Конституцията (КРБ) употребява понятието „пол“ в чл.6, ал.2 като белег на личното положение, който не може да е основание за ограничение на правата или привилегии, тъй като всички хора по рождение са свободни и равни по достойнство и права (чл.6, ал.1 КРБ). Предвид липсата на легална дефиниция на понятието, може да се приеме, че то е било употребено в общоприетия смисъл на биологичен пол: жена или мъж, според анатомичните характеристики при раждането и е неизменен в живота на човека. Полът се регистрира в Акта за раждане и става част от гражданскоправния статус на лицето. Гражданският, или юридическият, пол определят и някои права, например, правото на мъж и жена да сключат граждански брак (чл.46, ал.1 КРБ).

Това е коректното историческо тълкуване на понятието, тъй като можем да предположим, че към момента на приемане на Конституцията дебат по съдържанието на понятието и правното признаване на промяна на пола не е воден в България. Поради това историческото тълкуване ни води до най-тясното обяснение на понятието „пол“.

Понятието за „пол“, както и много други правни понятия, не може да бъде застинало и неизменно. Развитието на обществените отношения и на науките, които се занимават с „пола“, например медицинските, хуманитарните и обществените, водят до промяна в разбирането за „пол“. Поради това съвременното разбиране за „пол“, употребено в чл. 6, ал. 2 КРБ не може да не отчита фактите и еволюцията в науките за човека, но и на правото, гарантиращо права на човека в защита на неговото достойнство. Ако тълкуването на понятията и нормите на Конституцията остава на ниво исторически анализ, нито върховният закон, нито останалото законодателство ще може да предостави ефективна регулация на обществените отношения и защита на правата на човека.

Конституционният съд споделя и прилага доктрината за еволютивното тълкуване на Конституцията. Обобщено тази доктрина е представена в Решение на КС № 3 от 2020 г. по к.д. № 5/2019 г., но и в Решение № 4/2012 г. по к. д. № 14/2011 г., където се приема, че:[1] „Тълкуването се свързва пряко с ефективността на Основния закон. Доколкото Конституцията е живо, действащо право, има пряко и непосредствено действие и стои на върха на пирамидата от нормативни актове, тази функция е от особено значение за правната система като цяло. За виталността на една Конституция като „жив организъм“ се съди по способността й да се приспособява към постоянно изменящите се обществени отношения и достижения на правното мислене. Изоставянето на стари интерпретации и възприемането на нови виждания относно съдържанието на отделни конституционни норми е присъщо на практиката на всяка конституционна юрисдикция и Конституционният съд не прави изключение… Конституционният съд, след като е произнесъл решението си, не може да го отмени. Той обаче не е обвързан „завинаги“, от своите правни разбирания. Развитието на правото е обективен процес, което позволява тълкуването на правните разпоредби да бъде „отворено“ и към други виждания, както и да държи сметка за осъществените междувременно промени в цялостния социален контекст. Аргументите за стабилност на съдебната практика и за еднакво произнасяне по сходни случаи за в бъдеще нямат по-голяма тежест в сравнение със съображенията за правото като продукт на общественото развитие и еволюцията на правното мислене, като всяко отклонение от съществуващата практика трябва да бъде обосновано и оправдано. Поради това при обществена потребност и социална оправданост Конституционният съд може да формира нови разбирания и нови правни категории, повлияни от еволютивното правно мислене и от оценката на променените обстоятелства.“

Еволютивно правно мислене, основано на телеологично и ценностно нормативно тълкуване на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, е водещо и за Европейския съд по правата на човека. Това създава предвидимост и сигурност на правопорядъка в рамките на Конвенцията, присъщ на принципа за върховенството на правото. Съдът се ръководи от защитата на индивидуалните права на човека и поддържане и насърчаване на идеалите и ценностите на демократичното общество, което предполага „плурализъм, толерантност и широки възгледи“, като винаги започва от принципа за защита на човешкото достойнство.[2]

