Председателят на състава на административния съд ще налага глоба за нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в производството. А всяко процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено. Това записаха депутатите в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в който окончателно приеха серия от изменения без всякакъв дебат.

Първата група от гласуваните от Народното събрание промени в АПК са свързани с лошия език пред съда. Досега в АПК нямаше специални разпоредби, предвиждащи, че председателят на състава може да налага глоби за нарушение на реда по време на заседание, за неизпълнение на разпорежданията на съда, както и за обиди и заплахи. В такива случаи по административните дела се прилагаха правилата на Гражданския процесуален кодекс (чл. 89 и чл.91). Сега вече АПК има собствена уредба, но в нея депутатите не посочиха какъв ще е размерът на глобите, като се предполага, че за тях административните съдии отново ще трябва да се опрат на ГПК, където санкцията е от 50 лв. до 300 лв., а за повторно нарушение на реда – от 100 лв. до 1200 лв.

Нововъведение в АПК обаче са определенията за обиди, нецензурни думи и заплахи, каквито няма в ГПК. „Нецензурни думи“ са дефинирани като  „неприлични и непристойни думи, използвани от страна или неин представител в съдебното производство“. „Обиди“ са думи или поведение, оскърбяващи или засягащи достойнството и името на съдии или участници в съдебното производство. А „заплахи“ са „закани чрез думи и поведение, които внушават страх за съдии, администрацията и участниците в съдебното производство, с цел да се възпрепятства тяхната работа“.

С други от приетите днес нововъведения в АПК се уреждат случаите, когато компетентният съд не може да разгледа дело, например поради отводи на съдиите в него, както и на спорове за подсъдност. В чл. чл. 133 ал. 6 АПК се записа, че когато компетентният съд не може да разгледа административно дело, то отива в горната инстанция и тя го изпраща в равен по степен съседен съд. Т.е. къде да отиде дело подсъдно на РС решава административният съд, а кой да гледа делото на даден административен съд решава Върховният административен съд.

За споровете за подсъдност правилото е сходно. Тези между районни съдилища се разрешават от общия им по-горен по степен административен съд. А ако те принадлежат към районите на различни административни съдилища – от този от тях, в чийто район се намира РС, който последен е приел или отказал да разгледа делото.

Народното събрание прие изменения и в чл. 137 АПК във връзка с електронното връчване. Неговата ал. 3 вече гласи: „Когато връчването се извършва по електронен път, съобщението съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне“.

За първи път в АПК беше създадена специална разпоредба, посветена на процесуалните действия – чл. 142б:

ал. 1 Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.

ал. 2 В съдебно заседание страните извършват процесуални действия устно, а в останалите случаи – в писмена форма.

ал. 3 Процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.

Бяха направени редакции и на разпоредби, свързани с разноските. Чл. 143 (ал. 3 и ал. 4) вече гласят: „Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, ответникът има право на разноски, освен ако с поведението си е дал повод за завеждане на делото, включително юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 37 от Закона за правната помощ“ и „Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен“. 

В АПК беше въведен и съвсем нов ред за проверка за редовност и допустимост на касационните жалби. Правилото вече се обръща и тя ще се извършва от докладчика в първата инстанция. Ако не отговарят на изискванията на чл. 212 и чл. 213 АПК, той с разпореждане ще ги оставя без движение и ще изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако не го направи в срок, първоинстанционният съд ще връща жалбата или протеста.

Освен това първата инстанция ще следи и за допустимостта по чл. 215 АПК – т.е. дали жалбата е подадена от участвал в делото, дали това е станало в срок и дали е срещу акт, който подлежи на обжалване.

Първоинстанционният съд ще се произнася по исканията за възстановяване на срока за касационно оспорване, за освобождаване от държавна такса, както и по направените преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ.

