Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за 54 места в административните съдилища. Такъв не е имало от 2015 г.

23 от тях ще се заемат чрез конкурс за повишаване, а 31 – чрез такъв за първоначално назначаване. Други осем бройки предстои да бъдат освободени поради все още неприключилата конкурсна процедура във Върховния административен съд и предстоящо назначаване на председатели и зам.-шефове на административни съдилища и заради това те са предвидени за заемане по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт – за повишаване по вече приключен конкурс.

23-те бройки за повишаване са в следните съдилища: три в Административен съд София-град, по две в административните съдилища в Бургас и Русе и по едно в София област, Благоевград, Враца, Кюстендил, Перник, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Плевен.

Свободните 31 места, които бяха обявени за заемане чрез външен конкурс, са: 10 в АССГ, по три в административните съдилища в Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас, по две във Варна и Русе и по едно в София област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен.

Административните съдилища основно правораздават като първа съдебна инстанция и съответно осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете, действията и бездействията на административните органи. В този смисъл абсолютно задължително е всеки административен съдия да познава в детайли същината на изпълнително-разпоредителната дейност, осъществявана от органите на изпълнителната власт. Това от своя страна изисква задълбочени познания относно производствата по прилагането на стотици специални материални закони, всяко от които носи своите специфики и правила. Наред с това, АПК и ДОПК, които са основните процесуални закони по административните дела, са фундаментално различни от ГПК и НПК, прилагани в общите съдилища, респ. необходимо е административният съдия задълбочено да познава спецификите именно на тези процесуални закони“, изтъкват от Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), представено от председателя ѝ Красимир Шекерджиев.

Заради това от КАК са на мнение, че полагането на изпит по административноправни науки от страна на бъдещите административни съдии, би било много полезно, защото по този начин ще се гарантира, че в административните съдилища ще влязат кадри, прецизно подготвени върху специфичните аспекти на изпълнително разпоредителната дейност на органите на изпълнителната власт. „Еманация на това е и новият конспект по административно право, утвърден от пленума на ВСС, в който е обърнато изключително внимание на отделните сфери на специалната част на административното право. С оглед на тези аргументи, КАК смята за полезно за системата на административните съдилища, да бъде предоставена възможност на юристите, които притежават значителен опит и стаж в сферата на административното правоприлагане, да се явят на конкурс за първоначално назначаване“, посочват от комисията.

От друга страна, членовете на КАК отбелязват, че не може да бъде пренебрегнат фактът, че районни съдии и районни прокурори, имащи 8 и повече години юридически стаж, също могат изключително много да допринесат за развитието на административното правораздаване и е редно да бъде осигурена възможност за кариерното им израстване. „Вярно е, че опитът, който районните съдии и районните прокурори са натрупали е в сферата на гражданското и наказателното право и естественият им път за кариерно развитие е в общите съдилища и прокуратури, но също така е вярно, че магистратският опит, който те притежават, би им помогнал неимоверно много за упражняването на техните правомощия като административни съдии“, посочват от КАК. И добавят, че е необходимо да има паритет при определянето на длъжности съдия в административните съдилища, които да бъдат заети от външни кадри и такива от районно ниво. По този начин КАК изцяло споделя  изцяло мотивите на председателя на ВАС Георги Чолаков, който е вносител на предложението. Според него юристите, които влязат отвън, ще са по-добре подготвени.

Основният спорен момент днес беше защо е толкова голям броят на местата, особено в АССГ, които се обявяват на външен конкурс и може ли в такъв случай да се говори за паритет.

Атанаска Дишева изчисли, че 57% от свободните бройки се „отпускат“ за външен конкурс, което ѝ се стори много и предложи този процент да се намали на 30 на сто. Тя напомни, че Съдийската колегия и Пленумът на ВСС са одобрили модел 4 за реформа на съдебната карта, който в същината си предвижда ограничаване на броя на съдиите. Дишева отбеляза, че именно с такъв аргумент тази година е бил обявен конкурс само за 7 младши съдии. А сега с този голям процент места, предвиден за външни назначения, броят на съдиите на практика се увеличава. Според Дишева има риск да се насади впечатлението, че разкриването на новите места е intuito personae.

Както Дишева, така и Олга Керелска не се съгласиха и с аргументите, че има паритет при разпределението на местата между двата конкурса.

Шефът на ВАС Георги Чолаков обясни, че паритетът е гледан като цяло в системата на административното правораздаване, а не за конкретни съдилища, защото такъв не може да бъде постигнат за всеки от тях. Даде и пример как в някои съдилища има само едно свободно място и няма как да бъде разделено на две, за да има и за двата конкурса.

Що се отнася до АССГ, Чолаков обясни, че свободните места в момента са 13, очаква се да се освободят още четири – някои от съдиите, класирани под чертата, скоро ще бъдат повишени във ВАС, а други двама пък са предложени за зам.-шефове на съда и очакванията са да освободят редовите съдийски бройки. Така реално седем ще са местата, които ще се заемат чрез вътрешен конкурс и 10 – чрез външен.

Максимално обективен съм бил при определяне на тези бройки, не търсете нещо, което го няма“, каза Чолаков.

Въпреки това споровете продължиха, докато в един момент председателят на ВАС не поиска вече да се гласува, защото съдът се проверявал след сигнал за бомба и той „седи на тръни“, както сам заяви.

В крайна сметка мнозинството в СК не подкрепи идеите на Дишева и Керелска по-голям брой места в АССГ да се отпуснат на вътрешен конкурс и възприе предложението на Георги Чолаков.

След обнародване на решението на СК на ВСС за обявяване на двата конкурса, кандидатите имат 14 дни, за да подадат документи за участие. За магистратите се препоръчва това да става по електронен път, а за външните кандидати – само по пощата заради противоепидемичните мерки.

От 2015 г. не е обявяван конкурс за административните съдилища.

 

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Поли
Поли
16 април 2021 16:39
Гост

На вниманието на всички районни съдии, които са засегнати, ето проект на жалба: До: Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет До: Върховния административен съд Ж А Л Б А От……………, съдия в районен съд….., адрес:………………………. срещу т.24.2, т.24.3 и т.26 от решения на Съдийската колегия (СК) на ВСС от 13.04.2021 г. за определяне на свободните длъжности в административните съдилища за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване и обявяването им на конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища, които решения на СК на Висшия съдебен съвет са обективирани в протокол № 12/13.04.2021 г. Уважаеми Върховни съдии, Обжалвам цитираните решение на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 19:29
Гост

Раздали са 54 покани значи, останалите ще са за фон на цирка, наречен „кОнкурс“. В административните съдилища отиват най-намазаните, най-послушните и най-мързеливите. Кумулативни изисквания.

Вътрешен външняк
Вътрешен външняк
14 април 2021 16:05
Гост

Аз пък смятам, че за всяка щатна бройка в съда, прокуратурата и следствието следва да се провежда писмен и устен изпит и конкурсът да важи за всички – и за хора от системата, и за хора извън нея. Нека всеки си докаже знанията на равна нога с останалите. Знам, че това е неудобно и непопулярно, но е поне справедливо и с цел в системата да влязат знаещи хора. Това не са места, които се предоставят „по наслредство“ – само защото някой до определен момент работел някъде си. Няма „вътрешни“, няма „външни“ – общ конкурс с еднакви изисквания за стаж и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 16:11
Гост

Кажи идеята си на Мравин Хаджигейов – с радост ще я прегърне, ама без промени на ЗСВ, тая няма как да стане. Но той може и да предложи нещо такова, зер ще реформира всеки и всичко.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 18:48
Гост

Че кой говори, че без промени ще стане? Изразеното мнение е за това, как е по-справедливо и добре за съдебната система. Кой се плаши от обективни общи конкурси? Този, който не е готов за тях. Нямам против съдия да стане всеки, който отговаря на условията, стига да се яви наравно с всики останали желаещи и да докаже, че е по-добър. Но не е удобно за тези, които мислят, че съдебната им служба им е бащиния до живот.

