Опасност за нарушаване на тайната на вота, създаване на правна несигурност и предпоставки за произвол – това са част от мотивите, с които президентът Румен Радев наложи вето на част от промените в Изборния кодекс, отнасящи се до начина на гласуване и отчитане на изборните резултати (пълния текст на ветото виж тук).

В началото на месеца ГЕРБ, ДПС и БСП въведоха смесен модел на гласуване – и с хартия, и с машина, но на практика обезсмислиха машинния вот, като предвидиха, че няма да има автоматично отчитане на резултатите от него, а ще се броят хартиените разписки.

Ефективният контрол, упражняван от гражданите посредством избори, изисква доверие в изборните правила. Само тогава би се постигнала необходимата легитимност на избираните институции. Правото на парламента да променя изборните правила е форма на преоткриване на това така необходимо доверие, но не и когато се прави без обществено обсъждане, рискувайки да се постигне обратен ефект…

Спрямо част от приетите промени, които се отнасят до начина на гласуване и отчитане на изборните резултати упражнявам правото си мотивирано да върна за ново обсъждане разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ЗИД ИК), приет от Народното събрание на 2 декември 2022 г.“, казва Румен Радев.

Президентът припомня, че Изборният кодекс предоставя правото на избирателя да избере по свое усмотрение по какъв начин ще гласува – дали на хартия, или чрез машина. Според него обаче има риск за нарушаване на тайната на вота и равенството на гражданите пред закона.

„Правото и задължението за императивно дефиниране на начина на гласуване принадлежи на законодателя. Това се изисква преди всичко от уредбата на обществените отношения в сферата на публичното право, каквито несъмнено са изборните отношения. При последните изменения на Изборния кодекс законодателят обаче не изпълнява правомощията си да нормира правно изборните отношения, така че те да са в съответствие с принципите на Основния закон. Преобладаващата част от разпоредбите, относими към машинното гласуване и по-конкретно § 7-10, § 12-14, § 21-35, § 37-42, § 44-53, не покриват конституционните стандарти за равенство и запазване в тайна на вота“, казва Радев.

Според него не е ясно защо в Изборния кодекс е предприето смесване на гласуването с хартия или с машина в изборна секция. Той припомня, че мотивът на депутатите да въведат смесено гласуване е да дадат право на избор на хората как да упражнят вота си.

„Когато за едно и също право или задължение законът предвижда различно третиране, то трябва да се основава на обективен критерий. Липсата на обективен критерий като мащаб за справедливост, на практика отменя забраната за произвол, която е част от принципа за равенството и материалноправен компонент от съдържанието на правовата държава. Конституционният принцип за равенството не е нарушен, ако различното третиране се основава на определен критерий и на него отговарят всички от една група субекти. Приетият ЗИД ИК обаче допуска гласуване по предпочитание с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване и създава предпоставка за неравно третиране, без законодателят да е създал критерий, на който трябва да отговарят всички избиратели от секцията. Противно на установеното спрямо него задължение в чл. 10 от Конституцията законодателят оставя на волята на избирателя гласоподаването да може да се осъществява по два различни начина под предлог, че трябва да има „свобода на избор”, а на практика се отдава значение на субективното предпочитание на избирателя. Такава „свобода на избор” не може и не трябва да замества прилагането на общозадължителни правила, на които да се подчинява изборният процес с неговата несъмнено решаваща значимост за демократичната държава. Свободата на избор се отнася до формирането и изразяването на волята на избирателите, а начинът на гласуване следва да се уреди с императивни норми, които гарантират свободното волеизявление и основните начала на Конституцията, посочва държавният глава. И добавя, че неслучайно Конституцията не регламентира задължение за законодателя да осигурява свобода на избор, т.е. предпочитание на всеки избирател с какъв вид бюлетина да упражни своя вот. Радев казва още, че начинът на подаване на гласа – с бюлетина за машинно гласуване, с хартиена бюлетина или по друг начин – не е свързан с конституционно защитеното право на избор на избирателите.

„Законодателят е задължен да определи такъв начин за гласуване, който да третира еднакво гласуването с машина и с хартиена бюлетина и във всички случаи – при гарантиране тайната на вота. Въвеждайки с § 7 от приетия закон алтернативно и двата начина на гласуване в рамките на една и съща секция, законодателят не действа в пределите на законодателната целесъобразност, а създава условия тайната на вота да бъде нарушавана. В зависимост от броя на избирателите, които ще гласуват по единия или по другия начин, може да се стигне до идентифициране на техния избор, което само по себе си води до взаимното обезсмисляне и на двата алтернативни способа за гласуване и отрича смисъла на изборите като инструмент на демокрацията“, изтъква президентът.

