Кой сте Вие, г-н Марчев?

Роден съм и израснал в Габрово, където завърших Националната Априловска гимназия. Завърших с отличен успех випуск 1998 г. на Юридическия факултет на Софийския университет и станах първия юрист в рода ни.

Както на много други студенти, ми се наложи да работя, докато уча. Имах шанса да попадна при изключителни юристи – стажувах в кантората „Братоев, Конов, Спасов и Мичев“, тогава млади и ентусиазирани адвокати, които наскоро бяха възстановили издаването на сп. „Търговско право“.

На Ценимир Братоев, Траян Конов и на останалите колеги оттогава дължа много – и като юрист, и като човек. Тяхната почтеност, професионална подготовка, отдаденост на правото и нощите в търсене на решения на сложни казуси предопределиха избора ми и станах адвокат.

От края на 2001 г. съм съдружник с адвокат Валя Гигова, с която по-късно станахме и партньори в живота. Практикувам в сферата на гражданското и търговско право. Имам всякакви клиенти – от чуждестранни инвеститори до хора, чиито роднини искат да ги поставят под запрещение в опит да придобият имуществата им. Губил съм и съм печелил дела. Но най-голямо удовлетворение ми носи усещането, че клиентът ми се доверява и неговата признателност за усилията, независимо от крайния резултат. Оправданото доверие смятам за най-важно в професията и в живота.

Защо се кандидатирахте за председател?

Председателят е изкуствена фигура в Закона за адвокатурата – избира се самостоятелно, но е част от колективния орган и на практика няма самостоятелни правомощия. По Закона за адвокатите от 1925 г. за председател е избиран един от членове на съвета и то само за една година. Подобна е днес уредбата в много европейски държави и такава промяна е нужна у нас.

Кандидатирах се за председател, когато около мен естествено се формира група от съмишленици от сегашния съвет, с които се оказахме нещо като вътрешна опозиция. Често изразяваните от мен и колегите ми Златка Стефанова, Лили Лозанова, Лидия Дикова, Десислава Миразчийска, Александър Андреев и Ваня Траянова становища и искания за вземане на решения, оставаха неприети от мнозинството. В много случаи дори без възможност за разисквания по тях. Точка „Разни“ винаги беше най-важната – там се включваха въпроси от финансов и най-вече от „командировъчен“ характер, без предварителна информация за членовете на съвета, да не говорим за адвокатите от колегията. Многобройните предложения за публикуване на дневния ред преди заседанието, за предварително предоставяне на материалите за всяко заседание, за своевременно оповестяване на протоколите и решенията, оставаха неприети. Нещо повече – на сайта на САК решенията в т. „Разни“ не се оповестяват изцяло.

Затова и се кандидатирах за председател – да започнем да решаваме проблемите с колегите, с които се оказахме вътрешна опозиция в сегашния съвет и с подкрепата на адвокати, които имат възможности и желание да се захванат с обща работа в полза на адвокатурата. Опитът ми в съвета е безценен – разбрах какво не трябва да се прави, какво може да се направи, знам как да го направя. Но най-мотивиращо е , че намерих съмишленици, с които мога да го направя и на които имам доверие.

Кои са трите най-сериозни проблема на софийските адвокати?

Трябва да се направи разграничение между проблемите на адвокатите в пряката им работа и тези в организацията на работа на органите на адвокатурата.

Най-сериозният проблем в работата на адвокатите е неоказването на съдействие и уважение от съда и останалите органи и служби. То пряко засяга упражняването на професията. Липсата на електронна комуникация с органите, с които адвокатът професионално има досег,  намалява възможността да се концентрира върху правната работа.

Нелоялната конкуренция – както от лица извън адвокатурата, така и между самите адвокати, е друг въпрос, който стои неразрешен от години. Свързан с него е проблемът с размерите на адвокатските възнаграждения и начина, по който са уредени.

Проблеми за софийските адвокати има и заради лошата организация на работа на адвокатурата. Бездействието на органите ѝ лишава адвокатите от институционална подкрепа. Липсата на електронни системи за управление на административните процеси в САК, води до лошо обслужване на адвокатите, които са принудени за елементарни неща да посещават неколкократно колегията. Липсата на публичност при вземане на решения от органите на САК, включително свързани с изразходване на бюджета, води до липсата на доверие в органите на адвокатурата. Именно това стана причина и общото събрание на САК за пръв път в историята да не приеме отчета за бюджета за 2019 г. Това е ясна и категорична оценка за работата на съвета. Затова, независимо че съм гласувал против предлагането на общото събрание на такъв отчет, призовавам всички колеги от съвета да подадем оставка – нещо, което трябваше да направим още на събранието.

Как ще ги разрешите, ако бъдете избран?

