Върховният касационен съд (ВКС) повече да не използва Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това реши днес Пленумът на съда. За решението са гласували 75 от участвалите в заседанието 81 върховни съдии.

Пленумът на ВКС предлага на председателя Лозан Панов да издаде заповед за преустановяване на използването на ЕИСС във ВКС още от понеделник 2 август 2021 г. и съответно да бъде възобновена работата със старата Автоматизирана система за управление на делата.

Решението идва ден след като беше огласено изключително остро становище за ЕИСС, подкрепено от 69 върховни съдии. В него те обясняват неизчерпателно какви са десетките проблеми, които срещат при работата със системата. Нещо повече – върховните съдии обясниха, че множество нейни функционалности противоречат на изрични изисквания на процесуалните закони. Затова те определиха ЕИСС като опасна за правосъдието (становището на съдиите от ВКС виж тук).

Още преди да се стигне до днешното решение на Пленума на ВКС съдът прие да продължи подписването на съдебните актове и на хартия, а не само с е-подпис в ЕИСС.

ВКС беше последният съд, който започна работа с ЕИСС – от 1 юни 2021 г.

Вероника Имова от Висшия съдебен съвет обяви, че с решението си за спиране на използването на системата Пленумът на ВКС е иззел правомощия на съвета. Тя посочи, че становището, подкрепено от 69 върховни съдии, е изготвено от съдия Веска Райчева и заяви: „Поне в 18 абзаца има неверни коментари, а останалите са некоректни“.

„Свидетели сме на нарушаване на закона и незачитане на правомощия на ВСС. Убеждавам се за последен път, че в днешно време законът с много лека ръка се погазва“, каза Имова, като въпреки настояванията на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да остави Лозан Панов да съобщи какво е решил Пленумът на ВКС, докладва вместо него.

„Г-жо Имова, като координатор на този проект, дали проведохте среща с колегите си от ВКС и защо днес не отидохте да говорите на Пленума, за да им обясните, както въодушевено обяснявате пред нас и пред медиите, предимствата на тази система и да им обясните колко те не могат да работят, не разбират и не могат да ѝ оценят предимствата? И дали имате практически опит с тази система, или говорите просто като координатор?“, попита Атанаска Дишева.

А Имова отвърна, че от повече от година е в непрекъснат контакт със съдии от ВКС, а и от цялата страна. „Не съм отишла на място, защото непрекъснато съм във връзка с тях“, каза тя.

Лозан Панов подчерта, че предложението за спиране на използването на ЕИСС не е негово, а на тримата шефове на колегии във ВКС – Светла Димитрова, Дария Проданова и Галина Захарова. „ВСС не може да игнорира това решение на Пленума на ВКС. Колегите видяха как работи системата, дали създава предпоставки за работа по нормален начин.

Надявам се, че колегите от ВКС гледат в момента заседанието на ВСС. Съжалявам, че колегата Имова не може да разбере тази система до какво доведе не само в работата на ВКС, но и на другите съдилища в страната. Тук се поставя и въпросът кой ще поеме отговорността за всичко, което се случи с ЕИСС. Това не е електронно правосъдие, каза той.

„Г-н Панов, нито съм измислила техническата спецификация, нито съм инженер, нито съм информатик, аз съм съдия и човек, който прилага закона такъв, какъвто е. Ако говорите за негодност на системата, грешите. Да, тя има много проблеми, но те се решават. Това е колосален труд“, каза на свой ред Имова и го призова да търси вина на друго място.

Диалогът между двамата продължи. „Ако този колосален труд доведе до това на съдиите да се възлагат деловодни функции, да губят време, вместо да си вършат важните функции, очевидно имаме проблем. Никой от съдиите не е против електронното правосъдие. Не убеждавайте обществото, че това са някакви възрастни хора, които искат статуквото. Това не е така. Но когато системата не е приятелски настроена към потребителите, е нормално съдиите във ВКС да реагират и да изразят позицията си, независимо дали тя се харесва на г-жа Имова. Решението трябва да дойде от ВСС. Той е страна по договора“, беше отговорът на Панов.

Даниела Марчева попита дали решението на Пленума на ВКС означава, че се връща старата система за разпределение на делата, „за която ВСС реши, че е несигурна“. „Разбирам, че има проблеми с ЕИСС, но дали трябва да се поставим над закона и да застанем зад това решение на Пленума и да кажем – спираме системата. Знакът, който се дава, не е никак добър“, каза тя.

Панов отвърна, че това са въпроси към съдиите от ВКС и покани членове на съвета да дойдат в съда и да си говорят с хората там.

Имова предложи от разработчика на системата – „Информационно обслужване“, да отговорят на критиките на ВКС, а Панов ѝ каза, че ако ще бъдат изслушвани те, трябва да бъдат чути и върховните съдии.

Председателят на ВАС предложи решение: „Имаме изложени достатъчно факти от колегите от ВКС, от „Информационно обслужване“ се опитват да опровергаят тези факти. Нека да направим една комисия, от нас, заедно с „Информационно обслужване“ и да отидем на място и проблем по проблем, както са изложени от колегите, да ги прегледаме и да направим доклад кое е субективно и кое не е“. Той каза, че в нея могат да влязат той, Боян Магдалинчев и Атанаска Дишева, които са хора от административното правораздаване и не са работили със системата и ще бъдат най-обективни.

„Мога да кажа, че двама съдии от ВАС имаха нещастието да се произнесат в смесен състав и три часа стояха във ВКС. Накрая, за да успеят да се произнесат, ги вписаха като съдии във ВКС, което е недопустимо. Имаме проблем и трябва да го решим“, каза Георги Чолаков.

В разгара на дискусията стана ясно, че е спрял интернет достъпът на председателя на ВКС, който се намира в кабинета си в Съдебната палата. Кворумът на заседанието падна и беше обявена почивка, докато Лозан Панов намери начин да се включи онлайн в заседанието. Наложи се той отиде лично в сградата на ВСС, за да може да участва в съвета.

Когато заседанието беше възобновено, Атанаска Дишева предложи друго решение на проблема – проверка на ЕИСС от независими експерти, извън ВСС и извън „Информационно обслужване“. „Те да се произнесат дали ЕИСС съответства на техническото задание и спецификация, дали отваря на общоприетите разбирания за бързина, удобство, лесен достъп до функционалностите, сигурност, дублиране и опазване на информация, записване на данни на външен носител, дали има ръководство за експлоатация, дали са отразени механизми за последваща поддръжка, за актуализация, дали има 24-часова връзка с разработчика, как е гарантирана реакцията му при нужда.

Едва след такова заключение ще можем да решим коя е правата страна в спора – дали системата може да работи, а не ние от позицията си на хора, които нямат кой знае какви познания в информационните технологии, да си говорим. Тази експертиза ще отговори и дали получихме изпълнение на договора, по който страна е ВСС“, каза Дишева, като настоя и за одит на ЕИСС.

Гергана Мутафова категорично се съгласи да бъдат направени независима експертиза и одит на системата и каза, че самата тя е настоявала за това. А след нея и Даниела Марчева каза, че подкрепя предложението на Дишева.

„Напълно съм съгласна да се направи одит на системата. Ще се види какво е направено и как работи тя“, заяви и Имова.

„Като дойде електронно дело във ВКС от долна инстанция, те как ще го вземат и ще го разгледат? С кофа ли? Как ще се разпределят делата във ВКС?“, попита пък Боян Новански, който също подкрепи одита. Той цитира и НПК, където е предвидено, че съдебните актове се изготвят като електронен документ в единната информационна система на съдилищата и се подписват с квалифициран електронен подпис. „Ако адвокатите ни слушат сега, ще ви паднат всички присъди“, заключи той. А Дишева го репликира, че е много интересно кой ще отмени присъди на ВКС.

