Полша е нарушила принципа на несменяемост на съдиите от Върховния съд и тяхната независимост с намаляването на пенсионната възраст от 70 на 65 години и с предоставеното право на президента на страната да преценява дали да удължи активната им служба. По този начин Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от чл.19, §1, ал.2 от Договора за ЕС, който гласи: „Държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза“.

Това е становището на генералния адвокат Евгени Танчев по делото пред Съда на Европейския съюз, образувано по иск на Европейската комисия срещу Полша.

През 2017 г. управляващите в Полша предприеха действия за т.нар. „съдебна реформа“. Част от тях предвиждаха магистратите от Върховния съд (ВС) да се пенсионират вече на 65 години, а не на 70 години, както беше дотогава. Това на практика засягаше 27 от общо 72 магистрати във Върховния съд, включително и неговия председател Малгожата Герсдорф.

Отделно с промени в Закона за ВС беше дадено право на президента на държавата да удължава активната служба на съдиите-пенсионери, след получаване на становище от Националния съдебен съвет (НСС), което обаче не е обвързващо за държавния глава.

Заради законодателните промени през декември 2017 г. Европейската комисия започна процедура по чл. 7 от ДЕС срещу Полша, която би могла да доведе до отнемане на правото на глас на страната. Аргументите на ЕК бяха, че с промените се политизира правосъдието и се нарушава разделението на властите.

Същевременно ЕК предяви и иск пред СЕС, в който твърди, че с намаляването на пенсионната възраст на върховните съдии в страната и с предоставеното право на президента да преценява дали да им разреши да работят и след навършването на 65 години, нарушава тяхната несменяемост и независимост, което е неизпълнение на задълженията по ДЕС. Според Комисията решението на президента не се основава на определени задължителни критерии, нито подлежи на съдебен контрол, и по този начин е налице прекомерна свобода на преценката, позволяваща на държавния глава да упражнява влияние върху съдиите във Върховния съд.

Полша го оспори като изтъкна, че няма връзка между по-ранното пенсиониране на върховните съдии и тяхната несменяемост. Твърди, че магистратите от ВС се ползват с гаранции за независимост, които им позволяват да вземат решенията си без какъвто и да било натиск. А президентът действа в рамките на конституционното си правомощие в областта на назначаването на съдиите като гарант на полската Конституция и неговата преценка се основава на произтичащите от нея ценности, без да е обвързан от становищата на председателя на Върховния съд и на Националния съдебен съвет.

Според генералния адвокат Евгени Танчев, несменяемостта на съдиите и сигурността на техния мандат се признава като основна гаранция за независимост на съдебната власт в редица документи на европейски и международни органи. „Съдиите трябва да имат гарантирана продължителност на изпълняване на службата си до навършване на задължителната пенсионна възраст или до изтичане на мандата им и изпълняването на функциите им може да бъде спирано или те могат да бъдат отстранявани от длъжност само по причини, свързани с невъзможност за изпълнение на задълженията им или с поведение, което ги прави неподходящи за заемане на длъжността“, напомня Танчев.

Според него ранното пенсиониране трябва да е възможно само по искане на съответния съдия или по медицински причини, а промените в задължителната пенсионна възраст не трябва да имат обратно действие.

Евгени Танчев приема, че ЕК е доказала, че по-ранното пенсиониране нарушава принципа на несменяемост на съдиите, чието спазване е необходимо, за да се изпълнят изискванията на ефективната съдебна защита в съответствие с ДЕС.

Дори да се приеме, както твърди Полша, че целта на оспорваните мерки е да се уеднакви пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд с общата пенсионна възраст, е безспорно, че тези мерки са били приложени с обратно действие за всички заемащи длъжност съдии, без да са предвидени каквито и да било гаранции за несменяемостта на съдиите. Въпреки че държавите членки имат компетентност да променят пенсионната възраст на съдиите с оглед на социалните и икономическите промени, те трябва да направят това, без да се компрометира независимостта и несменяемостта на съдиите в нарушение на задълженията на тези държави съгласно правото на Съюза“, казва още генералният адвокат.

Що се отнася до позицията на ЕК, че правото на президента на страната да преценява дали да удължи активната служба на магистратите нарушава тяхната независимост, Евгени Танчев изтъква, че „понятието за независимост предполага в частност, че съответният орган упражнява правораздавателните си функции напълно самостоятелно, без да е йерархично обвързан или да е подчинен на когото и било и без да получава нареждания или инструкции от какъвто и да било вид и че по този начин е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на членовете му при вземането на решение и да повлияят на съответните решения“.

Той приема за доказано, че с новото правомощие на държавния глава се нарушават изискванията за независимост на съдебната власт, защото могат да изложат Върховния съд и неговите съдии на външна намеса и натиск от президента при първоначалното удължаване и при подновяването на техния мандат. Танчев посочва, че това нарушава обективната независимост на този съд и оказва влияние върху независимите решения на съдиите. Генералният адвокат обяснява, че това е така, особено като се има предвид, че условието от президента да се иска удължаване на пенсионната възраст се съпътства с намаляване на тази възраст.

Евгени Танчев отбелязва, че е безспорно, че становището на Националния съдебен съвет по искане на даден съдия да му бъде удължено времето, през което да работи, не е обвързващо за държавния глава на Полша. „Независимо от състава на НСС, ролята му не разсейва по никакъв начин впечатлението, че президентът има прекомерно широки правомощия“, казва генералният адвокат като се посочва и че тези решения не подлежат и на съдебен контрол.

На 21 ноември 2018 г. управляващите в Полша промениха закона и върнаха старото положение, а именно върховните съдии да се пенсионират на 70 години, а ако искат да продължат да работят още малко, то това става автоматично с подаване на заявление до председателя на Върховния съд.

Независимо от това, генералният адвокат приема иска на ЕК срещу Полша за допустим, защото постановяването на решението на Съда в Люксембург е в интерес на ЕС, на другите държави членки и на правните субекти. „По същество това решение ще се основе на принципа на правовата държава в правната система на Съюза и ще предостави насоки за това какво е необходимо, за да бъде защитен този принцип. Следователно въпросът дали законът от 21 ноември 2018 г. отстранява в достатъчна степен твърдените нарушения на правото на Съюза е без значение за настоящото производство“, е заключението на Евгени Танчев.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Браво
Браво
12 април 2019 17:23
Гост

Браво на проф. Танчев! Поредното смислено становище! Добре, че имаме добри юристи, които поне извън България имат възможност да правораздават по съвест и да прилагат смислено право

Бисер
Бисер
12 април 2019 16:19
Гост

Извън темата за репресията, която е очевидна, все пак да се пенсионираш чак на 70 години не ми се струва нормално и правилно.

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 15:31
Гост

Това в Полша няма нищо общо със съдебна реформа. По-скоро е репресия.

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 15:32
Гост

Отделно посегнаха на независимостта на магистратите. Със сигурност ще отнесат сериозна глоба.

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 15:36
Гост

Опитаха се да замажат положението с промяната на закона на 21 ноември 2018 г. Но със сигурност ще има сериозни последствия за тях, най-малкото, заради примера, който дават на другите държави в ЕС.