Проблемът със заплащането на нощния труд на полицаите, който доведе до лавина от съдебни дела, стигна до Върховния касационен съд (ВКС). По искане на министъра на правосъдието Данаил Кирилов Гражданската колегия на ВКС образува тълкувателно дело, което ще сложи край на споровете дали парите за труд на служителите на МВР от 22 до 6 ч. трябва да бъдат индексирани, както всички останали работещи, със специален коефициент.

Това е първото искане на Кирилов за постановяване на тълкувателно решение и той го внася след като е бил сезиран от министъра на вътрешните работи Младен Маринов (пълният текст на искането виж тук).

Както „Лекс“ писа, проблемът се корени в Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР. През последните години министерството е приело четири такива, но след тази от 2014 г, действала до 2 август 2016 г., в тях липсва една разпоредба, чието отсъствие провокира стотици дела на полицаи.

В наредбата от 2014 г. е предвидено, че общият брой часове положен труд между 22 и 6 ч. се умножава по 0,143, а полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период. Т.е. това е коефициент, с който се увеличава заплащането на нощния труд.

В следващите три наредби за работното време в МВР обаче такава разпоредба липсва. Това накара много полицаи да заведат дела срещу министерството, тъй като твърдят, че са ощетени и са получили много по-малко за нощен труд, отколкото им се полага.

Те се позовават на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), която важи за всички трудещи се в България. Тя (в чл. 9, ал. 2) предвижда, че „при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място“. Целта на тази разпоредба е възнаграждението на всеки на 8-часов работен ден, положил 7 часа нощен труд, да е като за 8 часа.

Така се получава, че часовете за нощен труд трябва да се умножат с коефициент 1,143. Такъв коефициент в наредбата за работното време в МВР обаче липсва. Няма го и в последната наредба за работното време в МВР, която е в сила от 7 януари 2020 г.

Затова полицаите водят дела, за да получат заплащане за работата си през нощта, като всички останали работещи. Съдилищата масово уважават исковете, като прилагат НСОРЗ за полицаите и осъждат МВР не само да плати допълнително за нощен труд, но и разноски по делата – за експертизи и адвокати. Това накара Синдикалната федерация на служителите в МВР да предупреди, че исковете на полицаи, които вече са хиляди, може да станат десетки хиляди.

Преобладаващата съдебна практика приема, че след като липсва регламентация за нощния труд в специалната наредба на МВР, за полицаите трябва субсидиарно да се приложи НСОРЗ. Т.е. при сумирано изчисляване на работното време на полицаите нощните часове да се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време. Тези съдии изтъкват, че това е в съответствие с основния правен принцип за равенство и недопускане на дискриминация, закрепен в чл. 6 от Конституцията и в чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. „Противното разрешение би довело държавните служители в системата на МВР в неравностойно положение както спрямо останалите държавни служители, така също и спрямо работниците и служителите по трудово правоотношение, които получават допълнително възнаграждение за извънреден труд“, преразказва мотивите им Данаил Кирилов в искането си до ВКС и цитира решения в този смисъл на окръжните съдилища във Варна, Бургас, Рус и Сливен.

Други съдии обаче застъпват тезата, че нито Кодексът на труда, нио НСОРЗ се прилагат за отчитането на работното време в МВР. Мотивът им за това е, че тази материя е уредена в специален закон – ЗМВР и издадените въз основа на него наредби и заповеди на министъра. „Посочените нормативни актове изчерпват правната регламентация на нощния труд на работещите в системата на МВР, поради което е недопустимо субсидиарното приложение на НСОРЗ“, твърдят тези състави. И заявяват, че не виждат непълнота в специалната уредба и следователно е недопустимо КТ и НСОРЗ да се прилагат по аналогия или субсидиарно за полицаите.

Заради това разминаване във вижданията на съдиите, министърът на правосъдието предлага Гражданската колегия да отговори в тълкувателно решение на въпроса: „При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?“.

Той не е единственият сигнализирал ВКС за проблема. За него на върховните съдии са писали и председателката на Окръжния съд в Бургас Росица Темелкова и адвокат Ралица Рачева.

Гражданската колегия вече образува по поставения от Кирилов въпрос дело №1/2020 г., а проектът за решение по него е възложен на бившия ѝ ръководител съдия Симеон Чаначев и колегите му Велислав Павков и Боян Цонев.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Българка
Българка
27 февруари 2020 10:45
Гост

Защо се сравняват служителите в МВР, които не са само полицаи,а и пожарникари,като повечето дават здравето си,за да спите вир спокойно с други сектори.Българина затова няма да се оправи,защото ако не са лично за него привилегиите все е против. Завистлив народ и тва е.