Съвременното обяснение за „пола“ е, че той се определя както от биологични (анатомични, генетични или хромозомни), така и от социални, и психологически фактори.[3] Социалните и поведенческите науки развиват и понятието за полова идентичност, като я определят като усещането за себе си като мъж или жена.[4] Половата идентичност включва повече от анатомичната му определеност – тя включва вътрешното познание и външния израз на нечий пол. Понятието полова идентичност не отхвърля биологичното разбиране за пола, а само го обогатява като въвежда като значим фактор и половото самоопределяне от всеки, като израз на свободата да осъзнаваме и определяме собствената си идентичност.[5] Изследванията на пола довеждат и до нов подход към феномена интерсексуалност, вкл. медицински, юридически и правозащитен.[6]

По-широкото понятие за пол, което обхваща биологичния пол, но и половата идентичност, не е чуждо на правната мисъл,  на законодателството, както и на съдебната практика в България. Само две години след приемането на Конституцията, проф. Л. Ненова публикува статия, в която обсъжда някои правни проблеми на смяната на пола.[7] Освен в Конституцията, понятието се използва и в други закони като например Закона за гражданската регистрация, Закона за защита от дискриминация, Закона за българските лични документи. През 2015 г. в резултат от въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) в случаите на защита от дискриминация при промяна на пола, към § 1 от ДР на Закона за защита от дискриминация се добавя нова т.17, която гласи, че „признакът „пол“ по чл. 4, ал. 1 включва и случаите на промяна на пола“.[8] Така се постига разширяване на понятието за „пол“, въпреки че целта на този закон не е въвеждането на позитивна уредба на промяната на пола.

Законодателството не забранява промяната на пола, въпреки липсата на позитивноправна уредба. Законът за гражданската регистрация я допуска, а Законът за българските лични документи предвижда правни последици от промяната в пола: задължение за подаване на заявление за издаване на нови български лични документи при промяна на пола на лицето (чл. 9, ал. 1). През 2015 г. министърът на здравеопазването издава Наредба № 6/24.08.2015г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”, в т.5 – „Категоризация и описание на хирургичните операции в областта на пластично-възстановителната и естетична хирургия”, където сред операциите с голям обем и сложност, „голяма” хирургия, в т.5.3.1.31 са посочени и „операции за смяна на пола”.

Изводът е, че законодателят, в съответствие с общественото развитие, признава, че съществуват хора (макар и малко на брой), които осъзнават половата си идентичност като различна, от приписания им при раждането пол. Което доказва, че транссексуалността не е идеология, а става въпрос за хора, и български граждани, чиито права също са гарантирани от Конституцията.[9]

Широкото разбиране за „пол“ се приема и в съдебната практика. Изследване на практиката по дела за промяна на пола от 2000 до 2012 г. е позволило следния извод: „….за водещ фактор при вземане на решение се приема самоопределянето на индивида. Докато по-отдавнашни решения вземат предвид на първо място влиянието на смяната на пола върху третите лица, които биха имали отношения с транссексуалното лице и обществения интерес, както и определящото значение на биологичния пол и свързаните с него репродуктивни способности, то решения от последните години поставят основен акцент върху самосъзнанието и самоопределянето на лицето, удостоверени чрез сексологичната и психологическа експертиза.“[10] В постоянната си практика до момента Върховният касационен съд се придържа към това разбиране с единственото изключение – Решение № 119/ 14.02.2019 г. по гр.д. №4104/ 2017 г. на трето г.о.

Изводът е, че понятието за „пол“ има по-широк обхват от биологичното (физиологичното) му обяснение. В съвременния български език, както и в езика на обществените и хуманитарните науки, на медицината и психологията, понятието носи всички посочени вече значения: биологичен, анатомичен, генетичен, хромозомен, социален и психологически пол.[11] Това разбиране следва да вложим и в понятието, употребено в чл.6 от Конституцията.

