През последния месец в юридическата общност се разгоря полемика относно идеята за създаване на Държавна агенция по вписванията и сериозна законодателна реформа в уредбата на вписванията и регистрациите в граждански, имотни и търговски регистри. Като оставим настрана безспорно неудачния начин на предложението за промяна чрез преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022г., идеята заслужава сериозно внимание. Смятам, че би трябвало да се изготви самостоятелен законопроект, в който тя да намери своето отражение. Един бъдещ закон за Държавна агенция по вписванията би бил актуален и навременен по няколко причини. Без да претендирам за дълбочина и изчерпателност, ще се спра на някои от по-важните според мен:

1. В съвременния свят Република България изостава сериозно в сравнение с другите държави от Европейския съюз (а и не само спрямо тях) относно дигитализацията на съществуващите регистри, съдържащи правнорелевантна информация за физическите и юридическите лица и тяхното имущество. Преобладаващо регистрите се водят на традиционния хартиен носител, а достиженията на информационните технологии не намират дължимото приложение. Това, от една страна, осуетява възможността за по-бърз и сигурен достъп до тях на лицата с правен интерес, а от друга – създава опасности за неправилното им водене и наличието на грешки и непълноти. Въпросът за създаване на електронни регистри и тяхното обединение е поставен преди повече от четвърт век, но досега не са предприети адекватни законодателни стъпки за неговото разрешаване.

2. Основните регистри, съдържащи правна информация за лицата и имуществото, се намират в различни структури и се управляват по различен начин, с различни стандарти и различна динамика на развитие. Това безусловно се явява пречка за функционирането на единно електронно управление. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по вписванията – към Министерството на правосъдието, а поддържащата Националната база данни „Население“ Главна дирекция „ЕСГРАОН“ е структурно звено към МРРБ. Регистърът на особените залози бе предвидено да премине към Агенцията по вписванията, но действието на нормата бе отложено до края на 2022 г. Факт е, че воденето на тези регистри от различни институции и липсата на ефективна връзка между тях е довело до наличието на множество грешки и непълноти с информацията.

3. Най-важната причина, поради която законодателната идея следва да бъде подкрепена, е липсата на имотен регистър почти тридесет години след вземане на политическото решение за неговото създаване и повече от две десетилетия след влизане в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите актове по неговото приложение. През този период са дискутирани различни проблеми, възпрепятстващи създаването на Имотния регистър. Един от тях е свързан с липсата на координация и синхрон в действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията, въпреки множеството инвестиции, предназначени за това. Посочвани са недостатъци в процедурата, предвидена в ЗКИР, която претърпя няколко изменения през годините. Трябва да отбележим, че след последните изменения, смятам, че не съществуват никакви пречки за създаване на имотни партиди, но въпреки това, те на практика липсват.

Съществуват и проблеми, свързани с непълнота на информацията в службите по вписванията, поради наличието на невписани актове за собственост. Става дума за невписани писмени договори по чл. 18 от Закона за собствеността за недвижими имоти, които не са били предмет на правна сделка след придобиването им, както и за земеделските земи. За този проблем също е необходима отделна законодателна промяна. Надявам се да не е права дълбоко уважаваната от мен проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, че проблемите, свързани с преминаването от персонална към реална система на вписването, „не са разрешени и сякаш няма изглед в обозримо бъдеще да получат своето разрешение“.

4. Централно място в разгорялите се дискусии зае въпросът за правното положение на съдията по вписванията и „превръщането“ му в длъжностно лице по вписванията в бъдещата Държавна агенция по вписванията.

Изразени бяха мнения, че евентуална такава промяна би превърнала производствата по вписване, отбелязване и заличаване от охранителни в административни и това би застрашило сигурността на гражданския оборот. Въпросът наистина е сериозен, като според мен при всички случаи той трябва да получи своето законодателно решение.

Ще се спра съвсем накратко кога и как възникна проблемът с правното положение на съдиите по вписванията.

5. Правната фигура на съдията по вписванията бе създадена със Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 1997 г., в преходните и заключителни разпоредби на който бе създадена Глава 12 на Закона за съдебната власт, озаглавена „Съдия по вписванията“. Мотивите за това бяха свързани със сериозната законодателна реформа в областта на нотариалното право в Република България. От 1878 г. до 1997 г. като правно положение нотариусът винаги е бил или нотариус в съответния съд, или съдия. Той е притежавал компетентност да извършва всички нотариални производства, включително вписванията, отбелязванията и заличаванията в книгите за вписване. Съществувало е изискване, след като приключи нотариалното удостоверяване, нотариусът незабавно да впише подлежащия на вписване акт. Когато нотариусът придобива ново правно положение по силата на ЗННД и става лице извън съдебната система и независим в своята дейност, се поставя въпросът кой ще извършва вписванията, отбелязванията и заличаванията в книгите за вписвания в бъдеще, както и кой ще дава справки и извършва действия по намиращите се в архива на държавния нотариат документи. Оформя се идеята да бъдат създадени нови длъжностни лица – съдии по вписванията в РС, които да имат тази компетентност.

Първоначално службите по вписванията остават в съответните районни съдилища и служителите в тях са съдебни служители. Тъй като съдиите по вписванията не са магистрати, първоначално те се назначават от министъра на правосъдието по предложение на председател на районен или окръжен съд. В последствие, когато се предвижда конкурс за заемане на длъжността, той се организира и провежда от министъра на правосъдието. Това води до двойственост в правното им положение – конкурсът се провежда от министъра на правосъдието, който е техен работодател, а в Районния съд съдиите по вписванията са подчинени на председателя на РС. При допуснати дисциплинарни нарушения, дисциплинарните производства могат да се образуват по предложение на председателя на Районния или Окръжния съд, както и от Главният инспектор от Инспектората към министъра на правосъдието по ЗСВ. Дисциплинарните наказания се налагат от министъра на правосъдието.

След влизане в сила на ЗКИР и създаването на Агенцията по вписванията, службите по вписванията преминаха към нея и станаха нейни структурни звена. Служителите в службата по вписванията станаха служители на агенцията, а съдиите по списванията останаха в Районния съд. Това доведе до правния абсурд съдиите по вписванията да разпореждат вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите по вписване, което би следвало да е отправено и да се изпълнява от служителите, но правна връзка между тях липсва. Това липсващо правоотношение между съдиите по вписванията и служителите в службата се отрази и доведе до проблеми и при извършването на други производства по чл. 569 от ГПК – издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести и даване на справки от книгите за вписвания. Въпреки направените опити за решаването му през годините, този проблем продължава да съществува и до днес.

Това несъмнено се отразява и на създаването на Имотен регистър, защото липсва отговор на простичкия въпрос – Кой следва да изготви имотните партиди? Съдиите по вписванията обикновено аргументират, че нямат конкретизирано в закона задължение за това, а служителите, които не са с юридическо образование, нямат необходимата професионална квалификация. Така попадаме в омагьосан кръг, от който трябва да се излезе с нормативна промяна. Както се изтъква и в доклад на Сметната палата по направен одит за 2021 г. на Агенцията по вписванията, съществуващата дуалност в отношенията е сериозна пречка за създаване на имотен регистър.

Според мен са мислими логически две възможни разрешения  – или съдиите по вписванията да преминат в бъдещата Държавна агенцията по вписванията, или Службите по вписвания да преминат в Районните съдилища. За осъществяването на реформата, свързана с преминаването от персонална в реална система на вписванията, според мен определено е за предпочитане първото разрешение, като вместо министъра на правосъдието, работодател на съдиите по вписванията стане председателят на Държавната агенция по вписванията. Не е необходимо да се променят характерът на производството по вписване, отбелязване и заличаване, независимостта и правомощията на съдията по вписванията.

В няколко публикации се обосновава тезата, че правно-организационните промени ще обусловят изменения и в същността и характера на производството по вписване, отбелязване и заличаване, като те ще престанат да бъдат охранителни, а ще се превърнат в административни. Това можело да породи проблеми в сигурността на гражданския оборот. Без да навлизам в дълбочина, не бих се съгласил с подобен извод, ако той не е подкрепен с конкретни законодателни изменения.

По мое мнение, съдията по вписванията (независимо какво ще е неговото наименование) трябва да запази компетентността, която притежава в момента. Някои от изводите, до които е достигнал ВКС в ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк. дело № 7 от 2012 г. могат да бъдат нормативно закрепени. По-специално става дума за обхвата на проверката на съдията по вписванията – тя се свежда до това, дали представеният акт подлежи на вписване и дали отговаря на изискванията на закона за форма и съдържание. Неговата преценка не обхваща проверката на материалноправните предпоставки на акта, чието вписване се иска, освен ако това не е изрично предвидено в закона. В този смисъл следва ясно да се подчертае, че съдиите по вписванията, както досега, така и за в бъдеще нямат контролни функции и не следят за законосъобразност на нотариалните удостоверявания и другите подлежащи на вписване актове. Постановените откази, както и досега, следва да се обжалват пред съответния окръжен съд.

Необходимо е според мен бъдещият закон да съдържа подробна уредба относно правата и задълженията на длъжностните лица за създаването на имотни партиди, което би довело до реална възможност за започване на процедурата по изграждане на Имотен регистър.

Най-маловажният според мен проблем е как ще се нарича лицето, което ще разпорежда вписване, отбелязване и заличаване в Имотния регистър, ще издава удостоверения за наличие или липса на тежести и ще дава справки по книгите за вписванията и ще създава имотни партиди. Не смятам, че има правно значение, дали ще се нарича длъжностно лице по вписванията, съдия по вписванията или някаква комбинация между двете. Това не би следвало да е проблем, който да осуети възможността за провеждането на законодателната реформа.

68
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
проку
проку
23 февруари 2022 14:36
Гост

Не мога да повярвам колко много коментари се изписват за отрицателно време под всяка статия, която касае съдиите по вписванията и техния статут. Имам чувството, че цялата съдебна реформа зависи от Гешев и съдиите по вписванията.

Кики
Кики
23 февруари 2022 13:01
Гост

Напълно съм съгласен, че би трябвало да се изготви самостоятелен законопроект.

Anonimen
Anonimen
23 февруари 2022 13:01
Гост

Естествено! А не да се правят кръпки с преходни и заключителни разпоредби.

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
23 февруари 2022 12:56
Гост

Механичното обединяване на неработещи регистри няма да доведе до един работещ. Смисълът на обединението е да се направи единен идентифакационен номер, по който да се правят справки за имот, за особени залози, за търговски дружества и пр. Напр. в Португалия можеш да направиш в една агенция справка за всичко, но регистърът се води по уникалния номер на лицето и цялата информация е обединена по този номер. Тръгнали да обединяват регистри, които един се води по лице, друг по имот, в трети се вписват обстоятелства, а в четвърти актове и накрая ГРАО, който се генерира от информация от партиди по лица,… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 13:04
Гост

“….Като гледам, всичко ще се електронизира- следващата крачка вероятно ще е да се премахнат и нотариусите…“ А това не е добра крачка. Неслучайно те съществуват; неслучайно са юристи; неслучайно има държавен конкурс за нотариуси; неслучайно нотариалните производства изискват лично явяване на молителя или на негов законно упълномощен представител- целта е да се осигури максимална правна сигурност на този вид охранително производство, която не може да бъде предоставена от дигитализацията на тази огромна база данни поради спецификата й. Всеки софтуер, създаден от човек, може да бъде хакнат от друг, недобронамерен човек с цел извличане на незаконосъобразна имотна облага за себе си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 15:35
Гост

И на нотариусите ще им дойде времето. Блокчейн технологията и Смарт договорите ще им видят сметката.

Аха
Аха
23 февруари 2022 12:23
Гост

Формална ще е проверката до създаването на имотен регистър. После се почва със същинската работа. А за тази работа си е нужен независим съдия по вписванията към районен съд. Да не говорим, че и служителите трябва да са там. Управляващите да си взимат регистъра към мастодонта и да си го поддържат и да кандидатстват за евро пари с него.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 11:55
Гост

Ако някой си мисли, че в момента зависи нещо от “съдиите” по вписванията, въобще не е запознат с дейността им. Извършва се изцяло формална проверка налице ли са изискуемите документи, внесена ли е държавната такса в пълен размер и т.н. елементарни дейности. Като им дойде нещо от съда, започват да се тюхкат и вайкат, защото им липсват базови познания по гражданско право и процес. Идват в 10 и си тръгват в 16ч. Отменените откази (които са над 80%) никой не им ги следи, нямат и атестации. Контрол няма, защото и самият председател на РС не ги има за част от… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 12:04
Гост

Aко си мислите, че един НА може да мине без печата на съдия по вписвания и ще бъде неатакуем в съда, жестоко се заблуждавате, но то си е за Ваша сметка. Много ми е интересно как ще действате, ако някой сезира съда с ревандикационен иск, в който Вие сте конституиран като ответник и във Вашият НА липсва печат от АВ със задължителните му елементи- как точно ще докажете в с.з., че този НА не е нищожен официален писмен документ;D

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 12:18
Гост

Липсата на печат от АВ върху нотариалния акт в повечето случаи нищо не значи, защото вписването има само декларативно действие, освен в изрично посочените от закона случаи. Такава сделка е абсолютно действителна и печата на АВ не е част от формата й. За липсата на ето тези базови познания говоря. Излагате се.

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 12:25
Гост

До “ Анонимен 23 февруари 2022 12:18“ Вижте си чл.4 от ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. във вр. с чл. 570 ал.1 предл.2ро и чл.576 от ГПК. Тук не става въпрос за КНА, а за НА.

кольо
кольо
23 февруари 2022 12:07
Гост

Сам си противорещите…хам нищо не правят, хем не носят отговорност.Ако нищо не правят, за какво да отговарят? Пак тирирамбите, кой кога идва на работа. Не обслужват граждани в лично качество…нали?!? Тогава кое е важното колко време висят в офиса , или дали са си свършили работата? Отменените откази….ако имаха възможност отменените откази да стигат по-високо от ОС….друг ще е резултата…

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 12:22
Гост

Не съм казал, че нищо не правят. Четете ясно какво съм написал – дейността им се ограничава до формална проверка, която не се отличава със сложност. В същото време, за невярно удостоверяване в удостоверенията за тежести, отговорността я носи Агенцията, макар служителите, които я издават, да не са юристи и именно тук следва да е санкцията на съдията по вписванията, който би следвало да притежава необходимата квалификация, за да провери дали посочените обстоятелства са вярно отразени. Работното време е за да се спазва и когато ви се обади служител от гише за въпрос, да сте там за да дадете отговор.… Покажи целия коментар »

Катерина Вучкова
Катерина Вучкова
23 февруари 2022 13:19
Гост

Да си анонимен в нета е като да си богат на Монополи!
Какъвто и бълвоч да избълвате, защото се вижда от къде сте и кой сте- по интелигентността Ви и по положението да следите, и да опитвате да контролирате, българите като собственици не искат всичко свързано със собствеността им да се намира в изпълнителната власт и да зависят единствено от нея!

Крим
Крим
23 февруари 2022 11:45
Гост

Еййй, направиха ги по-незначителни и от хигиенистите тези хора, които с огромната отговорност на подписа, който полагат в края на удостоверението за тежести, гарантират в крайна сметка най-важното в нотариалното производство, че имота който купуваме днес, няма да ни бъде отнет утре!!!!! Ако беше толкова лесно всички щяхме да издаваме подобни актове. Срамота за такава държава, която не цени дори капитала вложен от нейна страна, в създаването на опит за своите изградени специалисти, и вместо да надгражда придобитите опит и знания, обратно- тя ги разсипва!!! Срамота за невежеството, популизма и реваншизма!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 12:41
Гост

Ясно прозира лобисткия интерес на разни адвокатски кантори. Нотариалната камара гузно мълчи и се моли да не се сетят за нея управляващите. Но те са се сетили, просто карат по ред. Днес съдиите по вписванията, утре нотариусите, после ДСИ, после ЧСИ. Плана е съставен, изпълнителите са ясни. Срамно е вече месец нотариусите да се правят, че нищо не се случва. Или това им отърва или се надяват, че ще им са размине. Автора на статията не го коментирам, той за два лева би написал становище, че земята е плоска.

Адвокат
Адвокат
23 февруари 2022 11:29
Гост

Професори ви обясняват, че няма да има правна сигурност. Съдии ви обясняват, че производствата по ГПК са само съдебни. Съдии по вписвания ви обясняват, че ако минат към Агенцията ще им казва някой политически назначен какво да правят, какво да вписват и какво да отказват, а някои хора продължават да дават поръчкови мнения и да се изказват по въпроси, по които не са компетентни. Тази статия е ясен пример защо не трябва имотният регистър да е към изпълнителната власт-смени се управлението и се обръща палачинката за да се обслужва новата власт. И с този регистър ще е така-смени ли се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 12:34
Гост

Тя целта е точно такава, да се създаде една бухалка срещу неудобните. Който не слушка-такива неща ще му се случат с имотите, че свят ще му се завие. За справка-така хваления Търговски регистър-стотици откраднати фирми, дела продължаващи с години, след чието приключване истинските собственици си връщат едни фирми с опразнени слетки и продадени имоти. Е, сега ще касае всички-всеки има собственост, и утре като се задръстят съдилищата с искове за откраднати имоти, ще излезе ли някой да обясни че е сбъркал. Всички си мислят, че проблема е в статута на съдиите по вписванията-я попитайте кадатъра, геодезистите, картографистите. Реве им се… Покажи целия коментар »

Незнаещ
Незнаещ
23 февруари 2022 11:15
Гост

Мисля, че най-адекватното решение към момента е съдиите по вписванията да преминат под шапката на БАН.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 10:40
Гост

Краси, Краси-ти така опази личните данни, че нямам думи. Хайде гледай си там семейното право и не пиши по теми дето не ги разбираш. Или парите не миришат:)

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 10:33
Гост

Професионалното становище на съпруга ми, който е висш управленски кадър по киберсигурсност, доктор по киберсигурност и със завършен курс в Харвард по киберсигурност е точно това, което съдържа предходният ми коментар- децентрализацията на регистрите спомага за намаляване в пъти на рисковете от неправомерно и незаконосъобразно изтичане на информация.Да- на всеки гражданин ще му е по-лесно, но дали лесният път е правилният и най-вече- сигурният път…Не забравпйте, че тук става въпрос за вещни права и правото на собственост върху недвижимите имоти в Р. България, така, че- има доста над какво да се помисли…

Димитър герберасткия трол
Димитър герберасткия трол
23 февруари 2022 10:59
Гост

Госпожо, Вие сте най-прекрасния трол в този форум! Зарежете съпруга си, предлагам Ви сърцето си! Или поне да Ви разцелувам като чета възхитителните Ви коментари!

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 11:07
Гост

До “Димитър герберасткия трол 23 февруари 2022 10:59 Госпожо, Вие сте най-прекрасния трол в този форум! “
1. Не съм трол, а адвокат
2. Налице е ясна пресечна точка между задължението на един администратор за опазване на личните данни на гражданите съгласно GDPR, и създаването на огромна база с лични данни на тези граждани. Който не държи сметка за сигурността на достъпване до тези данни, директно нарушава GDPR.
3. Не крадете чужди никове или сте от хората, които са като луната- живеят и се представят с чуждата отразена светлина…

Вуйчо
Вуйчо
23 февруари 2022 11:33
Гост

Лошо, Димитре! Адвоката от САК веднъж да напише нещо нормално и свързано с правото и ти точно тогава ще напишеш, че бил трол!

Гост
Гост
23 февруари 2022 10:32
Гост

Абе не ви ли се струва, че това правителство заджурка големи каши! Настрои една камара хора и гилдии против себе си! Реформи хубаво, но глупави и недообмислени реформи, с цел да сложим свои хора, че да ги командваме и да вземем едни пари, нещо…. не е ОК! Не може да се правят изявления от сорта „На който не му харесва, да напуска, ние ще си сложим наши хора“ или „Като не искат фирмите да работят, ще наемем от чужбина“. Такава ли е политиката на тези „родолюбци ПП“ ! И какви са тези платени социологически проучвания, които им дават първо място… Покажи целия коментар »

Стоян
Стоян
23 февруари 2022 10:29
Гост

А какво ще правното положение на съдии по вписванията спрямо областните управители, кметовете, синдици, публичните изпълнители, ДСИ, ЧСИ, последните разполагат с възможностите за въздействие по ЗСВ, с които СВ вече няма да разполагат? Възниква неравнопоставеност на органите в отделните съдебни и административни производства, както и опасност от необосновано въздействие и демонстрация на сила!?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 10:28
Гост

В отчаяно драпане да ни обърнат внимание и за някой друг пост в повече, трябва да се пишат и глупости.