Вероника Имова заяви, че всички специфични функционалности, от които се нуждае ВКС, са налични в ИЕСС. Затова поиска да се проведе обучение на съдиите и служителите там.

Лозан Панов предложи Имова лично да започне обучението на съдиите във ВКС, след като познава толкова добре системата.

Така ВСС гласува единодушно да се направи независим одит и експертна оценка на ЕИСС.

Георги Чолаков попита Лозан Панов дали ще издаде заповед за спиране на ЕИСС от 2 август. „Решението от Пленума е от днес. Не смятам, че в този момент трябва да отговарям на този въпрос“, каза председателят на ВКС. И настоя да стане ясно, че Пленумът на ВКС има компетентност да обсъжда въпроси като ЕИСС. Той се позова на чл. 111, ал. 4 ЗСВ, според който „Пленумът на Върховния касационен съд може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя, по направено предложение от не по-малко от една трета от съдиите“.

Самият Панов предложи ВСС да вземе решение за спиране на ЕИСС, което предизвика множество възражения. Изтъкна се, че сега това не би било законосъобразно, защото влязоха в сила промените в процесуалните закони, както и в ЗСВ.

Предложението му не беше подложено на гласуване, тъй като се взе решение още в понеделник работна група, в която влизат Вероника Имова, Гергана Мутафова, Лозан Панов, трите му заместнички и други върховни съдии, както и ИТ специалисти на ВСС и „Информационно обслужване“, да направи проверка дали системата е пригодна за пълноценно правораздаване във ВКС. А ако се установи, че не е, ще бъде обсъдено спирането ѝ. Срокът групата да излезе със заключение е 7 дни.

Така в момента няма финално решение дали ВКС да спре работа с ЕИСС, както предлага Пленумът му – нито от председателя на съда, нито от ВСС.

183
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Приложна каскетология 2
Приложна каскетология 2
30 юли 2021 22:32
Гост

За Ицо Торбалан, Рада Дълбоката и Мая Общата, съдебната реформа се изразява в това да опазят бабиния зелник на върховно ниво и евентуално да разкарат Гешев.

Това е, друго няма. Харесва ли ви? Поръчайте си пак от същото наесен!

Приложна каскетология
Приложна каскетология
30 юли 2021 17:06
Гост

Явно става въпрос за турбодалаверите на ВКС щом всичкото псвемократичен трол е строено за отбрана на бабините ни трънкини.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 9:45
Гост

Явно става въпрос за големи далавери за огромни пари, щом всичкото гербидж трол е строено на амбразурата да защитава недоносчето ЕИСС. И понеже гербидж тролетариатът е ограничен и не е в състояние да излезе извън спуснатите му опорки, започна яко да се повтаря. Това за делата вече го писахте, неуважаеми! Проявете малко въображение! Измислете нещо ново извън бабите, пишещите машини и техническия прогрес! Каквото и да напишете обаче, истината е една – ЕИСС е тромава, нелогична, недомислена, губеща време и съдийски (и не само) ресурс и не става за нищо. В допълнение към въпроса за парите на Имова аз пък… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 14:24
Гост

А, всички трол, то са 1-2 парчета, които пишат едни кратки и без смисъл изречения само. Един-едничък мотив в полза на системата не са изтъкнали. Само проявяват интелекта на ПКП в обръщенията си към споделящите тук конкретна информация.

Модел 5
Модел 5
30 юли 2021 0:14
Гост

Не системата им пречи, а това че няма как повече да се редят дела!

Там ги стяга чепика върховните баби!

ps. Като толкова ви пречи, дерзайте – променяйте, но не саботирайте! Знаете откъде тръгва корена на лексемата и престъплението „саботаж“, нали?

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 0:57
Гост

Абсолютно вярно!

!!!!!!!
!!!!!!!
30 юли 2021 7:17
Гост

Колко сте тъпи! И защо да ги редят делата, след като ги решават те…..окончателно! Дайте да не повтаряме тази пропагандна глупост постоянно. Вместо нея предлагам нов лозунг: ИСКАМ ОТЧЕТ ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ИМОВА ПАРИ!

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 8:14
Гост

Редят ги, защото не всички са от една порода.

re:
re:
30 юли 2021 9:33
Гост

Само за твое сведение: Имова не е получила за тази си „работа“ никакви пари конкретно. Ако това „те устройва“!

Просто тя толкоз си може, като поръчкаджийка. И „управленка“.

Имова е проблемна личност, но сама по себе си не е толкова вредна, колкото „системата ВКС“. Тоест корупционният модел „Баби за силна България“.

Душанка VRPIR
Душанка VRPIR
29 юли 2021 17:20
Гост

Системата вие гола вода защо не попитате служителите дали е Ок за тях но на кой му пука. Вижте Господа това не е облекчение на работата това е мъчение. И обикновения човек не може да си направи справка. Например дело което идва от друга институция няма такава опция за търсена. Хвалбите нещо много пари хвърлени на вятъра виште проверете дали става и тогава давайте пари или става или не става държавата дава пари. Някой в къщи от вас би ли си сложил това изобретение на простотията аз мисля че не а вие господа. Благодаря ви за вниманието хубав ден

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 1:07
Гост

Свиквай, мърляч! Като не ти изнася- пиши! Ъпдейтвай се! И системата ще се подобри след като подадеш искането си. Ще стане, но да не мрънкаш! Не разбрахте ли, че няма връщане? Така е по света. Точка. Няма начин да се върнете на АСУД и други програми! Свирено, просто казано. Другото няма да стане. Влезте в 21 – ви век. Трудно, тегаво, мръсно, гадно. Свиквайте! От вас зависи.

до анонимния клошар
до анонимния клошар
30 юли 2021 3:58
Гост

На теб да ти влезе един 21 сантиметров… век – трудно, тегаво, мръсно, гадно. Свиквай! От теб не зависи.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 9:32
Гост

На мен нищо няма да ми влезе. Но виж на теб тепърва какво ли не ще ти влиза.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 16:45
Гост

ВКС последни въведоха ЕИСС. Работиха цели ДВА месеца с нея и вдигнаха Бялото знаме, пишейки нравствено-поучително слово, пълно с откровени глупости и завършвайки с мисъл на швейцарски юрист от началото на 20 век. Реално, ВКС си остана дълбоко там някъде в 20 век. Само допреди 2 години, преди да я пенсионират, в Търговска колегия, имаше съдийка, която така и не се научи откъде се пуска компютъра и изкара на пишещи машини и бланки на решения и определения от бай Тошово време за пишещата машина. Което не й пречеше да постановява от последна истанция „Допуска“ или „Не допуска“ по важни търговски… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 1:09
Гост

Бай Тошовото време свърши. Или влизайте в час или си отивайте!

до анонимния мърляч 30 юли 2021 1:09
до анонимния мърляч 30 юли 2021 1:09
30 юли 2021 4:00
Гост

При теб май положението е такова – влизат ти отзад и си отиват… Бегай у лево, трол скапан!

re:
re:
30 юли 2021 9:36
Гост

Май трола си точно ти! С този уличен език. И с нацъкваните минуси под нормалните коментари. През разни IP-та.