[1] Поднасям извинения на уважаемия Конституционен съд за дългия цитат от собствените му решения. Целта е да улесня евентуалните читатели на мнението ми от страницата на съда.
[2] Вж. Дейвид Харис, Майкъл O’ Бойл и др. Право на Европейската конвенция за правата на човека. Сиела-Норма, София, 2015 г., е. 8 и сл.
[3] Вж. C.L. Martin, L. Dinella. Gender related development in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, на: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistrv/gender-identitv посетена на 26.12.2020 г. Становище и цитираната л-ра, както и
[4] Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality. EU Commission, DG Justice and Consumers. June 2020, c. 27-28. Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis. European Commission’s Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field. 2018, c. 34 и сл., достъпна на: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/trans and intersex equality rights.pdf  Също и: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender- health-in-the-context-of-icd-11 също така и: Living Free and Equal. What States are Doing to Tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People. UN, 2016. (посетени на 12.12.20 г.)
[5] Вж. Принципи на Джокяхарта, изработени през 2006 г., допълнени през 2017 г., от 29 уважавани експерти по правата на човека, които прилагат международното право по правата на човека по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност: The Yogyakarta Principles. Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity. 2007: https://data.unaids.org/pub/manual/2007/070517 yogyakarta principles en.pdf , също така и Yogyakarta Principles Plus 10: http://vogvakartaprinciples.org/preamble-yplO/, посетени на 10.12.2020 г.
[6] Вж. Решение 147, 1 на първи Сенат от 10.10.2017 г. в: Избрани решения на Федералния конституционен съд на ФР Германия. Издание на Фондация „Конрад Аденауер“ и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 г., с.166-167 и др.
[7] Както посочва проф. Ненова, „Показателен е фактът, че събитието (операция за промяна на пола, б.м.) се наблюдава не само в утвърдените демократични общества, а и в страни, дълго време подвластни на ограничено догматично мислене и многобройни табута“. Л. Ненова, Правни проблеми на смяната на пола. Общество и право, кн.4, 1993 г.
[8] Вж. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.
[9] Вж изследвания на ЕК и ФРА: Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality.
EU Commission, DG Justice and Consumers. June 2020, c. 27-28.
[10] Вж. Смяна на пола на транс и интерсексуални хора в България. Изследване на правната рамка и съдебната практика и стратегия за подобряването им. Фондация „Ресурсен център Билитис“ с подкрепата на адвокатско съдружие „Грозев и Добрева“. Достъпно в интернет.
[11] Вж. Становище по тълк. д. № 2/2020 г., ОСГК на ВКС, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 7906/15.10.2020 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

69
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Любител
Любител
07 юни 2021 11:34
Гост

Liberty, допуснала си грешка. В древна Елада думата „педераст“ не е синоним на педофил. Произхожда от практика на някои армии на градове държави/например Тива/ войниците да са по двойки, единият млад войник, наричан „педека“ / дете/, но и е бил пълнолетен по тогавашните разбирания, войникът от старата служба е бил наричан „педерастео“. Имали са хомосексуални отношения, което е водело до привързаност и при смърт на единият в битка, другият се е хвърлял да отмъсти без страх за живота си, завличайки няколко противникови войника в смъртен бой. А по повод на това, че колелото на историята следвало своя ход независимо от… Покажи целия коментар »

123
123
04 юни 2021 19:05
Гост

Браво. Дано има кой да се вслуша.

в интерес на истината
в интерес на истината
04 юни 2021 14:28
Гост

В криминологията отдавна е известно че най-големите хомофоби (аналогично за трансфобията) са латентни хомосексуалисти, които все още живеят в отрицание и не могат да приемат себе си, поради което насочват агресията си към себеподобните си за да се разграничат от тях за пред останалите. Самият факт че някого го вълнува темата, касаеща личните права на тези хора, говори предостатъчно за него самия..

