Повишаването на магистрати по вече приключил конкурс не противоречи на Конституцията, то е разумно и целесъобразно и става при ясни правила. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище по конституционното дело, чийто предмет е чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Становището на ВАдС

Искане разпоредбата да бъде обявена за противконституционна внесе петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Основният мотив на върховните съдии да я атакуват е, че според тях тя противоречи на принципа на върховенството на закона. Те твърдят още, че нормата е неясна и създава предпоставки за съществуване на паралелни режими за повишаване и преместване на магистрати. Като обясняват, че от съдържанието на разпоредбата не става ясно, дали тя се прилага само тогава, когато длъжностите се освобождават в рамките на деветмесечния период от приключването на конкурса с решение на съответната колегия на ВСС, или е приложима и за длъжностите, които са освободени още преди този срок да е започнал да тече, но след обявяването на конкурса.

Тезата на върховните съдии (двама от петчленния състав също са на особено мнение) обаче не се споделя от адвокатурата. Становища, в които се обосновава защо чл. 193, ал. 6 ЗСВ не противоречи на Конституцията, вече внесоха и Министерският съвет, и главният прокурор Сотир Цацаров.

„Искането на петчленния състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не е основателно, т.к. не е налице противоречие с чл. 4, ал. 1 (принципа за правовата държава), чл. 5, ал. 1 (принципа за Върховенството на Конституцията) и чл. 6, ал. 2 (принципа за равенство) от Конституцията на Република България“, заявяват от Висшия адвокатски съвет.

В становището се излагат серия от аргументи. От адвокатурата изтъкват, че двете колегии на Висшия съдебен съвет имат изрично уредени в Конституцията правомощия по кадрови въпроси по отношение на съдиите, прокурорите и следователите. Както и че принципът за разделение на властите изисква при създаването на правните норми за съдебната система парламентът да се съобразява с гарантираната от основния закон независимост на съдебната власт. „Законодателството също така не следва да пречи на ефикасното упражняване на функциите на съдебната власт“, посочват от адвокатурата.

ВАдС анализира съдържанието на оспорената пред КС разпоредба на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, като посочва, че тя предвижда специален ред за повишаване или преместване на магистрати на освободени длъжности в съдебната власт. След проведена конкурсна процедура за повишаване или преместване на магистрати при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса, получил оценка, не по-ниска от „Много добър“ 5.00. Предвиден е 9-месечен срок след провеждане на конкурса, в който следва да бъде приложен този ред за заемане на длъжности. А след изтичането на деветте месеца няма пречка за заемането на освободените длъжности да бъде обявена нов конкурс.

„Използването на резултатите от проведен вече конкурс е разумно и целесъобразно, т.к. подготовката за процедурата по провеждане на конкурс изисква време и средства, а и би забавило процеса по заемане на освободената длъжност. Именно затова законодателят е предвидил запазване на конкурсното начало, като по силата на закона се ползват резултатите от проведения вече конкурс, а при необходимост след 9 месеца отново може да бъде организиран нов конкурс“, заявява ВАдС.

И подчертава, че нормативна уредба съдържа ясни правила, които се прилагат по отношение на всички магистрати, т.е. не са нарушени нито принципът за правовата държава, нито принципът за равенство, съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

В становището си Висшият адвокатски съвет пише, че специално обръща внимание, че в искането на петчленния състав на ВАС не е представена аргументация за противоречие на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ с принципите за правовата държава, за върховенството на Конституцията и за равенство.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лили
Лили
25 май 2018 18:03
Гост

Ало, КС, няма какво да го мислите, действайте, че тези закотвиха кариерното израстване на колегите.

пас
пас
25 май 2018 18:02
Гост

Това беше едно от най-добрите разрешения на промените в ЗСВ, с тези безкрайни обжалвания на конкурсите, докато те назначат минава поне една година, а през това време излизат и нови свободни места и така се върти един порочен кръг на недокомплект, както му казват в някои служби и няма оправия

Маринов
Маринов
25 май 2018 18:00
Гост

Искането май цели нещо различно от защита на правото

стефанов
стефанов
25 май 2018 11:56
Гост

Това искане на ВАС е напълно необяснимо и необосновано. Единственото, което постигна е спирането на делата и съответно повишаването по чл. 193, ал 6. КС трябва да се произнесе бързо и да се приключи с това, което мога да определя само като недоразумение

pppp
pppp
25 май 2018 11:59
Гост

ne sluchaino i sastavat se e razdelil. za sajalenie zastapvashte tezata sreshtu 193, al. 6 sa naddeliali