Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Изборния кодекс (ИК), свързани с преференциите, машинното гласуване, обжалването на актовете на избирателните комисии, мнозинствата при отмяна на решенията им за отхвърляне и правилата за подсъдността.

Правото на избор е израз на свободата на мисълта и убежденията, но и реална форма на участие на гражданите в политическия живот. Изборните правила са важни за демократичните устои на нашата държава, поради което не мога да се съглася с някои от приетите в тях промени“, изтъква държавният глава и връща за ново обсъждане някои текстове в Изборния кодекс.

Преференциите

Преди две седмици депутатите записаха в чл. 298, ал. 2 от ИК следното: „Преференциите за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота“. Подобно ограничение беше въведено и в текстовете, отнасящи се до изборите за Европейски парламент (ЕП). В действащия закон преференциите за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете е не по-малък от 7% от гласовете за кандидатската листа и 5% за ЕП. С измененията, според БСП, на практика преференциите се обезсмислят.

Президентът намира промяната за необоснована от гледна точка на демократичното управление и правовата държава. И изтъква, че възможността за личностен избор в рамките на пропорционална система, където участието на политическите партии е определящо, действа като коректив на партийната хегемония, която селектира и подрежда кандидатите. Радев допълва, че всеки избран черпи представителната си власт от народа и тази власт не може да се ограничава по никакъв начин от парламентарното мнозинство, в какъвто смисъл е и РКС №11 от 2009 г. „Прагът на преференцията следва да бъде такъв, че да дава възможност за разместване на кандидатите в листите. Изравняването на този праг със стойността на гласовете за един мандат на практика лишава гражданите от реална възможност да изразят своите предпочитания въпреки партийно установените. Въпросът за влиянието на отделния човек в изборния процес е особено важен, тъй като опира до народа като суверен. За отделния гражданин възможността гласът му да се чуе чрез преференцията е силен фактор да гласува, а оттам и държавните органи да черпят своята легитимност, както изисква демократичната държава. Преференциите са утвърден и признат способ, чрез който пропорционалният избор може да стане по-личностен, макар и в границите на подкрепяната партийна листа. В условията на хронично недоверие към партиите и институциите влиянието и контролът на гражданите върху изборния процес е основен фактор в демократичната държава, който се обезсмисля с приетите промени“, сочи още президентът. И заключава, че новите разпоредби в Изборния кодекс са отстъпление от достиженията на изборното законодателство и са в разрез с обществените нагласи.

Машинно гласуване

Държавният глава е на мнение, че машинното гласуване трябва да се въведе навсякъде. „Предимствата на машинното гласуване, сред които и минимизирането на недействителните бюлетини, са признати в изборната теория и практика. По силата на §14 от ЗИД ИК от тези предимства ще бъдат лишени гражданите, които гласуват в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели. Тяхното право на глас няма да бъде упражнявано при същите условия, както в по-големите секции. Конституционният съд в практиката си многократно е подчертавал, че равенството на всички граждани пред закона е основен принцип на гражданското общество и държавата. Отчитам, че не само изискването за повсеместно въвеждане на машинното гласуване се забавя, но неясни остават и критериите, по които на изборите през 2019 г. ще бъдат определени най-малко 3000, респ. 6000 избирателни секции, за поетапното му въвеждане“, сочи Румен Радев. Той отбелязва, че няма уредба въз основа на какви критерии ще се определя в кои избирателни секции да има машинно гласуване при предстоящите избори за ЕП и местни такива.

Изводът му – с измененията не се гарантира стабилност, предвидимост и равни условия, които са неизменни изисквания при осъществяването на основните права на гражданите, включително и на избирателните им такива.

Обжалване на актове на избирателни комисии

Президентът намира, че Народното събрание се е отклонило от конституционния принцип изключенията от общата клауза за обжалваемост да бъдат изрично посочени със закон. „Вместо да се посочат необжалваемите актове на ЦИК, са изброени онези актове, които подлежат на обжалване. Този подход е несъвместим с ясното конституционно изискване в закона да се посочат актовете, които се изключват от съдебно обжалване. Така в приетия ЗИД на ИК, противно на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, се утвърждава принципът на необжалваемост на актовете на ЦИК, от който са предвидени изключения“, казва Радев.

По този начин, продължава държавният глава, законодателят не е отчел значимостта на правата, гарантирани чрез съдебната защита. И сочи, че в своята практика Конституционният съд последователно провежда разбирането, че законодателната целесъобразност по отношение на необжалваемостта е лимитирана и не може да засяга реализацията на основните права и свободи на гражданите, освен ако не се налага за защитата на висши конституционни ценности, свързани с особено важни интереси на обществото. Така Радев заключава, че предвидената в Изборния кодекс необжалваемост на актове на ЦИК е конституционно недопустима, тъй като с тези актове се засягат избирателните права на гражданите.