Яне Сандански
Яне Сандански
04 юни 2021 21:44
Гост

Истина глаголиш. Виж Джамбазки и Каракачанов

Хахахах
Хахахах
04 юни 2021 9:15
Гост

На нея дължим и прокарването на лобистките поправки в Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги, с които се допускаше Барневарн да взима деца от български родители и после да предлага социални услуги, финансирани от държавата, като дава децата за осиновяване от педофили и гей двойки.
Слава Богу че това безумие беше СПРЯНО !!!

нищо смешно
нищо смешно
04 юни 2021 14:21
Гост

Жалко че деца на алкохолици, наркомани, психопати, затворници и битови садисти бяха лишени от защита и оставени да бъдат ежедневно пребивани и малтретирани физически и психически и/или да бъдат въвеждани в криминалния път още от малолетие. В името на семейството като абсолютна ценност. Сигурен че много тези деца като пораснат ще ненавиждат псевдосемействата, в които са израснали и ще съжаляват че не са получили помощта, от която отчаяно са се нуждали.

Яне Сандански
Яне Сандански
04 юни 2021 21:47
Гост

Истината глаголиш. Оня ден, Барневарн ми звънеха да ми редат оферта да дечорлята, ама ги пререзах с едни 50 хилки в евро на парче

Хахахах
Хахахах
04 юни 2021 9:14
Гост

Така … тази персона се беше приготвила да стане член на ГРЕВИО, ако ИК беше минала.
По-интересното е, че е зам.министър на правосъдието при първото правиелство на Борисов – ГЕРБерски кадър.
После е с ВЛЯЗЛО В СИЛА Решение 183/03.05.2018г. по преписка 287/2016 на Комисията за защита от дискриминация, че Тодорова е проявила дискриминация срещу деца с неравностойно положение.
А тази госпожа сега е представител на България в Комитета към ООН за правата на детето.
Служебното правителство трябва ВЕДНАГА да оттегли тази „калинка“.

Дамян
Дамян
04 юни 2021 8:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Дамян
Дамян
04 юни 2021 8:32
Гост

В психоболниците е пълно с хора, които се самоопределят като различни исторически личности или животни, или растения. Това не е ли тяхно право!? Защо са тогава там?

123
123
04 юни 2021 19:02
Гост

Това в кой фирм го видя? 😄

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 21:54
Гост

Това е кат си завършил социология като 1 вишу, право като 2 вишу, направили са те ст.н.с.по право и си мислиш че си спешълист по семейно и наследствено право.

Любител
Любител
03 юни 2021 16:30
Гост

Залива ни вълна от опортюнизъм, никой не смее /или не желае да застане на принципни позиции/ , а се говори онова, което ще му донесе изгода – материална, професионална, или каквато и да е. Истината е една – дете се зачева когато сперматозоид оплоди яйцеклетка, и тази оплодена яйцеклетка се развива в утробата на жена. Яйцеклетка се образува в яйчниците на жена/наричани още овариум/. Сперматозоидите се образуват в тестисите на мъжа. Опровергайте ме, ако можете. А т.н. „еволютивно правно мислене“ е цинизъм , с който съдии в Европа и Америка оправдават факта, че на практика се занимават с нормотворчество, без… Покажи целия коментар »

Liberty
Liberty
03 юни 2021 21:53
Гост

Веднага ще ви опровергая. Има жени с пениси – доста по-големи от вашия. И доста по-красиви от майка ви, сестра ви и жена ви (ако имате такава). Това че сте си заврял главата в пясъка или някъде другаде си е ваш проблем, историята следва своя ход

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
04 юни 2021 8:43
Гост

посочете по чии критерии считате тези за „жени“? щото стрина ви Тодорова твърди, че правно определение няма. при богата фантазия можете и статуята на Давид от Микеланджело да я обявите за „жена“, а тя наистина има пенис. като вземем предвид, че статуята е 5м висока, т.е. два и половина пъти от човешки размер, и че пенисът й е пропорционален, то да – пенисът на статуята е доста по-голям. съгласно закона, не подлежат на доказване общоизвестни факти. един такъв факт е съществуването в природата на половото размножаване. и не бързайте да го бъркате с половия диморфизъм. колко от тези „жени с… Покажи целия коментар »

