От понеделник до 5 май, включително, ще се приемат документи в конкурсите за повишаване и първоначално назначаване в административните съдилища.

Както вече стана ясно, местата за заемане чрез външен конкурс са 31 – десет в АССГ, по три в административните съдилища в Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас, по две във Варна и Русе и по едно в София област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен.

23 пък са свободните бройки, които трябва да бъдат запълнени чрез конкурса за повишаване. Те са както следва: три в Административен съд София-град, по две в административните съдилища в Бургас и Русе и по едно в София област, Благоевград, Враца, Кюстендил, Перник, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Плевен.

Отделно има още осем места, чието освобождаване предстои. Предвижда се те да бъдат запълнени по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт – от класираните под чертата в конкурса за повишаване.

Магистратите, които ще се явят в конкурса за повишаване, трябва да предоставят следните документи: заявление за участие; служебна бележка за общия юридически стаж, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка, съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите съдилища и на ИВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от три акта, изготвени от магистрата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

Външните участниците подават документи само по пощата с обратна разписка. Към заявлението трябва да се приложат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване и че не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ стажа за длъжността; декларация за българско гражданство; попълнен въпросник по образец, изготвен от СК на ВСС, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Желаещите да станат административни съдии ще се явят най-напред на писмен изпит и тези от тях, които получат оценка поне „4.50“ ще продължат към втория етап от конкурса – устен изпит.

Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъците за допустимостта по съответния конкурс. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката“, уточняват от Висшия съдебен съвет.