Оптимист
Оптимист
27 февруари 2020 10:43
Гост

Пернишки ОС също не решава делата в полза на полицаите.

123
123
27 февруари 2020 9:28
Гост

Само че тълкувателното дело не е основание за спиране на вече образуваните хиляди дела. Те ще се решават на ниво – окръжни съдилища.

фактите
фактите
27 февруари 2020 7:37
Гост

Колко от поредните протестиращи за привилегии на милицията поднесоха цвете на гроба на Ива на 25г от Ловеч, убита от милицоенер? Колко проляха сълза за нея?Имаше подаваше жалби с месеци,че е пр еследвана от милицай-приживе Ива подаде множество жарлби в милицията срещу милиционерът който я преследваше, по жалбите и не се работеше. Последната и жалба е 3 часа ,пред сганта да я убие. И досега не са арестувани милиционерите, които не я защитиха, и не работиха по жалбите й. Колко милиционера отидоха на гроба на Диана от Асеновград, убита от милиционерска сган? А за убитата от милиционер Мария от Слънчев… Покажи целия коментар »

да се отнемат привилегиите на милиционерите!
да се отнемат привилегиите на милиционерите!
27 февруари 2020 7:25
Гост

Нощния труд на работище в частния сектор не се заплаща. Например на работище в туризма. Там се работи от 7 сутринта, и си в хотела до 1 през нощта, а често и до другия ден, където могат да те накарат да останеш за още 24 часа. няма допълнително заплащане.- Получава се около минимална работна заплата, доплащане няма. Няма гаранция , иче тази МРЗ ще ти я платят. Стига с тази милиция! Докога милицията ще е в ценстъра на законодателството, докога с тези абс8ур дни милиционерски привилегии. Работещите в частния сектор издържат милицията с данъците си, нямат никакво доплащане за каквото… Покажи целия коментар »

Vladi
Vladi
27 февруари 2020 6:55
Гост

При липса на уредба в ЗМВР, по аргумент от чл. 46, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, следва субсидиарно да се приложи чл. 1 и чл. 12 от Наредба за служебното положение на държавните служители, чл. 9, ал.2 и ал.3 и чл. 18, ал.3 от НСОРЗ, чл. 9, ал.5 от НТКТС, чл. 38, ал. 15 от НПОС. Заедно със стремежа да се кодифицира уредбата, чл. 1 и чл. 2, ал.1, изречение последно от ЗДСл допуска със специални закони да се предвидят отклонения от установения общ режим, които са необходими с оглед спецификите във функциите на определени категории държавни… Покажи целия коментар »

Бананена луна
Бананена луна
26 февруари 2020 22:10
Гост

Според КТ нощния труд е до 7 часа. Коефициентите (1,143 и 0,143) са възникнали в правния мир за да изравнят „цената“ на нощната смяна с дневната. В МВР нощният труд е 8 часа, отчитат се 8 часа и се плащат толкова. За това се радвам, че колегите взимат обезщетения, но ми се струва, че е неправилно….

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
26 февруари 2020 21:35
Регистриран

Чл. 188. от ЗМВР
(2) Държавните служители, които полагат труд за времето между 22,00 и 6,00 ч., се ползват със специалната закрила по Кодекса на труда.

Vladi
Vladi
26 февруари 2020 20:56
Гост

Частното становище на Мръчков и писма. на Министерство на труда и социалната политика НЕ СА НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ и нямат нормативна сила. Приложение следва да намери прогласеният в чл. 5 от ГПК принцип за законност, съгласно който съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви – според общия им разум, като при липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала.През целия период са действали правилата на чл. 1 и чл. 2, ал.1, изречение последно, чл. 119 и чл. 120 от ЗДСл, чл. 1 и… Покажи целия коментар »

Vae Victis
Vae Victis
26 февруари 2020 17:01
Гост

Тези хора как завършват „Право“, как стават съдии, че и във ВКС…когато нормативен акт урежда определена материя, това уреждане не се извършва с липса на норма. Във правото действа принципът, че което законът изрично не го забранява, го разрешава. Няма как в ЗМВР и цитираната наредба към ЗМВР да уреждат, при положение че не казват, че не следва да се приравнява. Тоест спорът щеше да е уреден, ако разпоредба в ЗМВР или наредбата казват, че приравняване на нощен към дневен не следва да се извършва. А причината в предишните наредби да е имало такова приравняване с коефицент 0.143, а след… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 16:25
Гост

Проблемът със заплащането в този случай стои много отдавна. За мен е пълен парадокс да трябва да получиш жълти стотинки и то за нелека работа и освен това да се бориш да ти ги дадат.