По думите му Изборният кодекс създава правна несигурност, тъй като въвежда изрично ограничение само за избиратели, избрали да гласуват с „бюлетина за машинно гласуване“, да не гласуват на хартия. Радев посочва, че поставяйки забраната към момента на предпочитането за гласуване с машина, законодателят лишава избирателя от гласуване с хартия, ако в същия момент машината се развали. Същевременно няма симетрична забрана пред избиратели, предпочели да гласуват с хартия, да не упражняват правото си на вот на машина. Това явно показва предпочитанието на законодателя да гарантира гласуването с хартиена бюлетина и да не предостави същите гаранции за машинното гласуване, в нарушение на принципа на равенството, заявява Румен Радев.

„По повод гласуването с машини досегашната уредба в Изборния кодекс е преминала контрол за съответствието ѝ с Конституцията със заключението, че „дава законови гаранции както за всеобщо, равно, пряко и лично упражняване на правото на глас, така и за доброволност, автентичност на волеизявлението на гласуващия, тайна на вота и упражняване на правото на глас само един път в едни и същи избори и за спазването на принципите на публичност и прозрачност на изборния процес“ (Решение № 9 от 2021 г. на КС по к. д. № 9/2021 г.). Уредбата на машинното гласуване преди измененията от 2 декември 2022 г. даваше както необходимите гаранции, че самият избирател е в състояние да провери начина, по който електронната система регистрира неговия вот, така и необходимите гаранции срещу недействителния вот. Показателни в това отношение са данните за броя на недействителните бюлетини през годините. При парламентарните избори през 2022 г. недействителните бюлетини са 9 042, а при парламентарните избори през април 2021 г. – 86 527. Съзнавам, че гаранциите, които действащата все още уредба на машинното гласуване дава, не са абсолютни и не могат да решат сами по себе си всички проблеми на изборния процес, натрупали се през годините. Отпадането на тези гаранции обаче би отблъснало избирателите от изборния процес, вместо да се създадат условия и да се насърчи упражняването на правото на глас от всички български граждани“, казва държавният глава.

Според него с промените в Изборния кодекс не само се дублира без обективен критерий начинът на гласуване, но се подменя и характеристиката на машинното гласуване като вид електронно гласуване, осъществявано в контролирана среда. А това, по думите на Радев,  противоречи на целта избирателите да имат „право на избор“ между хартия и машина, тъй като във всички случаи отчитането на резултатите от машинното гласуване ще става не от машината, а чрез преброяване на бюлетините от машинно гласуване, отпадат и протоколът от машинното гласуване и прехвърлянето на данни от записващото техническо устройство.

Направените промени заличават специфичните признаци на машинното гласуване и уредбата му вече не отговаря на названието и предназначението му като вид електронно гласуване. Такова разминаване между формално регламентиране и смислово предназначение прави уредбата на машинното гласуване несъвместима с принципа за правовата държава, изискващ недвусмислено и ясно законодателство. Машинното гласуване вече не е алтернатива на гласуването с бюлетина, а е също гласуване с бюлетина, която обаче не е отпечатана от печатницата на Българската народна банка, а от машината в избирателната секция. Така се заличава природата и смисълът на машинното гласуване и отпада на практика „правото на избор“ на избирателя как да гласува“, посочва Румен Радев.

Той изтъква, че прозрачността и сигурността на машинното гласуване са важни условия за доверието на избирателите към този способ за гласуване. В опит да засили тези елементи, пояснява държавният глава, парламентът е предвидил в ИК предоставянето на достъп до изходния код, „документацията на системата за електронната система за машинно гласуване“ и всички други софтуерни инструменти, приложими в изборния процес. А достъпът се осигурява на хора, посочени от партиите и коалициите, получили над 4% от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори. Всяка от партиите и коалициите може да посочи не повече от три лица, а от ЦИК не могат да бъдат налагани ограничения за въпросните хора на база на образователни критерии.

 

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
16 декември 2022 9:44
Гост

Лекс, не бойте се! Ще има машини и пак ще изкарвате пари!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 декември 2022 9:03
Гост

Машинното гласуване е по-добрият вариант на този етап, но в никакъв случай не ни решава проблема с купения и корпоративния вот в дългосрочен план.
Все още си мисля, че има противоречие в практиката на КС касателно използването на технически устройства при избори и при разпит/освидетелстване на лице с видеоконферентна връзка.

Димитър
Димитър
14 декември 2022 18:14
Гост

Протестърчета,това ви беше ПОСЛЕДНИЯ ИЗСТРЕЛ! 12 човека от 23 в комисия са ЗА хартията,защото ДПС ще гласуват „ЗА“ тъй като Радев ги прецака. а в зала….127 души! Съжалявам ви,толкова много да искате властта и да сте толкова далеч от нея……И ще бъдете далеч от нея…Още следващата седмица ветото ще бъде отхвърлено….Чао Киро ! Без към Канада!

