Увеличението на минималните адвокатски хонорари днес беше обнародвано в „Държавен вестник“  (виж тук) и след три дни ще влезе в сила.

Както „Лекс“ писа, преди две седмици Висшият адвокатски съвет (ВАдС) прие окончателно новите минимални възнаграждения в професията, но едва днес с публикуването на измененията в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения в „Държавен вестник“ става известно какви са новите хонорари.

Ръстът им беше мотивиран с високата инфлация и ръста на цените, като ВАдС за първи път предвиди възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора (повече за мотивите в предложението за увеличение на възнагражденията, изготвено от зам.-председателя на ВАдС Валя Гигова, виж тук).

Извън увеличението на конкретните суми, с измененията се правят важни промени във връзка със заплащането на труда на адвокатите. Регламентиран е двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ. Изрично е уредено заплащането на пътни разходи на адвокат. „При процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението, определено по реда на тази наредба, не се включват сумите за пътни разходи и престой“, гласи нова ал. 8 на чл. 2.

Освен това вече при частични искове възнаграждението за първия предявен ще се определя върху пълния размер на вземането, независимо за каква част от него е предявен искът. Следва да се припомни, че преди три години в т. 2 от Тълкувателно решение 3/2016 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС беше прието, че решението по уважен частичен иск се ползва със сила на пресъдено нещо за правопораждащите факти за спорното материално право, когато в друг процес бъде предявен иск за разликата от него. Без приетото изменение в наредбата, съществуваше риск ищци целенасочено да предявяват частични искове с адвокатска помощ и след спечелването на първия, без адвокатска помощ да се предявят иск за разликата.

С промените се изравнява минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. Както „Лекс“ писа, има промяна и в скалата, по която се определят възнагражденията за процесуално представителство по дела с материален интерес. В нея вече е добавен нов праг от 25 000 лв.

Ето какви са новите минимални хонорари за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела с определен интерес:

 1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. плюс 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

За да илюстрираме промяната, ще използваме пример с дело за 80 000 лв. Преди промените за него на адвоката се дължаха най-малко 2930 лв., сега минималният хонорар вече е 7050 лв.

Значително е увеличението и на минималното заплащане за една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка.

Минималното възнаграждение за „съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт“, което се определя на база цената на съответния договор или акт, вече е:

 • при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.

Ако отново вземем за илюстрация на промяната пример с материален интерес от 80 000 лв – за изготвяне на договор досега адвокатът получаваше най-малко 560 лв., а с измененията в Наредба №1 минималният хонорар става 1900 лв.

Както „Лекс“ писа, с промените се въвежда и нова концепция за заплащането на услугите на адвокатите, свързани с търговския регистър. Досега принципът беше, че се дължи една твърда такса и за регистрация, и за вписване на промени. Вече има една тарифа за „пълния пакет“ (независимо дали се отнася за първоначална регистрация, или за промяна в обстоятелствата) – когато адвокатът и изготвя документите, и заявява вписване на обстоятелствата и обявяване на актове. И половин цена, когато само подава документите, без да ги изготвя.

Ето какво е новото минимално заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец – 250 лв.;(досега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (досега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.;(досега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.(досега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.;(досега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (досега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;(досега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;(досега 400 лв.)

Значително е увеличението и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (досега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (досега 600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв.(досега 1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв.(досега 1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв.(досега 2000 лв.);
 6. доживотен затвор – 6000 лв.(досега 4000 лв.).

Висшият адвокатски съвет е възприел част от предложенията, които адвокатите направиха по време на общественото обсъждане на измененията в наредбата.

Адвокати напомниха, че в момента в наредбата няма разпоредба за това как се определя минималният хонорар за обжалване на действията съдиите по вписванията и на длъжностни лица от Агенцията по вписванията. Затова сега чл. 11 от наредбата вече предвижда: „За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията и на длъжностно лице по регистрацията възнаграждението е 400 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 600 лв.“.

ВАдС е възприел и предложението за нова основа, по която се изчислява минималният хонорар в производствата по Закона за обществените поръчки. Така чл. 8, ал. 2, т. 5 от наредбата вече предвижда: В производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по Закона за обществените поръчки възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1 върху интереса, по който е определена държавната такса за производството; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1500 лв.“.