вещ в материята
вещ в материята
04 юни 2021 10:06
Гост

Драга и повърхностна Libety. Физическата красота далеч не изчерпва и не обобщава смисъла на човшкото съществуване. Променяйте си колкото искате формата, но не отъждествявайте формата със съдържание, защото така само показвате колко сте празна откъм съдържание.
И още една ремарка на претенциозното ви и вулгарно изказване. Историята никога не следва своя ход. Историята следва победителите и тези, които я пишат. Историята е най-силния инструмент на пропагандата. А пропагандата няма нищо общо с еволюцията. Затова отивайте вие на пясъка да си заровите „красивите …“.
И не бъркайте права със свободия.

Елена
Елена
03 юни 2021 16:02
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Liberty
Liberty
03 юни 2021 21:50
Гост

Не знам какъв речник ползвате и от коя година, но педераст не е точното определение за хомосексуалист, на гръцки буквално означава „любител на момчета“, синоним на педофил. Не случайно е обида и кладически пример за език на омразата. След малко ще докладвам коментара ви и ще видим къде ще отиде.
В едно свободно общество не може да има „норма“ относно личната сфера на всеки човек, как и като какъв да живее. На „нормалните“ никой нищо не ви натрапва, вие си врете носа където не ви е работа.

Елена
Елена
03 юни 2021 23:51
Гост

О, съвсем по тълковния речник си е…. Колкото и да променяте значението на думите, те все ще са си с първоначалното. „Демокрация“ никога няма да значи „права на малцинството“, винаги ще е „народовластие“ или избор на мнозинството. Ако не разбрете, че трябва да се съобразявате и ДА НЕ СЕ НАТРАПВАТЕ, наистина ще последва НЕТОЛЕРАНТНОСТ, която няма да ви хареса. Изхвърлете извращенията (Tqwerty) и се върнете до лгб, където никой в България не ви е закачал. И да, във всяко свободно общество, всеки свободен човек се съобразява с всички останали свободни хора. Това е свободата – най-голямата отговорност. В един наистина… Покажи целия коментар »

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
04 юни 2021 8:53
Гост

ако следвате духа на епохата, трябва да търсите значението на думата „демокрация“ в контекста, в който го търси предния коментар – Древна Елада. тогава педерастията е била синоним на педофилията. но пак в Древна Елада демокрацията е била управление на „народа“, а за част от народа са считали само собствениците на роби. самите роби не са имали право на глас и не са имали възможност за влияние върху държавата. та ако преждеговорившият/-та/-то е робовладелец/-ка/-че, то това е далеч по-въпиющо нарушаване на правата на човека от грешното местоимение „той“, „тя“ или „то“. ако не владее роби, то пак в духа на… Покажи целия коментар »

Liberty
Liberty
04 юни 2021 14:13
Гост

Кой и как по-точно ви се натрапва? Някой ви дойде на гости неканен ли?

„ще последва НЕТОЛЕРАНТНОСТ, която няма да ви хареса.“
С какво по-точно се заканвате, хайде да чуем.

Реалист
Реалист
03 юни 2021 15:12
Гост
Liberty
Liberty
03 юни 2021 21:56
Гост

Добро подсещане, да докладвам това жалко изпълнение на YouTube да го свалят

Елена
Елена
03 юни 2021 23:57
Гост

Да ти имам и толерантността! Абсолютна цензура! Въобще не знаеш значението на „свобода“ – живей си живота И ОСТАВИ ДРУГИТЕ ДА СИ ЖИВЕЯТ ТЕХНИЯ („не настъпвай никого“)

Liberty
Liberty
04 юни 2021 14:07
Гост

Ти очевидно не го правиш, на какво от горе тогава го очакваш от другите? Най-обикновена наглост

Реалист
Реалист
07 юни 2021 18:03
Гост

Наглост е да не приемаш мнението на друг. Проява на липса на чувство на хумор е да не разбираш шега. А приява на злоба и робска психика е да искаш сваляне на чужодото мнение. Но при теб май е просто глупост.

