Фирма, ощетена от противоречащ на правото на Европейския съюз (ПЕС) закон, осъди Народното събрание и Агенцията за публичните предприятия и контрол (бившата агенция за приватизация) да ѝ платят над 200 000 лв. обезщетение.

Решението (пълния му текст виж тук) е окончателно и идва 14 години след поставянето на началото на казуса. В основата му стои една разпоредба, срещу чиято отмяна държавата демонстрира изключително упорство, въпреки настояването на Европейската комисия и на върховни съдии да бъде премахната, защото противоречи не само на ПЕС, но и на Конституцията. А след като беше принудена да я отмени, със същото упорство настоява, че органите ѝ, които са я въвели в правовия ред и са я прилагали, не трябва да носят отговорност.

Става дума за отменения през май 2015 г. §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Той даваше възможност на държавата чрез Агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по договор, сключен на основание чл.25 от стария Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Заради §8 Европейската комисия образува наказателна процедура срещу България още през 2012 г., защото погазва правото на свободно движение на капитали и може да засегне всеки бъдещ инвеститор. Въпреки заплахата от санкции, парламентът протака три години отмяната ѝ, като в продължение на две години „държа на трупчета“ законопроекта (приет на първо четене, но необсъден на второ), с който се изпълнява настояването на Брюксел тя да бъде премахната. Това се случи чак през юни 2015 г. Като междувременно състав на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд за нея (поради отмяната ѝ до решение не се стигна). Така възможността да се учредява ипотека върху имуществото на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача действа в продължение на 8 години след влизането на страната ни в ЕС.

След отмяната на §8 пострадали от действието му дружества заведоха дела за обезщетения и едно от тях е бившето държавно предприятие „Изгрев“.

Искът му е насочен срещу Народното събрание – приело и неотменило разпоредбата след влизането на България в ЕС, и срещу АППК, която я е приложила срещу него. „Лекс“ е представял казуса „първопроходец“ – на старозагорското дружество „Завод за каучукови уплътнители“, който беше по дело, заведено още преди парламентът да отмени §8 (можете да си припомните развитията, които претърпяха законодателството и практиката заради него, тук) и тъй като проправяше пътя в практиката, то отне 7 години. Заведеният след него иск на „Изгрев“ обаче отнема също толкова време за решаване, а упорството на Народното събрание и на АППК, че не носят отговорност, и съответно не трябва да плащат, за съществуването и приложението на разпоредба, нарушаваща правото на ЕС, е също толкова голямо.

Приватизацията и ипотеката

Мажоритарният пакет акции на държавното предприятие „Изгрев“ е продаден през 1997 г. на „Труд и капитал холдинг“. Година по-късно държавата продава последните 8% от капитала, които държи, на работническо-мениджърското дружество (РМД) „Изгрев-98“. То плаща 10% от цената при подписването на договора, а останалите 90% се задължава да плати на осем равни годишни вноски до 6 април 2007 г.

През 2007 г. Агенцията за приватизация решава да учреди ипотека в полза на държавата върху имоти на „Изгрев“ (каквато възможност ѝ дава §8), защото РМД-то му дължи вноски и неустойки. Така през 2011 г. на публичен търг са продадени ковашко-пресов цех и склад за готова продукция за над 187 000 лв., от които 120 000 лв. отиват при АППК.

Затова след отмяната на §8, заради чието действие „Изгрев“ е платил с имуществото си за задължения на РМД-то, което го е купило, от завода завеждат иск за 120 000 лв. срещу Народното събрание и Агенцията за приватизация. От фирмата твърдят, че парламентът в нарушение на чл. 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) е допуснал действието и приложението на §8. В иска се сочи, че Народното събрание е бездействало от присъединяването на България към ЕС до 2015 г. и не е отменило разпоредбата, въпреки че тя противоречи на правото на съюза. Според дружеството Агенцията за приватизация отговаря солидарно, тъй като също е допуснала нарушение на чл. 63 от ДФЕС, като не е отказала да приложи национална норма, която нарушава ПЕС.

Градският съд дава, апелативният – не

Искът на „Изгрев“ е предявен през декември 2015 г. Софийският градски съд (СГС) обаче го прекратява, като освен другите основания, които сочи, заявява, че делото всъщност не му е подсъдно, а трябвало да се гледа от Съда на ЕС. Налага се делото да „се качи“ до Софийския апелативен съд (САС), който да разясни на първата инстанция, с какво се занимава съдът в Люксембург и защо не е негова работа да гледа делата за вреди, причинени на граждани и фирми от органи в собствените им държави от нарушения на правото на ЕС. Така през януари 2019 г. е постановено първото решение, с което искът на „Изгрев“ е уважен изцяло и Народното събрание и Агенцията за приватизация са осъдени да му платят 120 000 лв. (повече за решението виж тук).

