Правната клиника „Социални права на хората с увреждания“ в Юридическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ предоставя безплатна правна помощ на хора с увреждания.

Предлаганата помощ е в сферите на трудовоправните и осигурителноправните въпроси, както и за другите социални права на хората с увреждания.

Правните съвети се предоставят от студенти по „Право“ от ІІІ, ІV и V курс с помощта на ръководителя на Правната клиника – д-р Цвета Попова, главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право“, съобщиха от Юридическия факултет.

Правната клиника приема веднъж седмично, като студентите разглеждат получените от клиента документи и информация и предоставят становища по повдигнатите въпроси, а ако е необходимо – изготвят проекти на заявления, сигнали, жалби и др., в условията на поверителност и спазване на приложимата уредба за защита на личните данни.

Заинтересованите могат да се свържат с Клиниката на e-mail: socialclinic@uni-sofia.bg , за да уговорят удобно време за посещение или друг начин за осъществяване на комуникацията.