John
John
03 юни 2021 14:12
Гост

Битие 1:27 „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“

ЧичоПешп
ЧичоПешп
03 юни 2021 15:32
Гост

Летящото Спагетено чудовище и колегите му, не са обект на правна дискусия и анализ

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 20:28
Гост

Особено га се продадът за 3 стинки на цело на Шорош, а е умрял синот ти, дето ти е бил единственото дете. Срам!!!

Liberty
Liberty
03 юни 2021 21:59
Гост

Разпространявате ретроградна идеология която няма място в съвременния свят, защото възпитава омраза. Това е токсично християнство, дало почва на фашизма

counselor
counselor
03 юни 2021 14:04
Гост

Много ме кефи да гледам как хейтърите ще си изядат обувките от яд пред неумолимия ход на историята и неизбежната гибел на познатия им световен ред. На пук на всички нещастници бълвали жлъч по-долу, развръзката е предизвестена

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 21:56
Гост

Намери си цигани да те боцкат изотзадзе

Liberty
Liberty
04 юни 2021 14:09
Гост

На теб да ти намерим? Явно ти се иска, щом ти се върти в главата..

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 13:32
Гост

Има 2 признака – телесен (полови белези) и психологичен (вътрешно усещане). Който има разминаване по 2-та признака, може да си направи операция за смяна на пола и двата признака да съвпаднат. В този случай полът се променя официално в документите за самоличност. Промяна само въз основа на психологичния критерий би създало изключителна правна несигурност, защото вътрешните усещания могат да се променят буквално всеки ден. Въпросът си е що-годе, макар и леко постно, добре уреден у нас, така че не виждам основания за истериите, които някои коментиращи изливат по-долу.

Liberty
Liberty
03 юни 2021 22:10
Гост

Не е вярно, в САЩ, Канада,, Обединеното кралство и Испания (за тези държави, които са наш модел за развитие знам със сигурност, 1000% има и други) може без операция, достатъчни са две години на хормони. Варварска жестокост е да изискват от някого да се подложи на осакатяваща ампутация за може да бъде и да живее такава каквато е. Неслучайно огромното множество от транс жени не се подлагат на такава операция, и именно в това е чарът им

Елена
Елена
04 юни 2021 0:07
Гост

Антинаука в действие. Чарът може да бъде в мъжествеността на мъжа и в женствеността на жената. Всичко друго е извращение от нормалното и трябва да бъде лекувано. Така също, както ако си намисли някой, че е пр. Хитлер или розов еднорог-ще му лекуват главата.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
04 юни 2021 9:11
Гост

Абсолютно вярно – варварска жестокост е да промиваш мозъка на дете и да му внушаваш, че е от друг пол. После да го подлагаш две години на хормони, които водят до необратими изменения в тялото. И още по-варварска жестокост е съдът да забранява на родителите на детето да говорят с него за необратимостта на подобни изменения.

„Rob Hoogland was just taken to jail.
His crime? Trying to protect his little girl from medical harm.“

Такава жестокост даже в Третия райх не е имало, но Англия, САЩ и Канада отдавна са надминали учителите си.

Що за глупости?
Що за глупости?
03 юни 2021 13:01
Гост

Както и да се върти и суче – половете са си два и винаги ще са два. Природата е неизменна от хилядолетия.
А който иска да се самоопределя по друг начин – ми да си го прави. Но това не е за сметка на природните закони, които ще си останат неизменни, дори и ако някой реши и се самоопредели като маса, табуретка, автомобил, гнида или заек.