През 2016 г. Конституционният съд обяви за противоконституционни чл. 29, ал. 2-4 и чл. 30 ал. 1 ЗА и отпадна пряката възможност за институционална защита на адвокатите чрез адвокатските съвети.

Затова предлагаме палиативно практическо разрешение – създаване на комисия към съвета за разглеждане на жалби и сигнали срещу незаконосъобразно и неетично поведение на магистрати и съдебни служители към адвокати. След предварителна проверка, комисията ще предлага на съвета да вземе решение за подаване на сигнал до ВСС, ИВСС или министъра на правосъдието срещу магистрата/съдебния служител, ако има данни, че е нарушено изискването за етично и уважително отношение. Целта е в подобни случаи да се даде институционална тежест на сигнала и адвокатът да не поема риска той да се отрази на пряката му работа и на клиента.

За облекчаване на административната тежест предвиждаме създаване на периодични бюлетини на САК за подпомагане дейността на адвокатите – включително с примерни правила, приложими за съответните режими.

Проблемите с нелоялната конкуренция не могат да бъдат решени без законодателни изменения. В ЗА трябва да бъде дефинирана изключителната адвокатска дейност, със съответни изменения в процесуалните закони. За да не се оказваме ограничени в конкуренцията с други правни професии, трябва да отпаднат минималните адвокатски възнаграждения за консултантски дейности или да отпадне дисциплинарната отговорност за уговаряне на възнаграждение под минималните размери. Това ще позволи адвокатите да бъдат конкурентни на пазара на консултантските дейности. Макар и без законодателна инициатива, адвокатският съвет на най-голямата колегия не само може, но е длъжен, да стимулира нормативните инициативи на ВАдС.

Проблемите в организацията на работа на адвокатурата ще бъдат решени по друг начин. Най-осезаем ефект върху дейността на САК ще има създаването на електронна система за управление на процесите – с деловодна система, достъп до дисциплинарни дела, система за следене текущото състояние на бюджета. Публично достъпни чрез сайта на колегията ще бъдат и протоколите от заседанията на съвета, което ще доведе до прозрачност в работата на органите на САК. Съзнанието, че изказаните мнения от членовете на съвета ще бъдат публично достъпни за адвокатите, вероятно ще направи решенията на съвета по-разумни отговорни.

За да има постоянна комуникация между всеки адвокат и органите на САК, предвиждаме всеки работен ден на ротационен принцип един от членовете на съвета да приема адвокати, както и създаване на консултативен съвет, с представители на всички адвокатски сдружения с нестопанска цел и други адвокати.

Най-важното – промяната в организацията на работата на САК ще позволи много по-ефективно и прозрачно управление на средствата на колегията. И в рамките на текущия бюджет, без промяна на постъпленията и на размера на вноските, може да бъдат постигнати всички набелязани от екипа цели.

Защо адвокатите в София да гласуват за Вас и екипа Ви?

През изминалите два месеца екипът ни си постави за цел да покаже на практика, че набелязаните конкретни мерки може да бъдат осъществени и това не е трудно. Създадохме съвременен сайт (www.sak2020.com), чрез който да информираме адвокатите за целите ни и за нас самите. Проведохме е-анкета сред адвокатите, в която участваха 575 души – почти два пъти повече от участващите обичайно в общи събрания. Организирахме дискусионен форум за резултатите от анкетата, за да сме наясно какви са очакванията към органите на адвокатурата. Изготвихме подробно становище по проекта на ЗИДЗА и го представихме в Народното събрание, за да подпомогнем законодателния процес, от което полза ще имат всички адвокати.

Показахме как могат и трябва да се правят нещата в адвокатурата от един работещ и професионално подготвен екип.

 

 

43
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ваня
Ваня
31 януари 2020 11:07
Гост

Машева я гласят за заместник на Гешев. Трябвало да бъде гласувана заедно с Пламена Цветанова, но изчакват да мине гласуването за САК, за да няма отрицателен вот срещу Машев.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2020 11:38
Гост

Пълни глупости! Защо манипулирате и лъжете??

Рада Госпожина
Рада Госпожина
31 януари 2020 12:10
Гост

Защото е вярно. След вота за САК ще видите.

Гешев-радост
Гешев-радост
31 януари 2020 12:25
Гост

Е какво лошо има в това.Време е САК и прокуратурата да заровят томахавките и с едно цуни-гуни да работят в екип.

въпрос
въпрос
31 януари 2020 7:59
Гост

Може ли и двамата кандидати да споделят кога и къде отбиха задължителната си наборна военна служба. Това с оглед дали правилата са с еднаква важимост.

висшия адвокатски съвет
висшия адвокатски съвет
30 януари 2020 21:05
Гост

Стига сте се джавкали тука.Ние ще решим кой да ви стане шеф на колегията.Лоби има и за единия,и за другия.