без думи просто вече
без думи просто вече
29 юли 2021 15:08
Гост

Госпожо Имова, как може да обиждате публично съдиите като твърдите, че не разбирали великата и извънземна ЕИСС, след като тя и да иска не може да предложи нищо по-различно от това, което предлагат старите електронни програми, защото всички те следват един и същи алгоритъм, този на процесуалните закони. Какво искате да кажете, че съдиите не си знаят процеса по делата ли и трябва да ги обучавате вие на това, съдиите от ВКС?!?!Наистина много прекалихте!!! Именно защото ЕИСС не следва процеса по Закон възникват ежедневно проблеми във всички съдилища на страната, без административните разбира се, които умно не се подложиха на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 0:30
Гост

Абе, ти на госпожа Имова не можеш и на малкия пръст да стъпиш! Глупак!

до анонимния трол
до анонимния трол
30 юли 2021 4:05
Гост

пък ти на таралеж с гол г*з можеш да седнеш, защото си п*д@л…

Демократична България
Демократична България
29 юли 2021 14:33
Гост

Ей яко тролене и яко цъкане на „-„. Да, България.

Шубето на ДБ, Америка за България и Шиши, И ШИШИ, е наистина да няма съдебна реформа /не прокурорска главна смяна/!

Шубето е Голем страх!

АМИН

SIC!
SIC!
29 юли 2021 14:24
Гост

Лозан ги е подвел за това решение.

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 0:32
Гост

То на Лозан дс му се чудиш на кой господ служи!

до тъпанаря
до тъпанаря
30 юли 2021 4:06
Гост

тя една патка се чудила, чудила… и накрая взела, че умряла!

От първа линия на Приморско
От първа линия на Приморско
29 юли 2021 14:10
Гост

Специален поздрав от ВАС за ВКС, с намигване за доказване на употребата:

Синовете на Великата мечка
Синовете на Великата мечка
29 юли 2021 14:00
Гост

Ма само така! Какво индустриално общество, к´ва социализация и държава? Ние сме си в прерията.

Да не сме чули за електронно правосъдие повече! При Винету си ни беше гот! Дани търчеше като свръзка и всичко беше ОК, докато не му хрумна това с новата Конституция.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 13:25
Гост

Предлагам на Специализирания съд да направи общо събрание и да вземе решение, че докато не се реши положението със статута му няма да гледа дела.

Гост
Гост
30 юли 2021 9:30
Гост

Те и без това не гледат дела. Нали изнесоха данни за натовареността им -по 1 дело на месец

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 12:14
Гост

Върховна Компютърна Сенилност – това означава ВКС !!!

КалиБабаВерчеБацов
КалиБабаВерчеБацов
29 юли 2021 13:07
Гост

Ами не им е работата да разбират от това и правилно дават свободно на мафиотите

INRI
INRI
29 юли 2021 14:02
Гост

По-големи и велики МАФИОТИ от ВКС нема, а нема и да има!

Ама види им се края.

Макс Вебер
Макс Вебер
29 юли 2021 11:08
Гост

Отсега вовеки в BG пръв източник на правото ще са Решенията на Пленума на ВКС!

АМИН

Да живеят ВСС и Каскета!
Да живеят ВСС и Каскета!
29 юли 2021 11:45
Гост

Те са третостепенен източник на правото – след публичните изяви на кака Сийка и сие, където изобщо не им дреме на каскета дали нарушават конституцията, закона или праткиката на ВКС/ВАС, както и след изявите на ВСС, които са също толкова безумни и противозаконни, но целят всяческа защита на предходния орган, който пък им се отблагодарява реципрочно.

re:
re:
29 юли 2021 11:50
Гост

Добре Баце. И ВКС и ВАС и Даниела Дончева с Враня да живеят!

Митко дансаджийчето поздравявя ВКС
Митко дансаджийчето поздравявя ВКС
29 юли 2021 9:48
Гост

С песента „Отворете си багажника“:

Д-р Ох Боли
Д-р Ох Боли
29 юли 2021 11:02
Гост

ВКС – свиквайте с миризмата на парламентаризма! Откъм парламента. Изборна е. И за вас!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 9:22
Гост

А как ще се изпращат електронните дела от районните в административните съдилища, след като нямат връзка? И на какво основание Имова ще ме принуждава за мое ползване да си създавам папка на делото.Архив ли да правя? Къде да го слагам? Кой да ми прави копие на делото? На какво правно основание аз си правя такъв нелегален архив?

съдия
съдия
29 юли 2021 9:08
Гост

Чух, че някои колеги, и логично, отказват да изготвят актовете си на хартиен носител. Нека ВСС разясни дали трябва да изготвяме хартиени дела. Ако не трябва – добре – действаме. Но да се създават паралелни уникални дела – хартиени и електтроннин- това е разход на двоен ресурс.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 9:17
Гост

Колега, какво да разясни ВСС, след като колегиите на ВКС категорично се произнасят как тълкуват закона.Към момента има такова становище, което е представено в съдилищата още преди 30.06.2021 г. и там ясно е тълкуван закона от съда, който има право да направи това по закон! Това, че Вероника Имова се изживява като Наполеон, е разбираемо, нали? Може би ако Вие бяхте получили сума по проект, също щяхте да го защитавате до край, независимо от всички противоречия с установения нормативен ред! Адмирации за съдиите от ВКС, които са се събрали, обсъдили аргументи и ги изложили и срам за онези съдии, които… Покажи целия коментар »

съдия
съдия
29 юли 2021 10:52
Гост

Съгласен съм с казаното от вас – донякъде. Разбира се, че всеки съдия съобразява закона. Все пак, мисля, че когато ВСС предлага система за паралелно създаване на уникални дела, нормално е да каже защо го прави – това имах предвид. А и аз, както и вие, както и съдиите от ВКС, съм на мнение, че съдебният акт е един и хартиен. Но, Имова каза, че се върви към изцяло електеонни дела – така било в Европа. Ето защо, и тъй като съм нямал шанса да ходя на семинари в Европа, питам какво искат от над ВСС. Това е 🙂

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 11:11
Гост

На всички съдии, които имат юридическо мислене и базисни познания в правото, препоръчвам просто да отворят Конституцията и ЗСВ и да ги прочетат в частта на правомощията на ВСС.Може би е време, колеги, да осъзнаем, че ние не сме крепостни селяни, подвластни на капризите на някой член на ВСС. Утре могат да дадат указания и за очевидни престъпления, това значи ли, че трябва да измислим начин да ги изпълним! Всяко нещо си има граници. Добре разбирам, че като вземеш огромен хонорар по проект, като сина ти работи в спец съд, като жена ти е прокурор във ВКП, като се напиваш… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 14:52
Гост

Това Емо Дечев ли ти го подшушна?