По време на процеса парламентът оспорва иска като недопустим и твърди, че не може да отговаря по него. Той твърди, че тъй като е орган на власт, който се избира за срок от четири години, няма как да се ангажира отговорността на действащото Народно събрание за нарушение, извършено в предходни периоди от други легислатури. Освен това, изтъква аргумент, че Народното събрание няма законодателна инициатива, както и че в случая не е ограничено движението на капитали и „Изгрев“ оперира само на територията на България.

АППК също твърди, че не може да носи отговорност за вредите, които са причинени на „Изгрев“ от действието на §8, защото не е доказано ограничение върху движението на капитали между държави-членки на ЕС или държави-членки и трети лица. Като заявява, че дружество е съпричинител на вредите, защото не е поискало от съдията по вписванията заличаване на вписаната законна ипотека, съответно след това да обжалва поставения отказ и да предяви иск за недействителност на вписаната потека и за заличаването ѝ. Освен това АППК твърди, че е нямало как да откаже да приложи §8.

И всички тези доводи са възприети от Софийския апелативен съд (решението виж тук), който отменя решението на първата инстанция и осъжда „Изгрев“ да плати 6200 лв. разноски на парламента и АППК.

САС приема, че на дружеството е причинена вреда, защото негово имущество е послужило за удовлетворяване на чуждо вземане, без да е налице обезпечаване на чужд дълг и „тъй като има разместване на блага пътят на защита би следвало да е спрямо неоснователно обогатилия се субект (длъжник на основание приватизационна сделка) за сметка на неоснователно обеднелия (платил чужд дълг)“.

Освен това според апелативните съдии в случая не са налице предпоставките на чл. 63 ДФЕС, защото няма междудържавно движение на капитал, засегнато от приложението на §8.

И излага и следния мотив: „Основателни са доводите на ответника Народно събрание на Република България, че Конституцията не предоставя на същото като юридическо лице право на законодателна инициатива и тези на Агенция за публичните предприятия, че е била обвързана от прилагането на съществуваща законова разпоредба, която в конкретния случай не е влизала в противоречие с разпоредби на Общностното право“.

Решението на ВКС

Всички тези аргументи са отхвърлени категорично от Върховния касационен съд, а с решението му се стабилизира практиката по отношение на исковете срещу Народното събрание за нарушаване на правото на ЕС.

Върховните съдии Тотка Калчева (председател на състава), Вероника Николова и Мадлена Желева (докладчик) припомнят, че предпоставките за ангажиране на извъндоговорната отговорност на държавите членки за вреди, настъпили вследствие нарушения на правото на ЕС са: нарушена правна норма от правото на ЕС, предоставяща права на частноправни субекти, „достатъчна същественост“ на нарушението и пряка причинна връзка между нарушението и претърпяната от частноправните субекти вреда. И подробно излагат непротиворечивите виждания на ВКС по отношение §8 ЗПСК – за това как тя поставя в опасност и препятства упражняването на правата на акционерите в приватизираното дружество, как засяга икономическата дейност на купената от частен собственик бивша държавна фирма и така погазва интересите на инвеститорите и че поставя държавата в недопустимо привилегировано положение. Съдът подчертава, че приватизираните дружества не са носители на задълженията, поети от купувачите с приватизационните договори и имуществото им не обезпечава изпълнението на тези чужди задължения.

„С оглед забраната за ограничение на свободното движение на капитали, установена в чл. 63 ДФЕС, в цитираната практика е прието, че е недопустимо разпоредбата на §8 ПР на ЗИД на ЗПСК да бъде прилагана от момента на приемане на България за член на ЕС до законодателната ѝ отмяна със ЗИД на ЗПСК (Обн. ДВ, бр. 34/12. 05. 2015 г.)“, категорични са върховните съдии.

И както и в решението по иска на старозагорското дружество, приемат, че §8 е мярка от естество да разубеди или възпре потенциалните инвеститори със седалище в държава членка с оглед създаденото за българската държава особено право за сметка на правата и интересите на частноправните субекти, осъществяващи стопанска дейност на територията ѝ. „В този смисъл обстоятелството, че ищецът и акционерите му са със седалище в България, не се отразява на извода за нарушение на норма от общностното право“, заявява ВКС.