фактите
фактите
31 януари 2020 8:02
Гост

Всъщност най-популярния и подкрепян адвокат има 999 гласа на изборите за делегат. Резултат, никога , ама никога на предишни избори недостиган, нап ълно уникално постижение в цялата история на САК,а и на цялата адвокатура. За съжаление той не е кандидат за началник., въпреки изключителната подкрепа, а и качествата си.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
27 август 2021 7:44
Регистриран

От 6000 членове само 999 гласа за него било постижение,а?! Голяма смешка..

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:39
Гост

Четвърто поколение юрист, от София, внук на проф. Александър Кожухаров! Това говори за класа!

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:53
Гост

За съжаление, това е една добра предпоставка, но не прави работата сигурна. Да не сочим примерите с десетки провалени деца на изявени учени и интелектуалци. Не познавам Машев и не казвам, че е такъв, а че това не може да е водещо. Навремето нашите възрожденци и те са тръгнали елит от нищото да правят и точно от градове като Габрово е тръгнало всичко.

Magda
Magda
30 януари 2020 21:22
Гост

Когато природата създава гении, после с почива на следващите поколения.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:36
Гост

Всичко е за пари, власт и влияние. Само за това и за нищо друго!

Ако нямаш пряк или косвен келепир от никой от двата отбора, няма за какво да гласуваш.

дедо Пенчо от Габрово
дедо Пенчо от Габрово
30 януари 2020 15:30
Гост

Абе момче,къде са ти били очите,при толкова млади и красиви адвокатки в София ????

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 16:18
Гост

Не става само с ц__и, трябва и акъл, дядо Пенчо… Ама на теб и възпитанието явно ти куца…

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:19
Гост

Е да, ама нямат пари. А парица е царица /май Нушич го беше казал/.

въпрос
въпрос
30 януари 2020 15:11
Гост

Ако го изберат за председател, жена му ще подаде ли оставка от висшия съвет?

Адвокат
Адвокат
30 януари 2020 15:31
Гост

А ако изберат Машев, жена му ще напусне ли прокурорската колегия на ВСС, заради независимостта на адвокатурата? Нали знаете, че САК, заради съпротивата на Машев, няма принципно становище за избора на Гешев, за разлика от други колегии и ВАдвС.

Oтговор
Oтговор
30 януари 2020 15:47
Гост

А защо следва да взима становище САК за избора на главен прокурор. И ако-да, то при избора на председател на САК, следва ли ВСС да вземе отношение?! Нека гледаме сегашните кандидатури и да оставим жените до тях.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:21
Гост

Какво общо има Прокурорската колегия със САК и ВАдвС? А САК с ВАдвС има – това ще си стане непотизъм отвсякъде. У нас му викат шуробаджанащина. Какво сега, като е жена му в ПК към ВСС, той нищо да не прави или жена му да подаде оставка и да стане продавачка на Женския пазар? Нелепи доводи.

екипът
екипът
30 януари 2020 15:03
Гост

Ще кажа същото, което казах като прочетох интервюто и с другия кандидат. Гледайте екипите. Гледайте с какви хора се е обградил. Тук виждам само адвокати с безупречна репутация и добра практика. Другото са празни приказки.

Клетниците
Клетниците
30 януари 2020 14:52
Гост

Цял живот отглеждани в кантори в банковия и застрахователния бизнес, адвокатите на ОББ не са стъпвали на улицата. Много е лесно да си на топло и жена ти да ти дава работа. Да го видим, ако излезе на улицата сам колко дела ще спечели.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 15:01
Гост

Що, вас не ви взеха в голяма кантора и завиждате ли? Там има селекция на кадърни и начетени хора, има култура на учене през целия живот, хората се развиват като юристи. Напротив – аз адмирирам когато такива колеги се заемат с обществена дейност, вместо в САК да е пълно с некадърници, които не могат да си вадят хляба като адвокати.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 15:14
Гост

Напълно си прав! Покрай крилото на Валя Гигова е лесно. Ако беше сам, щеше да е в списъците на дежурните адвокати по ЗПП на разположение 24 часа в денонощието. И той ако е честен, ще си го признае…

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 15:15
Гост

Ох, да ви пратят и вас на отглеждане в голяма кантора, за да видите какво значи денонощна работа. Да научите малко занаят. Отглеждане! Разказват ти играта и ставаш професионалист. Представям си Траян Конов как обгрижва някого и ми става смешно. Той ще те направи на трътка за една грешна буква, ама който не е минал през СУ няма как да знае

Силвия Попова
Силвия Попова
30 януари 2020 14:45
Гост

Едрият корпоративен бизнес ще завземе и САК. За обикновения адвокат ще дойдат тежки времена.