Запознат
Запознат
29 юли 2021 8:29
Гост

За да се генерира само запов дта за изпълнение са 5 клика. Подписът е също пет клика. Видът на заповедта е срамотен – неподравнено, различни шрифтове. Ако тръгнеш да подравняваш, трябва ред по ред, то не е като word. Ако оправиш заповедта по 417, промените не се отразяват в изп. Лист и наново или копи пейст, което става още по- грозно. Трябва да си отбелязваш резултат, като има житейски избори между „прекратява“ и „прекратен“. За да работиш по чуждо дело (дежурство), са поне 10 клика да се обозначиш, че не си натрапник. На изп. Листи пише това е копие от… Покажи целия коментар »

Районен съдия
Районен съдия
29 юли 2021 9:50
Гост

Прав сте колега. Онзи ден ми трябваше 1 час да кача в ЕИСС 8 бр. Заповеди по чл. 410 , които бях написал предварително на уърд. Част он заявленията уважих частично и трябваше да качвам и разпореждаия. Иначе ние им намерихме цаката на заповедите. Не ползваме бланката, която ако генерираш е пълен абсурд и не отговаря на образеца по Наредбата. Лъжем програмата, създаваме документ и после с корекция на акта го привеждаме в нормален вид. Обаче докато се нагласи ужас. Пиша всичко ръчно. Допълвам рэчно част от текста на задължителното съдържание. Ужас. И ако това е улеснение и нов, съвремен… Покажи целия коментар »

мхм
мхм
29 юли 2021 11:30
Гост

Абсолютно прав сте колега, При написано в отделен файл дело, не мога да си генерирам бланка за определение по спор за подсъдност, защото няма такъв резултат и се налага какво- да си избера някой от абсолютно нищо нямащи общо със съдебния ми акт текстове, само за да създам бланка, на която да си кача вече написания акт, след което да преформатирам, защото програмния продукт, който са използвали /вероятно безплатен/ е безумен, а после подписвам, минавам по стаите да помоля колегите за подписи и си губя сума ти време /в най-добрия случай около половин час/, вместо да си разпечатам на хартия,… Покажи целия коментар »

Хhh
Хhh
29 юли 2021 22:17
Гост

Ааааа то и други работи няма. Няма резултат без уважение искане за споразумение по НПК. И за да се генерира присъда, то трябва да е готов протоколът, което няма как да стане за времето за тайно съвещание ако заседанието е било 5 часа. И колегите наказателни генерират празен протокол, присъда и след това истинския протокол…Заповедните е верно лъгане. Безумния бутон регистрация, потвърди, корекция, там ръчно като в лето Господно 1985, запис, изпращаш на СЕБЕ СИ за подпис, отделно подпиши и в самото подпиши (където го виждаш за пръв път как ще изглежда, но не можеш да променяш!) пак подпиши. После… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 13:12
Гост

А за табулацията даже не ми се говори. Много скъпо им се видяло да платят на Майкрософт за word, но пък за сметка на това се изплатиха космически хонорари на консултантите – от прокуратурата, и на разработчика. Там е заровено кучето или поне едно от всички кучета

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 15:49
Гост

Цялата работа е, че онези опънаха парите… Като каза за заповедно производство, значи ще ми вкарват попълнени на ръка заявления, а аз ще трябва да им издавам заповеди електронни документи, като преписвам всичко и се мъча да го докарам в що годе приличен външен вид в скапаната програма?! Като му туриш едно без движение преди това и частично отхвърляне, батакът става пълен, а после и още няколко пъти на доклад за връчвания, указания, възражения и всякакви други усложнения. Ей на това му се вика електронно правосъдие по български. В Германия се подава заявлението в електронен вид, заповедта се отпечатва от… Покажи целия коментар »

Крадеца вика дръжте крадеца
Крадеца вика дръжте крадеца
31 юли 2021 0:23
Гост

В Германия не са корумпирани и правнонеграмотни като в бг

съдия
съдия
29 юли 2021 8:11
Гост

Има ли право ОС на съд, било и да е пленум на ВКС, да взима такива решения? Или взетото решение има просто някакъв осведомителен характер? Иначе за системата – страшна щуротия – байрачета, камбанки, лупи …

???
???
29 юли 2021 12:54
Гост

Когато едно решение е неизпълнимо, как предлагате да се изпълни? Утре могат господата и дамите да решат, че ще правораздаваме в космическото пространство. Как ще изпълним това?

!!!!!!!
!!!!!!!
29 юли 2021 7:08
Гост

Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност
Как по конституция към момента ЗСВ в частта за така нареченото електронно правосъдие ги осигурява?
И после, да питам Имова, къде по Конституция е дадено право ВСС да указва приложение на процесуален или материален закон???
Организационна работа означава ОРГАНИЗАЦИЯ! НЕ ТЪЛКУВАНЕ НА ЗАКОНА, КОЕТО Е В ПРАВОМОЩИЕТО САМО НА ВКС И ВАС! НИТО ПРАВОПРИЛАГАНЕ!!! Много ви се услади, герберски к**ви да управлявате с декрети в последната година! Някой да я освести Имова, че и сега дадените указания на съдилищата са противоконституционни!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:57
Гост

Мрънкалници и лигльовци!

re:
re:
29 юли 2021 9:50
Гост

Както винаги става въпрос за много пари.

Съдебна класика.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:28
Гост

Колкото по-рано спре ЕИСС във всички съдилища, толкова по-добре. ЕИСС е много непригоден за съдебната система софтуерен продукт, защитаван от хора, които не се са сблъсквали с него. Съдията е превирнат не само в деловидител, но също в статистик и оператор на програмата, която изсиква постоянно въвеждане на безсмислена информация и губи ужасно много време. Програмата не разполага дори с елементарен текстов редактор, а съдебните актове изглеждат нелепо. Така наречените „експерти“, участвали в разработването на този връх в информацинните технологии, дори не са поставили подравняване на редовете в титулната част на съдебния акт, а буквата ѝ излиза като квадратче. ЕИСС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:52
Гост

Тромава и алогична. Ами променете я! Подобрете я! Какво ми мрънкаш типично за човек свикнал да му идва всичко на готово? Да не си специален, а? Объркал си се. Ще се съобразяваш със законите в тая страна и ще правиш така, че да си в услуга на хората, а не само за себе си да мислиш. Толкова време мина и не разбра, че другото яче не минава. Омръзна ми от хейтъри и хора, които си мислят, че другите са им длъжни. Пътувай! Като не ти изнася – друм!

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 2:00
Гост

Пътувай ти бе, трол-мушмурок. Не съм длъжен да поправям бъгав софтуер, не ми е това работата. Още по-малко съм длъжен да работя с такъв… А законите в страната са ги сътворили едни малоумници като теб, дето хабер си нямат от съдопроизводство. Единственото решение е да се спре действието на ЕИСС и да се преработят основно всички закони, уреждащи т. нар. електронно правосъдие, което в съществуващия си в момента вид е чисто и просто един юридически абсурд… Чак когато се въведе във ВКС скапаната система, се каза истината за безумието на този модел. Постановяването на съдебни актове в електронен вид е… Покажи целия коментар »

re:Олдчо Шетърхендчо
re:Олдчо Шетърхендчо
29 юли 2021 10:03
Гост

Мушмурок си ти! Като не ти изнася – напускай! Кандидати за съдии, бол. Упражнявай някоя свободна юридическа професия примерно или ходи на конкурс организиран от МП, който винаги е потвърждаван от „независимия български съд“ за законосъобразен.

Я, я, я … да се преработели всички закони?! Ало, вече сте 2 в 1 и законодатели, така ли? Няма го вече Даниелчо да ви изпълнява съдебните поръчки посредством кантората „Гигова и партньори“! Няма.

Довиждане!

само минавам
само минавам
29 юли 2021 9:57
Гост

А съдиите не превърнаха страни, адвокати, подсъдими – на маймуни – през последните 30 години несменяемост, нали? Примерите са от Земята до Луната!

И като се плаща да пишат тролове като „съдии“ във форума се получава ето това: БОЗА.

ps. Айде сега: Бачкайте и си трайте!

