адвокат Росен Рашков
адвокат Росен Рашков

На 22 май 2020 г. в Електронния портал за обществени консултации беше публикуван за обсъждане пореден „ремонт“ на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които преобръщат представата изобщо за този вид производства по налагане на наказания, доколкото част от институтите и фигурите ще претърпят пълна промяна.

Идеята на вносителите на проекта вероятно е била да се избегне бавната процедура по реализиране на административно наказание чрез Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и Наказателно постановление (НП). Действително, много деяния остават несанкционирани, защото органите не съставят, издават или връчват в срок съответните АУАН и НП.

Още при първи прочит обаче са видими три големи групи флагрантни проблеми. Първата група е свързана с особеностите на новия фиш, втората – с реда по съставянето и връчването му, и за десерт – пълният произвол с безконтролна възможност за отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства (СУМПС).

И така – започваме с десерта. Той е най-абсурдната част от предложените промени.

§ 11. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
          а) буква „д“ се изменя така:
„д) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба по този закон или по чл. 638, ал. 1 – 6 или по чл. 639 от Кодекса за застраховането, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до нейното заплащане.“
б) буква „е“ се отменя.
в) създава се буква „з“:
     „з) извън случаите по букви „а“ – „ж“, който, при управление на моторно превозно средство е извършил нарушение, за което е предвидено налагане на наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от максималния срок на предвиденото наказание“.

Тук става видна в пълнота възможността за абсолютен и безконтролен административен и полицейски произвол. Ако това изменение влезе в сила, всеки един водач става заложник на милостта на редовите служители на МВР. Нарушенията, за които е предвидено налагане на наказание „лишаване от право да управлява МПС“, са много на брой и реално е достатъчно само „полевият“ служител да твърди извършване на което и да е от тях, да състави фиш от новия вид и … вече е налична възможността да се наложи принудителна административна мярка (ПАМ) – отнемане на свидетелството за управление на водача до „решаване на въпроса с отговорността му“. Тоест, докато бъде проведен съдебен контрол, който евентуално да провери твърденията на служителя на МВР, водачът остава лишен от право да управлява МПС.

В досегашната уредба, такава възможност е налична в много малко хипотези, основно свързани с тежки нарушения във връзка с управление на МПС под въздействието на алкохол или наркотични вещества.

След измененията обаче, вариантите стават десетки. Например :

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:
 1. управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
 2. е поставил или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право;
 3. откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол;
 4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;
 5. наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;
 6. при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.
(3) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.
(5) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.

Читателят може да си направи изводите сам. Достатъчно е един полеви служител само да твърди, че даден водач е отказал да изпълни негово нареждане (дори то да е да слезе от МПС), или че не е оказал съдействие, или е отказал да предаде документи за проверка – съставя му се фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и следва отнемане на СУМПС с принудителна административна мярка.

В случаите по чл. 171, т. 1, букви „д“, „ж“ и „з“ свидетелството за управление се изземва със съставянето на фиша за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание. За водача пък остава налична възможност да обжалва и провери законосъобразността на фиша и, след евентуалната му отмяна от съда, да възстанови временно отнетото си СУМПС. В натоварен съд като Софийския районен съд (СРС) и предвид възможността за продължаване на производството до касационна проверка пред Административен съд София-град (АССГ), това може да продължи и две години. Разбира се, ще се вземе предвид колко е максимумът, предвиден в закона (за някои нарушения – 6 месеца, за други – 1 година). Тоест, водачът ще има вероятни шест месеца или една година без право да управлява МПС, зависещо само и единствено от твърдението на една „полева“ патрулна двойка. Изправен пред подобна абсурдна възможност, той с висока степен на вероятност ще потърси друг способ за „решаване на проблема“, в посока активна корупция. За служителите пък ще представлява огромно изкушение, знаейки, че водачите са изцяло оставени на тяхната милост.

Това за някого може да изглежда преекспонирано, но то ще се превърне в сурова реалност и то в мига, в който измененията влязат в сила.

Нека уважаемият читател прецени сам, дали това е приемливо за него.

Новият ред за налагане на санкции

С предложението се въвежда съвсем нов институт за реализиране на административнонаказателна отговорност, който комбинира в себе си Акт за установяване на административно нарушение и Наказателно постановление.

Той се нарича Фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание.

Засега поне предложението е новият фиш да е приложим само за административни нарушения по ЗДвП, но е твърде възможно да бъде масово възприет в административното наказване, като започне да се ползва и в други закони.

Предвижда се санкцията да се определя и налага веднага, заедно с фактическите констатации. Това означава, че освен установяване на нарушението, „полевите“ служители ще правят и правни констатации, ще определят и наказание. Това е изключително дискусионно, предвид масовата липса на правни познания у редовите служители на МВР и сериозният обем от грешки, които допускат и към момента, дори само при съставянето на АУАН и фактическите констатации.

Това изцяло изпразва от смисъл принципа за процесуална икономия, при който идеята е съдебен контрол да се упражнява едва след като деянието е преминало една степен на контрол от лице с юридическа грамотност (обикновено – юрисконсулт, служител, определен от административнонаказващия орган (АНО), който е издател на Наказателното постановление).

Съвсем отделно, това имплицитно крие опасност от създаване на изключително благоприятна корупционна среда, доколкото вече от „полевите“ служители пряко ще зависи каква ще е наложената глоба или санкция (както стана ясно и отнемане на СУМПС). Реално, въпреки гръмките изявления за решителност в борбата срещу корупцията, вместо да се търсят начини за справяне с този огромен проблем в обществените отношения, предлаганият нов метод ще създаде благоприятна среда и условия за обратното, доколкото напълно липсват реципрочни мерки за контрол над полевите служители.

На теория корупционни практики може да се търсят и сред служителите на АНО или съда, но това е напълно имагинерно. Един опит на нарушител да корумпира служител на АНО е практически невъзможен, тъй като той остава скрит за нарушителя до издаването на НП. Опит за корумпиране на съда пък с висока степен на вероятност би завършил с обвинение за активен подкуп по чл. 304а НК.

Прави впечатление, че с този нов „фиш“ се прави опит по законодателен път да се санира порочното бездействие на държавните органи, като им се създаде максимално улеснение за реализиране на административнонаказателна отговорност, за сметка на правото на защита на гражданите и юридическите лица.

Сливането на органите по установяване на нарушението (актосъставител) и органа, който налага наказание (АНО) е меко казано неприемливо. Така се прескача един цял етап в административното наказване, като установяването на нарушението е темпорално слято с момента на налагане на наказание.

Първо, това отрязва наполовина възможностите за осъществяване на право на защита на наказваното лице, доколкото то ще може да обжалва и възразява срещу констатациите директно в съдебна фаза, без да има възможност да ги изложи пред АНО, стоящ над служителите, констатиращи нарушението (актосъставители по досегашния ред).

Второ, ще възникнат и чисто процесуални проблеми в съдебната фаза – в процеса на обжалване на новия фиш, доколкото неговият съставител, трябва да е и страна в производството по обжалване, и свидетел, който следва да бъде разпитан от съда.

Често единственото доказателство в едно административнонаказателно производство е актът, с който се констатира нарушението и съставителят му трябва да бъде разпитан в съдебна фаза, за да се обезпечи принципът на устност и непосредственост в наказателния процес, по чийто ред се движи този вид производство. Този принцип изисква решенията да се основават на доказателства, събрани и проверени лично (има изключения, предвидени в НПК).

Следва да се има предвид, че по досегашния ред издаденото Наказателно постановление има характер на първоинстанционна „присъда“, затова и съдебният контрол пред районен съд е по правилата на въззивното производство по см. на Глава 21 от НПК. Тоест, с предложените промени полевите служители ще бъдат първоинстанционни съдии. Без правно образование, без практика и без никакъв контрол извън съдебния, който също може да се окаже имагинерен, както ще се види по-долу. Как ще бъде разпитван „фишосъставителят“, предвид обстоятелството, че е и страна, и „първоинстанционен съд“ остава загадка.

Действащият процесуален ред категорично не допуска това – чл. 118 НПК.

Изключително порочна е практиката от последните години, да се въвеждат процесуален ред и правила с промени в материален закон. Това създава хаос в правоприлагането, а в светлината пък на наказателното правораздаване е пълен абсурд. Всяко лице, спрямо което се прилага наказателна репресия, независимо от вида ѝ (административното наказване също е вид такава), трябва да е наясно и в какво е обвинено или наказано, и с реда и правилата, по които ще се движи самият процес, за да може да осъществи правото си на защита. Предвиждането на особени процесуални правила (като тези за връчването на книжа), свързани с наказателно правораздаване и то в различни материални закони, определено води до флагрантно нарушаване на правото на защита на лицата.

Какво още предлагат вносителите от МВР и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата (ДАБДП)

§ 19. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) За административни нарушения по този закон, с изключение на нарушенията по чл. 179, ал. 3–3в, длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165 издават фишове за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания.
(2) С фиша по ал. 1 може да се налагат следните административни наказания:
 1. глоба;
 2. имуществена санкция;
 3. лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, когато е предвидено за извършеното нарушение.
(3) С фиша по ал. 1 могат да се отнемат контролни точки, когато това е предвидено за извършеното нарушение. 
(4) Не се съставя фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, ако са изтекли три месеца от откриване на нарушителя или една година от извършване на нарушението.
(5) Образецът на фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, издаван от органите на Министерството на вътрешните работи, се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в него са на български и на английски език.

От прочита на текста прозира опитът да се въведе нов вид наказание, а именно имуществена санкция. Актуалната към момента редакция на ЗАНН предвижда имуществената санкция като способ за реализиране на обективна и безвиновна отговорност на юридическите лица (ЮЛ). Определянето му обаче като отделно наказание, извежда проблема за привеждането му в съответствие с основните принципи за налагане на наказание, важна част от които е да е осъществен „състав” на нарушението, чийто основен субективен елемент е вината. Вината е „субективното отношение на дееца спрямо деянието и неговите общественоопасни последици“. Отношението предполага интелектуален момент – съзнание, каквото ЮЛ не притежават, тъй като на практика са една правна фикция (въпреки възприетата в цивилистиката органична теория за същността на ЮЛ, то няма собствено съзнание, а образува и изявява воля чрез органите си). Именно поради тази причина и предвид същността на вината, българската наказателна доктрина напълно изключва възможността да се реализира наказание спрямо ЮЛ. Така не става ясно чие съзнание следва да е формирало вината в случая, описан в новия вид фиш. Не е допустимо и да бъде на лицата, представляващи ЮЛ, защото това би било в разрез с друг принцип в наказателното право (който важи напълно и в административнонаказателното), а именно, че отговорността е лична (чл. 35 НК и чл. 24 ЗАНН).

Ред за издаване

§ 20. Създават се чл. 186а – 186е:
„Чл. 186а. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се съставя в три екземпляра и съдържа:
 1. трите имена на длъжностното лице, издало фиша, длъжност и месторабота;
 2. дата на съставяне и номер на фиша;
 3. имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на всеки от свидетелите и адреса им по документ за самоличност;
 4. имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на нарушителя и адреса му по документ за самоличност, а когато фишът се съставя срещу едноличен търговец или юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, или личен номер на представляващия го;
 5. данни за превозното средство (ако е приложимо);
 6. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, и доказателствата, които го потвърждават;
 7. законовите разпоредби, които са нарушени, и тези, въз основа на които се налагат наказанията;
 8. вида и размера на наложеното наказание и обстоятелствата, взети предвид при определянето му;
 9. брой контролни точки, които се отнемат;
 10. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива;
 11. в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване;
 12. реда и условията за доброволно заплащане на глобата или имуществената санкция (на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент);
 13. подпис на длъжностното лице, издало фиша, подпис на нарушителя или на законния представител на юридическото лице или едноличния търговец и на всеки от свидетелите.
 (2) В случай че нарушителят или свидетелите са лица без адрес на територията на Република България, във фиша се вписват данните от документите им за самоличност.

