Може ли нормативен административен акт да е с гриф „Поверително“ и в „Държавен вестник“ да се появи само съобщение, че съществува, но без да е ясно какви разпоредби съдържа? Тези въпроси са поставени за първи път пред Върховния административен съд (ВАС) от двама столични адвокати – Юлиан Дацев и Полина Велчева.

Те са поискали ВАС да прогласи за нищожна Инструкция № RB 421133-001-09/4а-114 от 23 април 2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверителна).

Върховният съд вече образува дело, но и то е секретно, съобщи адвокат Дацев за „Лекс“.

Всъщност нито един от двамата жалбоподатели не знае какво предвижда инструкцията. За нея в брой 39 от 2020 г. на „Държавен вестник“ е публикувана само информация за наименованието ѝ, както и че влиза в сила от деня на подписването ѝ и нейни издатели са главният прокурор Иван Гешев и министърът на вътрешните работи към онзи момент Младен Маринов (съобщението в ДВ виж тук).

Следва да се посочи, че това не е единствената инструкция, за която в ДВ има само съобщение. Такъв е бил подходът и с друга, касаеща дейността на Бюрото по защита – Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от 1 февруари 2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции ,,Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“ към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор. Тя е подписана от обвинител №1 и министъра на правосъдието тогава Десислава Ахладова (съобщението в ДВ виж тук).

С гриф „Поверително“ е и Инструкция № 4 от 28 октомври 2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл.16, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, пописана от председателя на антикорупционната комисия Сотир Цацаров и тогавашния МВР шеф Христо Терзийски (съобщението в ДВ виж тук).

„Обнародваното съобщение съдържа указание за поставен гриф „поверително“, от което би трябвало да се налага извод, че нормативният акт съдържа класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ. Моля, съдът да приеме, че подзаконов нормативен административен акт по принцип не би могъл да съдържа подобна информация. Това произтича от изискването в правовата държава дейността на държавните органи да е законоустановена. Доколкото подзаконовите актове се издават въз основа и в изпълнение на законите, няма как в тях да се съдържа класифицирана информация (поверителна). Подобно разбиране е изцяло чуждо и на разбирането за нормативния акт, като източник на правни норми (правила за поведение)“, пише в жалбата до съда от името на колегата си Велчева, представляващият я адвокат Дацев.

Двамата с Велчева твърдят, че инструкцията е нищожна, тъй като по Конституция всички нормативни актове се обнародват, същото е и изискването на Закона за ДВ.

Те изтъкват, че съобщението в ДВ за издаването на инструкцията не може да се приеме за „публикуване“ или „обнародване“ на самия акт.

„За липсата на какъвто и да било правен ефект от това иначе уредено в закона действие свидетелства и обстоятелството, че издателите на Инструкцията са приели, че тя влиза в сила от датата на подписването ѝ, което в случая не е възможно. Липсва изрично предвидено обратно действие на издадения акт. Доколкото се касае за подзаконов акт, такова ЗНА допуска само при положение, че самият закон има обратно действие (а той в случая няма такова)“, пишат адвокатите до ВАС.

И подчертават, че самото наименование на акта показва, че той е нормативен, а не вътрешнослужебен.

Както „Лекс“ писа, ВАС вече се е произнасял за характера на съвместни инструкции на главния прокурор и вътрешния министър. Преди по-малко от месец с окончателно решение (повече виж тук) той отмени инструкцията им за предварителните проверки, защо прие, че е нормативен акт, а не е обнародвана (през 2011 г., когато е приета, „Държавен вестник“ е отказал да публикува).

В жалбата си до ВАС двамата адвокати посочват, че една инструкция е нормативен акт, когато има действие „навън“, т.е. когато засяга не само подчинените на издателя ѝ, а и други лица, извън тях. А в случая те като адвокати, а и като граждани, имат правен интерес да я оспорят – всеки би могъл да бъде лице, което е застрашено във връзка с наказателно производство, а мерките, които законът (Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – ЗЗЛЗВНП) предвижда, са задължителни за всички.

Самият закон дава право на главния прокурор да издава съвместни инструкции за взаимодействие с държавни и местни органи за реда и предпоставките за оказване на съдействие по ЗЗЛЗВНП. А освен това Бюрото по защита може да иска съдействие от всички органи и то не може да бъде отказано.