Дюрекс - Дюрекс
Дюрекс - Дюрекс
28 юли 2021 22:55
Гост

Просто не може така. Не бива така. Харчат се пари. Губи се време. Няма резултати на практика някакви положителни. И накрая – хоп, отказваме се и забравяме. Но похарченото остава похарчено. До кога ще е така?
Кога трябваше да имаме вече работещо електронно правосъдие? И защо към днешна дата нямаме на практика такова?

re:Съдия
re:Съдия
29 юли 2021 10:06
Гост

Така ще е до второто пришествие или до новата Конституция.

Когато съдиите станат изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми ще е друготояче!

Ще уважават закона, ще го прилагат според точния му смисъл и здравия разум и няма да им пречи, като на крива ракета – ЕИСС.

Не за друго да им пречи, а за %.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:52
Гост

В понеделник и ние свикваме общо събрание с предложение делата ни да не ходят до ВКС. Щом можело така да се процедира

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:53
Гост

Най- добре! Щом са над законите!

………
………
28 юли 2021 22:54
Гост

Свикайте . Ама после да не викате като дойдат страните с електронните тояги да ви питат на какви се правите

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:44
Гост

ВКС закри/затри цяла глава от ЗСВ. Евала! Е така и делата си решават! Чакайте някога справедливост!

КалиБабаВерчебацев
КалиБабаВерчебацев
28 юли 2021 22:48
Гост

А дали ЗСВ в тази си част не противоречи на КРБ?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:54
Гост

ВКС ли ще го каже това? Те да не са дядо Господ?

re:Съдия
re:Съдия
29 юли 2021 10:10
Гост

Ма разбира се! Дядо Господ са!

За Цв.Цв., за размазващите деца на пешеходните пътеки, за драскащите историческите паметници И ПАМЕТ и така … до минус безкрайност.

Примери ли искате?!

Дюрекс - Дюрекс
Дюрекс - Дюрекс
28 юли 2021 22:57
Гост

Защо мислиш така?
Не се заяждам. питам наистина. Дебатът е важен.

re:Съдия
re:Съдия
29 юли 2021 10:08
Гост

Противоречи Я! На Извънземното космическо право противоречи!

Грозно.
Грозно.
28 юли 2021 22:35
Гост

Срам ме е, че в този форум има и съдии. Коментиращи с очевидно неприкрита злоба едно достойно решение да се даде отпор на една очевидно зле работеща система. Нещата са много видни за тези от нас, които имат допир до нея. Намесват се какви ли не „аргументи“. Срам ме е, че в системата има дребни души. Завиждащи от дълбините на собственото си падение. За хора външни – там е съвсем безсмислено да се коментира. Убеждението в правотата на собственото мнение отдавна е изместило всяка форма на разум. ЕИСС е недоносче. И да – Върховният съд трябваше да каже, че царят… Покажи целия коментар »

Реалност
Реалност
28 юли 2021 22:42
Гост

Обяснението е просто. Съдилищата са пълни с бивши следователи и бивши разследващи полицаи. Нищо лично, но от далеч е видна и работата им, и мисленето им. На тях не им правят впечатление интелигентни и мислещи юристи, но ги парализират политически отрепки на съдебна или ВСС хранилка.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:53
Гост

Аз лично се парализирам от коментар като твоя.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:55
Гост

Пълни глупости! Минавай на пишеща машина!

RE:
RE:
29 юли 2021 10:13
Гост

А за мен е ПОЗОР ако това е мнението на преобладаващата част от съдиите. Изключая ВКС. Тях си ги знаем. Даже от едното тоталитарно време си бяха много „прибрани“.

Вчерашният ден показа и доказа, че няма повече време за губене и в спешен порядък се налага приемането на новата Конституция на референдум. Не с три въпроса, а с един!

Teach
Teach
29 юли 2021 10:35
Гост

Напълно съм съгласна. Но това, че системата не става го казаха всички, още миналата година, когато нещата бяха още по-зле. Друго е, когато ВКС даде становище. Защото на нас, малките съдилища, не ни обърнаха внимание. Да не говирим за бездействието на ВСС, които не приеха каквито и да било правила за това как следва да се процедира с делата на хартиен носител, как да се подреждат ел.папки, ПАС трябваше да се допълни и измени в много аспекти. Тази непълнота води до абсолютен хаос и всеки прави каквото си иска и каквото смята за разумно.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:08
Гост

Аз да попитам друго – защо не се наемат ИТ специалисти на щат към ВСС, които да разработват като екип съответните платформи, които да са запознати с нуждите на системата и да могат по всяко време да правят корекции?
Защо постоянно се възлагат скъпо струващи задачи все на някакви външни фирмички, които после не отговарят, неясно защо, затова, че програмите нещо не сработили?
Що бе, джанъм?
Фабрика с 500 души персонал си има такъв специалист, ние тук, цяла държавна правосъдна система, си нямаме?
Кому е изгодно това? – Те това е въпросът!

гост
гост
28 юли 2021 23:55
Гост

За съжаление водещите ИТ специалисти в съдебната система бяха уволнени, а други мачкани и подложени на прокуроски гонения заради смелостта да се противопоставят на директора на „Информационно обслужване“ и да изрекат на глас огромните недостатъци на тази система още през 2019 – 2020 г.
Това е система чието създаване е ръководено от прокурори срещу съдиите от общите съдилища.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:39
Гост

И това е манипулация: прокурорите въобще не ги интересува ЕИСС и ЕПЕП. Не търсете под вола теле, защото ще излезе Христо Иванов!

домакин
домакин
29 юли 2021 10:21
Гост

Госте, тролиш и пишеш пълни лъжи!

Дай примери! Коркретно. Ясно е, че се плаща от спонсорите на ВКС да няма електронно правосъдие, понеже е ясно, че далаверата не става и номерата не минават по този начин!

Thor
Thor
29 юли 2021 6:07
Гост

Защото в таблицата за възнаграждения срещу съответния специалист стои смешна цифра (за София)…

Взимайте пример от Гешев!
Взимайте пример от Гешев!
29 юли 2021 10:18
Гост

Обявете „конкурс“ за бармани и севритьори за почивните станции.

После може и шаманки, мадажистки и стажантки да си назначите на щат, та белким успеете вътрешно да приемете и се разберете за ЕИСС.

Понеже сметката ви се плаща отвън. А вече гони 1 млрд. за нема нищо. Е не точно, има нещо – яка и здрава корупция; пълна липса на справедливост и правосъдие и изпълнение на външни (от Америка за България посредством ССБ) и вътрешни (от Шиши посредством политическата квота във ВСС).

АМИН

???
???
29 юли 2021 13:00
Гост

Какви бармани, какви сервитьори?! Тук говорим за изключително необходими ИТ специалисти, които да работят не на парче и на поръчка срещу плащане на комисионки, а по щат с години за системата. За да са наясно с нуждите й, за да създадат работещ и ефективен програмен продукт, който да се ползвареално и да облекчава, а не да утежнява работата и който при нужда може да се промени, без да е нужно някой на някого да плаща комисионки.
Ти разлика да правиш между ИТ специалист и барман? Бадева си ял хляб, ако неправиш.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 12:12
Гост

Защото никой читав програмист, който може да се справи адекватно не работи на държавна работа със смешните заплати, които се дават там. В частните фирми взимат по 5-6 бона и нагоре

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:05
Гост

Това само за ВКС ли ще важи?
Ми да земат тогава всички други съдилища да си гласуват и решават същото. Какво пречи? Що едни могат, други да не?