Ако установи, че касационната жалба или протестът са редовни, съдът ще изпраща препис заедно с приложенията на другите страни, които в 14-дневен срок от получаването им могат да подадат отговор. Като изрично се уреди, че отговорът не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи. След подаването на отговора или след изтичането на 14-дневния срок, делото се изпраща на касационния съд.

Оставянето без разглеждане на жалбата и отказът за освобождаване от държавна такса подлежат на обжалване с частна жалба, за която не се дължи такса.

Когато касационната жалба е срещу решение на тричленен състав на Върховния административен съд, проверката за редовност ще се извършва от „председателя на съответното отделение“.

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 21:02
Гост

Ебахти глупостите. Герберастите трябва да си ходят.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 18:26
Гост

Нали уж чл. 144 АПК препращаше към ГПК за неуредените въпроси? Половината от измненеията тук са ненужни. Понеже си нямам друга работа, трябва да им чета пак тъпотиите…

Tolerasten GROBSPar
Tolerasten GROBSPar
10 февруари 2021 17:38
Гост

Да отменят НПК и НК тогава, да не се обиждат съдиите и престъпниците за престъпленията им.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 15:02
Гост

Ако „непристойни думи“ се считат за неизвършени в производството, не мисля, че прокуратурата ще успее и едно действие да извърши пред съда. Нещо ме кара да се съмнявам обаче, че законът изобщо ще бъде прилаган спрямо прокурорите.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 13:57
Гост

Много положителни промени. Браво.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 14:00
Гост

Поредното разбутване на нормативната ни уредба.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 13:52
Гост

Крайно време е да започне да се налага глоба за нецензурни думи, обиди и заплахи.

така е
така е
10 февруари 2021 16:59
Гост

Така е -доста съдии трябва да бъдат глобени-позволяват си да викат, крещят, дори обиждат.

ПиХ
ПиХ
10 февруари 2021 13:10
Гост

Като цяло тъпи поправки – да се преписват неща, които си ги има в ГПК, към който АПК така или иначе препраща. Само се отчита дейност и се влошава обозримостта на законодателството.

ала бала
ала бала
10 февруари 2021 12:44
Гост

“Обжалвам в срок решението на първа инстанция – мотивите са абсурдни и тенденциозни, а съдията не притежава необходимата компетентност по разглежданата материя“ – това обида ли е, или оценъчно съждение на което имам право?

а ако съдията хулиганства-например ако крещи в зал
а ако съдията хулиганства-например ако крещи в зал
10 февруари 2021 11:38
Гост

Значи, забранено е да обиждаш съдията, но липсва норма, ако съдия -в заседание-устно, или в негов акт нагрубява страната. Редно е да се запише-действие или акт на съда се считат за невалидни, ако съдържат обиди и заплахи към страна, свидетел, присъстващ в зала, секретар(спомнете си за случая-при който съдебен секретар беше заплашен и обиждан от съдия, и съдът оправда съдията-тоест таекъв случай си има) . Случаи съдии да хулиганстват в зала си има-викат , крещят, държат се менторски , и то към лица със същото на тях образование и квалификация. Излиза,че е допустимо съдия да обижда, нагрубява, ама страна няма… Покажи целия коментар »

да отменят приподписването
да отменят приподписването
10 февруари 2021 11:32
Гост

Тоест жалба ще се проверява 3 пъти. Първо ще я проверява приподписващия адвокат. Но съдът не се доверява на адвоката, и ще проверява и лично. А после горния съд пак ще проверява.
Тогава какъв е смисъла от приподписването. Въвеждането на първоинстанционната проверка на касационнната жалба има смисъл, ако отпадне приподписването от адвокат. Нали за да положи подписа си е проверил жалбата.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 14:24
Гост

Хаха, някакъв нов вид принцип на контрасигнатура.

въпрос
въпрос
10 февруари 2021 11:27
Гост

А обида ли е, ако в касационната жалба напиша,че първоинстанционния съдия е некомпетентен и незнаещ, инсталиран с връзки?

