Специализираните съдилища и прокуратури бяха закрити, а работещите в тях магистрати ще бъдат преназначени на квотен принцип в други съдилища и то не само в наказателните им отделения. Премахнати бяха и кариерните и финансовите бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет и на инспекторите в Инспектората към ВСС. Това реши днес мнозинството в парламентарната правна комисия, която гласува на второ четене промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

От закона бяха премахнати всички текстове, отнасящи се до спецструктурите. Същевременно в преходните разпоредби беше уреден редът, по който ще бъдат преназначени магистратите. Това ще става по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ като те ще бъдат преместени в сдълища и прокуратури на съответното окръжно или апелативно ниво. В един съд ще се преназначават до една четвърт от магистратите от Специализирания наказателен съд и до една трета от съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд. В една прокуратура пък се предвижда да могат да бъдат преназначени до една трета от спецобвинителите.

Правната комисия обаче направи такава редакция в закона, според която спецсъдиите могат да бъдат преназначени не само в наказателните, а и в гражданските и търговските отделения, както и административните съдилища.

Приетият §41, ал. 3 от ПЗР на ЗСВ гласи следното: „В 30-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд при отчитане на степента на натовареност на съответния съд. В един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативния специализиран наказателен съд“.

Това на практика означава, че спецсъдиите могат да изберат да станат и граждански, и търговски, и административни съдии. Освен това при наличието на четири съдилища на окръжно ниво в столицата – Софийският градски съд, Софийският окръжен съд, Административен съд София-град и Административен съд София-област, на практика почти всички първоинстанционни спецсъдии ще могат да останат да правораздават там.

Предвидена е и възможност онези от тях, които желаят, да бъдат възстановени на заеманата от тях преди това длъжност в съд или прокуратура. За целта те ще имат 14-дневен срок от обнародването на закона да подадат заявление до съответните колегии, в което да кажат къде искат да работят.

Решенията на колегиите по преназначаването подлежат на предварително изпълнение. Спецмагистратите ще запазят размера на заплатите и придобития ранг.

СГС ще поеме висящите дела като той ще разглежда е такива срещу магистрати, лица с имунитет, престъпленията срещу републиката и от компетентността на Европейската прокуратура. Делата срещу организираните престъпни групи пък се поемат от всички окръжни съдилища по компетентност.

Същевременно от закона отпада и т.нар. хоризонтален кариерен бонус за административните ръководители на съдилища и прокуратури и на заместниците им, както и на за онези, които станат временно конституционни съдии, министри и т.н., които до момента можеха да избират в кой орган да работят. В чл. 169, ал. 5 от ЗСВ беше записано следното: „След освобождаването от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор и следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в същия орган на съдебната власт, на който са били административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител“.

От чл. 195, ал. 4 от ЗСВ отпада изразът „равна по степен“ и той придобива следното съдържание: „При преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, т. 1, съдиите от Конституционния съд, европейският прокурор, министрите или заместник-министрите, председателят или заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на заеманата преди избора в органите на съдебната власт, като времето, прекарано на съответната длъжност, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7“.

Очаквано един от най-острите спорове предизвика предложението за въвеждане на квотен принцип при преназначаването на магистратите.

Председателят на АСНС Георги Ушев го обяви за противоконституционно и дискриминационно. Той предрече, че заради това ВСС ще откаже да го приложи. „ВСС е единственият орган, който определя състава на съдилищата, Народното събрание може да регламентира законови норми за структурата на съдебната система, но не може да изземва правомощия на ВСС. Законодателно се въвежда максимален брой магистрати, които могат да бъдат преназначени в един съд, това е отнемане на функции на ВСС. Само той може да прецени колко бройки са необходими за нормалното функциониране на един съд. Парламентът не може да отнема тези компетенции по съображения за целесъобразност“, каза Ушев. По думите му така се погазва конституционният принцип на разделение на властите.

Според Ушев е противоконституционна и разпоредбата, която предвижда предварително изпълнение на решението за преназначаване. Той заяви, че с така се създава правна несигурност за наказателните производства.

„ВСС няма да приложи противоконституционен закон, там са юристи и те няма да приложат този противоконституционен текст, което автоматично ще блокира делата. И след изтичане на трите месеца, ние ще останем във висящо положение – нито ще сме съдии в специализираните съдилища, защото са закрити, нито ще сме преназначени в друг съд“, каза Ушев.

Негови колеги, които присъстваха на заседанието на правната комисия, се заканиха да не встъпят в длъжност, ако бъдат преназначени и го определиха отново като принудително заселване.

Дани Каназирева и Анна Александрова (ГЕРБ), както и Петър Петров (Възраждане) също изразиха опасенията си от квотния принцип.

„Отнесете се изключително сериозно и отговорно. Стотици дела от фактическа и правна сложност висят. Извършени са не едно или две действия. Ако приемете този текст, няма да има магистрат, който да не обжалва. Ако приемете този текст, ще блокирате всички тези дела, създавате обективни рискове. Не искам да мисля, че е пряко целено тези дела да започнат отначало“, каза Каназирева.

Петър Петров обясни, че разбира защо е предложен този принцип – за да не се назначават всички магистрати в един съд. Но го определи като недопустим и предложи, ако се търси вариант за равномерно разпределение, то това да стане с оглед „натовареността с престъпления“ в различните съдилища.

Зам.-министърът на правосъдието Юлия Ковачева и членът на ВСС Атанаска Дишева се спряха на предварителното изпълнение на решенията.