Тук прави отново впечатление как не се извършва никаква преценка на особеностите на ЮЛ. То може да се представлява от друго ЮЛ (управител – ЮЛ), което няма ЕГН.

Съставяне и свидетели

Чл. 186б. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел, който е присъствал при извършване или установяване на нарушението.
(2) При липса на свидетел, присъствал при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание в негово присъствие, фишът се съставя в присъствието на друг свидетел, като това изрично се отбелязва в него.
(3) Когато нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или от прокурора, фишът може да се състави и в отсъствието на свидетели.
(4) Фишът може да се състави в отсъствие на нарушителя, когато:
 1. нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана, в двуседмичен срок не се яви за съставяне на фиша;
 2. нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или прокурора“.

От сравнителния анализ с режима на АУАН, където е предвидено фишът да се съставя в присъствието на поне двама свидетели, е видно, че по новата уредба те удобно са намалени на до един – широко отворена врата към полицейски и административен произвол, позволяваща единствен свидетел по съставянето да е вторият служител от патрулната двойка.

Ред и начини на връчване

Чл. 186в. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се връчва на нарушителя или на лицето, срещу което е съставен, по реда на чл. 186д.
(2)  Връчването на съставения фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се удостоверява с подпис на нарушителя или на представляващия едноличния търговец или юридическото лице. Във фиша се отбелязва датата на връчването му. Отказът на лицето да подпише фиша се удостоверява с подпис на един свидетел.
(3) При подписване на фиша, на нарушителя или на представляващия едноличния търговец или юридическото лице се връчва екземпляр от него срещу разписка, за да може да заплати доброволно наложената глоба или имуществена санкция.
(4) Алинеи 1 – 3 не се прилагат, когато фишът е съставен за нарушение на правилата за паркиране. В този случай фишът се издава на собственика, а когато има вписан в свидетелството за регистрация ползвател на моторното превозно средство – на ползвателя. Първият екземпляр от фиша или негов дигитален образ му се изпраща за връчване по реда на чл. 186д, вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол по чл. 165, а на моторното превозно средство се закрепя уведомление за издадения фиш.
(5) В случаите по ал. 4 фишът се счита връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство. В уведомлението се посочват номера на фиша, мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата или имуществената санкция, сметката и начините за доброволното ѝ заплащане. Уведомлението се съставя в два екземпляра и се придружава със снимков материал. Първият екземпляр от уведомлението се закрепва на моторното превозно средство, а вторият екземпляр и снимковият материал остават за съхранение в службата за контрол по чл. 165″.

В алинеи 4 и 5 вносителите запазват изключително порочната практика на глобата с фиш за неправилно паркиране. От първи прочит на текста  е видна възможността наказаното лице изобщо да не разбере за наложеното наказание. Закрепването за МПС не дава абсолютно никакви гаранции, че наказаното лице ще разбере за фиша. Винаги съществува възможност случаен минувач да го вземе или вятър и дъжд да го премахнат от МПС. „Дигитален образ“ може изобщо да не се връчи по реда на 186д (вж. по-долу), а дори да бъде сторено, предвид фикцията в ал. 5, сроковете за влизане в сила ще текат от закрепване на уведомлението.

Най-малкото, следва да има ясни правила за „закрепването“, като се обезпечи технически, че случайно природно събитие (като вятър или дъжд) няма да премахне фиша от МПС. Ако се предвиди задължение за залепяне и то по стандарт, това би решило поне този проблем, но за това няма дори дума в закона, нито е предвидено в наредба. И това не решава проблемите изцяло, тъй като няма гаранции, че собственикът или ползвателят ще ползват МПС преди да изтекат сроковете за обжалване. Решение би могло да се търси чрез въвеждане на ред за електронно уведомяване, който следва задължително да се спазва от органите при неприсъствено съставяне на акт или фиш.

Вероятно има държави, в които модели, сходни с предложения, работят успешно, но той категорично е неприемлив за нашите условия в този му вид. Държавите, в които има подобни модели на връчване, имат съвсем различна правна регулация за пощенските услуги и изрична уредба на правилата за достъп до пощенските кутии във всяка сграда. Самите пощенски служители имат особен статут – нещо напълно неприложимо тук. Съвсем отделно стои въпросът кои оператори ще се приемат за „лицензирани“, дали само държавните, или и частните и в този случай как ще се даде особен статут на служители в частни компании, кой ще гарантира спазването на задълженията им в условията на обвързана компетентност (обичайна за служители с особен статут, даден от законодателя), кой ще носи отговорност при неизпълнение и т.н, и т.н.

Фингираното връчване по ал.5 представлява флагрантно нарушение на правото на защита на гражданите и ЮЛ. Този основен принцип в пеналистиката сочи, че винаги следва да бъде гарантирано, че наказаното лице трябва да знае и да разбира за какво е санкционирано и да може да осъществи защита срещу това, особено в ситуация, при която в един единствен акт на орган (наречен фиш), се съдържат и обвинение, и наказание.

Чл. 186д. (1)  Фишове за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронните фишове по този закон се връчват по един от следните начини:
 1. при съставянето им от контролните органи, когато се издават в присъствието на нарушителя;
 2. с препоръчано писмо с обратна разписка, от лицензиран пощенски оператор, когато се съставят в отсъствие на нарушителя, по:
  а)  постоянен адрес – за физическите лица, с две посещения на адреса през седем дни;
  б) адрес на управление – за едноличните търговци, юридическите лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, с две посещения на адреса през седем дни;
  в) адрес, заявен в службите за административен контрол на чужденците – за пребиваващ в страната чужденец, извън случаите по буква „а“, с две посещения на адреса през седем дни;
 3. чрез служители на определените от министъра на вътрешните работи структури и структурни звена за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им, с изключение на електронните фишове по чл. 189ж, ал. 1;
 4. чрез длъжностни лица на административни органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията, по ред, определен с наредба на Министерския съвет;
 5. по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, когато адресатът е посочил електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление, и е изразил съгласие за уведомяване по електронен път.
(2) Когато лицето откаже да получи фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронен фиш по реда на ал. 1, т. 2, отказът се удостоверява с подпис на съответния служител на лицензирания пощенски оператор.
(3) Когато лицето не бъде открито на съответния адрес по ал. 1, т. 2 при второто посещение, се поставя съобщение на видно място, което го уведомява, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш може да бъде получен в 7-дневен срок в съответната структура. Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронният фиш се считат за редовно връчени с изтичане на този срок. 
(4) Обстоятелството по ал. 3 се удостоверява с протокол за посещението на адреса, който съдържа данни за времето и мястото на съставянето му, за имената, длъжността и местоработата на лицето, което го съставя, фиша за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронния фиш, по който се съставя, датата и часа на посещение на адреса, извършените действия по посещение на адреса и подпис на лицето, което го съставя.
(5) Когато съобщаването в производството не може да бъде извършено по реда на ал. 3, съобщението се поставя на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура, за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш се смятат за връчени. За поставянето на съобщението на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура се съставя протокол, който съдържа данни за времето и мястото на съставянето му, за имената, длъжността и местоработата на лицето, което го съставя, и за подлежащия на връчване фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронен фиш. Протоколът се подписва от лицето, което го съставя.
(6) На нарушителя може да се връчи отпечатан дигитален образ от автоматизирана информационна система на издадени наказателни постановления и/или фишове за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, съдържащи реквизитите на наказателното постановление или фиш, с изключение на подпис на длъжностното лице, което го е издало.
(7) При издаване или подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни средства, при издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство или ремарке, лицето, заявило услугата, може да изрази писмено съгласие за уведомяване чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, и да посочи електронен адрес за уведомяване. Съгласие за уведомяване по електронен път, с посочване на електронен адрес за уведомяване, може да бъде изразено и по всяко време чрез подаване на писмено заявление от лицето, което желае да му бъдат връчвани документи по този закон, по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление.
(8) Лицето, посочило електронен адрес по ал. 1, т. 5, и изразило съгласие за  уведомяване по електронен път, е длъжно да съобщи на органите на Министерството на вътрешните работи всяка промяна на електронния си адрес или относно съгласието в 14-дневен срок от промяната. Промяната има действие от момента на съобщаването, а всички документи, изпратени на посочения електронен адрес до съобщаването, се считат за връчени.“