адвокат от САК
адвокат от САК
23 февруари 2022 10:24
Гост

Трябва да се обърне внимание и на друг аспект- при дигитализацията на “ биг дейта“ трябва да има работеща структура по киберсигурност с отлично пазарно заплащане за специалистите, работещи в нея. Т.е. за съжаление, казусът излиза извън сферата на правото и отива в сферата на киберсигурността. Това означава, че създаването на един огромен мастодонт от електронни регистри на едно и също място с един и същ вход означава неограничен брой киберуязвимости на едно място. С две думи- какво значение ще има, ако съществува тази структура, след като данните в нея не могат да бъдат опазени от кибератаки под каквато и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 10:20
Гост

Мнението на автора отразява действителното състояние на този проблем. Преминаването на служителите от АВп към РС, т. е. връщането им там, при наличие на изградена и функционираща мощна структура, ккаквато е АВписванията би било крачка назад. Независимо какво, но нещо трябва да се направи, за да се излезе от този омагьосан кръг в службите по вписвания – съдията разпорежда нещо на служител, който институционално не му е подчинен без съответната правна връзка между тях.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 13:00
Гост

Отразява дръжки, в тази мегаагенция ще влезе и ГД ГРАО. Та я да си прочетете, кои и чии служители работят с базата данни на ГРАО-това са служителите в общинските администрации, които няма да бъдат, не са и никога не са били в структурата на ГД ГРАО, респективно МРРБ. Та тези служители в кой омагьосан кръг са и каква е правната връзка между тях и ГД ГРАО. Разбира се въпроса е риторичен.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 10:17
Гост

Мисля, че е очевидно, че при сравнение със становището на Матеева например, тази статия не е никакъв анализ, а едно пожелание. Също така, без да искам да омаловажавам работата, авторът на статията е преподавател по семейно право…

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 10:11
Гост

Много слаб анализ, явно вписванията не са му сила.

моля, моля
моля, моля
23 февруари 2022 10:09
Гост

Според мен проф. Матеева беше най изчерпателна, ясна и аргументирана. На професор ли ще вярвам или на доцент?!

Лари
Лари
23 февруари 2022 9:57
Гост

Както винаги доц. Димитров е изложил кратко и разбираемо същността на проблема.

Хайде, хайде
Хайде, хайде
23 февруари 2022 9:59
Гост

Нищо не е изложил. Дъра бъра приказки

смешник
смешник
23 февруари 2022 9:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Биби
Биби
23 февруари 2022 9:34
Гост

Ако този план се осъществи – всички ще загинем!

Джуджа
Джуджа
23 февруари 2022 9:57
Гост

Явно управляващите са разбрали, че Имотния регистър е ГОЛЯМАТА ХАПКА. Най – много приходи идват от него и затова със зъби и нокти искат да го прилапат. Съдиите по вписванията са им нужни, за да валидират грешките в партидите и да има виновен като тръгнат измамите! А преди години рапортуваха в Европа, че няма опастност от измами, защото регистъра се прави от съдии. Но този еврофонд свърши, време е за нов и затова са тез напъни, не за доброто на хората! И ги заблуждават, че всичко ще е по- лесно! Като ви лъснат личните данни навсякъде, тогава ще ревете..

Клок
Клок
23 февруари 2022 9:33
Гост

Чуден анализ

Гост
Гост
23 февруари 2022 9:24
Гост

Защо да оставим на страна факта ,че се прави опит за промяна на статута на съдиите по вписванията“на тъмно“ през Закона за държавния бюджет?
Само това е напълно достатъчно за да стане ясно на всички ,че работата много НАМИРИСВА и всякакви опити за оправдания на платени „експерти“ са много жалки.
Подмяната Продължава!

Демир
Демир
23 февруари 2022 9:34
Гост

И те ли са като ГЕРБ ?