„Предложението за предварително изпълнения няма за цел да ви засели, а да започнете да работите, но не ви лиша от възможността да обжалвате. Ако не встъпите в длъжност, какво ще правите? Няма да работите, няма да получавате възнаграждения. А дали ВСС ще го приложи, не мога да говоря от негово име“, каза Ковачева.

Дишева сподели подобна позиция. Тя обаче коментира някои закани на спецсъдии да се отведат по дела, ако бъде закрит спецсъдът. „Как може да се изправят действащи съдии и да кажат, че няма да разглеждат дела. Поставяте развитието им в зависимост от собствената си воля, а същевременно твърдите, че сте загрижени за делата. Това граничи с нарушен интегритет“, каза Дишева. И допълни, че тя е член на ВСС, но не може да каже дали колегията ще откаже да изпълни закона, защото бил противоконституционен.

Георги Ушев отвърна, че това не е само негово мнение, а и други юристи смятали, че този принцип противоречи на основния закон.

„Противоконституционността на проекта се базира основно на това, че ни нарушава избора на място на работа. Неизбежно ще се стигне до там. Помислете за последствията“, каза Ушев.

„Конституцията на никого не гарантира конкретно място на работа в конкретен орган на съдебната власт. Аргументацията, че конкретното желание на магистрата няма да бъде гарантирано в резултата на решение на органа, който може да ги взема по Конституция, няма как да е противоконституционен“, каза Атанас Славов. Той допълни, че не може да има отвод по дела само защото някой съдия не иска да ходи някъде на работа. В закона има ясно посочени основания за това. „Ако откажа да си гледам делата, това не е отвод, това е нещо друго“, каза Славов.

„Приемете каквото искате, ние ще направим каквото е необходимо. Газете Конституцията, газете по всичко, ние ще работим, когато имаме нормални условия“, реагира остро спецсъдийката Вилислава Ангелова, която при обсъждането на първо четене на проекта, се разплака в парламентарната правна комисия. Днес тя заяви, че явно спецмагистратите трябва да бъдат „разкарани“.

Колежката ѝ Пенка Велинова пък отсече, че Народното събрание не може да им казва къде да работят.

Слушайки доводите на спецсъдиите, председателят на комисията Милен Матеев в един момент заяви, че през цялото време депутатите са се опитвали да не използват една дума и тя е „саботаж“.

Анна Александрова заяви, че единият ѝ проблем с разпоредбата за преназначаване е защо се предлага различен механизъм от този за останалите съдии. Тя поиска да остане само вариантът, според който магистратите се преназначават по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. После заяви, че единствената цел е да се провалят делата и от това интерес имали олигархични кръгове. Тя попита адвокат Ина Лулчева колко такива дела има и я обвини, че не изразява мнението на адвокатурата, а нейно лично.

„Не очаквах да се стигне до такова ниво – да се говори спекулативно за някакви интереси. Като представител на Висшия адвокатски съвет съм тук и отстоявам позиция, която адвокатурата отстоява от 2010 г. Нямам абсолютно никакъв интерес. И да се спекулира, че адвокатите имат интерес от закриването, е крайно некрасиво и неуважително към институцията, която е призвана да защитава интересите на гражданите и не може да се принизява до защита на олигархични кръгове“, каза Лулчева.

Александрова обаче я попита дали е адвокат на братя Бобокови. „Не съм, но да не говорим точно за това дело, защото ще е много зле за спецструктурите“, каза Лулчева.

Иначе още от началото на заседанието стана ясно, че то ще бъде напрегнато.

Започна с размяна на реплики между главния прокурор Иван Гешев и Христо Иванов от „Демократична България“.

Гешев напусна заседанието на ВСС, за да дойде в правната комисия и да каже, че прокуратурата няма да служи за декор за предварително взети политически решения като това за закриването на спецправосъдието. По думите му това не кореспондира с интересите на българските граждани.

Интерес от закриването на специализираните структури имат тези, които българските граждани наричат „мафия“. Ако това стане, делата ще приключат безславно. Нека българските граждани да следят какво ще се случи и със съответните обезпечения и запори, какви ще са последствията. И тогава въпросите няма да са към българската съдебна власт“, каза Гешев.

Закриват ги, защото работят, защото правят това, което Европейската комисия и европейските ни партньори искат“, каза Иван Гешев и добави, че ще има европейска реакция на това, което предстои да се случи. Той поясни, че специализираните съд и прокуратура са най-ефективните и ефикасните в борба с тероризма и организираната престъпност в България след 1989 г.

Това, което ще се случи, е във вреда на всеки един български гражданин и уронва престижа на съдебната система, засяга върховенството на закона и правовата държава“, заяви главният прокурор.

След това той се обърна към Христо Иванов с думите: „Виждам, че флагманът на съдебната реформа е тук. С удоволствие бих дебатирал с юридически аргументи закриването на специализираните структури“.

Атанас Славов (ДБ) се обърна към председателя на правната комисия Милен Матеев с призив да разясни на представителите на различните институции и организации, че целта на закона е била обсъдена на първо четене. „Да не превръщаме днешното заседание във второ първо четене. В парламентарната република кой е общественият интерес се преценява от пряко избраните органи – Народното събрание, президента и Министерския съвет. Магистратите имат изключително важни функции, но трябва да съобразят поведението си със закона, а не да правят дегизирани политически изказвания“, каза Славов. Той се обърна към Гешев с думите, че в изказването му е нямало нито един юридически аргумент. Това беше политическо изказване, каза Славов.