Нормален
Нормален
03 юни 2021 12:56
Гост

За лизачите на еврогейски подметки понятието „пол“ вероятно има поне 40 значения.
В българския език то е ясно и неизменно – два пола, толкова са биологичните. Другото са отклонения от нормата и заболявания.

haha
haha
03 юни 2021 14:13
Гост

Нормален, ненормален, ще целуваш ръка на всеки в рокля и туй то!

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
03 юни 2021 12:23
Гост

разширяване с търкуването има общо с фантазията и скъсана връзка с действителността ……..
нещо като балон, като пирамидални съвест и достойнство и др подобни, от където следва израждане на поколенията и справедливостта!

Nikolcho
Nikolcho
03 юни 2021 11:45
Гост

Авторката толкова си може – да цитира практика на ЕСЗПЧ и чужди мнения, като изопачава тяхната насока и смисъл. Тя е напълно измислен учен, а пък за прилагане на практика семейното право, при нея и дума не може да става.

някой си
някой си
03 юни 2021 11:39
Гост

Да споделя само – XX/XY системата за детерминиране е най-познатата и добре изучена, тъй като е представена при хората. При тази система женските индивиди имат две еднакви полови хромозоми(XX), докато при мъжките те са две различни (XY). Това природно обособено разделение по ПОЛ и то на генетично ниво все още е в сила и никой не може да го промени, каквито и неистови желания и тълкувания на норматични документи да има.

hero
hero
03 юни 2021 14:11
Гост

Напротив, конституционният съд може и ще го направи. И който и да е на власт след това ще направи съответните нормативни промени.

BateValcho
BateValcho
03 юни 2021 11:32
Гост

Повечето от казаното по-горе е в пълно противоречие с правните догми и практика, които са се налажили още от Римската империя досега. Съжалявам ако някой се засегне от мнението ми.

Demireva
Demireva
03 юни 2021 11:30
Гост

Колкото и да го мислите как и защо е и какво значи ПОЛ, просто ще се сменят поколенията и младите ще живеят по-освободено. И няма да изпадат в делирирум и да им тече пяна от устата ако видят някой, така наречен „спукано гърне“. Защото не е важно с кого спиш, стига да е законно разбира се, но е важно да имаш ум в главаа си. А трябва да ви кажа, че много гейове, дори продавачи в секс магазин, са далеч по-ментално развити от болшинството тракащи коментари тук, които се предполага, че са юристи, адвокати, счетоводители и какво ли още не.… Покажи целия коментар »

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
03 юни 2021 12:28
Гост

следва ли от това свободата на едни да отраничава свободата на друг
и, къде са границата и равенството …….

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
04 юни 2021 9:16
Гост

„Ментално развити“, пък са обикновени продавачки на уж обикновени играчки! Не им стигнал „ментал“ да станат юристи, не стават за счетоводители, не стават за какво ли още не. Когато изпъчвате като единствено тяхно достоинство предпочитанията им как и с кого правят секс, извършвате пряка дискриминация и с нищо не се отличавате от тези, които изтъкват сексуалните предпочитания като единствен недостатък.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 11:27
Гост

Цялата драма за това смотано общество идва от факта, че е живяло с догмите по време на социализма и сега му се струва нелепо и отвратително мъж да се облича или държи, като жена. Ами отвращавайте се бе драги, отвращавайте се. Ама да ви кажа, че във фитнесите, където може да ходят много от вас, има много яки мъжаги, вдигащи своето тегло, с мускули, плочки, чиста сила и мускул до 140 кила, които са ГЕЙ! И те няма да се обличат, като жена. Обаче искат да ги оцени някой подобаващо и смятат, че единствения начин и човек, който може да… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
03 юни 2021 11:26
Гост

Пълни глупости са това.

Sanjeta
Sanjeta
03 юни 2021 11:22
Гост

Определено е така. Права е.

Стаматова
Стаматова
03 юни 2021 11:22
Гост

Пишат се фермани. А хората просто трябва да са каквито са. За мен е в пъти по-важно да са добри хора и да не извършват престъпления, пред това дали са гей или не. И най-консервативното мислене идва от поколението, което сега е 45-90 години. Щото по Соца им е промиван мозъка, че да си гей е лошо. И се наказва от закона.