Тук е следващата абсурдна част от предложените законови промени. Отново се наблюдава флагрантно нарушение на правото на защита. Представете си, че временно отсъствате от страната или пък в част от времето работите извън пределите ѝ. Наложено ви е наказание с новия вид фиш, за хипотетично и твърдяно от органите на реда нарушение, на което не сте присъствали. Пуснато е за връчване по реда на ал.1, т. 2 и след две посещения на „лицензиран пощенски оператор“ през 7 дни, той не ви е открил (дотук 14 дни). Залепят ви уведомление „на видно място“, че можете да го получите в 7-дневен срок в „съответната структура“ на МВР. Изобщо не е ясно какво означава „видно място“, кой и как ще го определя и т.н.

Минават още 7 дни и фишът се счита за връчен с фикцията по ал.3. (станаха 21 дни).

Още по-абсурдно звучи хипотезата на ал. 5:

„Когато съобщаването в производството не може да бъде извършено по реда на ал. 3, съобщението се поставя на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура, за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш се смятат за връчени“.

7 дни на таблото за обявления или интернет страницата. Има хора, които дори не знаят, че такава съществува, но… това е – 7 дни.

От този момент (на връчването) тече 14-дневен срок за обжалване, след което фишът влиза в сила! (В разглежданите от нас случаи – 21 дни – по ал. 5 или 35 дни – по ал. 3.)

Тоест, след около месец или по-малко, се оказвате наказан, без дори да знаете! Без да е проверено от съд, без да е възразено по него, дори да е за нещо напълно невъзможно (вие отсъствате от страната). Слизате от самолета и сядате да шофирате. Спира ви патрул на МВР. О, имате влязъл в сила фиш – налагаме ви ПАМ – отнемане на свидетелството за управление на МПС до заплащане на глобата!

Особено внимание заслужават и новите предложения в чл. 190 от ЗДвП:

§ 22. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1, изречение първо след думите „След влизане в сила“ се добавя „на фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или“.
 2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наложеното наказание глоба или имуществена санкция се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, на фиша за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, на електронния фиш или на съдебното решение, или определението на съда при обжалване.“
 1. Създава се ал. 4:
„(4) В 7-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3, актовете, по които глобите или имуществените санкции не са заплатени, се изпращат за събиране на публичния изпълнител.“

Тоест, ако не ви е спрял патрул след прибирането в страната, след още около месец има вероятност да се сдобиете с изпълнително дело и запор от публичен изпълнител. Без изобщо да разберете.

Реално, ако текстовете бъдат възприети в този вид от законодателя, всеки гражданин или ЮЛ ще разполагат само имагинерно с едно от основните си права – правото на едно лице да отнесе казуса с наказанието си пред съд, който да провери дали същото е законосъобразно. Какво значение имало, че последното е гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека и Хартата за основните права на Европейския съюз, които са актове от по-висш правопорядък с примат над националното законодателство.

Обжалване

Чл. 186г. (1) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез органа, който го е издал, до районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. 
(2) Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание влиза в сила, когато:
 1. не е бил обжалван в срока по ал. 1;
 2. е бил обжалван, но е бил потвърден или изменен от съда.
(3) Влезлият в сила фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание се смята за влязло в сила наказателно постановление.
(4) При заплащането на глобата или имуществената санкция, наложена с фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, в срока по ал. 1 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата или имуществената санкция, наложена с фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

Тук почти изцяло е реципиран подходът при обжалване на електронния фиш, където също е предвиден 14-дневен срок за депозиране на жалба пред районния съд чрез органа-издател на фиша. При заплащане на санкцията без обжалване, се предвижда редуциране на наказанието с 30%.