В наредбата е залегнало и предложението от общественото обсъждане в чл. 14, ал. 2 от наредбата да се предвиди, че „за защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.“. Освен това вече „ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2 върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение.“

По предложение от общественото обсъждане в наредбата е създадена нова разпоредба – чл. 35а, която предвижда: „За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв..

77
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
За протокола
За протокола
07 ноември 2022 22:50
Гост

Предлагам в условията на победила демокрация и пазарна икономика да се закрие адвокатурата, а адвокат да не е професия! И без това само пречат на нашия съд, който РЕШАВА. И на нашата прокуратурата, която ОБВИНЯВА! Който трябва – по поръчващата музиката А за Б.

Правната помощ и защита ще се осъществява от НПО.

Чичко Паричко Сорос

Ps. Гладни адвокати и Адвокатура – хоро не играят, а ще подпишат по нашата музика и по нашенски.

Адвокат - САК
Адвокат - САК
07 ноември 2022 15:22
Гост

Колеги юристи и дращещи неюристи, мислете малко с това горе, бе, толкова ли е трудно?! Защо е тая злоба към адвокатите, огромната част от съсловието едва докарва приличен доход, някои не стигат дори МРЗ, и новите минимуми няма да го вдигнат. Огледайте се какво представляват хората, толкова ли е трудно да се сетите че няма кой да плаща тези суми. Българинът е трагедия – микс от глупост, завист, инат и невежество, който масово пропилява интереса си, за да „не ходи на адвокат“. Познавам безчет глупендери, които натвориха велики дивотии и пропиляха огромни интереси, докато подпитваха отдалеч какво да правят, подмятайки:… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
07 ноември 2022 22:13
Гост

Много точно.

Тако-цако
Тако-цако
06 ноември 2022 19:19
Гост

Съвсем адекватни са увеличенията. Адвокатският труд трябва да се заплаща достойно, а и с достойнство да се упражнява професията, откъдето идва и висотата в правното съдействие и защита. Всеки адвокат, който мисли, че тези възнаграждения са високи, значи или не цени собствения си труд, или гледа на адвокатската работа като на занаятчийство – всичко по бланки, не се следи актуална практика, не се задълбава по казуси – исковите молби, жалбите и становищата са неприятни за гледане и четене, претупани, не съдържат позовавания, не цитират съдебна практика, а адвокатът очаква съдът да му свърши работата, като напише решение-шедьовър. По дела за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2022 5:27
Гост

1.Не може да има претенции за увеличения, при наличие на масова некомпетеност. 80 процента от адвокатите, явили се на изпита за съдии по вписванията бяха с двойки и тройки. Това е обективен, организиран от държавата изпит. Или е налице заговор срещу явилите се, и това обяснява печалните резултати на изпита? Какво си правил пет години в университата, госпожо двойкаджия, та поне тройка да не ти пишат, на изпит по вещно право-тоест за второкурсници? 2. Преди претенции за увеличение докажи знания-на изпит. Редно е държавата да отговори на беззаконието, с едно изречение изренение в закона за адвокатурата, например-нещо подобно: „Всяка година… Покажи целия коментар »

Encore Une Fois
Encore Une Fois
06 ноември 2022 12:41
Гост

Най-любезно ще помоля прокуратурата, да действа, и да оспори беззаконието и неръкотворното творение на адвокатурата-и то максимално скоро. За инсталираните с раздадени казуси-безплатна консултация-прокуратурата има право да оспорва подзаконови нормативни актове, каквото представлява тази наредба. Няма нито един случай, ама нито един съсловната ,монополна адвокатска организация да защити подобни увеличения досега пред ВАдмС. Около 5 са частичните оспорвания-всички дела загубени от адвокатурата. Наредба номер 1 е незащитима! Недоностчето на адвокатурата противоречи на правото на Съюза(не иде реч за СъвеЦкия такъв) за защита на конкуренцията, на българския ЗЗК, няма икономическа обосновка(мантрата с инфлацията-не минава, инфлацията НЕ е 300 процента, а далеч… Покажи целия коментар »

Адв.
Адв.
06 ноември 2022 10:00
Гост

Представлявах едно дружество, първо пред ОДОП, после пред АССГ, срещу НАП. По принцип съм спокоен човек, гледам винаги да съм от полза за клиента, старая се много да им помогна, да спечелим, приемам ги като мои приятели, а те се отнасяха с мен като с боклллууук. Накрая им казах – ТЪРСЕТЕ СИ ДРУГ ЗАЩИТНИК или АНГАЖИРАЙТЕ ЮРИСКОНСУЛТИТЕ СИ. Аз не съм човек без чувства и достойнство, за да се държите с мен като с изтривалка. За моите 10 години стаж за първи път ми се случи такова нещо.