Колегата му Христо Иванов също се обърна към главния прокурор с думите, че има процедура и депутатите ще се движат по нея, защото законодателният процес има логика.

В определен смисъл имате право, решението е взето предварително, защото партиите, които са го взели, са се явили три пъти на избори с ясно изявено намерение за закриването на специализираните структури и са събрали мнозинство именно с тази заявка. Тук сме не само, за да водим някакъв дебат, но и да изпълним волята на избирателите. Така работи демокрацията. Може да освободите съдебната власт от себе си и да се явите на избори и там да продължите с политическите речи, които ви се удават по някакъв начин. Закриването има едно просто основание – дали е политическо, или юридическо, вие преценете, но двете са легитимни в една демократична система. От самото създаване те се родиха с много сериозни притеснения, че ще бъдат използвани за политически цели, и благодарение и на вашите действия това е факт“, каза Иванов на главния прокурор.

Иван Гешев заяви, че винаги се е възхищавал на политиците, които имат самочувствието да говорят от името на българския народ. „Обикновено те не представляват българския народ и това е българската история. Аз нямам самочувствието да говоря от името на народа. Много интересно ми е как върховенството на закона кореспондира с олигархията и с мафията и как лустрацията на тези съдии кореспондира с правовата държава. Това, че ще разселвате съдии в цялата държава, как кореспондира с правовата държава? Може да приемете и закон, че Земята е плоска, въпреки емпиричните данни от 330 г. преди Христа“, каза още Гешев, след което обяви, че прокуратурата ще подкрепи всички магистрати от закритите структури и уточни, че те се закриват, тъй като работят.

После пожела щастлив ден и щастлива седмица на депутатите, а председателят на правната комисия отвърна: „Да прекратим с политическите изказвания от страна, от която не бива да идват. Благодаря, че дойдохте в такъв тежък за вас ден“.

Дани Каназирева (ГЕРБ) поиска обсъждането на второ четене на законопроекта да бъде отложено, да се събере работна група, която да обсъди всички предложения, да прецизира текстовете и после да бъдат гласувани разпоредбите. Но мнозинството отхвърли идеята и в продължение на осем часа обсъжда и гласува промените в ЗСВ.

 

 

104
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
1313
1313
13 април 2022 20:45
Гост

Закриват спецковците,но за сметка на това шефката на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова ще е следващия заместник главен прокурор.
Интересно е #КОЙ стои зад нейната кандидатура!
Това е магистратът,който постанови отказ от образуване на дело срещу Цветан Цветанов, в последствие по медиите навсякъде тръбеше юче сагата „Седемте джуджета“ е семейна драма.
Това е магистратът, който докато е административен ръководител на селската прокуратурата в Средец е прекратила дело за блудство,при това извършено много брутално.
Стига да иска някоя разследваща медия или журналист да се разрови,много интересни подробности от биографията й могат да излязат.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 17:12
Гост

Някой граждански съдия пак се е надценил. Те все са по-натоварени от наказателните съдии. Стига вече с вашета много работа, че ми спукахте тъпанчетата от рев и вопъл. Ами станете наказателни съдии тогава, като е толкова лесно – да седите до нощите и да слушате свидетели, да чакате спешните мерки на ДП или неотложни претърсвания, да гледата ДП с колички и кабинета да не може да побере томовете на делото.

Geleto
Geleto
13 април 2022 15:05
Гост

Има и военен съд в София.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 14:01
Гост

Няма никаква логика в преназначаването, така както е заложено. То показва непознаване на основни проблеми в съдебната система от хората, които искат все да я реформират. Напълно ясно е, че никой от СНС и АСНС няма да иска да стане граждански или търговски съдия, където е многото работа, която няма свършване. Възможно е да има някой излъгал се да отиде в административен съд, но повечето ще искат в наказателните отделения на софийските съдилища, които и сега не са високо натоварени. Дори и да вземат делата на специализираните, там ще продължи да е курорт, особено с новодошлите „специализирани“ магистрати.

666
666
13 април 2022 16:31
Гост

Алоу, Анонимен, добре че не си пишеш името, защото не само задника ще те сърби. Кой ти каза, аланкоолу, че в наказателните отделения на софийските съдилища е курорт? Я ела за малко на нивата, да видиш какъв курорт е. ще ти дам моите дела и документи, пък ти се оправяй в курорта.

от прованса
от прованса
13 април 2022 13:41
Гост

Добре. С тези предложения ще наместите в София великите специалисти от спецовете, ама част от делата им ще пратите по окръжните съдилища. И кой ще ги гледа като щатовете ни са свободни,а и арестите ги закриха и вещите лица са кът

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 15:00
Гост

Само гледай дали няма да ги пратят на село след някой друг месец, както маса провинциални съдилища са закъсали за бройки. Пък ако не искат – да вървят да стават адвокати на мафията, нали се изказаха, че щели да ги посрещнат с отворени обятия. Бройките им няма да останат незаети. Току-виж ги заместили читави хора…

666
666
13 април 2022 16:33
Гост

Този въпрос към ДБ, ПП, ИТН и подобни. Като ви дойдат петорни и седморни, от къде ще търсите вещи лица, си е ваш проблем. На който се падне КТБ, да му е честито.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 13:31
Гост

КВОТНИЯТ ПРИНЦИП ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН, ТЪПЧОВЦИ! ДА СЕ БЯХТЕ КОНСУЛТИРАЛИ СЪС СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПОДМЯНАТА СА ГЕРБ-2!! ТОЧКА

