Процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено. Това записа в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) правната комисия, която гласува серия изменения в него на второ четене.

Тези срещу лошия език в съда бяха направени в чл. 142а АПК. Освен тази промяна, комисията записа в АПК и че „съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия“. „Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му“, гласи новата ал. 1 на чл. 142а, а във втора алинея беше записано, че в съдебно заседание страните извършват процесуалните действия устно, а в останалите случаи в писмена форма.

По отношение на лошия език в съда бяха приети и изрични разпоредби, че жалбата (и пред първата инстанция – чл. 150 АПК, и пред касационната – чл. 212 АПК) не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.

За да се гарантира, че недопустимото поведение пред съда няма да остане ненаказано, в АПК беше създаден нов чл. 171а. Той предвижда, че:

Председателят на състава налага глоби за:

  1. нарушение на реда в съдебно заседание;
  2. неизпълнение на разпорежданията на съда;
  3. използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията или работещите в съда и участващите в съдебното производство.

Тези промени в АПК следват измененията в Гражданския процесуален кодекс, в който миналата година беше предвидено, че процесуалните действия, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се смятат за нередовни. В Закона за съдебната власт пък изрично беше записано, че е недопустимо използването на заплаха, обидни или нецензурни думи или квалификации в искане до съда.

Измененията в АПК срещу лошия език бяха предложени от депутата от ДПС Хамид Хамид. Също той внесе и изменения в чл. 133 АПК за споровете за подсъдност в административното правосъдие, които бяха подкрепени от комисията.

Така в АПК беше записано, че спорове за подсъдност между районни съдилища, разглеждащи административно дело, се разрешават от общия им по-горен по степен административен съд. А ако те принадлежат към районите на различни административни съдилища, спорът се разрешава от онзи, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото. Освен това беше предвидено, че когато компетентният районен съд не може да разгледа делото, то се изпраща на съответния административен съд. А ако компетентен е административен съд – делото се изпраща на ВАС.

Пак по предложение на Хамид депутатите въведоха ново правило за електронното връчване в АПК. „Когато връчването се извършва по електронен път, съобщението съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне“, гласи новият текст на ал. 3 на чл. 137 АПК.

Повечето административни съдилища са съгласни да проверяват редовността на касационните жалби

Правната комисия прие и промените в АПК, с които се възлага на първата инстанция по административни дела да проверява редовността на касационната жалба. В момента с това са натоварени зам.-председателите и председателите на отделения във ВАС (повече за измененията и мотивите за тях виж тук).

Депутатите възприеха предложенията на Пленума на ВАС за прецизиране на разпоредбите (с тях можете да се запознаете тук).

Преди правната комисия да се заеме с разглеждането на промените в АПК повечето административни съдилища в страната изпратиха становища до Народното събрание, в което заявиха, че са съгласни те, а не ВАС, да проверяват редовността на касационните жалби.

Становища са изпратили почти всички – без Административен съд София-град и съдилищата в Бургас, Велико Търново, Враца, Кюстендил и Хасково (с всички становища можете да се запознаете тук).

Повечето административни съдилища подкрепят измененията в АПК, но изразяват и някои опасения. Само три съдилища – в Габрово, Ловеч и Ямбол, са принципно против това първата инстанция да се произнася по редовността на касационните жалби.

В Габрово например трима съдии са застъпили позицията, че проверката за редовността на жалбата не трябва да се извършва нито от първата инстанция, както се предлага, нито от председателите на отделения във ВАС, както е сега, а от докладчика по делото във ВАС. Като се излагат съображения, че ако те например обявят за нередовна жалба, тъй като не е представен документ за платена държавна такса, а след това проверка в счетоводството на ВАС установи, че тя всъщност е внесена, разпорежданията им ще бъдат отменяни, без те да имат вина. „Освен това, ако съдията който е постановил актът, срещу който е подадена касационна жалба, администрира същата, у страната остава впечатление, че този съдия съзнателно ѝ създава пречки и препятства достъпа ѝ до по-горна инстанция“, изтъква съдия Даниела Гишева по време на Общото събрание.

Тезата, че проверката за редовността на жалбите е работа на докладчика в касационната инстанция, застъпват и съдии в Ямбол.

Не са малко административните съдилища, които макар да подкрепят промените в АПК, сочат, че ще имат проблеми с определянето на касационните такси по някои дела. Съдии в Перник дават пример с тези по делата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съдът в Монтана, както и други, не намират за удачно делото да се връща повторно на административния съд при неправилно определена такса за касация.

Съдиите от Благоевград пък сочат други проблеми, свързани с произнасянето по искане за освобождаване от държавна такса. Най-общо те изтъкват, че може да стане така, че един и същи съдия, който е отказал освобождаване от такса за първата инстанция, която за граждани е 10 лв., след това да прецени, че тази за касация от 70 лв. вече е непосилна за човека. Дали е удачно да се залага един и същ съдебен състав да е изправен пред задължението за излагане на мотиви, обосноваващи различни правни резултати, питат те.

