Всеки член на помощна атестационна комисия (ПАК), участвал в изготвянето на атестация, получава възнаграждение в размер, определян всяка година от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Това предвиждат промени в наредбата за атестиране на съдии, които бяха приети от нея, а още в четвъртък ще бъдат обсъдени от Пленума.

Измененията в нея бяха изготвени миналата година и са свързани с измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от февруари 2020 г. за атестационните процедури, както и с дейността на възстановените ПАК, отнасят се и до субектите, които подлежат на атестиране, показателите и методиката за това, както и за формирането на крайната оценка.

Промените в наредбата ще бъдат внесени на заседанието на Пленума още този четвъртък, защото, по думите на Красимир Шекерджиев и Атанаска Дишева, Съдийската колегия е длъжник на всички онези съдии, които от около година участват в ПАК и трябва да бъдат възмездени за това. За целта с преходна разпоредба се предвижда заплащане и за вече изготвените атестации.

Друга промяна в наредбата предвижда намаляване на честотата на периодичното и предварителното атестиране. В нея е записано, че периодичното се извършва само за петгодишен период от атестирането за несменяемост, а предварителното – за три години от назначаването. Извънредното атестиране пък се извършва след приключване на периодичното, ако от последното такова са минали пет години, когато магистратът участва в конкурс или в процедура за избор на административен ръководител. СК на ВСС записа, че когато основанието за провеждане на извънредното атестиране е заради участие в конкурс или при избор, тогава петгодишният период се счита от обявяване на конкурса или процедурата в Държавен вестник.

Същевременно се прецизира един от текстовете в наредбата по отношение на критерия „експедитивност и дисциплинираност“, по който се оценява дейността на съдията. Предвижда се поощренията, дисциплинарните наказания и заповедите по чл. 327 ЗСВ (обръщане на внимание) да се отчитат, само ако са влезли в сила през периода на атестирането, както и да се вземат предвид по този критерий, „освен ако фактическите основания за тях не са били основание за намаляване на оценката по друг критерий“.

Прецизират се и показателите по специфичните критерии, като ще се взема предвид броят „потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове; прекратените, възобновените или недопуснатите до касационно обжалване актове в периода на атестирането спрямо общия брой върнати от инстанционен контрол съдебни актове  в същия период“.

Предлагат се промени и в няколко разпоредби, свързани с методиката и начина на събиране и отчитане на данните. В чл. 45, ал. 1 се предвижда „Количественото оценяване на работата на съдия се извършва въз основа на съпоставяне и анализ на следните основни статистически данни: общ брой и вид на делата, разгледани от съдията през периода на атестиране, включително висящите от предходен период, новообразувани и върнати за ново разглеждане отчетени към началото на атестирания период“.

Като самостоятелен показател се извежда броят на обявените за решаване дела от общия брой и вид неприключили дела, а целта е да бъде отграничен броят на делата, по които единственото предстоящо съдопроизводствено действие е постановяване на крайния съдебен акт, от общия брой на висящите дела.

В чл. 46, т. 2 пък се въвежда нов подход за качествен анализ на данните на върнатите от инстанционен контрол актове. Предвижда се върнатите дела по групи за периода на атестиране (потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове, прекратени, възобновени и недопуснати до касационно обжалване) да бъдат съпоставяни с общия брой на всички върнати за същия период, а само с обжалваните.

Разписани са и правилата за откриване на атестационна процедура. Предложение за това се прави пред Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС не по-рано от месец преди изтичането на петгодишния срок.

В решението си КАК посочва периода на атестирането, уведомява съответния председател на съд за започването на процедурата и изисква необходимата информация. Прави впечатление, че наред с други данни, шефовете на съдилища вече ще трябва да дават и справка за делата с отменен ход по същество, за спрените дела и основанията за спиране, както и за делата, по които има отводи и самоотводи.

След получаването на преписката помощните атестационни комисии ще имат три месеца да приключат с процедурата. Те трябва да съберат всички необходими материали и да изготвят единен формуляр, в който да изложат подробни мотиви защо определят една или друга оценка.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 април 2021 16:44
Гост

25 стотинки на час и облекчаване на напрежението от атестираната колежка или колега /според предпочитанията и семейното положение/. Ай, Чиститу!!!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 16:31
Гост

А, честито. Със здрае да си ги харчят.

Мики
Мики
20 април 2021 16:32
Гост

Темпък нали много са се преработили.

Бисер
Бисер
20 април 2021 16:30
Гост

В последно време имам чувството, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет работи само върху раздаването на бонуси.

Николина
Николина
20 април 2021 16:10
Гост

Дане умрат гладни

Хари
Хари
20 април 2021 16:32
Гост

Къса ми се сърцето.

Чемович
Чемович
20 април 2021 16:09
Гост

Атестация. Е щом ще гласуват

Lalov
Lalov
20 април 2021 16:09
Гост

Добре

Руменов
Руменов
20 април 2021 16:08
Гост

Така е редно

Pavleta
Pavleta
20 април 2021 16:08
Гост

Добре се справят

Пич
Пич
20 април 2021 16:33
Гост

Работейки за себе си.

OND
OND
20 април 2021 16:07
Гост

Ще захлебят

Oblena
Oblena
20 април 2021 16:07
Гост

Поздравления

Kalinka
Kalinka
20 април 2021 16:07
Гост

Страхотно

Биби
Биби
20 април 2021 16:33
Гост

…излагане от тяхна страна.

Nikolov
Nikolov
20 април 2021 16:06
Гост

Браво