От 1 април 2023 г. задържаните в България най-сетне ще получават декларация, която реално ги информира за правата им. Това следва от обнародваните днес в Държавен вестник промени в Инструкцията за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР (всички изменения виж тук).

Както „Лекс“ писа, Европейската комисия (ЕК) започна наказателна процедура срещу България заради нарушения на конвенцията за защита на правата на човека и неправилно транспониране на Директивата на ЕС за правото на информация в наказателното производство.

ЕК констатира, че в България няма конкретен документ, който може да се счита за „декларация за правата на задържаното лице“, тъй като в тази, която задържаните подписват в момента, се казва само, че са запознати с правата си, без те да са разяснени. Освен това в нея правото на писмен превод и правото да се запази мълчание не са споменати. В декларацията въс все още действащата инструкция задържаните не са информирани и за правото на достъп до материалите по делото, нито за максималното време, в което могат да бъдат държани в ареста.

Сега в инструкцията за първи път се регламентира, че когато е задържан непълнолетен, незабавно се съобщава на негов родител, попечител или друг, който полага грижи за него, „с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето“. Изрично се предвижда и че при арест на непълнолетен, участието на защитник е задължително, независимо от направеното от детето или младежа волеизявление.

Ето какво ще научава от 1 април 2023 г. за правата си всеки от момента на задържането му:

Ако сте задържан(а), имате следните права:

  1. Помощ от адвокат/право на правна помощ

Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към полицейските служители, ако искате да се свържете с адвокат. Полицейските служители ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.

  1. Право на информация относно основанията за задържането

Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото полицейските органи имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.

  1. Право на устен и писмен превод/право на тълковник

Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.

  1. Право да запазите мълчание

По време на разпит от полицейските органи не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.

  1. Уведомяване на друго лице относно вашето задържане/уведомяване на консулството или посолството на вашата държава

За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане.

В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.

  1. Медицинска помощ

Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете полицейските органи, ако имате нужда от медицинска помощ.

  1. Право на информация за срока на задържането

Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.

  1. Право да обжалвате пред съда законността на задържането

Имате право да обжалвате законността на задържането пред районния съд по седалището на полицейския орган. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

  1. Право на свиждания и право да получавате колети и храна

Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.

  1. Право да получите екземпляр от заповедта за задържане

Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Конституцията парцал ли е,че не се спазва?
Конституцията парцал ли е,че не се спазва?
25 февруари 2023 1:49
Гост

По какъв начин е уреден достъпът досъд на задържания, докато задържането е в сила? Ситуацията е днес е -лице е задържано, изкарва си 24-те часа, а делото за оспорване на задържането се гледа след много месеци. Защо няма процедура съд да се произнесе незабавно, докато задържането продължава. Задържат лицето , и то подава жалба, която се гледа незабавно-докато задържането продължава. В Конституцията пише,че съдебната власт следва да се произнесе по всяко задържане незабавно, или в срок от 24 часа- и това не се спазва. Не се спазва Конституционни текст,че съдът се произнася ВИНАГИ и дори СЛУЖЕБНО-и без подадена изрична жалба.… Покажи целия коментар »

В декларацията за правата е написана ЛЪЖА
В декларацията за правата е написана ЛЪЖА
25 февруари 2023 8:10
Гост

цитат от указанията „Имате право да обжалвате законността на задържането пред районния съд по седалището на полицейския орган. Съдът се произнася по жалбата незабавно,“ ТОВА Е НАПЪЛНО НЕВЯРНО(освен в редки изключения). Съдът НЕ се произнася незабавно , а както е казано-след много месеци, когато задържането е отдавна приключено. Напишете в инструкциите-по Конституция съдът се произнася незабавно-чл 30 ал 3, ама реално-съдът ще се произнесе когато реши… Вижте в сайтовете на съдилищата-решенията на съда при оспорване на задържане са след много месеци, след като задържането е приключило. Незабавно произнасяне е имало, но това е изключение-например по делото за задържането на съдията… Покажи целия коментар »

Престъпление ли, ако задържането е незаконно?
Престъпление ли, ако задържането е незаконно?
25 февруари 2023 1:39
Гост

Имам въпрос-ако съд обяви задържането за незаконно-това представлява ли НЕЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА-престъпление по НК? Ако съд обяви заповед за задържане за незаконна, това значи ли,че милиционерът издал незаконна заповед за задържане следва да носи наказателна отговорност за противозаконно лишаване от свобода? Примерно-правозащитникът Н.К.-Б, беше задържане около 2017 г …вероятно над 20 пъти-във връзка със случая хвърления домат и др подобни. Всяко задържане, повтарям всяко беше обявено от съда за незаконно, и вече приключиха и делата за обезщетенията. Тоест е доказано налице незаконни задържания , и милиционерски произвол-20 пъти да задържаш незаконно лице, какво е(а и да попитам репресивния апарат-да… Покажи целия коментар »

