От понеделник до 19 март ще се приемат документи на кандидатите в конкурса за преместване в районните прокуратури. Днес решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за откриване на конкурс за 9 места беше обнародвано в Държавен вестник, след което започва да тече срокът, в който магистратите, които искат да участват в него, подават заявление по образец.

Свободните места са в следните районни прокуратури – по две в Пазарджик и Бургас  и по една в Благоевград, Кърджали, Плевен, Силистра и Русе.

От Прокурорската колегия уточняват, че е препоръчително документите да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – konkursi@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка, в деловодството на ВСС на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Към заявлението трябва да се приложат следните документи:

  • служебна бележка, издадена от административния ръководител, за общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съдебната система;
  • кадрова справка, заедно с информация за резултатите от проверките на Инспектората към ВСС и по-горестоящи съдебни органи;
  • справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;
  • копие от три акта, изготвени през последните три години, по избрани от кандидата разгледани и приключени дела и преписки;
  • други документи.

Образци на документи и друга информация може да бъде намерена на сайта на ВСС (виж тук).