Мнозинството при отмяна на решенията на изборните комисии

С измененията в Изборния кодекс е предвидено, че при отмяна на решение за отхвърляне ЦИК постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ. Аналогична промяна е направена по отношение на решенията на районните и общинските избирателни комисии.

Според държавния глава въвеждането на по-ниското мнозинство ще създаде възможност една или повече политически сили да увеличат своето влияние непропорционално на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. По този начин, продължава Румен Радев, се въвежда изключение от правилото, възприето в ИК, че решенията на всички избирателни комисии се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове. По думите му правилото за „спадащо мнозинство“ е съществена промяна, която може да доведе до увеличаване на броя на решенията, за които ще се прилага и така, вместо да се търси консенсус при вземане на решения, ще се цели и ще се разчита на новото гласуване, при което ще се изисква по-ниско мнозинство.

Държавният глава е на мнение, че уредбата не следва да предвижда непознато за изборното ни законодателство спадащо мнозинство, защото то ще доведе до ерозия на политическия плурализъм, без който честното провеждане на избори е немислимо.

Промяна на подсъдността

С измененията е предвидено, че решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено от ЦИК, подлежи на обжалване пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната избирателна комисия. Когато решението не е потвърдено от ЦИК, обжалването е пред Върховния административен съд (ВАС).

Президентът изтъква, че по този начин за първи път се отстъпва от установеното правило, че решенията на ЦИК се обжалват само пред Върховния административен съд. Българското изборно законодателство не трябва да допуска подобно изключение. „Представителната демокрация е израз на конституционното начало, че цялата държавна власт произтича от народа. Накърнените права на суверена в изборния процес изискват съдебната защита да се осъществява пред най-висшия административен съд. Това следва и от значимостта на решенията на ЦИК, произтичаща от характера и обхвата на регулираната материя и от обяснимо големия брой на адресатите им. Тази значимост предопределя необходимостта контролът за законност да се упражнява от Върховния административен съд“, сочи държавният глава.

Наред с това, отбелязва Радев, във ВАС правораздават съдии с по-дълъг професионален опит, което, по думите му, е допълнителна гаранция за качеството на съдебния контрол, особено предвид бързината, която се изисква в изборния процес. И добавя, че възможността едни решения на ЦИК да се обжалват пред ВАС, а други – пред административните съдилища, създава предпоставки за противоречива съдебна практика. Този проблем е още по-сериозен предвид неяснотата дали решенията на тричленните състави на административните съдилища са окончателни, или подлежат на касационно обжалване, пояснява Радев.

И заключава, че отстъплението от правилото актовете на ЦИК да бъдат обжалвани единствено пред ВАС, не е в интерес на законността в изборния процес и ерозира конституционно отредената функция на този съд да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднаквото прилагане на законите в административното правораздаване.

Първоначално ГЕРБ заедно с ДПС и коалиционния си партньор от НФСБ подкрепи текстовете от кодекса, които обезсмислиха преференциите. Но три дни след гласуването в пленарната зала след среща с премиера Бойко Борисов управляващите обърнаха позицията си и по спешност бяха внесени поправки на поправките като идеята е да се върне старото положение с преференциите, както и да се избере нов състав на Централната избирателна комисия.

Миналата седмица правната комисия трябваше да обсъди новите изменения, но отложи разглеждането им докато не стане ясно дали президентът ще наложи вето на ИК.

 

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 февруари 2019 10:20
Регистриран

Сега си ти наред,драги ми ДК.Отличен Юрист и достоен човек си.Извини се на Суверена.Защото можеш.И се поправи.На КН ръка подай за прошка.Нищо,че я недолюбваш- тя преди всичкп е Дама.Ако не успееш егото си да смириш,обади ми се- ще помогна.Изпращам ти цялата си професионална обич.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2019 13:54
Гост

Възможността едни решения на ЦИК да се обжалват пред ВАС, а други – пред административните съдилища, освен, че създава предпоставки за противоречива съдебна практика и би увеличила тълкувателната дейност. А това със сигурност ще забави правораздаването.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 февруари 2019 10:22
Регистриран

Абсолютно вярно.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2019 13:48
Гост

Интересно как управляващите обърнаха позицията след среща с Бойко Борисов.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 февруари 2019 10:23
Регистриран

Могат го.И е достойно да се поправят.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2019 13:45
Гост

Въвеждането на по-ниското мнозинство ще увеличи естествено влиянието на управляващата партия.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 февруари 2019 10:25
Регистриран

Не.Това не е обезателно вярно,но съждението помага на разима.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2019 13:38
Гост

Промените в Изборния кодекс, които предлагат депутатите накърняват демократичните права на избирателите.