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 12:35
Гост

ЕЕЕЕЕЕЕ, стига малко е пресилено. Помня, че когато се създадох спец. съда и прокуратура търсиха магистрати да заемат длъжностите. Най-отявлените натегачи, мързеливци, затлачили с години състави се явиха и с 4:50 станаха голямата спец. работа. След това, стана тя, каквато стана. Възнагражденията, не са мерило за висок стандарт на работа, знание и можене. До сега ходя по конкурси и с 5:68 не мога да се преборя с отличиниците с 6:00, за да ме преместят от РС. Въпреки това обаче, случващото се със спец. съда и спец. прокуратура е гавра с правосъдието. Това не е никаква реформа, а жалък опит за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:37
Гост

В България не съществува друг съд, прокуратура, следствие, от които престъпният свят да се страхува. Единствено от спцелиализираните имаха респект. Където идат спецовете наставаше смут. Ако няма орган с национална компетентност борба с ОПГ е невъзможна.
Тия от районно дето страдат, че щели да си останат на районно, а и всички други спящи на работното място да знаят. Където и да идат спецковците ще са сред най-знаещите и можещите. И най-най работилите.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:41
Гост

Определено не са от най-знаещите и можещите, но за сметка на това бяха най-мързеливите и изпълняваха политически поръчки.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:44
Гост

За ОПГ са най-можещите и знаещите. За издръжка, за кражбица, за чл.227б може и Вие да сте най.

Адвокат
Адвокат
13 април 2022 10:47
Гост

Що Прокопиев по политическа поръчка ли го оправдаха!?KEuQm

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 11:01
Гост

На Прокопиев Гешевтурата трябваше да му повдигне толкова измислено обвинение, за да може Цацаратурата след това да му запорира имущество за милиони. Класическа мафиотска схема.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 16:23
Гост

Прост и работлив е възможно най – лошата комбинация. Така е казал древния китайски философ и военен стратег Сун Дзъ.

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
13 април 2022 10:22
Гост

Различните квоти за различните органи и съдибища/СНС, АСНС и СП/ сами по себе си са противоконституционни. Освен цялостната противоконституционност на законопроекта. Призовавам прокурорите и съдиите от спецструктурите да не влизат и да не гледат никое от делата, които „изобщо“ не интересуват политиците и адвокатите. Ясно да кажат на хората от Бургас,че им връщат Очите и Кравата, че връщат мутрите във Врачанско и най-вече че връщат Баневи във Франция, Арабаджиеви в Испания, а Цв.Василев може спокойно да върне в РБ, а и Божков също. Вече няма опасност за тях. Никой не е над закона. Нали така Кире.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:27
Гост

Точно така, само Каскета може да е над закона, а Тиквата под чадъра му.

Да бе
Да бе
13 април 2022 10:30
Гост

Големият „специалист-конституционалист“ пак се изказа! Я по-добре си почивай песимистично, че само се излагаш!

Адвокат друг път
Адвокат друг път
13 април 2022 10:21
Гост

Е вие пък къде видяхте правосъдие при Гешев и в спеца?

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:32
Гост

Все пак това е Съда за специализирани поръчки на мафията и едно задържане под стража за няколко години на някой неудобен е върховен пример за ефективно правосъдие, погледнато от камбанарията на ОПГ „Каскет и Тиква“.

Адвокат
Адвокат
13 април 2022 10:18
Гост

Междувпрочем писаха, че троловете и на Прокопиев, и на Пеевски са най- активни в Лекса, което е видимо и с просто око. Кой от тъп, по тъп коментар. Бухалки, каскети, олигарси и това по няколко пъти. Последното, което се коментира, е правосъдието

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:25
Гост

Троловете с каскети единствено преписват опорните точки от кафявите медии на Пеевски, а липсата на справедливост, която народът очаква, и извращаването на правото по времето на управлението ГЕРБ и ДПС тях не ги интересува.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:35
Гост

Айде стига с това с троловете каскети, по същия начин и троловете на ДБ и прокопа дънят срещу каскетите, този форум стана политическа трибуна май, няма нищо юридическо. И стига опорките на Хр.Иванов и компания, като искаха да правят реформа, поне да я бяха направили качествено, а не с някакви „адвокати от гражданския сектор“ и други НПО-та джии да дават акъл, дето хабер нямат от наказателно производство.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:38
Гост

Определено има нужда от реформа. „Реформата“ на Гешев се изразява в запазване на статуквото в сегашния му уродлив вид, което ползва единствено престъпниците от ГЕРБ и ДПС, на които не им се търси отговорност. При това положение е нормално реформата да дойде от някой друг. Но на троловете на статуквото им плащат да пишат всякакви глупости в нелепи опити да дискредитират неизбежните промени.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:48
Гост

Аз не съм казал, че не трябва реформа, естествено, че трябва, н ода се направи качествено с хора практици и теоретици, а не от ДБ и техния невероятен юридически капацитет, щот там особено по нак право и процес никакви ги няма. Да бяха направили работна група с доказани адвокати, преподаватели магистрати, а не онзи доцент, ама то не в юридически факултет, ама то адвокат от гражданския сектор, ама министърката и тя не виждала наказателно дело, ама от ПП те един пеналист нямат, и така ще си откараме, хора които не разбират правят реформи и така.