„С бездействието си да отмени нормата на § 8 ПР на ЗИД на ЗПСК, след като България става член на ЕС, НС и с прилагането ѝ АСК, съответно АПСК, чийто правоприемник е ответната АППК, са допуснали нарушения на правилото на чл. 63 ДФЕС за свободно движение на капитали и на разпоредбата на чл. 49 ДФЕС относно свободното право на установяване“, посочват върховните съдии и напомнят, основополагащото решение на СЕС по делото Brasserie du Pecheur. В него се казва, че принципът за отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти, вследствие на нарушения на общностното право, за които държавата носи отговорност, се прилага във всеки случай, когато държава членка наруши правото на ЕС, независимо от това кой е държавният орган, чието действие или бездействие е в основата на неизпълнението на задължението. В това решение на СЕС се приема, че този принцип се прилага, когато националният законодател носи отговорност за твърдяното неизпълнение на задължение, каквото в случая е неизпълнението на задължението на НС да отмени противоречащата на основни принципи на правото на ЕС норма.

„С оглед изложеното неправилно е изразеното във въззивното решение разбиране, че отговорността на НС за съществуваща норма в националното законодателство, противоречаща на правото на ЕС, е изключена, както и аргументирането му с липсата на законодателна инициатива на този орган на държавна власт“, заявява ВКС. И отхвърля аргумента на НС, че то не може да носи отговорност за нещо прието от предишни легислатури. Върховните съдии подчертават: „Уреденият в чл. 5, ал. 4 от Конституцията механизъм за предотвратяване на евентуални вреди от нарушаване на правото на ЕС, чрез овластяване на всички правоприлагащи органи – от местната и държавната администрация до КС- да преценяват съответствието на приетите закони с правото на ЕС и да приложат това право с приоритет пред националния закон не освобождава нито НС от отговорността, че е приело и/или поддържа националния закон в несъответствие с правото на ЕС, нито държавата – от отговорност за вреди, когато този механизъм не е сработил ефективно и вреди са причинени“.

А на Агенцията за приватизация казва в прав текст, че е длъжна да съобразява дейността си с правото на ЕС и да не прилага противоречащи му национални норми.

ВКС приема и че нарушението, извършено от НС и АППК, е достатъчно съществено, като напомня за откритата наказателна процедура срещу България.

„Налице е пряка и непосредствена причинно-следствена връзка между имуществените вреди, изразяващи се в претърпени загуби – намаляване на имуществото на ищеца вследствие на извършената публична продан на собствените му недвижими имоти за погасяване на задълженията на трето лице към държавата, съответно лишаването му от правото на собственост и противоправното бездействие на ответника НС като законодателен орган и противоправните действия на АСК и АПСК, чийто правоприемник е ответната агенция. В случай, че разпоредбата на § 8 ПР на ЗИД на ЗПСК беше отменена от компетентния законодателен орган и същата не беше приложена от органа за осъществяване на следприватизационен контрол, ищецът не би претърпял вредоносния резултат. Причинният процес започва от поддържането в националното право на норма, която противоречи на правото на Европейския съюз и преминава без прекъсване до нейното приложение и осъществяването на вредоносния резултат“, се посочва в решението.

Така ВКС изцяло уважава иска на „Изгрев“ и това осъждане ще струва на държавата не само 120 000 лв., а и над 82 000 лв. лихви, натрупали се заради упорството ѝ първо на отказа ѝ да спази правото на ЕС, а впоследствие и да обезщети пострадалите от него.

44
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Селяни решиха да орежат още от парк Гео Милев
Селяни решиха да орежат още от парк Гео Милев
18 септември 2022 9:55
Гост

Да използвам темата ,за да питам: Кой столичанин в повече, вероятно дошъл от крайните източни погранични области реши да ореже нова част от парк Гео Милев-в момента в южните частни на парка се асфалтират зелени площи за …паргинг-в участъка при така наречената улица Бетховен(която улица, апропо също беше част от парка)? Преди години с двата реда блока остро се навлезе в парка. Но не, на селяните не беше достатъчно, и почнаха да шофират покрай блоковете-появи се черен път, после асфалтиран, и превърнат в улица Бетховен, също в миналото част от парка . После селяните почнаха да паркират в парка, до… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 септември 2022 18:34
Гост

Софийското гражданство ли искате да върнете.

