Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на текст от Закона за радиото и телевизията.

Става дума за втората алинея на чл. 24 от ЗРТ, който гласи: „(1) Съветът за електронни медии се състои от 5 членове, от които 3 се избират от Народното събрание и 2 се назначават от президента на републиката. (2) Решението на Народното събрание и указът на президента по ал. 1 влизат в сила едновременно“.

Държавният глава е на мнение, че чл. 24, ал. 2 от ЗРТ не съответства на общата идея, вложена в правилата за състава на Съвета за електронни медии, и води до неадекватно регулиране на обществените отношения. Това е така, защото периодът, през който парламентът и президентът са длъжни да обновяват своята квота, е различен.

Според Радев тази разпоредба нарушава принципа за разделение на властите и мандатността като основно начало при конституирането и функционирането на органи на публичната власт, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2018 г., а за докладчик е определен Константин Пенчев.

 

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви