Във връзка с обнародваното в Държавен вестник бр.43 от 10 Юни 2022 г.  Постановление №114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост[1], както и представения за обществено обсъждане на 9 юни 2022 г. проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции (проектa виж тук), си позволявам в качеството си на преподавател в Софийския университет  „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет да предоставя своето виждане досежно правната рамка на отношенията във връзка с предоставянето на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Отношенията между административните органи и крайните получатели по изпълнението на плана следва да бъдат установени със закон и съображенията ми, без претенции за изчерпателност, са следните:

На първо място, правните отношения във връзка с изпълнението на плана и Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост[2] следва да са уредени със закон в Република България, а не с подзаконов нормативен акт, защото става дума за публичноправни обществени отношения, свързани с националния и европейския бюджет и публични финанси, които следва да бъдат уредени със закон в държавата членка! Става въпрос за  признати от правната доктрина финансовоправни обществени отношения[3].

На второ място, има достатъчно опит и практика от прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)[4], тъй като става въпрос отново за управление на средства от бюджета на ЕС и национални публични средства, но в режим на пряко управление по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (финансов регламент)[5], както и за създаване на съответните органи в системата в съответствие с него и секторен регламент.

На трето място, отношенията между административните органи и крайните получатели следва да са административноправни, като следва субсидиарно към тях да се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ще се прилага чл.162, ал.2, т. 6 или т.8 във вр.с чл.166 ДОПК).

Безвъзмездната финансова помощ по плана следва да се предоставя от административните органи на получателите на помощта със заповед, респ. с административен договор, предвид създалата се практика на Върховния административен съд по сходни отношения, свързани с управлението и контрола на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ и Закона за подпомагане на земеделските производители). Достатъчно много анализи се направиха и в правната доктрина досежно  ролята на административния договор и управлението на средствата от ЕС[6].

На четвърто място, следва да се има предвид, че и към тези отношения, които възникват на основата на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС,Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза[7] и принципът на върховенството на закона.

Да не забравяме, че държавите членки си сътрудничат с Европейската комисия, за да бъдат бюджетните кредити усвоявани в съответствие с принципа на добро финансово управление и на държавите членки се предоставя основната отговорност за предотвратяването, откриването и коригирането на нередностите и измамите. Държавите членки трябва да изградят системи за управление и контрол, които да гарантират добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация.

В заключение, върховенството на закона и правовата държава са гръбнакът на всяка съвременна конституционна демокрация. Това е един от основните принципи, произтичащ от общите конституционни традиции на всички държави членки на ЕС, и, като такъв – една от основните ценности, на които се основава Съюзът. Позволявам си да цитирам преподавателя от Оксфордския университет проф. Стивън Уедърил  и книгата му „Law and Values in the European Union“, в която посочва:

„С нарастването на влиянието си, Съюзът трябва да адресира въпросите за демокрация, отговорност, зачитане на основните права, а също и въпросите за национално и местно разнообразие. ЕС не бива да се оценява със същите мерки за легитимност, с които се оценяват държавите, тъй като неизменно ще търпи неуспех, но той не се нуждае от легитимност. Накратко, нуждае се от ценности. Договорите на ЕС се стремят да му придадат ценности“. Авторът заключва: „Надявам се, че ЕС ще постигне ценностите си.“ „Европейският съюз може да се разпадне или да загуби членове, но мотивиращата сила на взаимозависимостта като стимул за сътрудничество няма да изчезне ”[8].

[1] https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137223407/issue/6782/postanovlenie-%E2%84%96-114-ot-8-yuni-2022-g-za-opredelyane-na-detaylni-pravila-za-predostavyane-na-sredstva-na-krayni-poluchateli-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost
[2] OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.
[3]  Вж. Пенов, С. Финансово право. Специална част. Учебен курс.С:, Университетско издателство СУ, 2020  иМихайлова-Големинова, С. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, С.: Сиела, 2017. Виж и Сборник с материали от Академията за устойчиви инвестиции и финанси: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/folder/view.php?id=956965
[4]   На заседание на Министерския съвет е одобрен е на проект на ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С него се въвежда изменения и допълнения в ЗУСЕСИФ с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6542
[5] OJ L 193, 30.7.2018, p. 1–222
[6] Балабанова, Хр. Административният договор по българското законодателство. С., Сиела, 2017; Бучкова, П. Административният договор: Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти. С., Фенея, 2012; Бучкова, П. Административният договор в практиката на ВАС. – В: Пенов, С. (съст.) 100 години Върховен административен съд. УИ „Св. Климент Охридски“, 2014; Дерменджиев, И., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на РБ. Обща част. С., Сиби, 2012, с. 39 и сл., Зиновиева, Д. Дискусионни тези в административното право и процес. С., Сиела, 2009; Казанджиева, М. Управление на средствата от ЕСИФ. С., ИК „Труд и право“, 2016, с. 50 и сл.; Лазаров, К., Тодоров, Ив. Административен процес. Пето преработено и допълнено издание. С., Сиела, 2016, с. 111 и сл.; Сивков, Цв. Pacta sunt servanda и административните договори. – В: Новкиришка-Стоянова, М., С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова (съст.) Римско и съвременно право. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 400.; Сивков, Цв. Споразумението по АПК. С., Сиела. 2012; Сивков, Цв. Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс. – В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. С., 2016; Славова, М., Петров, В. АПК. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата. С., Фенея, 2014, с. 50–51; Тонев, Г. По някои въпроси на административния договор по режима на ЗУСЕСИФ. – В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. С., 2016; Янкулова, С. Практика на Върховния административен съд относно решаването на спорове по усвояване на средства от фондове на Европейския съюз. // Адвокатски преглед, 2018, № 1; Александрова, И. Някои въпроси, свързани с приложението на норми, регулиращи подпомагането по схеми и мерки по общата селскостопанска политика, разрешени в съдебната практика. – В: Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. С., 2016. Панайотова, Е. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. С., Сиби, 2018, с. 40–54 Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства и възможности пред правната и институционална рамка за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове в България“. Европейските структурни и инвестиционни фондове. Специално издание по практики и опит на държавите членки и бенефициенти, 2015, № 4, Т. 3, с. 239–243. Михайлова-Големинова, С. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, с. 276. Михайлова-Големинова, С. Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България“. – В: Пенов, С. (съст.) 100 години Върховен административен съд, с. 551–552. Тази теза бе потвърдена в първото решение на ВАС, в което се прави обстоен анализ на този договор (вж. Решение № 13764/16.12.2015 г. по а.д. № 7197/2015 г., VII отд., ВАС с докладчик съдия Соня Янкулова). Впоследствие утвърдено в теорията и практиката: вж. в Янкулова, С. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз – форма на упражняване на държавната власт и правото на защита. // Адвокатски преглед, 2015, № 1. Димитров, В. Финансовоправният режим на управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и административният договор. // Бизнес и право, 2018, № 4, с. 8.Михайлова –Големинова. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в ЕС в областта на данъчното облагане и финансовото право. С.: Сиела, 2019 с предговор от проф.Жак Малерб и др.
[7] OJ L 433I , 22.12.2020, p. 1–10. Виж и Финансов регламент Член 62 (Методи на изпълнение на бюджета на ЕС), във връзка с чл. 5 (Мерки за защита на бюджета на Съюза) от Регламент (ЕС,Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза
[8] Weatherill, S. Law and Values in the European Union. Oxford University Press. Clarendon Law Series. 2016, Preface. And  p. 415

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ทางเข้าjoker
ทางเข้าjoker
19 юли 2023 16:57
Гост

very beneficial information shared in this text, perfect written!
https://ufa77king.com/

ericchristtian
ericchristtian
22 септември 2022 13:05
Гост

This paper provides an overview of EU stakeholders and other relevant institutions’ and bodies’ assessments related to the Recovery and Resilience Plans(RRPs), with a specific focus on the monitoring activities carried out by third parties. It also includes a review of RRF related activities by national, regional and local authorities, social partners, civil society organizations and other relevant stakeholders. The Recovery and Resilience Facility (RRF) Regulation requires national RRP sto include “a summary of the consultation process, conducted in accordance with the national legal framework, of local and regional authorities, social partners,take my classes youth organizations and other relevant stakeholders,… Покажи целия коментар »