Съдът в Ловеч е приел единодушно становище, че предложените изменения няма да се отразят благоприятно на бързината и ефективността на съдебното производство там, както и че той не разполага с достатъчно съдии и служители, за да продължи да поддържа достигнатите нива на срочност и качество.

Като цяло обаче административните съдилища са изразили съгласие те да следят за редовността на касационните жалби.

 

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Калинка моя
Калинка моя
04 февруари 2021 13:32
Гост

Ако наречеш някоя/й ПКП, не разбрах обида ли е, или комплимент?

намаляване на заплати и съкращения?
намаляване на заплати и съкращения?
03 февруари 2021 15:00
Гост

В момента постъпленията на касационни жалби до ВАдмС е драстично намаляло-особено след въведеното приподписване-гражданите се отказвнат да обжалват. Доста кацзуси и вече не стигат до ВАдмС. Сега и проверката на жалбата ще се проверява от първоинстанионния съд.
При тази намаляла раабота на ВАДмС ЩЕ БЪДАТГ ЛИ ИЗВЪРШЕНИ ДРАСТИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА ИНСТАЛИРАНИ МАГИСТРАТИ, а на останалите ще се намалят ли заплатите? В частния сектор при намаляване обема на работа следват уволнения и намаляване на заплатите.

отменете прип одписването
отменете прип одписването
03 февруари 2021 14:54
Гост

Необходимо е да се премахне приподписването. защот сега ще имамвме тройна проверка на касационните жалби
1. от приподписващия адвокат
2. от първоинстанционния съд
3. Естестевно и ВАдмС ще проверява.

Приподписването е излишно-адвокатът не отговаря за качеството на жалбата, тогава за какво е това приподписване. Законодателят не се доверява на проверката от адвокат, и в добавка ще има още две проверки на жалбите. Значи приподписването, като излришно и паразитно следва да отпадне.

Хахаха
Хахаха
03 февруари 2021 14:42
Гост

Според мен, не е редно АС да проверяват редовността на жалбите: 1. В административното правосъдие няма напълно равни субекти, защото винаги едната страна е държавен или общински орган. 2. Създава се възможността за феодализация на регион, като се създаде връзка между съд и държавна и общинска власт на местно ниво. 3. Така или иначе, ако жалбата бъде отхвърлена като нередовна, с частна жалба пак ще се сезира ВАС. Т.е. мотивът да си спестят труда ми се чини нефелен. ВАС така ще се разтовари, че накрая ще се наложи да се съкращават бройки. Който не вярва, да види проекта на ВСС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2021 14:57
Гост

Проблемът е, и че по аналогия и частната жалба ще бъде проверявана от първоинстанционния съд. тоест може никога да не стигне да ВАдмС . Значи първоинстанционния съд ти спира кадсационната жалба, а п осле не ти дава достъп до горен съд, и като подадеш частна жалба.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2021 13:54
Гост

Има си хас ВАС да не подкрепя промените в АПК.

анонимен
анонимен
03 февруари 2021 13:58
Гост

Нали, като ги е писал Чолаков 🙂

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2021 13:54
Гост

Като цяло обаче административните съдилища са изразили съгласие те да следят за редовността на касационните жалби.

Притичат им се на помощ май май

Василева
Василева
03 февруари 2021 13:53
Гост

Нищо ново под слънцето

Стаматова
Стаматова
03 февруари 2021 13:53
Гост

Бе те хубаво пишат, но народното събрание ще се разпусне скоро, а като гледам не е яско как ще се сформира ново правителство с тия шано партии дето ще влизат. Кой ще го гледа това не е ясно нито кога

Меринчев
Меринчев
03 февруари 2021 13:52
Гост

По мое мнение това е разумно, но не знам на кого пишат. Парламент скоро няма да има.

Дани
Дани
03 февруари 2021 13:52
Гост

Би било по-лесно, защото не може просто да има върховни съдии, които да се занимават с глупотевини.

Ananieva
Ananieva
03 февруари 2021 13:51
Гост

Би било добре

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2021 13:36
Гост

Напоследък ВАС след като напълно се забатачи иска да се разтовари както искайте го разбирайте. Няма лошо, надали има друга държава, която върховни съдии се занимават с всякакви дребнотемия в процеса, включително и да смятат такси и да гледат дали жалбата е приподписана от адвокат и тн. Обаче вече се вижда, че и на някои адм. с-ща им е писнало все на тях да трупат.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2021 13:25
Гост

Не е голяма сложнотия да се изчисляват пропорционални такси. Ще се оправят. Но истината е, че в адм. процес най-чистият вариант е докладчикът от ВАС да си следи за редовността.

ironic
ironic
03 февруари 2021 13:18
Гост

Боже колко народ се е събирал и е дискутирал по тези толкова съществени изменения в АПК! Настоящото изказване е иронично