Може ли Висшият съдебен съвет да накаже магистрат за две нарушения, а съдът да установи, че е извършил само едното и въпреки това, да потвърди санкцията. Този казус раздели петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Той възникна по делото на бившата зам.-шефка на Районната прокуратура във Варна Милена Даскалова, която беше хваната да пие в работно време.

Мнозинството в петчленния състав – Ваня Анчева (председател), Таня Вачева и Павлина Найденова застъпва тезата, че няма пречка наказанието да бъде потвърдено. А подписалите решението с особено мнение Соня Янкулова и Мирослава Георгиева, твърдят, че тричленният състав на ВАС, който потвърди наказанието на Милена Даскалова, е заместил ВСС в преценката му за вида на дисциплинарното наказание и така неправилно е приложил материалния закон.

С приетото с 3 на 2 гласа решение ВАС окончателно потвърди освобождаването на Даскалова като заместник на административния ръководител на РП-Варна.

През есента на миналата година Прокурорската колегия на ВСС наказа нея и шефката на районната прокуратура във Варна Цветанка Гетова като ги освободи от ръководните длъжности, защото бяха хванати да пият алкохол в работно време.

Случаят е от 13 март 2017 г. Около 13.30 ч. Гетова и Даскалова напуснали работните си места и отишли в заведение. Даскалова нямала време да се нахрани през обедната почивка, защото имала служебен ангажимент, а Гетова искала да почерпи, защото щяла да става баба.

Прокурорките седнали на маса и започнали да поръчват салати, основно ястие и алкохол – шест ракии, две бири и две уискита. Три от ракиите не били за тях, а за познати на Гетова, която искала да ги почерпи.

Някой обаче подал сигнал срещу двете, че пият алкохол в работно време. Затова към 15.30 ч. в ресторанта била извършена внезапна проверка от обвинители от апелативната прокуратура във Варна. Те снели обяснения от клиенти и от персонала, взели и фискалния бон, за да видят какво са консумирали Гетова и Даскалова. Въпреки проверката, двете останали в заведението до 20 ч.

Материалите, заедно с предложение за образуване на дисциплинарни производства срещу Гетова и Даскалова, били изпратени на главния прокурор Сотир Цацаров, който ги внесе във ВСС. Кадровият орган образува дисциплинарни производства, които приключиха с решения двете да бъдат наказани с освобождаване от съответната ръководна длъжност, която заемат. Прокурорската колегия реши, че Гетова и Даскалова са нарушили правилата за трудовата дисциплина и етичния кодекс, защото с поведението си са уронили престижа на съдебната власт.

Два тричленни състава на ВАС обаче приеха, че в случая няма нарушение на етичния кодекс, защото двете прокурорки не са демонстрирали служебното си положение, не са проявявали неуважение и пренебрежение към обществото, нито пък непристойни действия, компрометиращи професионалния и обществен облик на магистрата.

От друга страна обаче тричленните състави се съгласяват с ВСС, че има нарушение на трудовата дисциплина, като двете са се отклонили от работа и цял следобед са били в ресторанта.

Даскалова и Гетова обжалваха решенията.

Две петчленки на ВАС потвърждават наказанията им, но по казуса на Даскалова е имало спор в съдебния състав във връзка с чл. 309 от Закона за съдебната власт, който предвижда, че „при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя“.

И по-конкретно нарушила ли е първата инстанция закона, като е приела, че при извършено само едно от посочените от ВСС две нарушения може да се обоснове тежестта на дисциплинарното нарушение и съответно на наложеното наказание.

Мнозинството в състава – Ваня Анчева (председател), Таня Вачева и Павлина Найденова отхвърлят твърденията в жалбата на Даскалова, че това е нарушение на материалния закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 309 ЗСВ при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. В случая всички тези обстоятелства са преценени от дисциплинарнонаказващия орган, а първоинстанционният съд е осъществил контрол върху правилността на тази преценка. Дисциплинарното наказание е наложено за деяние, което в дисциплинарното производство е квалифицирано като изпълняващо едновременно съставите на две нарушения, но е определено едно наказание. В съдебното производство съдът е приел за доказано осъществяването на същото деяние, което представлява дисциплинарно нарушение само по една от хипотезите, посочени в решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, поради което не е налице основание за отмяна на акта за налагане на дисциплинарното наказание“, твърдят трите върховни съдийки.

Не така мислят обаче Соня Янкулова и Мирослава Георгиева.

Спор по въпроса, че Прокурорската колегия е наложила едно общо наказание за две нарушения няма и това е видно от материалите по делото, става ясно от особеното им мнение. „Това значи, при приетото от съда неосъществяване на едното дисциплинарно нарушение, че изводът на органа за тежестта на дисциплинарното нарушение, като елемент на изискванията за определяне на дисциплинарното наказание, не е съответен на доказателствата. Преценката на дисциплинарно наказващия орган за вида на дисциплинарното наказание, в т.ч. и за тежестта на дисциплинарното нарушение или нарушения, е въпрос на оперативна самостоятелност. Съдът, при осъществявания контрол за законосъобразност на акта за налагане на дисциплинарно наказание може само да разреши правни въпроси“, изтъкват върховните съдийки Янкулова и Георгиева.