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 1:01
Гост

Ами да вземат, ама в повечето съдилища са мишки и ги е страх да гъкнат дори срещу ВСС, та едва ли. Всеки се спасява поединично, аз засега съм й намерил цаката на скапаната програма, ама обслужващият персонал го отнася яко…

re:СПОКО
re:СПОКО
29 юли 2021 10:23
Гост

Скоро и на Олдчо Шетърхендчо ще му се види цаката с дивата свиня в багажника!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:03
Гост

Можете ли да ни светнете кой ще плати за неработещите ЕИСС и ЕДИС /последната не проработила никога, макар че струваше милиони на данъкоплатците/?
Кой ще отговаря дза наринатите пари?
Има ли го още в НК престъплението „безстопанственост“ и сродни или продължава да не се пилага тази част от кодекса, понеже по него трябва да се гонят „наши“ хора по върховете?
Докога?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 21:51
Гост

Друго ги протеснява ВКС, друго! Че не могат да пипат в разпределението на делата! Парички да изкарват допълнително! Едва ли са толкова тъпи да не се оправят с една система? Другите от няколко месеца как се оправят? Нали се ъпдейтва постоянно? И то по техни желания! Стига сте лъгали и заблуждавали!

Диди Кирката
Диди Кирката
28 юли 2021 22:49
Гост

Ах какъв си ми бял хакер тиииии

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:58
Гост

Понятието бял хакер го има само в журналистическия жанр и в твойта глава. Вземи се ограмоти преди да тролиш, защото се излагаш!

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 1:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
re:Съдия
re:Съдия
29 юли 2021 10:26
Гост

Олдчо, тролил си, тролил си нощес, та край няма!

И спри да пишеш от името на съдебната система! Все пак има и почтени колеги. И грамотни, включително информационно!

Ясно е на всички къде ги стяга чепика колегите от ВКС. На да изберат Влахов за конституционен съдия не ги стягаше.

Аз да попитам
Аз да попитам
28 юли 2021 21:40
Гост

А ние, малките негроиди в районните съдилища, може ли да не използваме ЕИСС? Видно е, че коскоджамти Върховни съдии и техните братовчедки/синове/дъщери/внучки (т.е. администрацията им, да ме извинят любовниците им- включително и хомосексуалните, тях не ги споменах, но не е защото ги дискриминирам) не могат да се оправят с ЕИСС, а те Върховните, като не могат да се оправят, ние мангалетата в районните съдилища как мислите, че ще се оправим? Че може ли и ние да не използваме ЕИСС?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 22:59
Гост

Дъщерите и зетьовете могат, а ти, колега- не! Дерзай!

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 1:26
Гост

Тъп си, Саше, вероятно и бивше ченге, макар това да е оксиморон… Може да не я използваш, ама не знаеш как. Не съм сред изброените от теб и досегът ми с недоразумението ЕИСС е минимален – от първоначалното й въвеждане та досега, но за съжаление се товари допълнително обслужващият персонал… ВСС трябва да спре използването на тази недоработена система и или да бъде приведена в идеално състояние или да се изработи изцяло нова, да се тества, да се отстранят всички проблеми и едва тогава да се въведе в употреба. И безумието с актовете в електронен вид трябва да се премахне,… Покажи целия коментар »

ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ
ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ
29 юли 2021 10:30
Гост

Обслужващият персонал на великите, върховни съдии. Ма така де ¡¡¡ илитерате!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 22:11
Гост

Оксиморон е името ти, Олд Шетърхенд, много си чел индиански истории. Няма как една ръка хем да е стара, хем поразяваща. Личи ти, че си гербераст, и то от най-малоумните. Или като резервен вариант- от „дясното пространство“- отрепките около Христо Иванов. Че и ще използваш тежки думички като „илитерат“, а пишеш многоточието с три точки.. Тъп гербераст!

Имова,
Имова,
28 юли 2021 21:33
Гост

Закона за здравето……спешно

КалиБабаВерчебацев
КалиБабаВерчебацев
28 юли 2021 22:46
Гост

Money money money
Must be funny…….

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 20:41
Гост

Браво на ВКС. Кретените от ВСС не са осигурили ГОДНА информационна система и следва незабавно да спрат ЕИСС във всички съдилища, както и да предложат на НС да отложи електронното правосъдие до изработването на НАПЪЛНО ГОДЕН продукт, съгласуван с всички органи на съдебната власт, адвокатурата и другите юридически съсловия, и одобрен от мнозинството магистрати.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 20:58
Гост

Е колко пъти да се отлага това е-правосъдие!? Трябваше от 01.01.2019 да е започнало!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 21:15
Гост

ВКС не иска електронно правосъдие. ВКС иска пишещи машини и хонорари от Америка за Бълхария

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:45
Гост

И колкото повече, толкова повече.

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 21:22
Гост

Ще се отлага, докато се изработи читава система. Впрочем в коя друга европейска държава има „електронно“ правосъдие и дали най-бедната и най-корумпирана страна в ЕС трябва да направи сефтето, което очевидно се случи със скандален фалстарт?!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 21:35
Гост

Олдчо, верно си много олд, демек стар. Ел. правосъдие вече има в почти всички държави от ЕС. Че нали затова Брюксел ни хока в токущо излезлия доклад за върховенството за 2021 г. – уж сме го приели в законите, а нищо не сме направили на практика. При това нищо не сме направили с дадени от Брюксел за целта пари. Докато слушаме дъртофелници като теб, ще бъдем на същото дередже. Айде вади пишещата машина, върни се в пещерата и спирай да постваш по форумите в нета. Нета не е за олдовци, а е за младоци. Анадънму.

Факт
Факт
29 юли 2021 0:03
Гост

В същност „зачатъци“ на електронно правосъдие има в няколко от страните от ЕС. Елктронно правосъдие, като цяло няма никъде другъде в ЕС освен в Естония, където е нпаравено от маериканкси ИТ гигант за цялата държава (1 млн.жители от които в страната са 650 хил.). Дори в Естония техният Върховен съд НЕ РАБОТИ с тяхната „деинна“ система !

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:49
Гост

Много си умен. Стани депутат. Предложи промени. Гласувай ги. После умувай!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:47
Гост

Глупаво. Ще се отлага, ако се отложат разпоредбите, касаещи ЕИСС в ГПК, НПК, ЗСВ….ама от къде толкоз акъл в умната ти главица?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 21:46
Гост

Тези решения за отлагане на действието на членове в ГПК, НПК, ЗСВ и още един куп закони ВСС ли ги взима, бе тикви? Защото там пише ЕИСС, а не АСУД, МАСУД и други подобни. Хайде мислете поне малко! Поне малко! Ако тук под тези постове има съдии и пишат ще кажа – веднага марш от съдебната система!

Тома
Тома
28 юли 2021 22:10
Гост

Решенията за отлагане действието на процесуалните закони, касаещи електронното ппавосъдие, уважаеми другарю, се вземат от НС но причината е, че този, който следва да организира реализацията им, все нещо не е подготвен, все нещо не е доизкусурил.
Айде мисли и ти малко. Какво като са ти възложили друго. Опитай пък. Не боли.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:02
Гост

Боли. Ама много боли, защото една шепа хора не се съобразяват със закона, защото са решили, че така може и всичко им е позволено!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:04
Гост

Утре ще решат, че и НПК и ГПК не им изнасят и няма да ги прилагат ли? Защото, ако е така най- добре е да ги закрием. За какво са ни? Какво доверие ще имам в тях?

re:Да ги сменим!
re:Да ги сменим!
29 юли 2021 10:34
Гост

Без върховни съдилища не може! Но без сегашните върховни съдии може.

