Да се отнема разрешението за оръжие на домашния насилник и да му се забранява да осъществява контакт с жертвата по телефона и чрез всякакви средства за онлайн комуникация. Бездействието пред лицето на домашно насилие да бъде определено като форма на насилие. Да се създаде за първи път система за информация, координация и въвеждане на мерки за закрила на най-високо държавно ниво. Това са част от предложенията, залегнали в проекта за промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), които днес огласи Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук). Дали те ще станат действащи разпоредби, предстои да стане ясно, предвид развитието на политическата обстановка. Срокът за общественото им обсъждане е до 4 юли 2022 г.

Кой може да търси закрила? С промените се разширява кръгът на пострадалите от насилие, които могат да търсят защита по реда на ЗЗДН, като се добавят три групи категории на насилници. Мерки за защита ще може да бъдат предоставяни на жертвите, ако насилието е извършено от съпруг или бивш съпруг на родителя им, от лице, на което са възложени грижи за детето или лице, на което е поверено и лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на този, с който жертвата се намира или е била във фактическо съпружеско съжителство.

Какви са новите мерки? Към познатите мерки – задължаване на извършителя да се въздържа от насилие, отстраняването му от жилището, забрана да приближава пострадалия, дома и местоработата му, сега се добавят нови.

Първата е забрана на извършителя „да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и срок, определени от съда“. От изключителна важност е друга от новите мерки – „забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжие, на боеприпаси, на взривни вещества и на пиротехнически изделия по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда“. За значимостта на въвеждането на такава мярка за защита е достатъчно да се припомни убийството на Елена Василева, която беше застреляна от съпруга си по сред бял ден в кафене в София (повече за случая виж тук).

Домашно насилие чрез бездействие. С промените се предлага в закона да се предвиди, че домашно насилие може да се извършва не само чрез действие, но и чрез бездействие. Ето как авторите обясняват идеята за това предложение: „Целта на предложената промяна е да се подпомогнат жертвите чрез добавяне на допълнителни механизми за защита чрез въвеждането на задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие. Това предложение ще намали случаите на домашно насилие над малолетни и непълнолетни деца, упражнявани от единия родител пред другия, без последният да предприема действия, както и случаите на домашно насилие над уязвими лица, които са в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост или са поставени под запрещение“.

Достъп до правосъдие. В момента компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалия. С промените се предлага жертвата да може да се обърне и към съда, в чийто район е мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който тя пребивава.

Освен това от 1 на 3 месеца от акта на домашно насилие се увеличава срокът за подаване на молба за защита.

„Поради своите специфики, динамика, степен и интензитет на засягане на жертвата, понякога тя би могла да е в невъзможност своевременно да потърси защита по реда на ЗЗДН, да преодолее съществуващите пречки и да сезира съда, например: изолация, пандемия, тежка телесна повреда, сериозно засягане на психичното здраве. Това са примерно изброими хипотези, в които бездействието не е от субективен характер – т.е. жертвата не бави сезирането на съда, за да затрудни реализацията на правата на ответника. Действително съществува възможност сезирането да се осъществи и чрез родственик и т.н. Това обаче е допълнителна помощ и възможност, която не винаги жертвата е склонна да потърси, тъй като често жертвите се срамуват и мълчат. С удължаването на този срок се предоставя възможност за защита на именно тази особено уязвима група жертви“, се посочва в мотивите.

В проекта се предвижда и задължение за всички държавни и общински органи и за лечебните заведения, както и за организациите, които се занимават със защита от домашно насилие, в срок от 24 часа да препратят молба на пострадал за образуване на производство за издаване на заповед за защита до съответния съд.

Освен това се предлага призоваване на пострадалия от съда по телефон или имейл, без да е изпълнена преди това цялата процедура по чл. 42 ГПК. А съдът се задължава служебно да провери какъв е настоящият адрес на извършителя, както и изисква справки за съдимост, удостоверения за психичен отчет и за предишни мерки по ЗЗДН.

Жертва и извършител няма да се приканват към спогодба. В проекта се предлага по делата за защита от домашно насилие да отпадне задължението на съда да приканва страните към спогодба и да не ги напътва към медиация.

