Обществени поръчки вече ще се възлагат електронно. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които днес парламентът прие на второ четене. С тях се въвежда използването на централизирана електронна платформа за възлагане на е-поръчки.

Днес депутатите предвидиха, че платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като заложиха именно от тогава да влязат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г. А профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Според приетите разпоредби централизираната електронна платформа осигурява възможност за подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки, подготовка, получаване на запитвания и предоставяне на разяснения.

През нея ще се изпращат и покани за участие и оферти, както и тяхната оценка, ще се подготвят и сключват договори, ще се подават заявки, ще се приемат и обработват електронни фактури. Платформата ще е свързана и със системи за електронно разплащане.

Тя ще е общодостъпна, като при планирано прекъсване на работата ѝ в деня, в който изтича срок, свързан с възлагането на дадена обществената поръчка, той ще се удължава.

Осигурена е възможност за ползване и на други платформи за електронно възлагане, при условие че е осигурена техническа съвместимост между двете.

Измененията в ЗОП са свързани и с електронните фактури. При разплащанията по договорите за обществени поръчки, възложителите са длъжни да приемат и електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговоря на изискванията в Закона за данък върху добавената стойност и на европейски стандарт за електронно фактуриране.

Променят се и правилата за съхраняване на информацията.

Прецизира се кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С цел по-голяма прозрачност се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Наскоро вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че е-поръчките трябва да бъдат въведени поетапно, а не наведнъж за всички възложители.

„Големите институции, които имат по-голям капацитет, със сигурност ще се справят. Началната фаза ще мине по-гладко, но имаме малки общини, малки болници, които ще имат затруднения“, каза вицепремиерът. В първата вълна влизат големите централни държавни институции, след това електронно ще възлагат поръчки местните власти и накрая най-малките възложители, но процесът трябва да приключи догодина.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Скептик
Скептик
04 октомври 2018 13:44
Гост

Има време до края на 2019. Да не стане като с единната система за съдилищата.

Вътрешен
Вътрешен
04 октомври 2018 13:22
Гост

Интересно ми е как общините, в които масово още се използва Windows XP, ще се включат в тази платформа. Това означава, че трябва да се купуват нови компютри, мрежи, софтуер, хардуер и въобще съвременни средства, за които общините нито имат пари, нито разбиране.

Вече видяно
Вече видяно
04 октомври 2018 13:41
Гост

Тези, които правят платформата ще искат допълнително пари за съвместимост с операционните системи.

Спец
Спец
04 октомври 2018 13:19
Гост

Всичко много хубаво на хартия, но на практика няма никаква технологична готовност за електронни търгове. Каруцата пред коня е работата.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2018 13:15
Гост

Страхотен напредък. Край на безграничното попълване на документи на ръка.