Кака Сийка
Кака Сийка
13 април 2022 10:11
Гост

Колеги, със сълзи на очи ви се моля! Първо взехте луксозния виноохладител на шефа за 3 хил. лева. После му взехте и бюрото да не може да прави показни акции. Сега ако му вземете и този съд, кой ще задържа под стража за по няколко години по измислени обвинения! Моля ви, имайте съвест, ако и това му отнемете, го оставяте буквално на произвола на съдбата, без нищо, само с няколко кюлчета и пачки от чекмеджето и едно маломерно крило от къща в Барселона!

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:08
Гост

Честото на организираната престъпност! Да почерпят печелившите!
Нека следим какво ще стане с всички дела срещу олигарсите и ОПГ и тогава пак да коментираме, защото усещам как големите сега защитници на „реформата“ ще се изпокрият като видят резултата.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:14
Гост

Организираната престъпност вече няма да си има съд-бухалка, но съдиите от този съд могат да се присъединят към организираната престъпност, както самите те споменаха.

Пенка Дилова
Пенка Дилова
06 май 2022 12:33
Гост

Ще станат адвокати на престъпниците най- можещите, най знаещите.Всеки има право на защита и всеки търси НАЙ-ДОБРИЯ: учител, доктор, адвокат.Нали така. НАЙ ДОБРИЯ. Е, ПО ЗНАЕЩИ ОТ СПЕЦ СЪДИИТЕ НЯМА.Защо държавата ще се лиши от най добрите, и ще сложи Барни-Ръбъл.Надежда от Разград ската адвокатска колегия да управляват правосъдието.Каквито управляващите, такъв ще стане съдът, такова ще бъде и държавата ни..

Пенка Дилова
Пенка Дилова
06 май 2022 12:39
Гост

Да ще станат адвокати.Няма да станат пилоти или атомни физици.Всичко което знаят и могат, ще ползва клиентите им.Вас ще ви защитават Даниел Кирилов или Надежда от …Вие ще ги вземете ли да бъдат ваши адвокати.НЕ ! НАЛИ НЕ ! НО СТЕ ГИ СЛОЖИЛИ ДА УПРАВЛОВАТ ДЪ.ЖАВАТА.ЧЕСТИТО!

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:06
Гост

Една добра идея /закриването на спец.правосъдието/ се изроди в самоцел и манипулационни, необмислени и некачествени решения. Това е изводът от вчерашното заседание на комисията.

Адвокат
Адвокат
13 април 2022 10:05
Гост

Божков дава троен надник! Закривай!

Закривай!
Закривай!
13 април 2022 10:12
Гост

Лъгаха 2 години като дърти каскети, че Божков не можел да бъде разпитан в Дубай, а сега се оказа, че можело! Закривай!

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
13 април 2022 9:59
Гост

Колеги, всички на амбразурата в последен отчаян опит, след отнемането на бюрото на Гешев, да предотвратим отнемането и на съда на Гешев! Нека да им обясним на тези прости юристи тук, че с тази тъпа реформа на практика нищо не се променя, но същевременно да повтаряме до втръсване как от това печелят само олигарсите (онези лошите, които вече осъдиха България в соросоидния ЕСПЧ – докато нашия спонсор е от добрите). Шиши каза двоен надник на коментар днес!

Pi ar Bai Stavri
Pi ar Bai Stavri
13 април 2022 9:50
Гост

И ето наближава най-щастливия ден, когато Каскета ще е близо до мен!

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 9:22
Гост

Районен съдия съм от 20 години, имам ранг „Съдия ВКС и ВАС“, 98 топки от последна извънредна атестация от 100, нямам забавени произнасяния. Сега познайте, как ще работя за напред, след като до пенсионирането ми, са ми отредили това ниво – без желание и стимул, нама да си давам зор да пиша решения и да насрочвам, ще заседавам в месеца веднъж, пък гражданите да чакат справедливост. Честита поредна реформа!

магистрат
магистрат
13 април 2022 9:42
Гост

Колега, съгласен съм с Вас – колкото и да е жалко, всички знаем нивото на тези колеги, които ще бъдат инсталирани в СГС и СОС. Много добре си спомням, че когато създаваха специализираните съдилища разни хора тропаха по вратите да търсят желаещи и много малко читави колеги отидоха там – голямата си част са бивши прокурори. Нищо лично, но просто не е честно за стотиците колеги, които чакат конкурсите с години.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 10:12
Гост

Не се отчавайте пичове и/или дами- пийте едно довечера и изгледайте „Ергенът“ за да видите, че има и по-зле !

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 20:44
Гост

Да се беше сетил да го кажеш на сесебейците дето те прее..ха!

Адвокат
Адвокат
13 април 2022 8:50
Гост

Хайде, хайде, стига си се пенявил! Колегата е добър съдия, изказал се е емоционално. Американците имат цял закон че служители и магистрати, работили с квалифицирана информация не могат да се оставят на улицата и задължително трябва да се преназначат на друго място. А и явно не сте запознати със съдебната власт и принципите на несменяемост.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 9:15
Гост

Точно този съдия, с емоционалните реакции не е добър съдия. Факт е, че същите емоционални изблици ги практикува и в зала, което е непрофесионално. Чудно ми е как като ревеш пред камери, че си самотна майка с дете и си се изтощил от делата в СНС , на следващия ден с какво достойнство и респект ще съдиш 10-15 набити и татуирани мутри?!