двоен аршин пред закона
двоен аршин пред закона
27 февруари 2020 7:30
Гост

Работещите в туризма не получават дори и жълти стотинки доплащане за нощен труд, който се полага през лятото. Не 25 стотинки, никакво доплащане няма-1 стотинка доплащане няма. Там се работи за минимална работна зап лата, по договор-уж по 8 часа, но напрактика-се работи денонощно. Има хора, които през лятото изкарват седмици наред работещи денонощно, спи се за по 15-20 минути пр ез няколко часа 24 часови смени, непрекъснато, 7 дни в седмицата. доплащане няма. А който протестира-е пребиван от милицията. Спомнете си протестите за социални права и на миньори и на фермери от 2008-как бяха пр ебивани от същата тази… Покажи целия коментар »

Киро
Киро
26 февруари 2020 15:58
Гост

Да видим ВКС колко ще се мотаят и дали ще чакат следващата бюджетна година или ще се постараят да облекчат съдилищата в цялата страна, които блокират от тези дела.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 15:59
Гост

Поне бързо са образували делото, което ще замрази другите дела.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 16:22
Гост

Това не е кой знае какъв успех. Дано излязат по- бързо с решение. Ама надали.

synd
synd
26 февруари 2020 15:55
Гост

Колеги, вие си водете делата! Ще си ги спечелите и ще си вземете парите.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 15:54
Гост

От ясни казуси се правят тълкувателни дела. Няма ли за вас ЕКПЧ, няма ли Конституция? Полицаите да не са някакви роби, за които не важи КТ?

анонимен
анонимен
26 февруари 2020 15:53
Гост

Защо години наред ръководството на МВР отказва да регламентира заплащането на нощния труд в наредбата. Сега има издадена заповед, но е добре да залегне в наредба, защото заповедта днес я има, утре не.

Бъз бъз
Бъз бъз
26 февруари 2020 17:28
Гост

Защото всички министри на вътрешните работи ги е страх от Бойко.
Те не питат служителите си. Те питат Бойко. А той пита Владко. Владко пари не дава и спираме до там.
Затова за разположение дават 10 ст. на час и парите за дрехи са 400 лева вече десет години.
А хората чакат мотивация в МВР и качествена работа.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 15:53
Гост

Хм, адекватно питане по много сериозен проблем, ти да видиш…

тупане на топката
тупане на топката
26 февруари 2020 15:52
Гост

Ехееее, как я намериха тази противоречива практика! Цялата държава решава ясно, твърдо и категорично, че трябва да плащат, намерили се двама-трима да отказват и хоп тълкувателно дело да тупа топката, вместо да се измени наредбата и да се предвиди коефициент!

765
765
26 февруари 2020 15:55
Гост

Цялата ни държава е едно прехвърляне на отговорности.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 15:56
Гост

Излиза, че Дани прави услуга на вътрешния министър.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 16:00
Гост

Той на кого ли не прави. Стига да е в негов интерес. Сега пък уеднаквяване на практика, вместо да се изготви наредба за нула време.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 17:41
Гост

Вижте решенията на ОС Хасково!

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 15:52
Гост

Голяма активност от страна на Данаил Кирилов – поиска Службата за структурните фондове на Европейската комисия да помогне на България, за да стане и у нас за медиацията, иска тълкувателно от ВКС. А всъщност той какво прави?

Стоичков
Стоичков
26 февруари 2020 15:52
Гост

Прехвърля топката естествено.

анонимен
анонимен
26 февруари 2020 15:56
Гост

Не съм съгласен. Сега засега само той може да иска тълкуване, като приемат ЗАНН и другите министри ще могат. Но в крайна сметка Кирилов прави услуга на Маринов. Но мен ме изумява, че има съдилища, които отказват справедливо заплащане за нощния труд. В цялата страна делата се гледат по един начин, само в Русе си имат собствена регионална практика!!!!

идея
идея
26 февруари 2020 15:57
Гост

Там всичко е лично, имат особено отношение явно към полицаите и заради това ги режат. Ако пък вземат всички да се прехвърлят в други структури на МВР и районът се оголи, какво ли ще стане тогава 🙂

отговор
отговор
27 февруари 2020 7:38
Гост

Ще сп адне престъпността. Ето това шще стане!

Радо
Радо
26 февруари 2020 19:15
Гост

В Русе съдия Мария Велкова при Окръжен съд Русе реже наред!