Полша е нарушила правото на Европейския съюз като намали пенсионната възраст на съдиите чрез законодателни промени. Това реши днес Съдът на ЕС.

През 2017 г. управляващите в Полша предприеха действия за т.нар. „съдебна реформа“. Част от тях предвиждаха магистратите от Върховния съд (ВС) да се пенсионират вече на 65 години, а не на 70 години, както беше дотогава. Това на практика засягаше 27 от общо 72 магистрати във Върховния съд, включително и неговия председател Малгожата Герсдорф.

Отделно с промени в Закона за ВС беше дадено право на президента на държавата да удължава активната служба на съдиите-пенсионери, след получаване на становище от Националния съдебен съвет (НСС), което обаче не е обвързващо за държавния глава.

Заради законодателните промени през декември 2017 г. Европейската комисия започна процедура по чл. 7 от ДЕС срещу Полша, като аргументите за това бяха, че с промените се политизира правосъдието и се нарушава разделението на властите.

Същевременно ЕК предяви и иск пред СЕС, в който твърди, че с намаляването на пенсионната възраст на върховните съдии в страната и с предоставеното право на президента да преценява дали да им разреши да работят и след навършването на 65 години, нарушава тяхната несменяемост и независимост, което е неизпълнение на задълженията по ДЕС. Според Комисията решението на президента не се основава на определени задължителни критерии, нито подлежи на съдебен контрол, и по този начин е налице прекомерна свобода на преценката, позволяваща на държавния глава да упражнява влияние върху съдиите във Върховния съд.

В днешното си решение съдът в Люксембург констатира, че абсолютно необходимата свобода на съдиите от всякаква външна намеса или натиск изисква установяването на някои гаранции, сред които несменяемостта, чието предназначение е да защитят лицата, изпълняващи правораздавателна функция. „Принципът на несменяемост изисква по-специално съдиите да могат да останат на служба, докато не достигнат задължителната пенсионна възраст или до края на техния мандат, когато той е за определен срок. Без да е абсолютен по своя характер, този принцип може да се дерогира само по легитимни и императивни съображения и при спазване на принципа на пропорционалност. В случая прилагането на мярката за намаляване на пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд спрямо съдиите, които вече са на служба в този съд, води до предсрочно прекратяване на съдийските им функции. Прилагането на такава мярка е допустимо само ако е оправдано от легитимна цел и е пропорционално с оглед на постигането ѝ, както и при условие че не поражда основателни съмнения в съзнанието на страните в производствата относно неподатливостта на съответния орган към външни фактори и неутралността му по отношение на противопоставящите се интереси“, изтъква СЕС.

Според съда в Люксембург мотивите към проекта на Закона за Върховния съд в Полша, въвеждането на нов механизъм, който позволява на президента да вземе дискреционно решение за удължаване на съкратеното по този начин упражняване на съдийски функции, и фактът, че въпросната мярка засяга почти една трета от действащите членове на този съд, включително председателя на съда, чийто шестгодишен мандат, гарантиран от Конституцията, също е съкратен, могат да породят сериозни съмнения относно действителните цели на тази реформа. Наред с това тази мярка, според СЕС, не изглежда нито подходяща за постигане на твърдените от Полша цели за оптимизиране на възрастовата структура на кадри в съда, нито пропорционална. Прилагането на мярката за намаляване на пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд спрямо действащите магистрати в него не е оправдано от легитимна цел и нарушава принципа на несменяемост на съдиите, който е неразривно свързан с тяхната независимост, констатира съдът в Люксембург.

Той подчертава и че гаранциите за независимост и безпристрастност на съдилищата изискват съответният орган да упражнява функциите си напълно самостоятелно, като е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на членовете му при вземането на решение и да повлияят на техните решения, да спазва изискването за обективност и да няма никакъв интерес от изхода на спора.

Условията и процедурите, на които новият закон за Върховния съд подчинява евентуалното удължаване на упражняването на функциите на съдиите във ВС след навършване на нормалната пенсионна възраст, не отговарят на тези изисквания, отбелязва СЕС.

И още: „Всъщност това удължаване вече става с решение на президента, което е дискреционно по своя характер, тъй като само по себе си приемането му не е подчинено на какъвто и да било обективен и проверим критерий и не трябва да бъде мотивирано. Освен това решението не подлежи на съдебен контрол. От друга страна, когато трябва да представи становище на президента, преди той да приеме решението си, Националният съдебен съвет — по правило и при положение, че няма норма, която да го задължава да излага мотиви — се задоволява да дава становища, положителни или отрицателни, които понякога изобщо не са мотивирани, а понякога са придружени от чисто формални мотиви. Следователно тези становища не могат да допринесат за обективното осведомяване на президента при упражняване на дискреционното му правомощие да разреши, двукратно, и двата пъти за срок от три години, между 65 и 71-годишна възраст, удължаване на упражняването на функциите на съдиите във Върховния съд“.

Според СЕС това правомощие може да породи основателни съмнения по-специално в съзнанието на страните в производствата относно неподатливостта на засегнатите съдии към външни фактори и неутралността им по отношение на противопоставящите се интереси.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ужас
Ужас
26 юни 2019 12:01
Гост

Като ги чета тези новини хем се успокоявам, че властовата тоталитаризация не е само у нас, хем се плаша накъде отива цивилизована Европа, хем се радвам, че поне ЕС не спи и си върши работата.

Иван
Иван
25 юни 2019 15:37
Гост

Присъединете се към дискусията…

Иван
Иван
25 юни 2019 15:37
Гост

Ами то работата не е за петте години, а за това че под прикритието на реформа управляващото мнозинство в Полша всъщност искат да се отърве от неудобни съдии дето не слушкат.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 23:55
Гост

Тези пък такава аларма вдигнаха за 5 години. Кому е нужен някой изкуфял съдия на 70 години.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 19:52
Гост

Ако не друго, в Източна Европа поне създаваме работа на еврочиновниците.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 23:51
Гост

И за това си плащаме всеки път.