Сложете край на агонията на загиващия парк Гео Мил
Сложете край на агонията на загиващия парк Гео Мил
19 септември 2022 7:23
Гост

А какво лошо има в жителството. Което е въведено не от комунистите, а от Цар Борис III, и е видимо0силно необходимо. Предвид това,че видимо живеем в последните предвоенни години при залязваща демокрация, връщането на гражданството, и извозване на придошлите към родните им места вече съвсем не изглежда толкова невероятно… Конкретно по темата-паркът е напълно незаконно орязан наполовина-с два реда блокове ,навлезли в парка и застрояване на детската площадка пред църквата. Факт е и паркирането в парка. Факт е,че общината реши да направи паркинг в парка-на улица Бетковен, а не да санкционира неправилно паркиращите. Факт е,че селяните говорят на потресаващ диалект,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 септември 2022 9:22
Гост

По темата няма да споря, не съм запознат, но това, което ми говорите като проблем със застрояването си мисля, че е отговорност на общинарите, ДНСК и самите инвеститори. Да, на „селяните“ им трябват жилища, но все пак не ги строят те нали? Жителството е въведено то Борис през… 1942, горе-долу по време на действието и на един друг закон, този за защита на нацията. Малко странно е да давате примери с нормативна база, създадена на практика във военно време при едноличен режим на царя. Единственият начин селянията да бъде изкоренена е със строго недискриминационно прилагане на закона, защото една наложена… Покажи целия коментар »

Отвратена
Отвратена
16 септември 2022 15:32
Гост

Дребен детайл: „Неоснователно е и възражението на ответната агенция, че процесните имоти само формално се преминали в патримониума на третото лице-купувач /„Вип Комерсиал“ ЕООД/ и същите са останали дружествена собственост, тъй като едноличен собственик на капитала на „Вип Комерсиал“ ЕООД е „ТК – Холд“ АД – дружество, което е член на СД на „Изгрев“ АД – ищецът по делото. Посочените обстоятелства нямат отношение към собствеността върху процесните имоти, като следва да се изтъкне, че по делото няма данни третото лице-купувач да е акционер в „Изгрев“ АД и имотите да са апортирани в капитала на акционерното дружество.“

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 12:30
Гост

Редното да благодарим на този състав на ВКС, че с това си решение отвориха кутията на Пандора и сега всеки „сульо и пульо“ ще може да съди НС за обезщетение, ако някой закон противоречи не на Консититуцията с тромавата си процедура, ами на правото на ЕС. Е такъв „подарък“ адв. Екимджиев и „Отворено общество“ и други подобни либерални органиации и на сън не са сънували…. Парламентът си беше изтривалка за недоволните „таксиджии целокупния български народ на масата“, но вече вдигнахме летвата и го официализирахме по юридически път. Да не вземе суверенът да осъди НС за бездействие в приемането на закони… Покажи целия коментар »

чак пък толкоз
чак пък толкоз
16 септември 2022 12:48
Гост

Колега, успокойте се, много сте афектиран. Съдът не отваря никакви кутии, а прилага материален и процесуален закон.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 14:18
Гост

Не съм афектиран, но колкото повече се зачитам, толкова по-зле стават нещата. Ок, съдът прилага закона, ама той отнася ли се до НС, което приема актове от този ранг? Защо пък да не твърдя, че съдът си е превишил правомощията като осъжда законодателната власт за обезщетения пък било то и по правото на ЕС? Депутатите поотделно се кълнат там да спазват законите на страната, но за парламента това би било безсмислено- порочен кръг. Там е проблемът, че очевидно магистратите си позволяват да наказват законодателния орган, който би трябвало да „отговаря“ само пред КС, че и там даже се внимава коя… Покажи целия коментар »

Пенчо, бре, чети
Пенчо, бре, чети
16 септември 2022 17:21
Гост

Човек ти полудя, тук става дума само за нарушение на ДФЕС, а не за какво ли не. Изрично само само случаи на противоречие с ПЕС, от което са причинени вреди на частни субекти. Чети решението Brasserie du Pecheur. Давам ти цитата от статията, който е напълно достатъчен, за да разбереш, че не трябва да ти се привиждат искове от таксиджии. „В него се казва, че принципът за отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти, вследствие на нарушения на общностното право, за които държавата носи отговорност, се прилага във всеки случай, когато държава членка наруши правото на ЕС, независимо… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 17:55
Гост