Новата се пече. Конституция.

re:шепата
re:шепата
29 юли 2021 10:33
Гост

Шепата ВСС или ВКС са? Или и двете?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:44
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
29 юли 2021 1:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
re:Анонимнико!
re:Анонимнико!
29 юли 2021 10:36
Гост

Ама не искаше законодателна инициатива, когато Дани де Киро „предложи проект за нова Конституция“, нали?

Айде да върнем малко лентата назад, а!

Независим одит на системата
Независим одит на системата
28 юли 2021 20:22
Гост

От Сорос, нали?

Nil permanent sub sole
Nil permanent sub sole
28 юли 2021 20:15
Гост

За ВКС законът това са ТР!

България, първата съдебна република в света и в историята.

Бравос!

Крайно време бе да се обяви и на всеослушание с Решение на пленума.

За българският съд няма нужда от закон, понеже те сами си го създават. И неизпълняват, евентуално.

ЧЕСТИТО!

Veritatis simplex oratio est
Veritatis simplex oratio est
28 юли 2021 20:09
Гост

ИСКАМЕ СИ РУШВЕТИТЕ И АДВОКАТ МЕНКО МЕНКОВ!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:51
Гост

Менков не го искам, но виж рушветите ги уважавам!

Dura lex, sed lex
Dura lex, sed lex
28 юли 2021 19:44
Гост

Що за беззаконие?

Да заявите на всеослушание с тъпан, че няма да спазвате закона, така ли? При това ВКС?!

Блестящ пример за правова държава! Та това си е бунт?!

И после се чудим как и защо най-върлите комунисти станаха соросоисти! За пари. От Америка за България. През профсъюзната касичка ССБ.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 19:54
Гост

Имова, познах те, слушаме заседанието всички и се повтаряш в коментарите.

re:
re:
28 юли 2021 19:59
Гост

И Имова, и Райчева, и онези /не искам даже да и пиша името/ дето докладва Цв.Цв. с шестте „НЕ!“ – всички вън от системата!

Край! Това повече не се търпи! Обърнахте този храм на вертеп, както казваше Христос за Йерусалимския!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 20:14
Гост

Що не се скриете, нямата хабер хал, от право, боже прибери си вересиите.

Не мога да ви търпя стажантите.

Дюрекс - Дюрекс
Дюрекс - Дюрекс
28 юли 2021 22:14
Гост

Ами като не създавате условия за спазването на тоя закон, хората какво са ви криви?
„Блестящ пример за“ неизпълнение на законови задължения. Само че не по вина на обикновения изпълнител, а по ваша, господа, организатори.
„И после се чудим как и защо“ все сме последни на опашката! „За пари!“ – естествено – за комисионни, без да е нужно ССБ или друга да ни измива ръцете.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:57
Гост

Така е. В главичката са ти само комисионни. Какво значение имат някакви си закони? Зарежи ги, нали си голям! Ти решаваш!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:54
Гост

Какво значат тук някакви си закони? ВКС ще ви обясни как за тях нямат значение, защото не им изнася. Правилно и коректно. Някой даде кофти съвет на тези. Сега да му мислят!

re:ПИЛАТ
re:ПИЛАТ
29 юли 2021 10:40
Гост

ДА МУ МИСЛЯТ!

Гост
Гост
28 юли 2021 19:39
Гост

Някой ще попита ли председателя на ВАС защо тихичко и без дума да каже спести на своите хора това извращение ЕИСС? Видимо на него му пука дали работещите в административните съдилища ще се гърчат с тази простотия. А останалите ВСС ни хвърлиха на абразурата, като пушечно месо. Нямам думи за поведението на Ивова.

re:
re:
28 юли 2021 20:18
Гост

Точно така – Ивова?!

Да и бяхте научили поне фамилията, преди да вземете сребърниците и да тролите!

Неграмотник!
Неграмотник!
28 юли 2021 20:20
Гост

Амбразура, а не абразура!

Дюрекс - Дюрекс
Дюрекс - Дюрекс
28 юли 2021 22:16
Гост

Там трябваше да тръгне още през 2014 друго едно подобно – ЕДИС. Плати се, обучиха се хори и… не тръгна.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 0:59
Гост

Мнооого тъпо, хейтърско и глупаво! Типично за тролче. Не знам докъде ще стигнеш така?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 19:33
Гост

Време е за оставки и нов ВСС!

ДА.
ДА.
28 юли 2021 19:46
Гост

Направо си е време за нови съдии, прокурори и следователи с изцяло нова съдебна система!

Няма да ви мине номера този път – ДБ!

Лошите кадровици избрани пряко от демократичните баби от ВКС.

Не нам! Каквото си избрахте, това и ще сърбате! Заедно с десерта – нова Конституция!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:02
Гост

Готина идея, но няма откъде да ги смениш тези маймуни. Всичките са един дол дренки.

re:има, има
re:има, има
29 юли 2021 10:44
Гост

Що кандидати има упражняващи сред една свободна юридическа професия. Просто не е за вярване.

Пък онези баби малко ще поадвокатстват на досегашните си „клиенти“. Като Венета Марковска.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:00
Гост

Време е да си легнеш и да се успокоиш, че така ще строшиш плочките в банята.

Демек
Демек
28 юли 2021 19:24
Гост

Искаме да сме си корумпирани, недосегаеми и сами да си менкаме делата, както си го менкат адв. Менков!

Това е подтекста. Не че не го знаем.

Сега остава и Ицо Торбалан и Рада Дълбоката да подкрепят „реформата“, за да е пълен Реформаторския цирк!

позор
позор
28 юли 2021 19:36
Гост

Интересно как политиката се намесва в коментари за строго професионален въпрос. Това издава, че някои хора са откраднали много пари и сега всички тролове са на амбразурата, за да защитават крадците. ВКС понеже не са съгласни с това недоносче биват наричани бабички. Срам, ако сте юристи! Това е върховният съд! Но за пари явно и майките си сте готови да продадете, говоря и за една българска майка, която според мен е преживяла микроинсулти, защото речта й няма връзка с главния мозък, накъсана и без смисъл. Това не е просто логорея, това е мозъчно увреждане

Ало, професионалиста
Ало, професионалиста
28 юли 2021 19:50
Гост

Бегай на „Козяк“! Дават хонорари.

Какво му е „професионалното“ на въпроса?! Че неглижират закона във ВКС го знаем, но че и открита ще заявят, че няма да изпълнят волята на НС, демек на суверена не е „професионален въпрос“, а открит метеж!

Като не могат да се справят – да напускат! Все още има желаещи за върховни съдии.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 23:30
Гост

Много добро наблюдение! Женицата изглеждаше като неправилно дрогирана. А истината е, че толкова й е капацитетът. Това нещо е изпратено във ВСС от парламента. Това е тъжната истина. И всякакви коментари са излишни.

re:женицата, женицата, та женицата
re:женицата, женицата, та женицата
29 юли 2021 10:51
Гост

А другата женица Пашкуновата (с маминото сине), #КОЙ я изпрати с пряк вот във ВСС? #КОЙ?

Шиши, нали? Айде стига фарисейщина другари и другарки!

Истината е проста. Всичкото ВКС е брак. И ВСС е брак. И всичкото съдия е брак, та затова айде всичко на ново, с нова структура, с нови юристи и с нова Конституция!

АМИН

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:03
Гост

По- вярно нещо не бях чувал. Поздравления!!!!