„Щом задължителни са самите мерки, то повече от ясно е, че начинът, по който те се определят и прилагат, с оглед на прогресивния характер на активната процесуална легитимация по чл. 186 АПК, може да засегне правата и/или да създаде задължения за жалбоподателката. Следва да се има предвид, че съдействието от орган на власт, оказано на Бюрото, също може да засяга права на граждани (като жалбоподателката)“, пишат двамата адвокати.

Те напомнят, че специална защита като застрашени могат да получат свидетели, частни обвинители, граждански ищци, обвиняеми, подсъдими, осъдени, вещи и поемни лица в наказателното производство, както и техните възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или други, с които се намират в особено близки отношения. Т.е. всеки може да се окаже в това положение.

„Предприемането на мерки за специална защита от Бюрото за защита рефлектира сериозно върху хода и начина, по който протича цялото наказателното производство, във връзка с което са предприети. Правата на страните в такова производство и правото на справедлив процес биват до известна степен ограничени – в интерес на правосъдието и защита на легитимни цели и интереси. Според разпоредбата на чл. 123, ал. 5 НПК, например, правото на непосредствен достъп до защитения свидетел е стриктно ограничено до определени органи и лица. Нужно е да се отчита, че правото на адвоката, действащ като защитник/повереник да разпита свидетеля, посочен от другата страна, е една от основополагащите гаранции за справедлив процес по чл. 6 от ЕКПЧ. Обвиняемите лица и техните защитници-адвокати, пострадалите от престъпления и техните повереници-адвокати и свидетелите, които имат правото да упълномощят адвокат, с който да се консултират по време на разпита си, са длъжни да търпят ограничения и отклонения от общата уредба на наказателния процес“, се посочва в жалбата.

Двамата адвокати заявяват пред ВАС, че необнародваният подзаконов административен акт „създава нежелана от правния ред и опасна привидност, че има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения“. И обясняват, че това привидно действие може да послужи като средство за засягане на права на гражданите, както и на и професионални права и интереси на адвокатите.

Зад грифа „поверително“ евентуално са въведени в правния мир и/или могат в бъдеще да бъдат въведени (очевидно – при пълно отсъствие на всякаква прозрачност, достъпност, публичност, предвидимост, демократичност, както изискват чл. 26 и сл. от ЗНА) противоречащи на закона разпоредби, сериозно ограничаващи или нарушаващи основни права и свободи“, пишат Дацев и Велчева.

Те изтъкват, че правна норма и нормативен акт a priori няма как да са класифицирана информация, доколкото не може да се очаква от гражданите, да спазват, съобразяват или търпят приложението на разпоредби, за които издателят им е преценил, че те не следва да знаят предварително.

„Щом „не е необходимо да знаят“ тези правила (съобразно основният принцип при достъпа до класифицираната информация), очевидно гражданите не са длъжни нито да ги спазват, нито да търпят съвместните действия на Бюрото и МВР, каквито могат да са бъдат предприети при приложение на оспорената Инструкция. Нормативен акт, който не регулира в действителност обществените отношения, е изпразнен от своето съдържание – състояние, което напълно съвпада с нищожността на административния акт като порок („правно нищо“)“, заключават двамата. И добавят, че в случая очевидно няма как да са спазени изискванията на ЗНА за обществено обсъждане на инструкцията.

Те оспорват не само възможността в правния мир да съществуват поверителни нормативни актове, но твърдят и че главният прокурор въобще не може да издава такива.

Ето какво пишат в жалбата си: „Съгласно практиката на Конституционния съд, главният прокурор, като орган на съдебната власт, принципно не би могъл да притежава нормотворческа компетентност. Такава след известни колебания в практиката на КС се прие, че може да има само Висшият съдебен съвет, който е административен орган, макар и принадлежащ към съдебната власт.

В практиката си КС приема, че „поначало Конституцията е тази, която може да овласти държавен орган с правомощието да издава нормативни актове, ако това е свързано с неговата функционална компетентност. В същото време допустимо е закон да предостави възможност за издаването на подзаконови нормативни актове на орган, на който Конституцията предоставя функционална компетентност, от която произтича необходимостта от издаването на такива актове. Органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, разбира се, не могат да издават нормативни актове във връзка със своята дейност“.

Двамата адвокати се позовават пред съда на два основни конституционни принципа – на правовата държава и на равенството пред закона, които няма как да бъдат спазени с нормативен акт със засекретено съдържание.