Ок, да речем че приемам. Има налколко момента: 1) Ако може да ми кажете конкретната процедура, която се следва за осъждането на НС, точни разопредби, с които трябва да се съобрази СГС/САС/ВКС. В ЗСВ, ГПК, ЗОДОВ не пише, че граждански съд може да води дела срещу НС. 2) Къде точно е разписано правомощието на общия съд да се произнася и да търси отговорност и да санкционира НС за несъответствие на закони, приети от него, като противоречащи на ПЕС? *КС е компетентен за съответстиве с КРБ и международните договори да припомня. За регламенти и директиви би трябвало да си е СЕС,… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
16 септември 2022 19:48
Гост

То пък всеки сульо и пульо се прави и на разбирач

Back in the U.S.S.R
Back in the U.S.S.R
17 септември 2022 14:31
Гост

Драги успокой се! Това не е първото, а е минимум петото решение, с което НС е осъдено заради калпав закон. Вече има трайна съдебна практика-НС отговаря-в пари,при издаден калпав, некачествен закон! Поздрав с песента на Бийтълс Back In the U.S.S.R. Песента, забранена от западната цензура, защото представя СССР в положителна светлина!Изразява радостта на човек, от завръщането му в СССР, пътуването е от САЩ… Oh, flew in from Miami Beach BOAC Didn’t get to bed last night On the way the paper bag was on my knee Man, I had a dreadful flight I’m back in the U.S.S.R. You don’t know… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 септември 2022 19:46
Гост

Да, има решение по казуса с каучуковия завод. Въпреки това не мога да приема да се санкционира орган на всяка цена и без разписана процедура.
П.С. Хубава песен, мерси, не я знаех. 😀😀

ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
16 септември 2022 12:15
Гост

Хубаво е българските политици да бъдат съдени след всяко тяхно действие за да се научат. Хубаво е КС да отсъди, че не може да работят органи с истекъл мандат (освен изпълнителната власт – МС), хубаво ще е да изпаднем в конституционна криза, за да може най-накрая някой все пак да реши, че трябва отговорно да се работи и не за личното си благо, а за благото на всички останали, освен него. Политическата ни класа, с много недостатъчни изключения, сякаш е взета от пещерната епоха … Но всичко е точно, данъкоплатеца черпи 😉

Димитър
Димитър
16 септември 2022 23:45
Гост

Изтекъл не истекъл и нататък няма смисъл да ти се четат глупостите

йей, качествена съдебна практика
йей, качествена съдебна практика
16 септември 2022 11:49
Гост

Казусът се точи 14 години, не трите инстанции.

Тъй де, прочетох решението на ВКС – mind blow. След продължително четене на административна практика по ЗОДОВ, това решение ми се вижда като писано от нобелисти. Направо за учебник.. 🙂

Пепи
Пепи
16 септември 2022 15:30
Гост

Напротив, решението е спорно досадно конституционносъобразността си.

Пепи
Пепи
16 септември 2022 15:32
Гост

Досежно

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 11:11
Гост

Защо и НС, а не само АППК, трябва да носи отговорност? Ясно е, че законът не е бил съобразен с правото на ЕС, но реално приватизационната агенция е тази, която извършва действия, които са в нарушение с ДФЕС. На теория всеки по веригата от нормотвореца до изпълнителя дължи обезщетение, но ако се следва тази логика за всичко ще „опира пешкира“ НС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 11:24
Гост

Да не говорим, че ЗОДОВ не предвижда НС да носи отговорност за приеманите от него норми, това е валидно само за администрацията и подзаконовите актове. Отговорност за дейност на администрацията Чл. 1. (1) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 11:32
Гост

СЕС и Европейската комисия да глобяват България за неимплементирано навреме право, добре, но ми изглежда доста притеснително ВКС (че и съдилищата по-долу, в случая СГС, чието решение можеше да не бъде обжалвано въобще и да си влезе в сила) да „глобява“ НС след като би трябвало властите да са независими с възпиране и контрол, но специално за законите си има КС, респективно СЕС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 12:01
Гост

Щяло е да има тълкувателно решение, но са прекратили производството ( http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-vks-vas/vks-vas-tdelo-2015-2-opredelenie.pdf ), заради промени в ЗОДОВ от 2019г. и така това дело се оказва, че се води в един правен вакуум – по стария ред, т.е. без изрична регламентация, което означава, че се носим по течението – така и така са го почнали, дай да го довършат, че да им се махне от главата. Дори и да приемем, че са се съобразили негласно с чл. 2в на ЗОДОВ: Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз Чл. 2в. (Нов – ДВ,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 12:11
Гост

За пълнота единственият случай, в който НС може да носи някаква отговорност произтича от противоконституционалност на приет от него закон: Р Е Ш Е Н И Е № 3 София, 28 април 2020 г. на КС: По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон. В него „правните последици“ са по-общо понятие и би могло да включват обезщетение. Важно е да се отбележи, че дори СЕС в практиката си не предвижда изричен ред за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 12:22
Гост

И на тия хора ще им вдигат заплатите с 20% от 2023г.