съдия заплаши,че ще стане бандит-няма последици?!
съдия заплаши,че ще стане бандит-няма последици?!
13 април 2022 7:18
Гост

Вчера една съдийка се закани, че ако бъдат закрити отива към организираната престъпност, щото нямала друг избор*. Такова изказване ако остане без последици по закон-съдия да заплашва,че ще стане бандит, ако държавата не изпъни исканията ще е многозначително. Дали отговаря на моралните качества това лице, дали такава заплаха не тангира към някои закон? Разбирате ли, например ако в Китай съдия направи такова изказване какви щяха да се последиците? Или в САЩ? Или в Румъния? Или в Турция? *Интересно, ако човек с друга професия бъде закрито работно му място как намира друга работа? И откъде следва,че веднъж съдия, си съдия завинаги,… Покажи целия коментар »

съдия заплаши,че ще стане бандит-няма последици?!
съдия заплаши,че ще стане бандит-няма последици?!
13 април 2022 7:26
Гост

А и друго-не е нужно,магистрат да заплашава,че ще стане бандит, ако не се изпълнят исканията му. Видно от случая осемте джуджета има магистрати, които си станали бандити отдавна – и подкуп поискан, и бизнес на собственика на асансьорния завод секвестиран, и златото откраднаха, и заплахи и закани без последици правят. Тоест срастване на съдебната система с бандитите си има, тоест ако магистрат стане бандит, нищо няма да се промени. Видно от случая осемте джуджета и в момента има магистрати, които са безнаказани бандити. Алоооооооо, две години минаха от разкритията осемте джуджета и не се случва нищо. Ще ви дам и… Покажи целия коментар »

ЗАКРИВАНЕ И УВОЛНЕНИЯ БЕЗ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!
ЗАКРИВАНЕ И УВОЛНЕНИЯ БЕЗ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!
13 април 2022 7:02
Гост

Пълно безобразие и вулгарен цинизъм е това преназначаване. Закриване дефинитивно значи УВОЛНЕНИЕ, и то БЕЗ изплащане на 20 заплати „обезщетение“. Че то да те закрият и преназначат, това не е никакво закриване. Или да ти дадат 20 заплати-че то далавера такова уволнение, кой няма да поиска уволнение, срещу 100 бона обезщетение? Че за един пенсионер-това му е пенсията за 30 години, алоооооооу. В частния сектор закриване значи уволнение. Обезщетение при закриване няма, освен до една заплата, ако и това се плати изобщо. Правилата са еднакви-справка чл. 6 ал 2 от Конституцията. Не може за инсталираните в СС(съдебна система) закриване да… Покажи целия коментар »

Съдия ВКС
Съдия ВКС
12 април 2022 22:27
Гост

Мисля, че господа депутатите отвориха доста работа както на цялата съдебна система, така и на КС.

Прокурор
Прокурор
12 април 2022 22:07
Гост

Лулчева лъже, адвокат е на Бобокови и има интерес от разкарване делото по страната.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 9:40
Гост

Естествено че лъже-това е по-голямата част от работата й , дори е част от задълженията й като защитник. He го казвам като упрек- проблемът е друг, доколко действително е упълномощена от ВАдС да защитава легитимно становище на Съвета или зад този параван си гони други интереси, възползвайки се от добрите връзки с Хр.Иванов и компания.

Анонимен съдия районен съд
Анонимен съдия районен съд
12 април 2022 21:59
Гост

Страшна глупост! Нямам представа коя глупава глава роди това местене. И Дишева седнала там като лично заинтересована- ама, п-тко какви проблеми на съдебната власт създаваш, знаеш ли!? Че аз няма да мръдна от районно ново до пенсия!

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 8:54
Гост

Сетили се! А като викахте:“ Убий гадината“!

Адвокат
Адвокат
13 април 2022 10:37
Гост

Ами, да се, убий кариерното развитие на районните съдии.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 21:58
Гост

Прокопов ше черпи. Другите олигарси също. Отърваха панделата. Народа ше е все прост, беден и недоволен. И все ше му липсва справедливост. Наздраве за Геройката Мустафа и ФАБ. Доларете се печатат и идат. Наздраве за победата на шорош и бай ставри, хахаха :)))

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 21:39
Гост

Не разбирам тази реформа и тази промяна. Закриват съд и прокуратура, а нямат отговор за делата, съдиите и прокурорите. Има ли капацитет Съдебната палата в София или друга сграда на Окръжен или Апелативен съд за допълнително съдии, прокурори и служители. Някой дава ли си сметка въобще планирани ли са толкова хора, къде ще отидат, а с вече започнали процедури по конкурси за повишаване в длъжност, какво ще стане. Съдиите в първа инстанция – РС, къде и кога ще израснат, като местата ще се заемат от техните колеги от Спец.съда. Същевременно се създават висши администрации, разделят се министерства, теглят се заеми,… Покажи целия коментар »

Бай Ставри
Бай Ставри
12 април 2022 21:21
Гост

Кеееееф! Кееееф!
Как се чувстваш каскет?
Готино ли ти е?

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 21:55
Гост

На Гешев му дреме, специализираната прокуратура става специализиран отдел на СГП. Даже остават в сградата на Черковна, бе да се местят. И после Ицо ще каже : кой ми с.а в гащите!?

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 0:09
Гост

По принцип е така. Прокуратурата е централизирана. Прокурорите се преназначат на квотен принцип, създава се спец отдел на Черковна и се командироват в него. Даже няма да си сменят бюрата.