А иначе човек с такива имена не познавам. Ако го зноете – обърнете се вие към него.

Nikolcho
Nikolcho
14 април 2021 14:10
Гост

картон за всички районни съдии е това решение. Призовавам колегите от районните съдилища да го обжалваме като нищожно и незаконосъобразно.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 14:50
Гост

И на какво основание, считате, че е нищожно и незаконосъобразно?

Nikolcho
Nikolcho
14 април 2021 14:08
Гост

Наказателен

Няма такава държава такова кадруване!!!
Няма такава държава такова кадруване!!!
14 април 2021 12:14
Гост

Г-н Чолаков , г-н Шекерджиев , давате ли си сметка, че вчера демонстративно и без никакъв свян обидихте и уронихте престижа на хиляди районни съдии с предложението си за раздаване на щатовете от съдебната система на външни „специалисти“?!Значи районните съдии според вас могат да решават само „елементарните“ граждански и наказателни дела в окръжен съд, могат да решават тези дела на първа инстанция по стотици закони , но видите ли, „нямали професионален капацитет“ да гледат „ изключително сложните дела в административните съдилища“, макар и 70% от тях да са втора инстанция на същите тези дела, които районните съдии гледат като първа… Покажи целия коментар »

Борко
Борко
14 април 2021 12:50
Гост

Съдебните помощници във ВАС трябва да започнат работа в АССГ, как иначе да стане, ако няма достатъчно бройки за външен конкурс. Те са т.нар. тесни специалисти, които превъзхождат районните съдии.

Намалете субсидията за съдебната система!
Намалете субсидията за съдебната система!
14 април 2021 7:33
Гост

Станахме съдийско прокурорска държава. Огромни субсидии за нереформираната, и опасна за правовия ред * съдебна система, вместо съкращения-нови назначения. Малка ни е държавата, малко са хората, има демографски срив, икономически спад-но не-отговорът на държавата е нови субсидии за съдебната система, вместо неизбежните съкращения. * Посланик Ван Кестерен говореше за корупцията в съдебната система, като причинада не сме в Шенген, а посланик Уорлик говореше за двете съдебни системи -за бедни и за богати. Отговорът на държавата-вместо-съкращения, лустрация, реформи-замеряне с пачки в пари чрез огромна субсидия за съдебната система. Да даваш повече пари на съдебната система е все едно куче да плашиш… Покажи целия коментар »

LSSAH
LSSAH
13 април 2021 23:59
Гост

Абе, странно ми се вижда, че са обявили толкова бройки за външен конкурс, а за младши само 7. Нали уж реформа, модел не знам си кой си, ще ограничаваме съдиите и т.н. Някак нелогично е.

Жоро ПаритетаАнонимен
Жоро ПаритетаАнонимен
13 април 2021 23:08
Гост

Кога АПК стана фундаментално различен от ГПК? Прави впечатление, че бройките за повишаване са много прецизно и персонално изчислени. Можеха още днес да обявят класирането. Това се случва със съучастието на всички в СК, срам нямате ли? Като са толкова фундаментално различни Паритета защо командирова съдии от районните в административните? Като сте толкова загрижени за подготвеността на кандидатите, връщайте командированите в районните, те не могат да боравят с фундаментално различния АПК. Най-тъпото във всичко това е, че и в СК не вярват, че някой им се връзва, но въпреки това го правят. Ами, нямам думи!

Kolu
Kolu
13 април 2021 21:13
Гост

Пускат 7 младши защото нямало нужда от толкова много съдии, а 31 за външен!!!! Абе хора не виждате ли какво става, махат младшите, защото там влизат случайни хора, които после имат мнение и независимост и вкарват връзкарите от външен, деца на нашите хора, които ще взимат правилните решения понеже знаят как са попаднали в съда! Принципните Пашкунова, Шекерджиев, затова ли ви избрахме, срам нямате ли, ние стотиците районни да изгнием на районно ниво? Продадохте се

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 19:08
Гост

Господин Шекерджиев си противоречи . Уж по-малко хора трябва да влизат в системата, достатъчно били съдиите, на не знам кое място сме били по брой съдии в Европа и затова по-малко младши ОБАЧЕ сега няма проблем и затова 31 външни бройки и то в съдилищата, които са призвани да търсят справедливостта, когато държавата е в нарушение. На всеки оставям сам да си направи изводите и как цифрите се тълкуват…лека вечер и сънувайте реформата с повишаването…където пак може да се окаже, че е нужен паритет

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 23:25
Гост

Тихо там. Шекера е бъдещия шеф на вкс-то на културата.