въпрос
въпрос
06 ноември 2022 12:03
Гост

А какво се е случило точно? В смисъл-не са ти платили, или са те обиждали, крещяли или?

Адвокат
Адвокат
07 ноември 2022 1:53
Гост

Nobles oblige.

Ма не облизвай много.

адвокат
адвокат
06 ноември 2022 0:54
Гост

Адвокатските услуги не са задължителни /освен по наказателни дела/. За този, който смята, че адвокатският труд е евтин – винаги разполага с възможността сам да се оправя в съда. Тогава може би ще разбере, че упражняването на тази професия не е лесно, съответно възнаграждението не е незаслужено. Който мрази адвоката си – моля, просто не го ползвайте. А че пред ВАС и ВКС било задължително с адвокат – ами оплачете се в Парламента, сякаш адвокатите са въвели това изискване в ГПК и АПК, а не депутатите. Мен лично никой не ме е питал. Мисля, че би било добре хората да… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
07 ноември 2022 2:06
Гост

Адвокатът води кампания, не е само дело, то има дела – свързани с кампания, но има и прости дела. В смисъл сложна система.

Заплащането не е стимул.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2022 18:32
Гост

Скандално е за предявен частичен иск хонорарът да се определя въз основа на пълния размер на вземането. Съдебната практика показва, че често пъти се злоупотребява с частичните искове. Отделно от това, по искове за обезщетение на неимуществени вреди от непозволено увреждане масово адвокатите (поради незнание или мързел да поровят практика) консултират и заблуждават клиента си за справедливия размер на следващото му се обезщетение, давайки надежди, че съдът ще присъди нереално високи суми, а нерядко тези искове се предявяват като частични за доста по-малка сума. Въобще нивото на адвокатурата доста е паднало последните години, което не оправдава по никакъв начин тези… Покажи целия коментар »

Прокуратуро, оспори беззаконието!
Прокуратуро, оспори беззаконието!
06 ноември 2022 12:21
Гост

Не само е скандално, а е и хипер-мега-гига незаконно.
Чакаме прокуратурата да оспори!

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2022 12:42
Гост

Нормата е противозаконна и е въпрос на време да бъде отменена, но явно идеята е да се вземе каквото може, докогато може. Впечатляващо е също, че нормата не предвижда какво се дължи във втория процес за вземането („втория частичен иск“, както неправилно се изразява нормотворецът), което означава, че в него се дължи възнаграждение по общия ред. Тоест ако е предявен частичен иск за 1000 лева от 10 000 лева, а в следващ процес е предявен остатъкът от 9000 лева, в първия процес възнаграждението ще се определя върху 10 000 лева, а в следващия – върху останалите 9000 лева, въпреки че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2022 12:50
Гост

Следователно в горния пример, при претенция от общо 10 000 лева, се дължи възнаграждение върху 19 000 лева.

Ало, ало
Ало, ало
07 ноември 2022 22:22
Гост

Не адвокатът и адвокатурата Решават, а Съда! Там е заровено кучето от А за Б.

Затова там интервенира ЦРУ, не само у нас а в цяла ЦИЕ и не само. Адвокатите и адвокатурата само пречат и трябва да гладуват, за да не създават проблеми и да върви далаверата замествани от разни НПО като на Ицо Торбалан. Който ужким също се води адвокат. Както Рада Дълбоката и Мая Общата.