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 8:58
Гост

Така е – прокуратурата си остава в същия състав. Съдебната им реформа ще се състои в 20- 30 разселени съдии, които с обжалване ще си отидат където искат, а народа ще им изплати и по няколко десетки хиляди евро обезщетение за създадените неудобства. Единствено олигарсите и бандитите ще спечелят, защото делата ще си провалят и не по вина на съдиите.

Не му дреме явно!
Не му дреме явно!
13 април 2022 0:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
13 април 2022 7:32
Гост

Господине или госпожо, явно не сте в системата. Иначе щяхте да сте наясно, че това което се пише е така. Прокурорите от Черковна даже няма да си сменят бюрата. Прокуратурата е централизирана. Има две възможности да бъдат оставени на местата си на Черковна, които не смятам да соча тук. Който се интересува да се понапрегне и да почете малко. И не разчитайте на това, че командироването на заето място е до 1 година.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 21:09
Гост

Матеев, тва не е изповядване на сделки за колиби по Дряново ве!! Вие залагате бомби, които ще гръмнат защото им противоконституционни разпоредби. Къв квотен принцип, кви 5 левА.

14.04.2022г.
14.04.2022г.
12 април 2022 21:08
Гост

национален празник

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 21:21
Гост

Божков черпи! Чака Бобокови на гости!

Панайот
Панайот
12 април 2022 20:54
Гост

Тези променим хубави или лоши, ще доведат до крах всички дела на съдебна и досъдебна фаза – убеден съм

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:42
Гост

Всъщност съдия Ангелова има предвид фирмите на Прокопиев, когото тя оправда

Правилно!
Правилно!
12 април 2022 20:41
Гост

Съдийка от спецсъда правилно си го беше казала, че ако закрият спецсъда, влизат на страната на Организираната престъпност. Имат право. Оставят ги без хляб. Приравняват ги на някакви си обикновени съдии и прокурори.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:50
Гост

Прокопиев със сигурност трябва да я вземе

Как ви се струва това казано от спец. магистрат?
Как ви се струва това казано от спец. магистрат?
12 април 2022 20:39
Гост

И да ни закриете, мафията ще ни приеме с радост. Тази уникална мисъл принадлежи на съдията от Специализирания съд Велислава Ангелова. Изречена е по време на дебат за закриване на спец прокуратурата и спец съда в правната комисия в парламента. Използването на бъдеще време в „Мафията ще ни приеме с радост“ е смущаващо. Защото според мнозина, магистрати от спеца отдавна са в комбина с мафията. Как иначе да тълкуваме липсата дори на една осъдителна присъда за висш политик и управник? А ударите срещу опоненти на управлението на ГЕРБ и Борисов? На Иван Гешев и Сотир Цацаров? Някои от тях гниха… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:03
Гост

Всъщност специализираните съдии доста добре са се уредили. На практика всички ще бъдат на заслужен отдих и с достигнато възнаграждениеТоя глупак
Ицо натовари окръжните съдилища излишно.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:31
Гост

Както винаги Ицо е пълен с безумни идеи. Жалко, че никога не е влизал в съдебна зала, за да му го кажат лично. Перфектен!

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:42
Гост

Сетил си се, но благодари най- вече на колегите си от ССБ- всъщност тяхна е истинската заслуга, заради тях се промени първоначалния законопроект. За да не им бъркат далаверките с командирования, по дела, за спечелени конКУРси, предсрочни освобождавания и т.н. уредиха колегите си от спец- а и другите от окръжните съдилища. Благодарете им и, че в окръжните и апелативните съдилища няма да видите повишение поне 10г.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:46
Гост

Прав сте, но не и за повишението- там ще е след 15- 20 г някъде, защото колегите от спец- а са сравнително млади всичките и им остава по средно 20г до пенсия

Анонимен
Анонимен
13 април 2022 7:35
Гост

Ами всъщност, да!

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 17:25
Гост

И какво? Нещо позитивно? „Закрит“, „премахне“, „оставка“? Поне едно градивно нещо ако направи Ицето ще престана да съм трол, ама той просто не може. Не става за нищо chovekut. Нито той, нито секретарката му, нито екипчето му. Всеки може да убие човек, но никой не може да го създаде сам. Същото е и тук – явно е овладял изкуството на разрухата, но не чувам нещо да съгради.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 18:19
Гост

Колко сърцераздирателно, чак каскета ми се спаружи

Бай Ганьо
Бай Ганьо
12 април 2022 19:50
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
С мисъл за хората
С мисъл за хората
12 април 2022 17:09
Гост

Сумите, които бяха предвидени за кариерни бонуси, се пренасочват към песнионния фонд, управляван от бай Ставри. Все пак се очаква значителен брой от висшестоящите членове на каскетно-тиквената мафия да прекарат поне част от старините си там.

ВСС, a?
ВСС, a?
12 април 2022 16:19
Гост

Гешефтарници! Това е само началото! Като изритат Каскета, освен за неговите деяния разследванията и делата ще са и за помагачите и съучастниците му!
Текста за ОПГ в НК си стои с голямата давност. Стопляте ли?

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
12 април 2022 16:16
Гост

Днес е хубав ден за съдебната система! Браво на прекрасните текстове на закона! За мен бе удоволствие, като любител на юридическата литература да чета толкова красиво нормотворчество. Този ВСС е позор, Иван е ПОЗОР!! ОСТАВКА ГЕШЕВ!!

