Кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на инспектората към него са противоконституционни, създаването на фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор, също противоречи на основния закон, а парламентът няма право да променя необнародвани закони.

Тези становища прие днес Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) единодушно или с огромно мнозинство. Те са по три дела в Конституционния съд (КС) и ще му бъдат изпратени.

Противоконституционните кариерни бонуси

Както „Лекс“ писа, в края на декември м.г. Пленумът на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционни на чл. 28, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за съдебната власт, които регламентират, че след края на мандата на членовете на ВСС и на инспекторите, те могат да бъдат възстановени на работа на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им.

Искането на ВКС беше второ за 2020 г., като всичко започна през февруари с.г., когато ЗСВ беше променен така, че ВСС безусловно трябваше да удовлетворява молбата на бивш свой член да бъде възстановен на по-висока позиция от тази, която е заемал преди избора си. Що се отнася до инспекторите, парламентът даде възможност на ВСС да преценява дали да ги възстанови на по-висока длъжност от заеманата преди началото на мандата им.

Разпоредбата, отнасяща се до членовете на съвета, беше атакувана в Конституционния съд от ВКС. Но преди конституционните съдии да успеят да се произнесат, Народното събрание отново промени ЗСВ и предвиди и в този случай ВСС да има право на преценка.

Сега и другият върховен съд застъпва позицията за противоконституционност на бонусите, като тя е гласувана със 77 гласа „за“ и само три „против“.

„Само по себе си възстановяването на заеманата преди избора на изборен член във ВСС с изтекъл или предсрочно прекратен мандат на длъжност, от която е избран, не поражда проблеми за съответствие с Конституцията, доколкото лицето не губи статута на магистрат поради избора си във ВСС. Логически обосновано от правна страна е такъв магистрат да бъде възстановен на заеманата преди избора длъжност. Не така е разрешен този въпрос в оспорените от Пленума на ВКС изменения на закона“, заявява ВАС.

В становището си той изтъква, че в ЗСВ няма способ на преминаване от една длъжност в друга, наречен „възстановяване на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“. Този нов правен институт трябва да съответства на чл. 129 от Конституцията, обяснява ВАС. И подчертава, че конституционната разпоредба не предвижда правна възможност магистратът да получи длъжност в съдебната система извън способите „назначение, повишение и преместване“.

Според върховните административни съдии възстановяването на член на ВСС на по-висока от заеманата преди това длъжност „игнорира създадената от Конституцията логическа и правна последователност в хода на професионалното израстване на магистратите и създава компетентност за ВСС, която по отношение на статута на магистратите, не е предвидена от Конституцията“.

ВАС се съгласява с ВКС, че предвиждайки кариерните бонуси за членовете на ВСС и за инспекторите, Народното събрание се е намесило недопустимо в дейността на съдебната власт. Причината за това е, че по Конституция само ВСС определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна. „Законодателят при приемане на измененията в разпоредбата на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт е иззел оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, като със закон е определил определени лица да бъдат назначени на определени позиции в съдебната система, при заобикаляне на принципа на конкурсното начало“, заявява ВАС.

Недопустимо е да се променя закон преди да е обнародван

Недопустимо е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат за ново обсъждане от президента. Това становище прие единодушно с 80 гласа „за“ Пленумът на ВАС.

То е по делото в КС по искане на президента за тълкуване на няколко разпоредби от Конституцията (повече виж тук).

„Аргументи в подкрепа на становището, че промяната в закон може да бъде извършена от НС само по отношение на приет закон се извличат на първо място от редакцията и логическото тълкуване на самата разпоредба на чл.84, т.1 от Конституцията на РБ, чрез употребения израз „приема, изменя, допълва и отменя законите”. Правната норма визира няколко правомощия на НС, като най-напред е правомощието му по приемане на законите в РБ, а следващите са производни на него, поради това, че не може да се изменя, допълва или отменя закон, който не е приет и не съществува в правния мир като юридически нормативен акт“, обясняват върховните съдии.

Освен това те припомнят, че според Закона за нормативните актове закон се променя само със закон. „Това означава, че другият акт има за предмет съществуващ нормативен акт, приет по установения от Конституцията и законите ред. В противен случай, ако другият акт променя неприет закон, то той би бил нищожен, поради липса на предмет, с оглед на това, че неприетия закон няма силата на нормативен акт и е едно правно нищо“, пише ВАС.

Върховните съдии черпят аргументи и от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове. Той предвижда, че „в наименованието на изменящия акт се посочват пълното наименование на изменяния акт и неговия номер, ако има такъв, като към него се добавят броят и годината на Държавния вестник, в който е обнародван, както и броят и годината на Държавния вестник, в който са обнародвани измененията и допълненията му“. Т.е. няма как да се промени закон, който не е обнародван или върнат с вето от държавния глава.

