От понеделник – 28 юни, започва приемът на документи за конкурса за повишаване в наказателните отделения на апелативните съдилища.

Свободните места са 19 – четири в Апелативния специализиран наказателен съд, седем в Софийския апелативен съд, три в АС-Велико Търново, две в АС-Пловдив и по една във Варна, Бургас и във Военно-апелативния съд.

Кандидатите ще имат 14 дни, т.е. до 9 юли включително, за да подадат заявление за участие в конкурса, като е препоръчително това да стане по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка. Документи ще се приемат и в деловодството на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ №12.

При подаване на заявление по пощата, определяща ще е датата на пощенското клеймо при изпращането. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъка за допустимостта по конкурса. „Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката“, уточняват от ВСС.

Към заявлението трябва да се приложат служебна бележка, удостоверяваща стажа, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съдебната система, кадрова справка, съпроводена с информация за извършени проверки, справка за разгледаните и приключени дела, копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, които трябва да се опишат в заявлението. На сайта на ВСС могат да се намерят образци на документите (виж тук).

За 31 юли пък е насрочен писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване в административните съдилища. Той ще е от 9 часа в залите 272 и 292 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатите ще се допускат в залите след представяне на лична карта и подпис в присъствения списък.

На изпита няма да се допускат хора с мобилни телефони, компютри и други устройства, не се разрешава и ползването на съдебни и тълкувателни решения. Кандидатите могат да носят нормативни актове, но без приложения със съдебна практика.

31 места в административните съдилища са обявени за заемане чрез външен конкурс. Те са както следва: 10 в Административен съд София-град, по три в административните съдилища в Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас, по две във Варна и Русе и по едно в София-област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен.

Допуснатите кандидати са 302-ма.