Наказателен адвокат
Наказателен адвокат
05 ноември 2022 15:12
Гост

Едно семейство ме нае, за да им отърва синчето от килията за кражба в големи размери. На първа инстанция даже успях да му спечеля оправдателна присъда, как успях да убедя съда в невинността му – още се чудя и аз самияТ! Прокуратурата протестира и делото започна на втора. Обаче на семейството, мммм, така да кажа – им се видя МНОГО ХОНОРАРА МИ и се отказаха от мен, наеха друг адвокат. Еми, така да се каже – следя още случая с това момче, нали, да видя какво е положението. Ем, на втора инстанция са му треснали 6 години лишаване от свобода… Покажи целия коментар »

Василев
Василев
05 ноември 2022 14:00
Гост

Вампири!

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2022 12:55
Гост

Адвокатското лоби! От друга страна, можещите не трябва да са отговорни за незнаещите, ама напористи адвокати. Всеки труд трябва да се заплаща, стига вече работещи бедни, а богати пенсионери. Без това, договорените възнаграждения са поне по 3 на минималните и са в сивия сектор.

Златимир Димитров - гл. юрисконсулт
Златимир Димитров - гл. юрисконсулт
05 ноември 2022 12:02
Гост

Не стига, че 50% от адвокатите са неграмотни, ами и увеличение.

Наблюдател
Наблюдател
05 ноември 2022 0:41
Гост

Всичко разбирам, ма не разбирам за какво е това увеличение?! Още преди да има т. нар. Инфлация, адвокатите деряха кожи! Наредбата така повелявала! ША ТА обръснат на сухо и не им дреме – Наредбата!!! Ми да – не са те викали, сам си отишъл. За развод по взаимно без усложнения- Бръснем по 900 лв, поне у нашия вилает. И глупаците плащат, щото зор имат. А, сиромасите адвокати карат коли с еднакви номера за по 100 000 лв. Милите, удари ги кризата, инфлацията, сега с новите цени ще карат за по 200 000 лв., а простият и беден да му мисли… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 19:47
Гост

С адвокатските възнаграждения трябва да се занимава съответната адвокатска колегия, а не съдът.

Крайно време беше
Крайно време беше
04 ноември 2022 19:26
Гост

И да плювате, драги ми завистници, това увеличение е резуалтат на: 1. Сталинското домогване на съдии години наред да подчинят адвокатския труд на собственото си субективно виждане за заслуга по конкретно дело, като намаляват хонорарите според както им хареса. 2. Подхвъркачи с костюмчета и вратовръзки, усмихнати като Мерилин Монро, които абсолютно по всяко дело правеха също години наред възражения за прекомерност на хонорари, защото за тези пишлигари с жълто около устата, които аз намирам за стойкаджии и нищо повече, няма явно хонорар над минимума, който да бъде присъден. Така наредбата практически от такава за минималните, стана такава за максималните хонорари.… Покажи целия коментар »

Любенов
Любенов
04 ноември 2022 16:07
Гост

Отдавна съм установил, че ни липсва здрав разум и рационалност! Живеем според правилата на пазарната икономика. Пазарът диктува цените. Никаква Наредба не може да ги регулира! Не е от значение какви са числата в такава Наредба, защото те са субективно формирани, без всякаква икономическа обосновка! Всяка цена се формира по определен начин. Адвокатската дейност е интеректуална дейност, която се плаща с оглед личността! Единствено обективен и правилен начин за формиране на адвокатския хонорар е на час! Обявява адвоката, колко взема на час, и ако си е заслужил парите му се плаща. У нас правната култура на гражданите е толкова ниска,… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
04 ноември 2022 19:13
Гост

Нямат пари, ако ще на минути да обявиш тарифа, не приемат скъпотии. Високите тарифи водят до печалба, когато ти печелиш едно дело.

На практика се вписва за платена една нереална сума – това не е платено то клиента, той не може и да иска. Кой ще „изтропа“ 6 000 лева за хонорар, колкото е реално една „сага“ от 5-7 години.

На практика е земеделска дейност – засаждаш и чакаш ВКС.

Иван адвокат
Иван адвокат
04 ноември 2022 14:28
Гост

Като масов клиент хората са бедни, 1000 лева им е много, независимо от качеството. Поставете се на тяхно място.

Но по този начин ще спечелим адвокатите – защото сме и за ищци и за ответната по различни дела. Ще се вписват уж заплатени хонорари има начини, така ще става.

Трябва да има високи хонорари – не е ясно обаче как ще се оправдава липсата, не можеш да си под минимума – но не ти е платено, което ще е житейската реалност.