Kolu
Kolu
13 април 2021 18:52
Гост

На голяма част от помощниците във ВАС им е обещано и затова е всичко. Стотиците районни съдии ще останат пак с пръст в устата. Няма конкурс за наказателно, за административните основно външен, ще блъскаме все в районен, тарикатите няма и да помиришат какво е работа в районен съд. Докато си мълчим ще е така.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 19:01
Гост

Добави и безумния модел 4 и картинката става пълна. Макар да не вярвам да мине през това НС, нито пък да остане в този вариант

Темелко
Темелко
13 април 2021 19:09
Гост

Не са проблем помощниците, несправедливостта идва с командированите от 3-4 години, които имат актове, с които да се явяват

Темелко
Темелко
13 април 2021 18:39
Гост

В крайна сметка кандидатите от районните съдилища ще държат ли писмен изпит или ще кандидатстват с актове, ако има изпит това би довело до паритет с командированите…

Чавдар
Чавдар
13 април 2021 18:26
Гост

Спомням си преди години как синът на една бивша съдийка от ВКС, която за учудване на всички напусна и стана адвокат, го хванаха с отговорите на конкурса.

Мамино детенце
Мамино детенце
13 април 2021 18:27
Гост

Да, този йорист дори не си направи труда да назубри отговорите.

КОЙ има интерес от тази несправедливост???
КОЙ има интерес от тази несправедливост???
13 април 2021 16:37
Гост

КОЙ има интерес 70% от щатове, необявявани на конкурс повече от 6 години, да се разпределят за външно попълване, на хора нестъпвали в съдебната система , ненаписали и 1 съдебен акт, вместо да се предоставят за кариерно развитие на съдии с десетки години стаж по работните си места и НИКАКВА възможност за професионално развитие и то забележете в административните съдилища, където се гледат актове на властта?КОЙ?!?Съдиите ли, съдебната система ли, държавата ли или гражданите, нека не се лъжем, никой от тях!!!КОИ са тези, на които се предоставя такъв шанс за сметка на работещите съдии в съдебната система при 70% на… Покажи целия коментар »

Минка
Минка
13 април 2021 16:51
Гост

Подкрепям изцяло, но питам какво може да направим като съдийска гилдия. Подписка до ВСС ! Кажете !

Ники
Ники
13 април 2021 17:19
Гост

Колега,нелепо е. Най-вероятно вие сте точно такъв парашутист в системата за каквото обявявате бъдещите участници в конкурса,но понеже парашута ви се е затворил на районно ниво и сега мрънкате и говорите срещу конкурса. Повечето районни нямат идея от административно право,дори и най-елементарна и базисна идея. Затова баланса е намерен чудесно! Който иска да израства кариерно – да се явява на конкурси,да учи и да печели,а да не иска да му се разкрива бройка по право,сякаш има златен абонамент.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 18:10
Гост

Няма страшно. Доктор Петров ще обжалва и ще отменят решението. Още повече, че има пряк правен интерес, ако местата останат така, няма да стане административен съдия.

Ало, ало
Ало, ало
13 април 2021 18:34
Гост

Явно не си в час. И си един от „независимия български съд“. Ще има нова К, а не изменения и/или допълнения в Лукановата. Никъде по белия свят не се учи друго, освен „право“. След това няма цял живот съдия, прокурор, следовател и прочие. Айде малко великите „съдии“ да поадвокатстват, а не да чакат пенсия на огромна заплата + рушвети. Примерно. Не коментирам въпроса, доколко сред тях има калинки, пуцаджийки, рабфакаджийки и въобще социалистически труженички от онова време. Особено на високите етажи. И защо настоящата К го не само допусна това статукво, ами го и бетонира! Всички ще бъдат изборни, мандатни,… Покажи целия коментар »

Аааа
Аааа
13 април 2021 18:39
Гост

Да не би да сте от Русе? Много хубавите командировани в повече на брой?