За разследващия главния прокурор

Също единодушно Пленумът на ВАС застъпи позицията, че така както е създадена, фигурата на прокурор по разследването срещу главния прокурор и неговите заместници противоречи на Конституцията. За това становище са гласували 80 върховни съдии.

Делото в КС отново е по искане на президента, който оспори част от измененията в ЗСВ и НПК, с които се уреждат статутът и дейността на специалния прокурор.

Една от тях изключва този прокурор от надзора за законност и методическото ръководство, които упражнява обвинител №1, а  друга регламентира, че актовете му не подлежат на инстанционен контрол. „…Като е изключил възможността за йерархичен служебен контрол за законосъобразност, осъществяван в системата на прокуратурата, върху актовете и действията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник и като е предвидил, че той не е подчинен никому, (законодателят – бел. ред.) е поставил този нов орган извън конституционно определената структура на прокуратурата във функционално и административно отношение, в противоречие с чл. 117, ал. 1 и ал. 2, чл. 119, ал. 1 и чл. 126, ал. 1 от Конституцията“, заявява ВАС. И подчертава, че възлагането на специфични и самостоятелни правомощия единствено на този нов орган нарушава и баланса на функциите между органите вътре в структурата на прокуратурата.

ВАС изтъква и че е недопустимо априори дейността на някой прокурор да бъде изключена от надзора за законност на главния прокурор. „Конституционно недопустимо е в обикновеното законодателство в отклонение от структурата на прокуратурата да се предвижда създаването на едноличен орган като самостоятелна част от структурата на прокуратурата, който не е нито административно, нито функционално подчинен на по-горестоящите прокурори и спрямо който главният прокурор не може да осъществява конституционно определените си функции по чл. 126, ал. 2 от Конституцията“, обясняват върховните съдии.

Становището се спира и на принципа за равенство пред закона и констатира серия от разлики между разследването на други лица и от други прокурори и това срещу главния прокурор и заместниците му. ВАС пише: „Законодателят от една страна урежда различно правно положение на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник спрямо това на всички останали прокурори, както по отношение на неговия статус, така и по отношение на неговата дейност, от друга – въвежда по отношение на главния прокурор и неговите заместници съществени разлики спрямо установения ред за разследване на престъпления, извършени от всички останали граждани, а от трета – пострадалите от престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, имат право да обжалват отказа на особения прокурор за образуване на досъдебно производство, а всички останали пострадали от престъпления нямат това право“.

 

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ИванчоЕПозор!
ИванчоЕПозор!
25 април 2021 13:43
Гост

Ако питате герберската хунта, най-лесно ще е да се закрият всички съдилища, да останат 2-та върховни и за цвят още един върховен, неопределен, но специализиран, а съдиите да бъдат подчинени по някакъв начин на главния каскет, който еднолично да раздава правосъдие и ако може без обвинение и доказателства да сочи с пръст, кой виновен и кой не. Така ще се елиминират всякакви казуси и за капак, ако имаха 160 гласа да приемат нова Конституция със само един член в нея, който да гласи „България се управлява от Тиквата и Каскета и к’вото кажат те, това ще става, свиквайте и се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 20:25
Гост

Каскета се наака и почна да вие и да дърпа лостове, да не би изведнъж разследващия го да не е от герберастите. А тиквата му помага в залеза си, чрез своите куклички.

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:33
Гост

Не може да се неглежира принципа за равенство пред закона.

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 15:35
Гост

Не съм съгласен

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:27
Гост

И аз. С предложението на ВСС.

Ananieva
Ananieva
23 април 2021 15:35
Гост

Пълни глупости.

Лелиева
Лелиева
23 април 2021 15:35
Гост

Трябва някой да следи за това, което прави Гешев

Lalov
Lalov
23 април 2021 15:34
Гост

Браво. Надяваме се, че ще възтържествува правда

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:29
Гост

А дано. Стига вече са си раздавали пари за щяло и нещяло.

Мирчева
Мирчева
23 април 2021 15:34
Гост

Добре казано

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:30
Гост

Подкрепям становището.

Oblena
Oblena
23 април 2021 15:34
Гост

Експертно мнение. Никой нямал право на нищо и всичко е противоконституционно

Ivica
Ivica
23 април 2021 15:33
Гост

супер. Да видим какво ще стане

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:31
Гост

Сега всичко е в ръцете на КС.

Гъливер
Гъливер
23 април 2021 15:33
Гост

определеноо имат право

Ferdinand
Ferdinand
23 април 2021 15:32
Гост

Демек са се ядоса

Анонимен
Анонимен
23 април 2021 17:32
Гост

И с право между другото.

Белоу
Белоу
23 април 2021 15:32
Гост

Добре