поправка
поправка
16 септември 2022 14:28
Гост

СЕС има решения точно във връзка с отговорност на държавата за вреди , търпени от частноправни субекти заради бездействие на законодателната власт да приведе националното право в съответствие с ПЕС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 14:56
Гост

И обезщетението се плаща от Народното събрание?? За непривеждане на директиви с вертикално действие в срок може да се прилагат директно точно заради инертността на законодателната власт.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 септември 2022 15:03
Гост

И, за да няма объркване, аз не оспорвам това, че държавата следва да възстанови нанесените с бездействието си щети, а, че според мене страна не може да е НС, а само АППК, като част от изпълнителната власт, която не е приложила правилно ПЕС и практиката на СЕС.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 11:04
Гост

И тов асе точи 14 години? Защо? Тайно се надяват хората да се откажат да водят делото ли?

Лозан
Лозан
16 септември 2022 11:10
Гост

Сигурно. То на човек да му писне от всичката тази бюрокрация.

Харалампиев
Харалампиев
16 септември 2022 11:03
Гост

Надявам се да няма повече такива некоректни изпълнения.

Ставрева
Ставрева
16 септември 2022 11:03
Гост

Защо ли не съм изненадана?

Николов
Николов
16 септември 2022 11:03
Гост

Ами през цялото това време Лъчо Мозъка е депутат. Представителна извадка на законотворците в страната. Гинеколог, който не работи това от години, защото е депутат. И то прост депутат. Там е само за да звъни на началника си и да пита по кой проект как да гласуват – със „за“ или „против“. Никаква самостоятелна мисъл и логика. Те са стадо.

Лазар
Лазар
16 септември 2022 11:12
Гост

Овча психика. Нагледали сме се.

Димитър
Димитър
16 септември 2022 23:48
Гост

Щото пък Кирчо и Кокорчо,бяха титани на мисълта видиш ли……

Кирил
Кирил
16 септември 2022 11:02
Гост

Цели 14 години!

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 11:01
Гост

Решенеито излиза сега, не когато ГЕРБ бяха на власт и редовно имаше кабинет и парламент. Правете си сметката дали няма мафия в страната и дали тя не е в Парламента.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 11:01
Гост

Какво очаквате, бе? Тия хора, дето стават депутати, са земеделци, провинциални тарикати, работещи в политиката от години и нямат идея как се работи нормално. Те са дребни далаверджии. Те не разбират от законодателство и от законотворчество. Това означава, че няма как да не се стигне до подобни дупки в закона и ощетяване на хора или фирми. Вероятно случайте са много повече, но малко фирми искат да се занимават с дълги с десетилетия съдебни дела.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 11:00
Гост

За някои съдии в СГС и САС правото на ЕС продължава да е точно толкова ясно, колкото и квантовата физика…

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 12:54
Гост

Не съм съгласен. В САС са супер професионалисти и нивото и качеството на правосъдието е много, много високо. Адвокат съм и имам наблюдения. И то всички с-ви. Граждански, наказателни и търговски.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2022 17:35
Гост

САС избирателно действат, понякога са компетентни, понякога, не са.

Би трябвало да са спрямо всеки случай, а не само заради медийна известност.

Гаврев
Гаврев
16 септември 2022 11:00
Гост

Дано това им послужи за да си осъзнаят глупостите, които правят. Защото депутатите ни са доста зле.

Стаматов
Стаматов
16 септември 2022 10:59
Гост

Много е хубаво, че ги съдят. Лошото е, че и тези пари ще дойдат от парите на данъкоплатците.

Демирева
Демирева
16 септември 2022 10:59
Гост

Малко им е. Те са толкова противоконституционни, че не ми се коментира

Харалампи
Харалампи
16 септември 2022 10:58
Гост

Как 14 години. Майко мила.