адвокатка от САК
адвокатка от САК
28 юли 2021 19:15
Гост

“….Имаме изложени достатъчно факти от колегите от ВКС, от „Информационно обслужване“ се опитват да опровергаят тези факти….“ Ще опровергаят, на баба си шортите- служителите на ИО говорят на езика на девелопърите- как точно искате те да се разбират по принцип с юристите, след като за тях всичко, което е логично, нормално и следва едно от друго, е напълно неразбираемо за онези, които не са девелопъри и ИТ специалисти… Сложете една контейнерна система, вдигнете 10 виртуални СОК-а и готово, но- това ИО не може да ви го предложи, защото се иска да се спазят юридическите рамки на заданието- т.е. предмета на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:54
Гост

Знаех си, че бабешките от ВКС не могат да се справят. Иначе в становието им има определени глупости, които издават липсата на елементарни компютърни познания, което добре е обяснимо с възрастта им.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:48
Гост

Не бива да се лъже така очевидно. Имова е персона нон грата във ВКС откакто легна на амбразурата на ЕИСС. Няма контакти там отдавна.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 19:34
Гост

Имова се връща във ВКС догодина като й изтече мандата. Ще се наложи да работят с нея

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 19:43
Гост

Имова се пенсионира. Ще се върне само ако прекратят предсрочно мандата на ВСС.

Гост
Гост
28 юли 2021 19:46
Гост

Имова ще е пенсионер след ВСС. Ще си гледа кефа и ще обяснява на младите гаджета, че е голяма работа. Пет пари не дава.

re:
re:
28 юли 2021 19:52
Гост

Може и да не се наложи.

Всички ще са извън системата. И Имова и онези които си избраха Пашкунова! Всички вкупом съгрешиха и станаха непотребни!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:12
Гост

А най-вече твоята персона! Мизерниците си остават такива за цял живот.

Случаен минувач
Случаен минувач
28 юли 2021 18:43
Гост

Чл. 30.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет се състои от всички негови членове и има следните правомощия:
18. одобрява автоматизираните информационни системи за органите на съдебната власт след съгласуване с министъра на правосъдието и осигурява системната им интеграция и оперативната им съвместимост;

Чл. 360б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Органите на съдебната власт използват информационни системи, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието и председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:49
Гост

Изпълнил ли е задълженията си по т.18 ВСС? Не. Нито системна интеграция, нито оперативна съвместимост. Дори обратно- насилствено въвеждане поради неправомерно обогатяване на членове на съвета, в противоречие с изискванията на ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:54
Гост

Не е важно дали е изпълнил, а чие е правомощието да решава по този въпрос, т.е. кой е материално компетентния орган. Очевидно е Пленума на ВСС, а не Пленума на ВКС. По тази причина днешното решение на Пленума на ВКС е напълно нищожно, сиреч правно нищо. Не подлежи на изпълнение, който го изпълни ще наруши ЗСВ и да си носи последиците.
Предлагам както ВКС спря ЕИСС, така пък ВСС да им спре заплатите.

Гацо Бацо
Гацо Бацо
29 юли 2021 0:13
Гост

Драги ми „Анонимен“, може би не знаете или съзнателно прпоускате, че ВСС е одобрил освен ЕИСС така и АСУД към която искат да се върнат поради непригодност на ЕИСС във ВКС. Това променя ли нещата ?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:18
Гост

Променя ти само обърканото ти мислене! Вземи прочети НПК, ГПК и ЗСВ или за теб тези закони нямат значение? Защо ли не се учудвам?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:16
Гост

Правилно!

Съдия
Съдия
28 юли 2021 18:54
Гост

ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС ИМА ЛИ ПО ПОВОД ЕИСС? ДОБРЕ, ЧЕ ДАВНОСТТА Е ДОСТАТЪЧНА ДА НАДЖИВЕЕ ГЕШЕВ И СЪВЕТА!

re:Съдия
re:Съдия
28 юли 2021 20:26
Гост

Абе смешници! Толкоз си съдия, колкото Райчева е млада и „готина“.

Не ги е срам! Дърти рушветчийки.

Хаха
Хаха
28 юли 2021 20:48
Гост

Пиши на Рашков

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:20
Гост

Ти ако си съдия аз съм трамвай номер 5. Стига с тия селски номера.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:15
Гост

Умно! Някой да покаже. А какво правим със законите? Там пише за ЕИСС. ГПК, НПК, ЗСВ… ? Защо ли да питсм като за ВКС нямат значение някакви си закони.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 3:19
Гост

Питай ВСС „какво правим със законите“.
За да се работи в среда на ел.правосъдие, първо се създава читав работен продукт.
Чистачката ли да го създаде?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:24
Гост

Пленумът на ВКС няма такива правомощия и компетенции. Какъв пример дават на другите, когато самите върховни съдии погазват закона и си бойкотират техническата част от работата от мързел и нежелание да се научат да работят с нови програмни продукти. И това ми било върховен съд? Срам и позор!!!

Съдия
Съдия
28 юли 2021 18:40
Гост

Дават прекрасен пример на смелост, принципност и правна състоятелност! За разлика от ВСС, даващ пример за некадърност, корупция и пашкуновска безпринципност!

Опасен е политически и корупционен ВКС
Опасен е политически и корупционен ВКС
28 юли 2021 19:35
Гост

Най-прекрасният пример какво представлява ВКС бе по казуса с Цв.Цв. с шестте „НЕ!“.

Там надежда за реформа всяка оставете! Пито-платено. Или платено-получено в синергия с евроатлантическите ценности.

Екссъдия
Екссъдия
28 юли 2021 19:38
Гост

Пашкунова от кой съд бе и как бе избрана?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:23
Гост

Уникално глупаво, тъпо и тролско блеене! Да ви се чуди човек как ви плащат за такива измишльотини?

старица от ВКС на 50 години
старица от ВКС на 50 години
28 юли 2021 23:37
Гост

Дори не разбирате за какво става въпрос ! Съдиите от ВКС много бързо се научиха да работят със системата. Нищо трудно няма за обикновения съдия. Кажете обаче за кого е от полза след подписването на решение с три електронни подписа от тримата съдии, които са го взели, те да не могат да нанасят корекции, но това да е възможно за служителите на Информационно обслужване? И ако го няма и подписания хартиен носител, колко усилия ще коства установяването на това кое е оригиналното решение? Съдиите от ВКС съзнават, че не са органа, който може да взема решения за използването на ЕИСС,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:21
Гост

Върховните съдии станаха марионетки в ръцете на Лозан в личните му битки във ВСС и срещу ВСС. Жалка и недостойна история…

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:21
Гост

Утре всички пред ВСС и да ги изметем

д-р Гилотен
д-р Гилотен
28 юли 2021 19:32
Гост

Отдавна очакваме точно това и … хоп … новата Конституция влиза в сила.

Без ВСС, ИВСС, всички съдии /и прокурори/ са изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми. Мир и спокойствие цари. Кипи усилен труд по съдебните палати.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 1:24
Гост

Ще ми иметеш пред вратата, за друго не ставаш.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:20
Гост

Сега и в другите съдилища да спре. Например в СГС

Вранеску
Вранеску
28 юли 2021 19:30
Гост

Големи мераклии сме!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:19
Гост

Тия тотално изперкаха…..

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:18
Гост

А Шекерджиев участвал ли в Пленума и казал ли е защо така бързо ВСС прие системата без на практика да има пилотно използване

Нора
Нора
28 юли 2021 20:01
Гост

Шекера сега ще плюе, нали „след и мен потоп“.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 18:17
Гост

И каква стана тя. От 1 юли има е-правосъдие, ама само на хартия

Наблюдател
Наблюдател
28 юли 2021 18:16
Гост

Ами сега…