„Предложението е препоръка на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените. С оглед на спецификата на делата, образувани по Закона за защита от домашното насилие, възможността за спогодба или насочване към медиация на страните е практически неприложима, тъй като домашното насилие обичайно е следствие на модел на поведение от извършителя“, се посочва в мотивите към законопроекта.

Правна помощ. С измененията се предлага в Закона за правната помощ да се запише следното правило: „В производствата по Закона за защита от домашното насилие съдът допуска правна помощ, като съобразява евентуално състояние на зависимост на жертвата от извършителя, водещо до невъзможност да използва притежаваното имущество, както и други обстоятелства, препятстващи ефективната правна защита“. Т.е. няма да се извършва единствено преценка на имущественото състояние, тъй като пострадалите от домашно насилие често са икономически зависими от насилниците си, макар да притежават имущество.

За малолетните, непълнолетните, поставените под запрещение или тези в безпомощно състояние (вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост) се предвижда задължение за съда незабавно да отправи искане за определяне на адвокат до Националното бюро за правна помощ, както и задължение този адвокат незабавно да започне да изпълнява задълженията си.

Национален съвет. Законопроектът предвижда да се създаде Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Той ще координира, наблюдава и оценява политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие. Той ще се председателства от вицепремиер, а негов зам.-шеф ще е министърът на правосъдието. В съвета ще влизат и министрите на вътрешните работи, на социалната политика, на здравеопазването, на образованието и науката и на младежта и спорта, както и много шефове на агенции. В него ще имат представители и сдруженията и фондациите, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие.

Съветът се създава, тъй като в момента на практика няма координация на политиките срещу домашното насилие. Държавата дори не разполага с точна статистика.

Черната картина на домашното насилие. Както стана ясно, проблемът с домашното насилие в България не може да бъде очертан с официална статистика, тъй като такава липсва. Авторите на законопроекта обаче предоставят данни от различни източници, за да обрисуват тежкото положение.

МВР дава информация за броя на сигналите за домашно насилие на тел. 112. През 2019 г. 22 591 души са подали сигнал за домашно насилие, година по-късно те са 27 433, а миналата година – 27 557. „Голяма част от тях в последствие не се поддържат под страх от отмъщение, респ. вторична виктимизация“, се посочва в мотивите към законопроекта.

Сравнителният анализ на МВР показва, че нараства и броят на заповедите за защита – 3244 през 2021 г. (през 2020 г. са 3057), като с повечето се дава закрила на двама, трима или повече души. Увеличават се и заповедите за незабавна защита – миналата година са издадени 2290 (през 2020 г. са 2198), а през 2021 г. броят им е 2290. „Това означава ръст на случаите, в които е налице пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице с близо 10%“, обясняват от МП.

Има ръст на броя на мъжете, пострадали от домашно насилие. През 2021 г. те са 380 (349 през 2020 г.). Жените жертви на домашно насилие са в пъти повече – през 2021 г. по данни на МВР те са 2816.

Регистрираните извършители на домашно насилие са предимно мъже. Миналата година 2983 мъже са извършили домашно насилие, а жените са 309.

През 2021 г. жертвите на умишлено убийство в условията на домашно насилие са 59 – 33 от тях са жени, а 26 мъже. Извършени са три опита за убийство – два на мъже и един на жена и две телесни повреди с последвала смърт (на един мъж и една жена).

„Особено тревожно е увеличението на броя на пострадали деца“, заявяват от Министерството на правосъдието и посочват, че ако през 2020 г. децата жертви на домашно насилие са били 825, то миналата година броят им е скочил на 935.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Даниела Лазарова
Даниела Лазарова
21 юни 2022 10:45
Гост

А за самотни жени с косвено вмешателство в личния им живот и жилище има ли закон за закрила.И кой ако не МВР трябва да откликва при такъв сигнал.Имам в предвид самотно живеещи жени чийто живот е под наблюдение подслушване коствено репресий и дискомфорт сътворяван от безделници съседи?Къде коя институция защитава тези жени който ежедневно търпят неудобства и репресий от недоброжелателни съседи??

Пътешественик
Пътешественик
21 юни 2022 10:57
Гост

Кой е „Репресий“?