Комедиантите от Бг-то
Комедиантите от Бг-то
05 ноември 2022 0:03
Гост

За бедните си има Националното бюро за правна помощ.

до комендиантът
до комендиантът
05 ноември 2022 8:27
Гост

Правната помощ от НБПП хич не е безплатна, драги. Правната помощ, по линия на НБПП е по принцип платена, безплатността е изключение, в екзотични случаи-например на приемни семейства. След споразумението с прокурора НБПП си вади изпълнителен лист-и се оказва,че такова нещо като безплатна служебна защита в масовия случай-няма. Служебната защита от НБПП е платена, след края на делото и споразумението с прокурора идва и сметката за безплатната правна помощ, а съветът ти е безобразие, защото е заблуждаващ и неверен.

Безплатните комедианти от Бг-то
Безплатните комедианти от Бг-то
05 ноември 2022 9:34
Гост

Написах девет думи. Къде точно видяхте, че пише думата безплатно или нейните производни/ синоними?

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 13:29
Гост

Тъпото е, че тези цени, ще направят възраженията за прекомерност на адвокатските хонорари задължителни по всяко дело и после ще има намаляване я до минимума, я под него, според както му дойде на съдебния състав. После се почва с две четири осмиците, частни жалби срещу тях до безкрай, писане и мазане от всички инстанции, а това е супер ДОСАДНО. За тези пусти разноски, се трепят като аборигени в Австралия от средните векове. На Запад няма такова нещо – там никой не се занимава с намаляване на хонорари, преизчисляване на разноски и други подобни дивотии. Като нямаш пари и не можеш… Покажи целия коментар »

Богат адвокат
Богат адвокат
04 ноември 2022 12:27
Гост

Ей това чаках … след година ще се пенсионирам като мулти милионер.

Любител
Любител
04 ноември 2022 11:47
Гост

На практика означава, че се ограничават възможностите на съда да намалява хонорарите поради прекомерност. А иначе не само поради разпоредбата за хонорар под минимума при затруднени лица, а и поради примата на общностното право над националното, може да се уговарят възнаграждения под минимума. Защото наистина увеличението, особено при по високият размер на материалния интерес е твърде сериозно. Но да, колегите които работят за банки и колектори ще черпят, сега в тежест на длъжниците ще се присъждат значително по високи суми. Например – в заповедното производство хонорара е на базата на половината от материалния интерес. Така , при интерес от 200… Покажи целия коментар »

Advokat
Advokat
04 ноември 2022 11:31
Гост

Крайно време беше, че бяхме стигнали до възнаграждение за една подстрижка. Малко достойнство. За един преглед при доктор за 15 минути 50 лева, е не може при адвоката по-малко. А, когато клиентът не може да плати ще работим безвъзмездно или при по-ниски възнаграждения. Има и правна помощ. Няма да оставим хората без защита.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 10:51
Гост

Гигова е виновна. Обича шума на парите тая сгодна женица.

Адвокат к
Адвокат к
04 ноември 2022 11:37
Гост

Тя, ако не е Гигова, много сме закъсали. Всеки може да работи под минимума, никой не ви задължава, както пише в мотивите, а и следва от решението на СЕС.

Дичо
Дичо
04 ноември 2022 10:46
Гост

Цените са скочили почти двойно!

Петров
Петров
04 ноември 2022 10:44
Гост

Добре, че поне са предвидили възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора.

адвокат
адвокат
04 ноември 2022 10:42
Гост

Работя по дела с големи интереси и сериозни клиенти. Всяка седмица фактурирам по Наредба 1 големи суми. Това увеличение е несериозно. Дори и най-платежоспособните клиенти с интерес за 10 млн. няма да платят 175к. Просто е абсурдно. И мен ще ме е срам да си кажа 175к, то и на 40к ще ме е срам. За какво – за една жалба и две заседания по адм. дело. Не ме разбирайте погрешно – няма да върна каквито и да е пари. Има обаче една разумна граница, която в тази наредба е мината. Адвокатите по дефиниция не са upper class . Висока… Покажи целия коментар »

Комедиантите от Бг-то
Комедиантите от Бг-то
04 ноември 2022 12:00
Гост

То това хубаво. Но обаче… Събирането на държавна такса върху 10 млн. (предвид на дадения пример) не подлежи на корекция. Независимо, че работата на администрацията (съда) ще е същата като за интерес от 10 хил. лв.
При всичко това, адв. хонорар е въпрос на доброволна договорка и винаги ще се намери начин да се договори нещо различно от Наредба 1, докато при държавната такса няма тън-мън…

Адвокат
Адвокат
04 ноември 2022 20:07
Гост

Те да ти ги плащат – то нали печелиш делото и се връщат в тях. Проблемът е – че не ги плащат, пишеш платени, данъчно – това-онова, накрая, ако стане.