Вътрешен
Вътрешен
23 февруари 2022 8:49
Гост

Негативните последици от тази промяна ще се видят едва, когато тя се случи. От всички становища, които са ЗА тази промяна не видяхме задълбочен анализ с ясни мотиви подкрепвни с достатъчно факти какво ще промени и какво не в положителна посока за обществото. Дава се достъп до медии на лица на които хал хабер си нямат от дейността на съдията по вписванията. Вчера един адвокат при Ризова в лице в лице изцепи такива глупави примери, та се чудиш този наистина ли може това да е адвокат. Е той каза, че отговаря в качеството си на обикновен гражданин, а не като… Покажи целия коментар »

съдия по вписванията спрял измама?
съдия по вписванията спрял измама?
23 февруари 2022 9:20
Гост

Ще ги стегнат и най-сетне ще започне създаването на партидите, това малко ли ти се вижда, след 20 години тутане, протакане и тн. Истината е, че този модел се доказа като неработещ. Дали новите са измислили работещ, ей това е важно да разберем. Димитров не знам дали му плащат обаче посочва напълно коректно докъде се разпростира проверката на съдиите по вписванията – едно няма нищо е! И не съм чул съдия по вписванията да е спрял имотна измама? Нека някой д аме опровергае!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 9:28
Гост

20 години казвате, Ами за тия години сигурно се смениха 40 министри на правосъдието, как пък един не издаде заповед по ЗКИР, че да започне създаването на Имотен регистър. А Димитров преди три години обясняваше как съдиите по вписванията трябва да поемат и другите охранителни производства по ГПК. Толкова за тоя „експерт“

кольо
кольо
23 февруари 2022 9:35
Гост

Как да ти се обясни. За да се създават законни имотни партиди следва да има предпоставки. Първо, Заповед на министъра (ау съдиите по вписванията са виновни, че няма), преди тази заповед следва да има адекватна нормативна база (сигурно не знаете, че до преди последната промяна в Наредбата за ….имотен регистър, той се водеше на хартия, за всяко партидно дело по копие от вписания акт, ако в акта има 100 имота, трябваше да се представят 105 акта…ау съдиите по вписванията са виновни)….Както обикновено от болната на задравата глава…..пейте си….ще дойде пролетта

Кольо
Кольо
23 февруари 2022 9:40
Гост

Много примери има в живота, които те опровергават, но ако забеляза… Адвоката изказващ се като гражданин каза, че е имало някакъв Нот. Акт във Кадастъра… А в Службата по вписвания същия не фигурира. Няма и да фигурира ако съдията си е свършил работата. Тоест ако същия акт биде представен пред съдията по вписвания, то той ще бъде отказан. А това дето съдията не проверявал нищо са разни измислици виреещи в главите на тези, които не се занимават с материята, но се изказват „КОМПЕТЕНТНО“. Именно съдиите по вписванията са контрола от страна на Държавата за неправомерни действия. С исканите промени се… Покажи целия коментар »

koto dodi
koto dodi
23 февруари 2022 9:42
Гост

Много често нотариусите не извършват качествена проверка на собствеността и чак като дойде сделката в службата се установява, че лицето си е продало имота преди това и сега прави двойна продажба, било защото е забравило/от възрастни хора, които не помнят или умишлено/. Тогава се звъни на нотариуса и си изтегля сделката. Ако съдията прецени може да си я впише и нотариуса да се оправя после и страните да ходят по мъките. Но масово се уведомява нотариуса. Това не е предотвратяване на имотна измама, а по-скоро спасяване на нотариуса и спестяване проблеми на купувача. С тези правомощия към момента е трудно… Покажи целия коментар »

Стоян
Стоян
23 февруари 2022 16:09
Гост

Не разбрахте ли, че нотариусите мълчат по въпроса, защото те са основната причина досега да няма имотен регистър, защото такъв би обезсмислил нотариалното производство!

Съдия по вписванеята
Съдия по вписванеята
23 февруари 2022 10:11
Гост

Не сте чули за тези измами, защото са спрени и не са се осъществили! Група с фалшиви нот.актове, с подправен подпис на съдията па вписванията и на нотариус опитаха да прехвърлят имоти. Не само, че ги спряхме, но и предадохме сигнал до прокуратурата с всички документи. Мисля, че лицата вече са осъдени.

Мики
Мики
23 февруари 2022 13:39
Гост

Страшно е просто. Да не смееш да купиш имот. Може да е с тежести.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 9:30
Гост

Белазелков не е съдия, а пенсионер драпащ към Конституционния съд. Това говори ясно за мотивацията му да пише поредните екзотики.