въпрос
въпрос
10 февруари 2021 11:44
Гост

Обида ли е -ако в жалбата напиша,че първонистанционното решение е неправилно, защото противоречи на закона? С такова твърдение, аз индиректно казвам,че съдията е нарушил закона, тоест е закононарушител.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 11:09
Гост

И умната на 4 април, колеги!!!

Колеги, дайте да не се лъжем!
Колеги, дайте да не се лъжем!
10 февруари 2021 10:32
Гост

Живеем в превзета държава! В народното събрание е сбирщина от кукли на конци на които само им нареждат поръчителите. 2 млрд. за американски изтребители! Турски поток който платихме, за да доставя Газпром газ на чужди държави и търговци. Шкафче с кинти. Камъните падат, не падат от небето на шосето … строено с нашите пари … от фирмите на котараците … Тези ще приемат за обаждане – на електрическия стол! Защото така било в САЩ. И ако им наредят. Не говорим за настоящите обитатели на залата в бившия партиен дом, ами и за всички кандидати, включително Славчо Учиндолски, който не е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 10:30
Гост

Ако случайно мина покрай съда и изпсувам някой колега ще имам ли проблеми ?

Сенека :)
Сенека :)
10 февруари 2021 10:51
Гост

не, псуването ще се счита неизвършено 🙂

Фараон
Фараон
10 февруари 2021 10:30
Гост

И досега можеше да се вземат мерки срещу псуващите

Димитриев
Димитриев
10 февруари 2021 10:30
Гост

Нищо ново под слънцето. Добра пракитка.

Сен Жак
Сен Жак
10 февруари 2021 10:29
Гост

От години се чудя как депутатите могат да правят промени и да се мешат в работата на далеч по-компетентни от тях. От години управлява ГЕРБ

KNUT
KNUT
10 февруари 2021 10:29
Гост

На ГЕРБ глупостите

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 14:02
Гост

Така им изнася.

Занев
Занев
10 февруари 2021 10:27
Гост

Идеята е добра. Не може да се отправят обиди. Както си е свикнал българина и смята, че на официално място може да се държи така, както се държи в кръчмата.

Spiro
Spiro
10 февруари 2021 10:26
Гост

Логично. Не може да се толерира неуважение към съд и система

Занев
Занев
10 февруари 2021 10:27
Гост

Да, но сруг е въпроса, че самата съдебна система не прави нищо за да я уважава човек.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 10:26
Гост

Нещо смислено да направят депутатите

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 14:03
Гост

Добре че ги подсетиха. Иначе не прявяват инициатива обикновено.

хахаха
хахаха
10 февруари 2021 10:17
Гост

Предвид така дадените легални дефиниции, ако човек крещи безадресно „да ви е… майката“, ще подлежи ли на глоба?

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 10:19
Гост

Точно псувните може и без ясен адресат, но ако са заплахи – например зловещо си мърмориш пред съда ще го убия, ще го убия… си си рахат

123
123
10 февруари 2021 10:22
Гост

Само не разбрах смисъла от това упражнение. Какво като се прилага ГПК досега, на някой ръцете ли му падат и какво толкова ще се промени, след като за размера на санкцията пак ще се отваря ГПК…

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 13:15
Гост

Ако е в съдебна зала – задължително.

винаги готов
винаги готов
10 февруари 2021 10:15
Гост

Всичко прави ГЕРБ, за да разтовари ВАС! Истината е, че най-правилно е докладчикът в касационната инстанция да извършва проверката по редовността на жалбата и колеги от адм. с. го бяха предложили, но защо да се хабим да четем. Не може правила в ГПК да се пренасят автоматично, нищо, че така беше по ЗАП.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 13:48
Гост

Напълно лобистки прокарвания.

Чилика Чиликов
Чилика Чиликов
11 февруари 2021 22:17
Гост

Че те във ВАС досега си чоплеха в устройството за вдишване, а сега вече и това им отнеха! Да им намалят тогава немедленно и състава!