

Супер новина!

Stratiev
Stratiev
19 февруари 2021 9:34
Гост

Имаше нужда от тези промени!

Облена
Облена
19 февруари 2021 9:34
Гост

От много време беше нужно да започне контрол на лошия език в съд

Джетро
Джетро
19 февруари 2021 9:34
Гост

Лош език в съда. Редно е да се контролира

Сен Жак
Сен Жак
19 февруари 2021 9:33
Гост

Добра новина. Сега да видим какво ще стане!

Ferdinand
Ferdinand
19 февруари 2021 9:33
Гост

ВълнЯ се!

Кирчева
Кирчева
19 февруари 2021 9:32
Гост

Да

мишел от съпротивата
мишел от съпротивата
19 февруари 2021 9:22
Гост

ВАС започна вече всичко да прехвърля на адм. с-ща и явно не е свършил. Не че не е дебилно зам.-председател на върховен съд и председатели на отделения да се занимават с редовност на жалби, но не мога да разбера съпротивата им с това да се занимава докладчикът по делото?

пнд
пнд
19 февруари 2021 9:37
Гост

Единственото логично решение е всеки докладчик по делот да си го гледа от самото начало, което включва преценка за допустимост, редовност и накрая – за основателност.
Причините, поради които логиката не се следва няма нужда дори да се пишат. Мисля, че са ясни.

да го...
да го...
19 февруари 2021 9:08
Гост

Ех, отидоа ми пцувните

Яссо
Яссо
19 февруари 2021 9:10
Гост

Сега ще подпукат онзи лудия Милев (Крокодила), но не знам откъде ще му вземат пари за глобите, вероятно се цели по-скоро облекчаване на притока на дела, които завежда.

Спондж
Спондж
19 февруари 2021 9:07
Гост

Прави ми впечатление, че тук (БГ) на всеки проблем решението започва да се търси откъм начини за облекчаване положението първо на големите.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2021 9:22
Гост

E, колко пък да са големи повечето облекчени…