За минималните усилия, които произвеждаме, не е лоша професия. Има миньори, РДВ по летищата, дето – не ми се мисли, ако се блъсне някой самолет.

Професия е – работим за обществото, това-онова.

Тацит
Тацит
10 декември 2022 12:44
Гост

Адвокатската професия е конституционно установена дейнаст за защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Това е по закон. Колко е трудно да се схване, че който идея няма от съвест, морал и справедливост няма да разбере същността на адвокатската професия.

Льольо
Льольо
04 ноември 2022 21:43
Гост

Ти колко си измислен, не е истина.

размисли и страсти
размисли и страсти
04 ноември 2022 10:02
Гост

Какво се прните не разбирам – първо СЕС, а после и висшият ви казва, че можете да падате под минимумите. Те трябва да стоят заради разноските по делата, за да не се подиграват с клиентите ни разни съдии в полза на загубилата страна

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 9:50
Гост

Докато не чуя оценката на „Проскубения бухал“ не мога да преценя кой прав и кой крив, макар и вече да изразих становище!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 10:05
Гост

Ако е писана тая наредба от Барни Ръбъл за 7 дни, значи е напълно изпипана според бухала и другите герберастки тролове

Людмил
Людмил
04 ноември 2022 9:36
Гост

Страхотно

Нина
Нина
04 ноември 2022 9:28
Гост

Няма да ги мислим адвокатите значи

Хари
Хари
04 ноември 2022 10:54
Гост

Да, ще спя спокойно. А на мен дали ще ми вдигнат заплатата заради инфлацията?

Ganeva
Ganeva
04 ноември 2022 9:28
Гост

Минимум вече има инфлация и е редно да се увеличат

мнение
мнение
04 ноември 2022 9:44
Гост

Ама да увеличат-с процента на инфлацията, а не с пъти.

Прокуратуро към ВАдмС-оспори увеличението!
Прокуратуро към ВАдмС-оспори увеличението!
04 ноември 2022 8:53
Гост

Това увеличение дори не е с проценти, а е с пъти. Вижте например дадения пример-при спор за жилище за 80 000 лв, минималния хонорар се увеличава от около 3000 на около 8000 лв. Не е допустимо хонорарът да завиди от материалния интерес-дали спорът е за селска къща за 5000 лв, или за мезонет на жълтите павета работата е една и съща, същото мажи и а изготвяне на договор-вписаната цена по договора е без значение за усилията по труда за изготвяне на проектодоговор-значи сумата не може да зависи от материалния интерес-няма значение дали договорът е за 5 лева или за 5000… Покажи целия коментар »

Прокуратуро към ВАдмС-оспори увеличението!
Прокуратуро към ВАдмС-оспори увеличението!
04 ноември 2022 8:59
Гост

Прокуратурата към ВАдмС следва да оспори увеличението, в интерес на гражданите с максимален приоритет, и без отлагане, незабавно, още другата седмица, ако прокуратурата твърди,че действа в интерес на гражданите. Предвид и сроковете за публикация в ДВ едно такова оспорване ще се гледа след много месеци-тоест място за отлагане на съдебното оспорване-няма. Поискайте и спиране действието на увеличението. Кой ще поеме отговорността ,ако увеличението падне в съда? Гласувалите увеличението ще напуснат ли адвокатурата, ако съдът прогласи увеличението за незаконно? Няма нито един случай досега ВАдмС да не е отменял текстове от тази наредба при съдено оспорване, ама кой знае-сега пък може… Покажи целия коментар »

точно така
точно така
04 ноември 2022 9:11
Гост

Съгласен съм, че трябва да се отмени тази нескопосана наредба, но защо чакаш ВАП да подаде жалба? И ти можеш да пуснеш такава.