Haralampi
Haralampi
03 юни 2021 11:23
Гост

Аз не схващам там нонсенса. Защо социализма е забранявал да си гей? Защото е против християнството ли? Ама те и християнството са отричали в тоя скапан режим.

Мики
Мики
03 юни 2021 11:31
Гост

Тъжна история. На партийците дори им беше забранено да влизат в църква.

Anonimen
Anonimen
03 юни 2021 11:28
Гост

Точно така си беше. Различните хора не ги възприемаха въобще.

Asparuhov
Asparuhov
03 юни 2021 11:21
Гост

Човек е такъв, какъвто се определи и не знам дали е широк план на НСР, но като цяло има гей и лезбийка от хилядолетия. Пък пак има и хора и популация, че даже въпреки обратните вече сме близо 8 милиарда на тая планета.

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
03 юни 2021 12:42
Гост

личните убеждения и художествените творби не се коментират, само оценяват!
недопустимо е закон да определя и подравнява съзнанието на индивида, като обществото може само да насочва и отбелязна примери за подражание.
всеки е отговорен за своето развитие, като разобличения и наказания се налагат за увреждания и отнемане на права на други!

Anonimen
Anonimen
03 юни 2021 11:20
Гост

Има си биологичен пол още от раждането. А кой за какъв се има си е негов проблем.

Nikolai
Nikolai
03 юни 2021 11:21
Гост

Усукан свят…

endeavor7
endeavor7
03 юни 2021 12:01
Гост

Точно така! Според мен се опитват да размият понятието „пол“, че да се припокрива със термина „сексуална ориентация“. Направо трагична е цялата тази кампания по унищожаване на основни представи за света, почиващи на научни факти, в замяна някакви си лични убеждения. То с коронавируса се видя докъде може да стигне това. Да, правото трябва да защитава свободата на мисълта и личния живот на хората, но такива чудовищни манипулации, граничещи с лудост са направо потресаващи. То и аз искам да съм 1.90 метров марсианец примерно, ама не. Ако взема да го твърдя в името на правото ми на мнение, най много… Покажи целия коментар »

Обретенов
Обретенов
03 юни 2021 11:20
Гост

Ох, като почнете да си биете главите върху неща, които имат надправно значение.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 11:16
Гост

Има, ама друг път! Само в нечии глави е така! Като се чуди каква е, да си погледне в гащите!

Обретенов
Обретенов
03 юни 2021 11:20
Гост

Еми ти май в гащите си евнух?

Niki
Niki
03 юни 2021 11:32
Гост

Ела да провериш, де.

Стефка Хр.
Стефка Хр.
03 юни 2021 11:24
Гост

Тия дето са най-върлите противници на гей и лезбийката нали знаете, че често самите те са такива или пък са си контакували с много такива без дори да разберат.

Елена
Елена
03 юни 2021 16:17
Гост

Тъпа опорка (много модерна думичка напоследък). Хората от ЛГБ движението („различните“) трябва да разберат, че ние НОРМАЛНИТЕ не сме против да правят каквото си искат в спалнята (с внимание за партньора, разбира се), но ако не изхвърлят от ЛГБ античовешките и антинаучни добавки „Tqwerty“, ще станем.

Liberty
Liberty
03 юни 2021 22:00
Гост

Какво ще станете? Или ще ви стане

Елена
Елена
04 юни 2021 0:23
Гост

Чети („с разбиране“ – сега е модерно)….
Да повторя: „…ние… не сме против да правят каквото си искат в спалнята… , но ако не изхвърлят от лгб античовешките и антинаучни „Tqwerty“ ще станем.“ (думата „против“ се пропуска, за да се избегне тавтология).

Анонимен
Анонимен
03 юни 2021 11:27
Гост

Ти имаш ли нещо в гащи(чки)те?