криво седи, право съди
криво седи, право съди
15 декември 2022 4:41
Гост

Герберастите сте обречени.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 14:27
Гост

Добре изиграно. Целта на „хартиената коалиция“ винаги е била да върнат хартиената бюлетина, от там нататък машинното гласуване не ги интересува особено, т. к. „избирателите“, на които разчитат, за да спечелят убедително бъдещите избори, не гласуват с машина, а разписките от машините не могат да се направят невалидни толкова лесно, колкото хартиените бюлетини. Така, обаче, дадоха ударна доза рейтинг на Радев, който от доста време вече си играе с ГЕРБ-ДПС, като му предоставиха възможност да се изяви като защитник на демокрацията в България, без същевременно да уврежда техните интереси. В тази връзка припомням изказването на Борисов, че щял да приеме… Покажи целия коментар »

Petrov
Petrov
14 декември 2022 13:47
Гост

Тези наясно ли са, че Изборният кодекс предоставя правото на избирателя да избере по свое усмотрение по какъв начин ще гласува.

Лозан
Лозан
14 декември 2022 13:39
Гост

Естествено, че има предпоставки за произвол.

Мики
Мики
14 декември 2022 13:40
Гост

И фалшифициране на резултатите естествено.

Челингирова
Челингирова
14 декември 2022 13:06
Гост

Желая да бъде прецакана мафията ГЕРБ

Николай
Николай
14 декември 2022 13:40
Гост

Крайно време е. Дано да се случи.

Димитър
Димитър
14 декември 2022 18:14
Гост

Протестърчета,това ви беше ПОСЛЕДНИЯ ИЗСТРЕЛ! 12 човека от 23 в комисия са ЗА хартията,защото ДПС ще гласуват „ЗА“ тъй като Радев ги прецака. а в зала….127 души! Съжалявам ви,толкова много да искате властта и да сте толкова далеч от нея……И ще бъдете далеч от нея…Още следващата седмица ветото ще бъде отхвърлено….Чао Киро ! Без към Канада!

Demireva
Demireva
14 декември 2022 13:05
Гост

Зеленият чорап ми е много противен. В случая обаче е прав.

Невена
Невена
14 декември 2022 13:05
Гост

Подкрепям решението му.

Боболина
Боболина
14 декември 2022 13:05
Гост

Имаше бая пенсионери (избиратели на БСП), както и чужденци (предимно избиратели на ДПС), които колкото и да е лесно да гласуват с машина се страхуваха и не ходеха да го правят

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 13:56
Гост

Да не можеш да натиснеш два реда на машината означава само едно – тотална неграмотност.
А неграмотният и прост човек не бива да избира и да определя кой ще управлява страната.

Мафия
Мафия
14 декември 2022 13:04
Гост

Мафията няма да пропусне до последно възможността лесно да манипулира резултатите от изборите с допотопните машинки. Ще саботират всячески възможността да се гласува, както в цяла Европа.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2022 13:58
Гост

Предпочиташ манипулацията да е в Костинброд ли?

Николина
Николина
14 декември 2022 13:04
Гост

ГЕРБ и ДПС имат наглостта да искат да се променя изборния кодекс. Това са партиите, заради които не ни пуснаха в Шенген.

Данчев
Данчев
14 декември 2022 13:03
Гост

Хаха! Сега на Бойко не му е толкова смешно, а? Да бе, хейтъра ще каже, че те и сега са си първа политическа сила, но аз ще добавя, че с хартията ще имат достатъчно гласове за да управляват почти еднолично. Това гонят. Далаверата да не спира никога.

Димитър
Димитър
14 декември 2022 18:16
Гост

12 човека от 23 в комисия са ЗА хартията, а в зала….127 души! Съжалявам но няма да ви мине номерчето
23: 2=11,5 а ние имаме 12……

Симона
Симона
14 декември 2022 13:03
Гост

Ама не то само като видиш кои партии са ОК с това да се вкарат пак хартиите по секциите и ти става ясно за какво иде реч. БСП, ГЕРБ и ДПС. Партии, които са свикнали да лъжат и да манипулират вота.

Anonimen
Anonimen
14 декември 2022 13:42
Гост

Даже губят бюлетини. Резил!

Мирон
Мирон
14 декември 2022 13:02
Гост

Категорично смятам, че президента в случая е прав

Fiki
Fiki
14 декември 2022 13:43
Гост

Безспорно.

Pavlina
Pavlina
14 декември 2022 13:00
Гост

И това от човек, който бе обвинен от младежа Явор Божанков, че каза, че Русия ще спечели тази война. Човека беше в БСП, а Радев бе издигнат от БСП и подкрепян от него.

Tamara V.
Tamara V.
14 декември 2022 12:59
Гост

Принципно е прав. Парламента ако променя правилата за провеждане на избори непрестанно и без обществено обсъждане може да доведе до вид диктатура. Путя така си променя изборните правила за да печели само той. В Китай е същото