Общо мнение
Общо мнение
14 април 2021 10:46
Гост

Специално за Русе ще е добре да влязат повече външни на фона на сега командированите

sttt
sttt
13 април 2021 19:38
Гост

Какво лошо има в това да има места за външен конкурс. Тези хора нали също са юристи? Тук не става въпрос за затворена секта, а за държавен орган. Друг е въпросът доколко кадровият орган е независим….

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 16:33
Гост

В ЗСВ и наредбата за конкурсите, пише много ясно, г-н Чолаков:
80% от бройките – вътрешен конкурс чрез повишаване;
10% – вътрешен чрез преместване;
10% – външни.
Ако и по Вашите дела във ВАС, така творчески четете и прилагате закона, тури му пепел направо.
Егати незаконното решение!

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 16:36
Гост

Какви 10% за външни само бе? Знаеш ли колко хора има за „нагласяне“, даже тези места няма да стигнат…..

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 18:18
Гост

От ЗСВ отпадна ограничението до 10% и представиха решението на колегиите. А наредбата за конкурсите тепърва се актуализира, все още е в старата редакция

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 16:02
Гост

Външните бройки са за мамините синчета и дъщерички, които вече са уредени като съдебни помощници. За това мотивите за „необходимостта“ от повече външни бройки са такива абсурдни алабализми.

Симо
Симо
13 април 2021 18:20
Гост

Всичко е с връзки. А всяка година ВУЗ-овете бълват толкова безработни юристи.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:52
Гост

На външния конкурс ще нагласят съдебните помощници, а на вътрешния – вече командированите. Незнам какво е това въодушевление?!?! Всичко е „про форма“….

Чочо
Чочо
13 април 2021 18:23
Гост

Много по- лошо. Прах в очите на хората.

Петрана
Петрана
13 април 2021 15:24
Гост

Аз мисля, че има грешка и нещата се обърнати – разместени са бройките за повишение и тези за преместване. Лекс- погледнете си данните от СК. Това е абсурдно, което сте написали

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 18:19
Гост

Не е грешка. Видях сайта на ВСС

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:05
Гост

Въобще не ме учудва, че КАК изцяло споделя изцяло мотивите на Георги Чолаков.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:04
Гост

А, дано повечето имат задълбочени познания относно производствата по прилагането на стотици специални материални закони.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 14:59
Гост

Крайно време беше да го обявят.

Asparuhov
Asparuhov
13 април 2021 14:57
Гост

В Добрич има ли хора? Че те там са от прост нагоре.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:00
Гост

E, може ли така всички под един знаменател?

Опенхов
Опенхов
13 април 2021 14:57
Гост

Късмет на всички

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 14:56
Гост

Успех желая. Надявам се да се справят много добре с конкурсите и провеждането им.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:01
Гост

В тази пандемия това си е живо изпитание.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 14:56
Гост

Успех и дано избора е честен и няма шуробаджанащина.

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:01
Гост

О, надали. Това си е по традиция.

Ananieva
Ananieva
13 април 2021 14:55
Гост

УСпех на тези, които ще се влеят в съдебната ни система

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 14:56
Гост

надяваме се да не са напуснали родното селско стопанство, за да се влеят в редиците на съдебната система…

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 15:02
Гост

To пък едно селско стопанство!

Тодор Р
Тодор Р
13 април 2021 14:55
Гост

Е да де фактически говорим за всички областни градове.

Унчев
Унчев
13 април 2021 14:55
Гост

Все в хубави градове

Daniela
Daniela
13 април 2021 14:54
Гост

Желая им само успех

Анонимен
Анонимен
13 април 2021 14:54
Гост

Дано се намерят качествени кадри

Ха ха
Ха ха
13 април 2021 18:39
Гост

Добро чувство за хумор.