ทดลองเล่น บา คา ร่า
ทดลองเล่น บา คา ร่า
15 септември 2022 11:48
Гост

ทดลองเล่น บา คา ร่า สูตรบาคาร่า ของพวกเรา เป็นค่าย pg slot เกมคาสิโน ออนไลน์ ที่สุดยอดในประเทศไทย ให้บริการ แบบคาสิโนสด ด้วยผู้เชี่ยวชาญ มีคณะทำงาน มืออาชีพ ดูแลท่าน ไม่มีสะดุด

necolil669
necolil669
25 юни 2022 9:48
Гост

The Capital One card has no foreign transaction fees, making it a great travel companion. Capital One Active Card

Цветан
Цветан
16 юни 2022 13:37
Гост

Напълно съм съгласен, че механизма за възстановяване и устойчивост трябва да бъде уреден със закон.

Рики
Рики
16 юни 2022 13:39
Гост

Дано сегашните нормотворци са по- читави от тези на герберастите.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 12:48
Гост

Със закон и без закон, планът е да се вземат едни пари от едни „правилни“ хора, които след това, нито ще видим, нито ще чуем. Имам предвид и хората и парите.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 11:27
Гост

Още със сфромирането на правителството беше създадено специално ведомство, през което да бъдат насочени тези средства и което инцидентно е на пряко подчинение на известен мениджър на венчър капитал фонд. Всеки с две мозъчни клетки можеше още тогава да види, че последното желание на настоящото правителство е тези пари да бъдат харчени по прозрачен и законовоустановен начин. Така че – закон няма да има, а скоро сигурно и правителство.

123
123
16 юни 2022 10:53
Гост

Очевидни констатации, ама доста закъснели.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 10:15
Гост

Опасявам се, че няма да се стигне до Плана за въстановяване. „Скъпите“ ни политици са заети със себе си и с кражбата на едни пари

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 10:12
Гост

При тези постоянни скандали на политическия фронт, по-скоро няма да получим и едно евро от тези пари. И тогава ще стане мазало

Чичо Сам
Чичо Сам
16 юни 2022 9:38
Гост

Този план стана като светлото социалистическо бъдеще.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 9:18
Гост

Колегата Големинова е права, но до една степен – би следвало просто да се прилагат ЗУСЕСИФ, АПК и ДОПК, кой знае какво друго не би следвало да се урежда. Това са все европейски пари

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 10:11
Гост

Дам, точно така. И ако някой кривне, има и Европейска прокуратура.

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 10:48
Гост

Опозицията сега атакува делегираните прокурори, защото подпукаха Бойко. А иначе точно ГЕРБ приеха промените в законите, с които регламентираха правомощията им

Фики
Фики
16 юни 2022 13:43
Гост

Така е. Само да не стане така, че Бойко да се върне на бял кон.

Лаура
Лаура
16 юни 2022 13:41
Гост

А там нещата са сериозни. Не като в родната ни гешевтура.

по канала
по канала
16 юни 2022 9:16
Гост

Планът за възстановяване чини ми се ще замине в канала заедно с правителството. Няма да има време да се приеме не закон, ами и ПМС. Държавата ни затъва

Анонимен
Анонимен
16 юни 2022 9:17
Гост

Да цитирам класика Цв. Цв.: Това е което имаме като отговорна опозиция.

Тити
Тити
16 юни 2022 13:44
Гост

И той е един отговорник… Да откършиш от него.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
16 юни 2022 9:38
Гост

А, хората се канят до есента да сформират нова група за усвояване на милиардите.

Хари
Хари
16 юни 2022 13:45
Гост

Нищо ново под слънцето.