Тихомир
Тихомир
20 юни 2022 21:45
Гост

Подкрепям! Дано да приемат промените.

Хахаха
Хахаха
20 юни 2022 20:49
Гост

Миналата година 2983 мъже са извършили домашно насилие, а жените са 309.

През 2021 г. жертвите на умишлено убийство в условията на домашно насилие са 59 – 33 от тях са жени, а 26 мъже. Извършени са три опита за убийство – два на мъже и един на жена и две телесни повреди с последвала смърт (на един мъж и една жена).

Това означава, че жените са брутални убийци. Действат без предупреждение.
Целият закон е сбъркан

Лора
Лора
20 юни 2022 21:47
Гост

Аз не вярвам особено на тази статистика.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:48
Гост

„Домашното насилие е бич за обществото. А МВР по никакъв начин не помага. Отдавам това на факта, че там работят повече мъже, които в работата си също използват сила и въобще не се трогват от сигналите на пострадали жени“. Ама вие сериозно ли твърдите, че домашното насилие се упражнява предимно от мъже над жени?! Я да си прегледате формите на проявление и да ни осветлите срещу няколко десетки случаи на физическо насилие от мъжка страна колко милиона случая на ппсихически тормоз от женска страна стоят. Ами поискайте си вече промяна на легалното понятие в смисъл, че домашното насилие е такова… Покажи целия коментар »

Артур Павлов
Артур Павлов
20 юни 2022 17:42
Гост

Ми кой им е крив. Да не се женят, бе, да не правят семейства. Като искаш да се ожениш, създадеш семейство, ще си търпиш и драмите, и проблемите. Хубавото в един брак е в първата 1 година. После – мъчилка. Но правото не признава особено правния обичай, айде за цивилистиката може, но пеналистиката – забрави.

Лара
Лара
20 юни 2022 21:50
Гост

Хората се променят. Гледаш го- читав, а после започва да пие и да бие.

анонимен
анонимен
21 юни 2022 8:17
Гост

това и за децата ли важи, извинете?

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:21
Гост

Каквото и да напишат в закона, не се ли промени манталитетът, все тревожна ще е статистиката

Жанин
Жанин
20 юни 2022 21:52
Гост

Така е. Има много комплексари сред мъжете.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:20
Гост

Домашното насилие е бич за обществото. А МВР по никакъв начин не помага. Отдавам това на факта, че там работят повече мъже, които в работата си също използват сила и въобще не се трогват от сигналите на пострадали жени. Затова трябва да се помисли за създаването на специални служби в МВР, в които да работят полицаи заедно със социални работници и да помагат на хората.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:14
Гост

Боят изгражда викаха едно време, а то се оказа, че боят изражда и се изродихме като нация, демек изроди станахме масово. Като се усетя с приятелите си как грубо говорим, преди 30 години такава реч не можеше да се чуе в ТКЗС, а само при пияниците в Хоремага, а днес е ежедневие, по което масово се подвеждаме. Тъй става и с насилието. Става норма на общуване.

123
123
20 юни 2022 17:17
Гост

Е, ако се и посбивате, докато си говорите…

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:18
Гост

За опростачването на живота ни говори, колегата и го разбирам. То навлезе с голяма сила и в нашата професия.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:08
Гост

Е, може по Коледа като има пак парламент, да огледат и този законопроект.

скот
скот
20 юни 2022 17:11
Гост

Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Иде тежка зима и насилието в семействата ще ескалира, защото, тук ще цитирам друг класик – Битието определя съзнанието.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:12
Гост

И като ескалира, народните ти избранници ще се притеснят за битието ти и тутакси ще тръгнат да ти приемат закон срещу домашното насилие ли?

Анонимен
Анонимен
20 юни 2022 17:22
Гост

А бе като отида с една сопа в НС и ги подпукам всичките, ще го приемат и още как, та и жертви ще се изкарат. Уроди

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
20 юни 2022 16:51
Гост

Образование му е майката и избиване на стереотипи като „да не се бъркаме в на хората семействата“, „и тя не е стока“ и т.н.

Филип
Филип
20 юни 2022 21:59
Гост

Отново Ганьовския манталитет.