Президентът Румен Радев наложи вето на две от последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – с които се дава възможност уведомяването на конкретно лице за ареста на обвиняемия да бъде отложено с 48 часа, а при непълнолетните с 24 часа.

В мотивите си за ветото той стъпва на европейските минимални стандарти за уведомяване на трето лице при задържане. Като изтъква, че значимостта на това право е извън съмнение и затова той не може да сподели подхода на законодателя към въвежданите ограничения.

Разпоредбите, които той връща за ново обсъждане в Народното събрание са две – новата ал. 9 на чл. 63 и чл. 386 НПК.

Първата е свързана и с чл. 63, ал. 7 НПК, която също беше изменена от депутатите. Като към съществуващите за това кой се уведомява при арест – семейството и работодателя на обвиняемия, беше добавено „или друго посочено от обвиняемия лице“.

А след това беше приета новата ал. 9, която предвижда „Уведомяването по ал. 7 по отношение на конкретно лице може да се отложи за срок до 48 часа, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането на това уведомяване се прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки конкретен случай, като не надхвърля необходимото и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление“

„Новата уредба допуска уведомяването за задържане да може да се отложи за срок до 48 часа, „когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство“. При същите хипотези и с цел да се защити най-добрият интерес на задържан непълнолетен, уведомяването по новата уредба може да се отложи за срок до 24 часа. За сравнение – досегашната уредба изисква незабавно уведомяване на семейството на обвиняемия за задържането му и, ако обвиняемият желае – на работодателя (чл. 63, ал. 7 НПК), а по отношение на непълнолетните незабавно се съобщава на техните родители или попечители, както и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик (чл. 386, ал. 4 НПК). Така с възможността за отлагане новата уредба въвежда изключения от съществуващите досега правила за уведомяване при задържането“, твърди президентът.

Той заявява, че подкрепя всички усилия и мерки в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност, за които, според него, приетите промени за уместни и оправдани. „Не съм съгласен, обаче, с подхода на законодателя, който не очертава кръга на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването“, пише държавният глава.

В мотивите за ветото си той подчертава, че правото на уведомяване е част от гаранциите за задържаните лица срещу малтретиране, признати в практиката на Европейския съд по правата на човека. Освен това се позовава и на Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане. С атакуваните от президента промени в НПК се въвежда именно тя.

Държавният глава признава, че тази директива дава възможност да се въвежда временна дерогация на правата, които гарантира. „Същевременно директивата изисква държавите „да определят в националното си право основанията и критериите за всяка временна дерогация“ и „следва да използват тези временни дерогации в ограничен брой случаи“, пише Радев.

И подчертава, че без да е очертан кръгът на престъпленията, за които може да се прилага това ограничение, то става приложимо в неограничен брой случаи. „Освен това липсва задължение компетентните органи, когато отлагат уведомяването на конкретно лице, „първо да преценят дали друго трето лице, посочено от заподозрения или обвиняемия, би могло да бъде уведомено за задържането му“. По този начин приетата уредба не гарантира, че няма да има случаи, в които никой от близките не е уведомен за задържането“, твърди държавният глава. И напомня, че съдът в Страсбург е отбелязвал, че с заради дълбоката тревога, която може да предизвика внезапното изчезване на член на семейството, дори и за кратък период от време, на задържания следва да се осигури възможност да се свърже бързо с близките си.

„Още по-тревожно е въвеждането на подобно ограничение спрямо задържани непълнолетни, което позволява до 24 часа да не бъдат уведомявани за задържането им техните родители или попечители и директора на учебното заведение, в което те се обучават“, изтъква Румен Радев.

И заключава, че приетите изменения в НПК „хипотезите, представляващи изключение от правилото за задължително уведомяване, са неясни, понятията са общи и непрецизни и дават неограничена свобода на органите на досъдебното производство по своя преценка да дерогират европейските и международните стандарти“. „Те ще могат да се тълкуват широко, след като законодателят не дефинира прецизно лицата и не конкретизира престъпленията (например тероризъм, организирана престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност). Открива се възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило“, заявява президентът.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Фен
Фен
19 декември 2018 11:46
Гост

Адмирации, Радев!

Анонимен
Анонимен
19 декември 2018 11:30
Гост

Как е възможно да предлагат да се задържат непълнолетни до 48 часа! Ако те са на мястото на родителите как ли ще се чувстват.

Анонимен
Анонимен
19 декември 2018 11:13
Гост

Аз също не приемам подхода на законодателя, който не съумя да очертае кръга на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването.

Мунчо
Мунчо
19 декември 2018 11:46
Гост

Поредните изменения в НПК този път избиха рибата. Вместо да конкретизират нещата, те създават възможност изключението да се превърне в правило.