За задържанията без заповед за задържане
За задържанията без заповед за задържане
25 февруари 2023 1:27
Гост

Милицията заобикаля задържането, например с призоваване на гражданина в РПУ-то за нещо си. Формално гражданинът не е задържан, извикан е да нещо си, но не може да си тръгне, ако пожелае. Друг начин е като гражданин просто бъде „заведен“ до РПУ-то. Не се издава заповед за арест, но гражданинът не е свободен да си тръгне, ако желае, нарушено е правото му на свободно придвижване, но няма писмена заповед, който да се обжалва. В закона няма процедура завеждане до РПУ, а това си е фактическо задържане. Спомнете си със журналистът от протестите. „Заведен“ до РПУ-то, не е издадена заповед за задържане,… Покажи целия коментар »

Име
Име
24 февруари 2023 20:32
Гост

Това се прилага крайно рядко – задържането, особено при очевидни доказателства.

Да, неприятно е – но какво да се прави – но условията в арестите са ужасни.

Алексей Навални би се почувствал като в ад в България – в сравнение с руските правосъдия.

Масово са неподготвени за каквито и да е процедури – съответните дознатели и органи.

Но – пък ако им се подиграваме, ще се държат съвсем инквизиторски.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2023 14:09
Гост

Докато си изчете декларацията и вече е с влязла в сила присъда……….най-вече да се наблегне на неграмотните, да четат и подписват………….

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2023 12:13
Гост

Съгласно действащата Инструкция 8121з-78/24.01.2015 г., задържаните лица в помещения за задържане на МВР имат тези права и декларации се попълват, колеги: Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането, предвидената в закона отговорност, както и с правата му по ЗМВР, включително с правото му: 1. да обжалва пред съда законността на задържането; 2. на адвокатска защита от момента на задържането; 3. на медицинска помощ; 4. на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 5. да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин; 6. да… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 февруари 2023 11:07
Гост

Да пожелаем весело изкарване на тези, които си получат декларацията точно на 1 април, защото не се съмнявам в чувството за хумор на силовите структури.

Правата - новите дрехи на царя
Правата - новите дрехи на царя
24 февруари 2023 10:43
Гост

„На 25 и 26 този месец, в СУ – да, именно в Софийския университет, ще се състои обучение (?), като целта е (цитирам дословно) „да се намерят повече съюзници сред колегите юристи и да се създаде общност от юристи и студенти по “Право” в цялата страна, на които можем да разчитаме, че ще се отнасят с необходимото уважение и професионализъм към ЛГБТИ хората“.

Из „Обучители за правата на ЛГБТИ ще дефилират в СУ, търсейки съмишленици и индоктринирайки мозъците на младите“

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 февруари 2023 11:08
Гост

Това обучение се води от преподаватели пряко или косвено свързани с едни точно определени умнокрасиви партии, така че нищо ново под слънцето.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2023 14:07
Гост

Трябва ли да са педерасти и лесбийки, или няма нужда……………

Име
Име
24 февруари 2023 21:04
Гост

Сега – с какво ти пречат съответните хора, ти като навличаш анцуг и люпиш семки някъде, с какво си по-различен.

Слушате песните на Васил Найденов, но кога е натрапвал гаджето си.

Има хора, отвратени от обстоятелствата и това трябва да се приеме.

Не е въобще приятно да се мачка някой.

Впрочем Хитлер е правил лов на хора и е имало бесна омраза още оттогава, както и срещу славяните.

Лили
Лили
24 февруари 2023 9:48
Гост

Е добре

Nina
Nina
24 февруари 2023 9:48
Гост

Промяна в положителна насока

Лозан
Лозан
24 февруари 2023 14:23
Гост

Е, кое му е положителното?

Име
Име
24 февруари 2023 21:07
Гост

Ами как протича едно следствие – вкарват те в една стая, вече е написано всичко като текст, само те питат – съгласен ли си.

Условията в арестите са отвратителни, дори Алексей Навални би се уплашил, считай.

Шмит
Шмит
24 февруари 2023 9:47
Гост

Някой не могар да четат

Уджегуе
Уджегуе
24 февруари 2023 9:47
Гост

Редно е

анонимен
анонимен
24 февруари 2023 9:36
Гост

ДА ЖИВЕЕ МВР ТО НИ БИЕ НАЙ-ДОБРЕ!

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2023 8:57
Гост

За срока на задържане, все пак трябваше да бъде уточнено, че може да стане и 72 часа и после 8 месеца или година и шест месеца, ако бъде повдигнато обвинение, според тежестта на престъплението

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2023 8:58
Гост

Нали трябва да остане нещо и за адвокатина да каже 😉

хахаха
хахаха
24 февруари 2023 8:54
Гост

че то ще стане бетер като по филмите, да му се не види! хахаха

welcome
welcome
24 февруари 2023 8:53
Гост

Хайде, добре дошъл в 21 век на Булгаристан!