Не става ясно обаче, кой ще се явява адресат, имащ задължение да окомплектова жалбата, след като се предполага, че това ще е полеви служител (поради сливането на фигурите „актосъставител“ и  АНО). Жалбата ще се изпраща до него, без изобщо да е предвидено в длъжностната му характеристика задължение за обработване на жалби срещу издадени от него фишове. Може би МВР предвижда и увеличаване на администрацията с няколко десетки хиляди, за назначаване на деловодители, прикрепени към всеки полеви служител.

Чл. 186е. За неуредените в чл. 186 – 186г въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Трудно ще бъде горните пороци да се санират с този текст, предвид недопустимите колизии с основни правни принципи и изричното изключение – „само за неуредените въпроси“.

От останалите предложения за промени следва да се отбележи и нещо позитивно – премахването на понятието „контролен талон“. Допълнителният хартиен отрязък със син цвят отдавна трябваше да премине в историята.

„Контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на МПС се заменят с „контролни точки за отчет на извършените нарушения“.

В по-голямата си част обаче предложените промени касаят неприсъствено установяване на нарушение и налагане на наказание (чл. 178д ; чл. 178е; чл. 180, ал.3 ; чл. 183, ал. 8 и 9), което, в светлината на горните съждения, ще доведе до лавина от наказания, наложени при грубо нарушение на правото на защита на гражданите и ЮЛ.

Статията не е против адекватни промени в съществуващата нормативна уредба, част от която е остаряла и се нуждае от актуализация. Това обаче не може това да става без да се преценят всички възможни проблеми и засегнати интереси. Изменения следва да се правят, но с разумен баланс между частния и публичния интерес.

Общественото обсъждане е до 22 юни 2020 г. и макар формално 30-дневният срок да е спазен, определено не може да се каже, че са изпълнени изискванията на чл. 26 ЗНА, според който „изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност“.

* Авторът е адвокат, правозащитник, специализиран в защита и процесуално представителство в съдебна фаза. Част от работата му е свързана със защита по наказателни и административнонаказателни дела, вкл. ПТП и репариране на вредите от тях. 

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Vae Victis
Vae Victis
30 юни 2020 22:30
Гост

Колега, „Полицейско право“ не Ви ли е преподавано? Основни понятия не са Ви ясни…Какво е „полеви служител“?-служител, който работи на полето, може би. Понятието е „редови полицай“, „униформен служител“, „служител на терен“…Полеви полицай може да видите в някое село, на бостана с дините, ако е назначен в наряд пост за охрана на бостана. „Патрулна двойка“-тавтология и все едно да напишеш дървено дърво. Нарядът е един или повече служители, докато патрулът е вид наряд, състоящ се от поне двама служители. Няма как да е патрул от един служител. Да не говорим, че може да са трима, четирима, петима и т.н. в… Покажи целия коментар »

Vae Victis
Vae Victis
30 юни 2020 22:34
Гост

Флагрантен има поне три синонима, макар и да е от модерните думички, използването повече от два пъти, означава беден речник.

адвокат
адвокат
16 юни 2020 13:52
Гост

Категорично подкрепям правилността на всички правни изводи и правният анализ, който е представил колегата в тази статия относно въпросните промени в ЗДвП. Преобръщането с главата надолу и с краката нагоре на цялото административнонаказателно производство чрез предлаганите промени,.ми идва в повече. Ако промените се приемат точно в този им вид, имам предложение за НС- премахнете висшето юридическо образование, дайте право на всяко лице да упражнява юридическа професия, без да е правоспособен юрист, направете лицата с основно образование катаджии и да се свършва с правото в България….

Пурко
Пурко
15 юни 2020 21:05
Гост

Адвокатчето , се плюнчи тук ,щот нема да има за него да папка. Законът, си е баш как си требе.