Адвокат
Адвокат
30 януари 2020 15:11
Гост

Колега, засрамете се. Сегашният председател нямаше нищо като дойде на власт. За две години си купи нов апартамент и Нова кола, който иска да провери и обиколи места, за които не е мечтал. Такива хора ли искате? Крайно време е да дойдат хора, които нямат нужда да се облажват от пребиваването си в органите. Обикновеният адвокат има нужда от ръководство, което да го поведе нагоре, а не да се мрънка непрекъснато и да се принизява адвокатурата. Трябва всеки член на орган да декларира пари и имущества, когато встъпва в длъжност и когато свършва мандата, за да се види дали в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 15:29
Гост

Беше ли в опозиция г-н Марчев, когато ходи на командировки заедно с Гигова?
Съгласен съм, че следва да се декларира имущественото състояние. Тук сте прав. Но е твърде смешно да се коментира, че е бил вечната опозиция и че това го е стимулирало да се кандидатира за председател. Той няма глас. Ако стане председател за всяко решение ли ще пита жена си?!

Силвия Попова
Силвия Попова
30 януари 2020 15:57
Гост

Колега, Вие се засрамете! Не коментираме Ивайло Данов, а двете кандидатури на Марчев и Машев. Прав сте, че е крайно време да дойдат хора, които нямат нужда да се облажват. Доколкото ми е известно адв. Марчев цял живот е работил при г-жа Гигова, в което няма лошо. Но само адвокат работил здраво за името си и градил практика със знания и с упоритост може да поеме адвокатурата. Считам, че не е достатъчно опитен адв. Марчев. Считам, че от удобния стол на кантората на адв. Гигова иска да се прехвърли към председателския. Без да си дава реална сметка каква тежест и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 16:27
Гост

Приемам аргумента ви, но да попитам Машев как се е доказал като юрист? Да сте чула нещо за неговата кариера?

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 14:17
Гост

Успех! Именно такива хора са нужни в момента на САК. Би бил отличен ръководител.

Росен
Росен
30 януари 2020 14:17
Гост

Много висока заявка. А и е мотивиран. Харесва ми как излага целите на екипа му.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 14:15
Гост

Добре говори, но Сашо Машев е балансиран и свестен човек и моят глас е за него

Кирил
Кирил
30 януари 2020 14:14
Гост

Ето един човек, който изказва благодарности на колегите си за своите успехи. А не като някои новоизлюпени юристчета, които вирят нос.

lawyer
lawyer
30 януари 2020 14:09
Гост

Нямам против да има администрация. С ръцете си съм създал и вилата си, ремонти съм правил, сега, като на някой му се лежи – нека си лежи. Ние като индивид, като биологичен вид сме създадени от труда – първо сме открили огъня, после – хватателните движения на палеца и дланта, като порядъка времево няма значение, словото и други.
И – администрацията сме открили – трябва да има едни мрънкалници, които все да откриват язовири, вирове, водопади.

оставка
оставка
30 януари 2020 14:09
Гост

Оставка! Оставка! След бламирания бюджет това е единственият морален ход. Защото сега като тръгнат жалбите, ще видите как старият съвет ще си кротува година и половина на топличко. Трябва да подаде оставка и в тази кризисна ситуация ВАдвС и ВКС да бъдат принудени да се произнесат бързо по жалбите, които са неминуеми

Simeonov
Simeonov
30 януари 2020 14:04
Гост

Интересна биография. ЮФ на СУ все още е висока летва. А и е първия юрист в рода му. Тоест няма да се ползва с връзки, за да гради кариера.

Костадинова
Костадинова
30 януари 2020 14:04
Гост

Много е висока, няма що. Особено със задочното обучение.

Simeonov
Simeonov
30 януари 2020 14:13
Гост

Това няма никакво значение. Аз също съм от Габрово и завърших право в СУ, задочно. Нямаш избор! Софианците не плащат квартира. Дори да имаш късмет да ти дадат общежитие в „Студентски град“, условията там са ужасни. И не си мислете, че на изпитите ни галят с перце. Знаете ли колко колеги ги скъсваха.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 13:51
Гост

Умно момче изглежда. Интелигентно отговаря.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 14:01
Гост

Да, би бил добър председател на САК. Точно от такива хора имат нужда сега.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 15:17
Гост

Умен е, но всъщност неговите решения ще са решенията на Валя Гигова. Което няма лошо, защото той си признава, че са партньори и в живота. Но трябва да се знае от колегите, че ако бъде избран, всъщност председател на САК ще е Валя Гигова, а не Стефан Марчев.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2020 17:26
Гост

Не е добре шефът на САК да съжителства с член на Висшия адвокатски съвет. То е все едно съдия от ВКС да е докладчик по дело от въззивен съд на доклад на неговия съжител или съпруг. Не е редно от етична гледна точка. Ако тя изобщо има значение, разбира се!

Симеон
Симеон
30 януари 2020 13:48
Гост

Изключително важно е доверието да е оправдано. Защото то се печели много трудно, а може да се изгуби само за миг.