до точно така
до точно така
04 ноември 2022 9:22
Гост

Ще ме отсвирят поради липса на правен интерес-не съм страна по правен спор, по който да се явявам с адвокат ,и да ми е изискан новия хонорар. Недоволството от новите хонорари ми е по принцип 🙂

не е точно така
не е точно така
04 ноември 2022 9:33
Гост

АПК – Право на оспорване
Чл. 186. (1) Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати ИЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ засегнати от него или за които той поражда задължения.
(2) Прокурорът може да подаде протест срещу акта.
Правата и интересите ти могат да бъдат засегнати, ако се наложи да ползваш адвокат, така че имаш правен интерес. Давай сега…

до точно така
до точно така
04 ноември 2022 9:43
Гост

Да не разводняваме темата-но отговорът е тц, не минава-искат правен интерес. И аз не разбирам, защо това с правния интерес не важи винаги при оспорване на подзаконов нормативен акт, но е факт-ако нямаш пряк и непосредствен правен интерес, а не ,че хипотетино в бъдеще наредбата може да те засегне, съдилищата те отсвирват, и това важи и при оспорване на подзаконов нормативен акт. Резултатът, е че жалбата ще ти е недопустима, и ще се плаща на другата страна -по новата наредба. Тоест оспорваш наредбата, съдът отказва да гледа оспорването, и плащаш по новата наредба, ако не си пряко засегнат от наредбата-тоест… Покажи целия коментар »

точно така е.
точно така е.
04 ноември 2022 11:36
Гост

Ако това е логиката, оспорете цената на тока, горивата, храната.. нали ги ползвате.

ами оспорват се
ами оспорват се
04 ноември 2022 12:27
Гост

където има държавна регулация и цените се определят с подзаконов нормативен акт, същият може да се обжалва от ползващите ги – например за ток и за вода. за храната няма такъв акт, всеки си я продава за колкото си иска, така че там няма какво да се обжалва.

некои съображения
некои съображения
04 ноември 2022 9:17
Гост

Малко в повече идва и гнусната незаконна практика-задължителен адвокат по редица дела-например задължителното приподписване пред върховните съдилища(което е противоконституционно-но това друга тема), и в добавка минимални цени. Като е въведено задължително приподписване, но адвокатът не отговаря за качеството на приподписаната жалба, е тогава за какво е това припосване на страната, освен сурва-сурва ефектът, и гарантиран минимален доход на адвокат от паразитна дейност-натрапено, непоискано съдействие да приподписва жалба, която страната сами си е изготвила. Увеличените цени, освен това трябва да доведат и до отговор на държавата-въвеждане на ежегодна атестация чрез изпит за вписаните адвокати-въпрос на едно изречение в закона. Увеличените тройни… Покажи целия коментар »

некои съображения
некои съображения
04 ноември 2022 9:19
Гост

Малко в повече идва и гнусната незаконна практика-задължителен адвокат по редица дела-например задължителното приподписване пред върховните съдилища(което е противоконституционно-но това друга тема), и в добавка минимални цени. Като е въведено задължително приподписване, но адвокатът не отговаря за качеството на приподписаната жалба, е тогава за какво е това припосване на страната, освен сурва-сурва ефектът, и гарантиран минимален доход на адвокат от паразитна дейност-натрапено, непоискано съдействие да приподписва жалба, която страната сами си е изготвила. Увеличените цени, освен това трябва да доведат и до отговор на държавата-въвеждане на ежегодна атестация чрез изпит за вписаните адвокати-въпрос на едно изречение в закона. Увеличените тройни… Покажи целия коментар »

акатшаб
акатшаб
04 ноември 2022 11:08
Гост

Хубаво би било тези „съдии“ да се подложат на изпити отново, такива съдии по вписванията познавам че просто ума ми не побира как са взели този изпит с 6-ца.

Iyolo
Iyolo
04 ноември 2022 15:02
Гост

Хубаво е преди да говориш за изпити да си бил на тях и да видиш какъв е теста и колко съответства на материята и на конспекта,за която претендира да се явяваш.А иначе опорката за резултатите ти/друг твой акаунт я развива вече от 3 години.Можеш и да провериш /ако имаш такава умствена възможност/ кои и колко от горепосочените“ отличници“ са свързани с партии и са до конкурс.
П..С. Знам че няма да го направиш,не ти изнася
Със същият пионерски плам провери въпросите на адвокатския и колко са допуснати.