Калин К.
Калин К.
12 април 2022 16:42
Гост

„Любител на юридическата литература“?! Хахахахаха. Добре е на вас троловете, които полазвате в този форум като въшки когато има политически щекотлива тема, да ви спускат и готови текстове, защото собственото ви творчество издава колко неграмотни сте. Мястото ви не е тук.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 17:10
Гост

Всички, които не смятате, че Гешев е радост, сте соросоиди и майцепродавци и нямате място тук!

Чочо
Чочо
12 април 2022 16:08
Гост

Предложението на ГЕРБ за спецсъда е абсурдно.

Дичо
Дичо
12 април 2022 16:11
Гост

E, длъжни са да се пробват. Нали изпълняват поръчките им.

Борислав
Борислав
12 април 2022 16:00
Гост

Много добра новина.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 14:42
Гост

Не гласуваха за освобождаването на Гешев още днес и ето – вече са без бонуси. Ето ОЩЕ един чисто правен аргумент на Христо Иванов и всички, които са зависимо от същите кръгове, чиито интереси той обслужва и които респективно гласуват и за него. Как не го е срам този Христо да взима думата и да говори от името на народа само не разбирам. Той себе си не може да представлява, защото толкова се е изчерпал като политик, че праща секретарката си да говори вместо него като министър вече, а ще прави изкаzвания, че той е избран от народа. Tой не… Покажи целия коментар »

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
12 април 2022 16:18
Гост

Добре, безплатни тролчо, както кажеш 😉 Никой не възприема подобни опорки, които нямат и капка истина, а са функция на зле подредени логически събития, водещи до абсурдни и погрешни изводи. Спецсъда ше бъде закрит, бонусите ще изчезнат! Гешев ще бъде премахнат в близките месеци.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 17:16
Гост

И какво? Нещо позитивно? Закрит, премахне, изчезне? Поне едно градивно нещо ако направи Ицето ще престана да съм трол, ама той просто не може. Не става за нищо човекyt. Нито той, нито секретарката му, нито екипчето му. Всеки може да убие човек, но никой не може да го създаде сам. Същото е и тук – явно е овладял изкуството на разрухата, но не чувам нещо да съгради. Не се отнася поста до логика няма, а просто очевадни констатации върху изложеното от Вас и случващото се.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:35
Гост

Скоро, но не сега. Надявай се!

Фадарис
Фадарис
12 април 2022 14:04
Гост

Добро решение.

Заза
Заза
12 април 2022 16:02
Гост

Те и без това не работят особено.

Тодоров
Тодоров
12 април 2022 14:03
Гост

Това решение може и да е правилно, но сега някой колеги ще вдигнат рамене и вежди и ще кажат, че то просто това е безумно управление и ще идат на площада да протестират, ако се организират масови протести от ГЕРБ примерно. За да може да махнем тези. А отдолу седи въпроса кой ще сложим да ни управлява? Ами вероятно на повдигащите вежди ще им е угодно това пак да е ГЕРБ. Там се раздават едни пари на наши хора. А ако ти потенциално може да си от „нашите хора“, то защо да търпиш това управление, като в другото ще си… Покажи целия коментар »

Калимерска
Калимерска
12 април 2022 14:01
Гост

Ами аз няма как да изкажа негативно мнение за това решение на НС.

Цеци
Цеци
12 април 2022 16:14
Гост

И с право.

Ех цеци, Дядо да те клеци
Ех цеци, Дядо да те клеци
12 април 2022 19:52
Гост

Право-право,колко да и право

Павлов
Павлов
12 април 2022 14:01
Гост

Абе мани, но си има професии, които чисто финансово могат да те стимулират само когато има бонуси. Иначе не си заслужава да седиш там. Примерно НАП.

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 14:00
Гост

Сега ще почнат ВСС да се слюнчат колко е нечестно това.

Гери
Гери
12 април 2022 16:21
Гост

E, нали ги удариха по джоба.

uuuuu
uuuuu
12 април 2022 13:53
Гост

Крайно време беше!
А на административните ръководители? Там е същото – не следва да се предоставя възможност НА КОГОТО И ДА БИЛО да си избира къде да ходи и това негово желание да се реализира без конкурс! Това е против правилата направото, справедливостта и логиката!

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 14:00
Гост

Е така е, но при ГЕРБ това работеше.

Боко
Боко
12 април 2022 16:22
Гост

При тях работеха много схеми за далавери.

Тодоров
Тодоров
12 април 2022 14:03
Гост

Написах го горе, ще го копирам тук мнението си. Това решение може и да е правилно, но сега някой колеги ще вдигнат рамене и вежди и ще кажат, че то просто това е безумно управление и ще идат на площада да протестират, ако се организират масови протести от ГЕРБ примерно. За да може да махнем тези. А отдолу седи въпроса кой ще сложим да ни управлява? Ами вероятно на повдигащите вежди ще им е угодно това пак да е ГЕРБ. Там се раздават едни пари на наши хора. А ако ти потенциално може да си от „нашите хора“, то защо… Покажи целия коментар »

Angelova
Angelova
12 април 2022 14:03
Гост

Е кога пък е било така?

Stavri
Stavri
12 април 2022 14:04
Гост

Може да е в разрес с правилата на правото, а и на демокрацията, но явно на много хора им е харесвало. Ако има критична маса, която смята, че това не е правилно, то тези неща могат бързо да бъдат премахнати. Не смятате ли?

Анонимен
Анонимен
12 април 2022 20:37
Гост

От къде изкочихте такива разбирачи? От адвокатската кантора на Христо Иванов ли?