Безвъзмездният труд в полза на обществото става административно наказание, наред с общественото порицание, глобата и лишаването от право да се упражнява определена професия. Това реши правната комисия, която прие на второ четене мащабни промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които няколко години бяха обсъждани от широка работна група към вицепремиера Екатерина Захариева. Те ще влязат в сила една година след обнародването им в Държавен вестник.

Включването на безвъзмездния труд в системата на административните наказания обаче не е предложение на експертите, а на депутати от Обединени патриоти. Те искаха и в ЗАНН да влезе и възможността за налагане на арест за определени нарушения, но то беше отхвърлено от правната комисия.

Тя прие, че „за административно нарушение, извършено повторно или на системно извършване може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго наказание“.

Продължителността на безвъзмездния труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години, реши правната комисия.

И предвиди, че това наказание се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания. А осъдените на него ще работят на обекти на държавното предприятие „Фонд затворно дело“ и на такива, утвърдени от съответния пробационен съвет.

Когато се определя къде да работят осъдените, ще се отчитат трудовите им умения, квалификацията и работоспособността.

На накáзания ще се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, когато той работи по трудово или служебно правоотношение, прие още правната комисия. По време на платения годишен отпуск или ако наказаният е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

Още със самия ЗАНН наказанието безвъзмезден труд се въвежда в Закона за горите и в Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

Като се предвижда например при незаконна сеч, когато нарушението е извършено повторно, наказанието да е глоба или безвъзмезден труд в полза на обществото.

В УБДХ пък се записва правило, че „когато дребното хулиганство е извършено повторно, се налага и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото“.

Споразумение води до глоба под минимума

Една от големите промени, които се правят в ЗАНН, е въвеждането на възможността за сключване на споразумение. Според приетата от правната комисия редакция на новия чл. 58а, в който се урежда то, само в 4 случая няма да се допуска споразумение:

  1. за повторно извършено нарушение;
  2. за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;
  3. в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление; споразумение се допуска, в случай че производството пред наказващия орган е образувано по реда на чл. 36, ал. 2;
  4. когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Предложение за споразумение може да отправи и наказващият орган (в 14–дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя), и нарушителят (в 14-дневен срок от връчването на акта).

Споразумението трябва да съдържа съгласие на страните за това има ли извършено деяние, то нарушение ли е, каква е правната му квалификация, извършено ли е от лицето, срещу което е съставен актът и извършено ли е виновно.

Ако е издаден акт за няколко нарушения, няма пречка да се сключи споразумение само за едно от тях, като признанието за него не може да се използва за доказателство за вината и за другите.

Бонусът за нарушителя да се споразумее е, че глобата му ще падне дори под минимума. В чл. 58а, ал. 8 правната комисия записа, че в този случай „наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума“.

Нарушителят трябва да плати глобата в 14-дневен срок от сключването на споразумението, ако не го направи ще му бъде издадено наказателно постановление.

Споразумения ще могат да сключват и еднолични търговци и за юридически лица.

Те обаче ще са недопустими за нарушения на Закона за движение по пътищата.

20% отстъпка от глобата, ако не обжалваш

Ако нарушителят не обжалва глобата и я плати в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление, ще дължи 80 на сто от размера ѝ, предвиди още правната комисия в нов чл. 79б от ЗАНН.

Тази отстъпка от 20% ще важи и за имуществените санкции.

Освен това се регламентира, че на обжалване и протест подлежат не само наказателното постановление и електронният фиш, но и резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и предупреждението. А срокът за това се увеличава от 7 на 14 дни.

Правната комисия одобри и въвеждането на съкратено производство в нов чл. 63а в ЗАНН. То ще може да се провежда, когато „наказателното постановление е обжалвано само в частта за вида или размера на административното наказание или размера на имуществената санкция, или за отнетите в полза на държавата вещи или разпореждането с веществените доказателства, или за размера на присъденото обезщетение и нарушителят, едноличният търговец или юридическото лице признава фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти“.

Като съдът с определение ще обявява, че при постановяване на решението ще ползва признанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление. А след това в решението ще сочи, че ги приема за установени.

Комисията измени и Закона за съдебната власт, като предвиди, че при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на ЗАНН, съответните колегии на Върховния касационен съд и Върховния административен съд приемат съвместни тълкувателни постановления.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
хиххихихихихиххихи
хиххихихихихиххихи
16 декември 2020 17:22
Гост

А ще бъдат ли налице неблагоприятни последици при неизпълнение на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, аналогично на пробационната мярка по НК, когато наказанието пробация може да бъде заменено с лишаване от свобода?

Хихихи
Хихихи
16 декември 2020 17:14
Гост

А ако сключиш споразумение и не обжалваш глобата, ще има ли двоен келепир

1234
1234
16 декември 2020 17:13
Гост

Току-виж улиците станали по-чисти 😂😂

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:12
Гост

Глупости

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:12
Гост

То не е толкова проблем в тоя дето работи безвъзмездно, а в тоя дето не му плаща

SIxtoR.
SIxtoR.
16 декември 2020 17:12
Гост

Ако не обжалваш плащаш 70%, но ако обжалваш – нищо.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:11
Гост

Явно тия от ОП са тотално изперкали и не разбирам логиката да работиш безвъзмездно да се приравнява към хулиганството

Николай
Николай
16 декември 2020 17:11
Гост

Много смислен и чакан ЗИД!
Не знам защо искат да го засерат с принудителен труд, който е забранен от не един и два международни акта и Конституцията. А за трудостите при изпълнението му не ми се мисли – те не могат да осигурят работа на всички затворници, каквто остава и на административно наказаните…

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:11
Гост

Да си гледат работата. Това е пълно безумие и не виждам защо трябва да има такива промени!

Drob4ev
Drob4ev
16 декември 2020 17:10
Гост

Това са крайно големи глупости. Не ми се вярва направо!

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:10
Гост

Не е лоша идеята за безвъзмездния труд. Така хора, които се глобяват, но нямат пари да си платят масрафа, ще плащат с труда си. Ще се усети най-вече по бай мангал

Севделина D.
Севделина D.
16 декември 2020 17:10
Гост

Налагане на арест бе… абе тия от ОП ако могат и фъшизма ще върнат!!!

Drob4ev
Drob4ev
16 декември 2020 17:10
Гост

Е това ще им е. Повече парламент тия елементи няма да видят

Алф
Алф
16 декември 2020 20:35
Гост

ФЪШИЗЪМ????
Може би имат предвид думата ФАШИЗЪМ, която идва от римското фасцио …

Fiasko
Fiasko
16 декември 2020 17:10
Гост

Tо пък едно наказание…Някой може ли да каже, например, къде и кога общинският съветник, партиен лидер и бивш народен представител Волен Сидеров положи безвъзмездния труд, на който беше осъден преди години?

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:09
Гост

Какво? Ако работиш благотворително ще те осъдят?

Анонимен
Анонимен
16 декември 2020 17:08
Гост

Време беше