Veselin
Veselin
04 ноември 2022 11:07
Гост

Абе то и като ти начисляват местен данък по сделка усилията на общината са еднакви, но 3-те процента водят до доста различни цифри според основата, нали?

veselina
veselina
04 ноември 2022 12:29
Гост

държавните такси и местните данъци имат различна функция от адвокатските възнаграждения, така че място за сравнение няма.

новите бакшиши
новите бакшиши
04 ноември 2022 8:41
Гост

Разноски отделно за пътни разходи и престой – това да не е такси?! Ами за забавление на клиента по време на пътя или докато трае консултацията защо не са предвидили тарифа? И с две дела на месец с минимален паричен интерес се изкарва повече от минималната работна заплата… А за елементарни търговски и облигационни дела с голям паричен интерес хонорарите са огромни в сравнение с тези за наказателните дела, при някои от които фактическата и правна сложност, извършваните процесуални действия, времетраене и т. н. са много по-големи. Ще има рязка намеса на ВАС ми се струва…

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 13:23
Гост

Чудно как не са включили в наредбата такси за кафе, чай и вода за клиента, докато горкия чака в някаква кантора „височайши адвокатски прием“. СРАМ!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 8:38
Гост

Прекалено е увеличението. Независимо от опцията да падат под минимума. Колко от тях ще го направят

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 8:36
Гост

А доходите на хората не се увеличават толкова, че да поемат новите хонорари. Говоря за масовия случай

Гаврош
Гаврош
04 ноември 2022 11:11
Гост

Нокой не те пита. Сит на гладен не вярва.

Комедиантите от Бг-то
Комедиантите от Бг-то
05 ноември 2022 0:07
Гост

Националното бюро за правна помощ e за тези, дето нямат пари.

Наблюдател
Наблюдател
05 ноември 2022 1:27
Гост

Да, и после Решение на НБПП решава Х – човекът да плати на НБПП възнаграждението на ХАЙДУК-ата и става една „безплатна“ правна помощ…

Безплатните комедианти от Бг-то
Безплатните комедианти от Бг-то
06 ноември 2022 9:59
Гост

Да. Представяш ли си – няма безплатен обяд.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 8:24
Гост

Голяма скъпотия. Не ги е срам! И какво предлагат за тия пари? Живот ли спасяват като лекарите, лекуват ли те от нещо или си купуваш храна.?
Паразити!!!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2022 8:18
Гост

Чудесно, но как „клиентите“ (никога не съм обичал този израз за доверителя и подзащитния) ще индиксират инфлацията, за да могат да платят тези хонорари. При по-висока инфлация за определен период, докато не се стабилизират цените на определени нива, е налице обедняване – едва след това могат реално да растат доходите. Извод – адв. възнаграждения често ще се заплащат под минимума, независимо какво е записано в договора (по този начин ще се стимулира симулацията по отношение на възнаграждението – напр. със съставяне на „обратно писмо“ по договора, а за ответната страна – със симулирания размер). Възможно е отново ВАС да отмени… Покажи целия коментар »

до ВАдмП
до ВАдмП
04 ноември 2022 8:11
Гост

Хайде прокуратурата към ВАдмС да свърши нещо полезно за хората и да оспори увеличението, и то с максимален приоритет. Жокер-противоречи на европейското и вътрешното право за защита на конкуренцията . Недопустимо е съсловна,монополна организация да самоопределя минимални цени. Напомням-всички, ама всички дела пред ВАдмС за предишни увеличения са губени от адвокатурата-това е проверимо. Прокуратурата към ВАдМс също има успешно водено дело против предишна „увеличаванка“. Съвет: прокуратурата да поиска и спиране на действието на нормативния административен акт. Предлагам, в добавка и КЗП да проанализира дали е в унисон със закона съсловна монополна организация да спуска минимални цени. Ако го обявите за… Покажи целия коментар »

корекция
корекция
04 ноември 2022 8:12
Гост

да се чете КЗК, а не КЗП.

Ивайло
Ивайло
04 ноември 2022 8:20
Гост

Гръмни се, палячо завистлив и неук 😆