И заключават: „Класифицирането на източник на правни норми (нормативен акт) с гриф за поверителност създава несигурност и неяснота. Очевидна в такава ситуация е и опасността от произвол“.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
BlagovestCvetanov
BlagovestCvetanov
21 юли 2021 18:38
Гост

Да, но – “Ignorantia legis non excusat”.

Родител с върнати права
Родител с върнати права
17 юли 2021 14:28
Гост

Има едни топ секретни указания в #асп, които дават огромна „неприкосновеност“ в #институциите по закрила правата на децата ни (асп, #рдсп, дсп-озд – тези са към #мтсп). Според тях нямаме право на достъп до информация, която събират за нас, не виждаме подвеждаща информация, която им дава възможност да се гаврят с деца, да ги извеждат или да не можем да си ги вземем. Примерно аз съм с отноео с присъдени родителски права, но #озд казват, че не се интересувам (осъдих ги, но пак не си взимам детето). Даже #дсп дава указания на председател на РС, че трябва да се съобразява… Покажи целия коментар »

човек
човек
16 юли 2021 16:11
Гост

Мутрите предпочитат да действат на тъмно.. Съжалявам да го кажа и въпреки че баща ми е сред основателите, ГЕРБ се оказаха абсолютни л.йна.

Историк
Историк
16 юли 2021 17:22
Гост

И съветския комунизъм, и немския фашизъм в началото създават не само еуфория, но и правят реални неща за подобряване живота на хората. Преди да се превърнат в чудовищата, които историята познава. Макар и на по-различна политическа плоскост, ГЕРБ се превърна в същото чудовище, което трябва да остане само в историята. За един по-добър свят.

чудещ се
чудещ се
16 юли 2021 15:43
Гост

А дали подобно действие не е е превишаване на власт? Или си е в унисон с властнически правомощия-публикувана на секретна инструкция. Гражданите са длъжни да я спазват, ама не знаят съдържанието й.
Мирише ми на командировка в централния-втория етаж, при Бай Ставри!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 12:17
Гост

Вече започвам да се чудя дали Каскета е за затвора или по-скоро за някое специализирано заведение за пациенти със средна към тежка дебилност.

Адвокат
Адвокат
16 юли 2021 12:20
Гост

Явно е решил да избегне затвора като пледира „невменяем“ и влиза в роля.

Anonimen
Anonimen
16 юли 2021 12:14
Гост

Какво може да се очаква от Гешев?

Anonimen
Anonimen
16 юли 2021 12:15
Гост

Какоави инструкции като цяло.

В прокуратурата трябва да бъде проведен ИЗПИТ!
В прокуратурата трябва да бъде проведен ИЗПИТ!
16 юли 2021 11:39
Гост

Да напомня, и че и прокуратурата няма правомощия да издава нормативни актове, било то и и инструкции. А съществуването на секретен нормативен акт) само и единствено поставя въпроса за периодично пращане на инсталираните в прокуратурата на проверовъчни държавни изпити, заедно с абсолвенитете-то бива незнание, ама това е прекалено. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ВЪВЕДЕ НАЧИН ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДИПЛОМИ, ПРИ ТЕЖКА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ! Некопетентността в прокуратурата е ОПАСНА ЗА ПРАВОВИЯ РЕД, обявяването на инструкцията за нищожна не е достатъчна права последица. Би следвало да има и механизъм, замесените с народебописаното на това „нещо“-не знам как да го нарека, да бъдат пратени… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:45
Гост

Издателите на инструкцията са Гешев и Маринов – двама полицаи, които нито имат образование, нито квалификация, свързана по какъвто и да било начин с право. На тях двамата и да им се анулират дипломите от Симеоново, разлика няма да има. Също така, струва ми се, че и за двамата има голямо количество публична информация за извършени тежки престъпления, така че некадърнастта им е един от най-малките проблеми.

Anonimen
Anonimen
16 юли 2021 12:18
Гост

Жалка история.