Нататък те посочват, че ВАС не може да замени свободното усмотрение на Прокурорската колегия „за съответното на установеното дисциплинарно нарушение наказание, в т.ч. и за съответното на тежестта на нарушенията наказание“. Това значи, че когато едно дисциплинарно наказание е наложено за повече от едно нарушение и съдът установи, че едно или повече от тях не са извършени, изводът на ВСС за тежестта им вече не е съответен на наложеното наказание, казват те.

И продължават: „Дали органът би преценил, че и едното от двете, в случая, твърдени дисциплинарни нарушения е достатъчно, за да обоснове точно този вид дисциплинарно наказание или не, съдът не може да прецени, защото тази преценка е въпрос на оперативна самостоятелност на органа, проява на неговата дисциплинарна власт, която съдът не може да замести“.

Соня Янкулова и Мирослава Георгиева посочват още, че за законосъобразността на акта за налагане на дисциплинарно наказание е необходимо, първо, приетите дисциплинарни нарушения да са действително осъществени, т.е. доказани, и второ, преценката на ПК на ВСС за наложеното наказание да е в съответствие с изискванията на чл. 309 от ЗСВ.

В случая, първоинстанционният съд, след като приема, че от доказателствата по делото се доказва осъществяването само на дисциплинарното нарушение по точка 4, т.е. нарушение на служебната дисциплина, но не и на дисциплинарното нарушение по точка 3 – уронване на престижа на съдебната власт, е приел, че осъщественото от касатора нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ е достатъчно, за да обоснове тежест на дисциплинарното нарушение, която е съответна на наложеното дисциплинарно наказание.

По този начин съдът фактически е заместил дисциплинарно наказващия орган в преценката му по усмотрение за вида на дисциплинарното наказание. Това значи, че съдът неправилно е приложил материалния закон.

Касационният съд следваше да извърши проверка на правилността на извода на първоинстанционния съд за недоказаност на дисциплинарното нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. За касационния съд, с оглед на разпоредбата на чл. 220 АПК, приетото относно фактите е задължително, но не са задължителни правните изводи на съда относно тези факти“, отбелязват Янкулова и Георгиева.

Според тях обсъждането от петчленния състав на ВАС на правните изводи на първата инстанция за нарушението на етичния кодекс не води до нарушение на принципа за забрана влошаване на положението на Даскалова. „При тази проверка, ако съдът бе установил съответствие на извода на първоинстанционния съд с фактите по делото би следвало да отмени първоинстанционното съдебно решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени оспореното решение за налагане на дисциплинарно наказание. Ако касационният съд при проверката бе установил, че изводът на съда за недоказаност на дисциплинарното нарушение е неправилен, т.е. че дисциплинарното нарушение по точка 3 е осъществено (доказано), следваше да извърши преценка за спазването на изискванията на чл. 309 ЗСВ по отношение на двете дисциплинарни нарушения, за които е наложено дисциплинарното наказание“, посочват още Янкулова и Георгиева.

И заключават, че първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, като е приел, че при осъществено само едно нарушение, наложеното от ВСС наказание за две такива, е съответно.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Някой си
Някой си
18 декември 2018 13:18
Гост

Първоинстанционният съд се е олял – за наказание състава да го сложат на сух режим през целия януари, когато всеки ден има повод за почерпки 🙂

Мишо
Мишо
18 декември 2018 13:16
Гост

Хубаво е, че има поводи за почерпка. Но шест ракии, две бири и две уискита през работно време… И после ще ми разправят, че са претрупани с работа.

Киро
Киро
18 декември 2018 13:15
Гост

От това решение излиза, че няма проблем да пиеш докато си на работа, пък било то и в обедна почивка, защото двете не били нарушили етичния кодекс. Не съм съгласен, защото излиза, че е нарушение само, ако пиеш в качеството на магистрат и се сбиеш примерно, всичко друго си е в реда на нещата.

Анонимен
Анонимен
18 декември 2018 13:14
Гост

Мъдро решение. Но да са само те- с мед да ги намажеш. А останалите-кога? Тези, които си правят обедната почивка по 2-3 часа и естествено не пият само минерална вода през това време.

Анонимен
Анонимен
18 декември 2018 13:12
Гост

Не съм съгласен с особените мнения. Тричленният състав на ВАС е длъжен да се произнесе с решение по делото.

Пич
Пич
18 декември 2018 13:10
Гост

И всичко това само защото двете съдийки се понапили и решили да протестират, оставайки демонстративно в заведението. Ако си бяха тръгнали след проверката, щяха да се разминат леко и още да са на постовете им.

Кръчмар
Кръчмар
18 декември 2018 13:12
Гост

Да, проблемът не е в количеството алкохол, а в смесването му, което е довело до неадекватно поведение. На хората масово им липсва банкетна култура.

Гроздан
Гроздан
18 декември 2018 13:22
Гост

Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш. То пиенето не е за всеки.

Моля, моля
Моля, моля
18 декември 2018 15:40
Гост

Те са прокурорки. Съдиите си спазваме етичния кодекс и не поглеждаме алкохол през работно време.

Свидетел
Свидетел
18 декември 2018 16:20
Гост

А да се разходим по заведенията около Съдебната палата между 12 и 14 ч. и към 16 ч. и да видим дали е така.