Кольо
Кольо
23 февруари 2022 9:47
Гост

Ако стане Конституционен съдия ще е в разрез с политиката за премахване на работещите пенсионери?!?? Или за наши хора може??
Човека е на 65 години да си гледа старините, а и мандата е 9 годишен.. До 74-75 ли ще работи?!?
Трябва си някой по млад….

Красимир
Красимир
23 февруари 2022 13:40
Гост

Именно по тази причина не ми се вижда вероятно да се класира за конституционен съдия.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 8:37
Гост

Вместо държавата механично да обединява структури, да вземе да положи усилия да помогне с пари и кадри създаването на Имотния регистър

Mimi
Mimi
23 февруари 2022 9:34
Гост

Може и това да стане.

Бисер
Бисер
23 февруари 2022 13:40
Гост

Това е най-разумното решение в случая.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 8:34
Гост

Разбира се, че трябва да има окрупняваща агенция и СВ да са там, въпросът е законодателно да се изпипа. Разбира се, че тези служители предпочитат да бъдат наричани съдии и разбира се, това, че го искат, няма никакво значение.

123
123
23 февруари 2022 8:35
Гост

Да, ама като се изложиш още на старта, си носиш последствията.

Кольо
Кольо
23 февруари 2022 8:31
Гост

И какво се оказва? Вместо законодателя да реши и задължи съдиите по вписванията да започнат производството по създаване на ИР. Бум, вкараваме ги в АВ и шефа нарежда, така ли? АВ и АГКК не си говорили? Има ли законова регламентация за обмена на информация, има…..защо не се случва, анализ… защото така е разписана… тогава кому е нужно обединяването? За да може някой ШЕФ самостоятелно и без контролно да си измисля обмен (промяна) на данни. А, нещо по основните спънки да има ИР… Примерно, как си представя ИР, когато се вписват актове с описание на кадастралния данни и актове с описание… Покажи целия коментар »

вписаното
вписаното
23 февруари 2022 8:24
Гост

Всички знаем какъв е проблемът – не е в това какво ще откаже да впише СВ, а какво ще впише. Там е и ще бъде голямата опасност. При отказ – имаш съдебен контрол и всичко е чисто. Големите драми настъпват, когато се впише нещо, което не е трябвало да бъде вписано. Какво предвиждат господата управляващи в тази връзка

въпросът
въпросът
23 февруари 2022 8:19
Гост

Основният въпрос, на който не виждам отговор е следният: Сега може ли министърът на правосъдието или председателят на РС при това двойно подчинение да разпореди на съдията по вписванията дали да впише нещо, или не? И ще може ли председателят на ДАВ да разпореди на съдията по вписванията дали да впише нещо, или не.
Ако отговорът е не и в двете хипотези, тогава не виждам проблем!

чин-чин
чин-чин
23 февруари 2022 8:21
Гост

Димитров е написал – запазване на гаранциите за независимост. Но това трябва да е много добре разписано, защото иначе в администрацията си има йерархия и… може да стане мазало

Наско
Наско
23 февруари 2022 8:58
Гост

Питайте ДЛР-тата дали не им разпореждат….малко ли скандали избухнаха през годините за натиск върху тях. Това е основния проблем, а не как ще се нарича длъжността.

Елица
Елица
23 февруари 2022 10:00
Гост

За неправомерен и неуспешен натиск, да уточним.

Иван
Иван
23 февруари 2022 9:51
Гост

Ами председателят на Съда не може, но председателят на ДАВ ще може… Тук е тънкия момент.. Да ги контролират

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 8:11
Гост

А каква е гаранцията, че създаването на Дав ще доведе и до създаването реално на Имотен регистър.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 9:25
Гост

Никаква, ще се лапат едни пари за сканиране 4 г. и тогава евентуално, може би, хипотетично и т.н. ще се започне създаването на Имотен регистър. А това доцентче е пълен смях. В зависимост кой плаща, може да пуска различни становища всяка седмица.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2022 8:10
Гост

Вече не знам кое е по-правилното решение. Колкото повече чета по темата, толкова повече се обърква.