пълен та_ак
пълен та_ак
16 юли 2021 11:39
Гост

Въй ами сега и делото секретно, ко шъ прайм, аз ако искам да се присъединя? ще ми дадат ли да прочета тайната инструкция. Я колеги, всички да поискаме да встъпим като заинтересовани, да видим какво ще стане. Аз ще следя и за обявление, че за делата със „С“ не се пуща такова май, а си е нормативен акт

мнение
мнение
16 юли 2021 11:54
Гост

Отгонворът е да. Адвокатите имат право да достъп до класифицирана информация по даденото дело,без проверка от службите-пише го закона. Можеш да се присъединиш по делото, и няма как да ти забранят да я прочетеш в кориците по делото.
Също мисля,че касае и всеки гражданин-неадвокат, страна по дело. Това не го пише в закона, но е логично.

Накратко-можете да се присъдените, и да четете документът. Всъщност , вероятно открихте начин как да четете секретен документ-като го оспорите пред съд, и като страна по делото го четете. Разбира се, съществува задължение да пазите в тайна прочетеното

Юлиан Дацев
Юлиан Дацев
16 юли 2021 17:48
Регистриран

Номерът на делото във Върховен административен съд е С-45/2021 г. (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/006d621824e4241ac22586fc00237261?OpenDocument).
Ако Ви е нужно нещо за целта, вкл. съдържанието на оспорването, може да се свържете с мен. Данните ми в регистрите на адвокатурата са актуални.
Поздрави!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:36
Гост

Напълно прави са – когато нямаш яснота какъв е регламентът, това води до произвол.

scr
scr
16 юли 2021 11:37
Гост

И до протести, след нахълтване в президентството 🙂

Позор! Оставка! Затвор!
Позор! Оставка! Затвор!
16 юли 2021 11:34
Гост

Правната олигфрения достигна невиждани висини при Цацаров, Гешев, Кирилов и останалите калинки на ГЕРБ и ДПС! Срам, срам, срам!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:29
Гост

Като цяло намирисва на вътрешнослужебен, но явно всъщност не е такъв. Да имаш законова делегация и да засекретиш какво си произвел въз основа на нея е върхово постижение

Юлиан Дацев
Юлиан Дацев
16 юли 2021 17:58
Регистриран

Всъщност, целият проблем при е в правния интерес – спор няма. Инструкцията е нормативен акт по чл. 7, ал. 3 ЗНА. Ако интерес се установи – инструкцията несъмнено е издадена и е акт ultra vires. Както се посочи още с РКС 10/2011 г. на КС „Органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, не могат да издават нормативни актове във връзка със своята дейност (акад. П. Стайнов, проф. А. Ангелов, проф. Б. Спасов, „Опит за систематизация на подзаконовите нормативни актове в НРБ“, сп. „Правна мисъл“, 1957 г., кн. 2). Съдебната власт не може да създава правила за поведение, а… Покажи целия коментар »

Talashitko
Talashitko
16 юли 2021 11:28
Гост

Бай Ганьо нормотворец…

мнение
мнение
16 юли 2021 11:46
Гост

По-зле е даже-Бай Ганьо напуснал фермата , и станал прокурор. Ганьовщината в прокуратурата е поредния аргумент,че тази организация трябва да бъде закрита, и реучредена-по Грузински модел(тоест вечее правено-значи е възможно!). Секретен нормативен акт не може да има-това не вярвам,, дори в прокуратурата да не го знаят, дори и инсталирани с раздадени казуси, което значи, че те са арогантни и и нагли от усещане за безнаказаност-и това обяснява бруталното погазване на законността с този секретен твърдян нормативен акт. Прокуратурата трябва да бъде озаптена, като 1. бъде закрита и реучредена в редуциран състав и нова структура, която да не наподобява сегашния съветски… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
16 юли 2021 12:20
Гост

Такива са нормотворците на ГЕРБ.

всичко е точно
всичко е точно
16 юли 2021 11:28
Гост

Вижте сега – има желязна логика. Тайният нормативен акт се спазва тайно, така че никой да не разбере, че го спазваш. Всичко е точно

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:27
Гост

Кратуни нескопосани, марш в герберския ариергад и да не сте се мернали на публични постове повече.

2222
2222
16 юли 2021 11:24
Гост

Що за мозък е родил такова нещо и как изобщо е допуснато да се случи? Нямам думи!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:02
Гост

Браво на двамата колеги! Що за безумие е това секретен НА?! Не съм попадал на подобно нещо

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 11:00
Гост

Нямам думи, с които да опиша гаврата, която управляващите си правят с правото и с гражданите.

Anonimen
Anonimen
16 юли 2021 12:22
Гост

Да не говорим, че е в разрез с Конституцията.