Джони
Джони
15 юни 2020 21:51
Гост

Ти си герберастче. Ама и теб няма да те пощадят катаджиите и общинска, с новите си правомощия, ако им ги гласуват.

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 6:10
Гост

Пурко, този форум не е за първосигнални и примитивни люде ! Има достатъчно градини за прекопаване.

Цвета Караянчева
Цвета Караянчева
15 юни 2020 13:44
Гост

Браво на адвоката написал статията!
Няма да им се получи тоя път.
Т’ва е див социализъм

Румен
Румен
15 юни 2020 17:59
Гост

Колкото и гнусно да беше при соца, чак до такива простотии не се стигаше. Тия невежи простаци са далем по-страшни от комунягите.

наблюдател
наблюдател
16 юни 2020 6:15
Гост

Поради нашата бедност и поради архаичната риторика – комуняги и фашаги, в една съседна нам държава (която беше бомбардиранана, но не е по-зле от нас) говорят за Боклукария, вместо за България.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2020 12:36
Гост

Напълно съм съгласен. че ще се отворят вратички в закона за абсолютен и безконтролен административен и полицейски произвол.

Бисер
Бисер
15 юни 2020 12:37
Гост

То пък сега все едно го няма. Да не говорим, че още си вземат рушвети.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2020 10:57
Гост

Полицаите стават АНО, а делата срещу тях ще ги гледат военни съдии. Корабът потъва и всеки, който разбира какво значи последното изречение, е препоръчително да го напусне при първа възможност…

Лелиева
Лелиева
15 юни 2020 9:19
Гост

Фиш ли е лоша работа е

Bobi M
Bobi M
15 юни 2020 9:19
Гост

Бе да минават електронно тия неща и да се свършва. Стига са ни карали да се влачим лично да плащаме, все едно сме в 17ти век. Ние работим. Нямаме време за КАТ, НАП, НОи и другите трибуквия

юрист
юрист
15 юни 2020 10:40
Гост

Нещо май сам не ти е ясно какво искаш да кажеш. То и сега можеш да платиш електронно – обикновен превод по сметка, какъв ти е проблема. Работи, плащай като поп с повод о без повод и живей щастливо. То за това тея г.вна толкова години са на власт щото в България остана мнозинство олигофрени да гласуват за тях (+липсата на алтернатива) – резултата го виждаме, средновековен произвол, както преди падането чод Османска власт. То затова тогава България е паднала, щото на народа му е омръзнала собствената му държава-тиранин и му е било все тая. И историята предстои да се… Покажи целия коментар »

Филип
Филип
15 юни 2020 12:24
Гост

От кога се канят да го направят, ама все нещо ги спира. Като в каменнат ера сме с тези бумаги и висене по опашки.

Деница Р
Деница Р
15 юни 2020 9:18
Гост

Чудесни предложения оимат от МВР

Gerova
Gerova
15 юни 2020 9:17
Гост

Мисля, че и новия и стария фиш са си се мазало

Lalov
Lalov
15 юни 2020 9:17
Гост

Новият ФИШ е за рибите. хахаха

анонимен
анонимен
15 юни 2020 8:09
Гост

Хаха, искам да видя как катаджията, скрит зад храста, ще прецени всички факти, обстоятелства и правни основания за налагане на наказанието. Аз ако съм, ще запиша всичко и ще го пусна в мрежата, за да е видимо колко са подготвени. Прогнозирам поголовно отменяне на актовете от съда.

юрист
юрист
15 юни 2020 10:31
Гост

Не виждам нищо забавно. Обжалвай, стига само да ти хо връчат и да ти придвижат жалбата до съда. Те и към момента вървят тези рекетьорски практики с фишовете за паркиране, просто ще стане по-масово.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2020 10:51
Гост

Ти прочете ли статията? Никакви актове не се предвиждат. И какво значение има дали съдът ще отмени фиша или не, след като ти си бил с отнета книжка 1 година?!?!?

Харпо Маркс
Харпо Маркс
15 юни 2020 16:55
Гост

Ако пък отново затворят съдилищата с едно извънредно безсрочно положение – стой та гледай

ох, котьо
ох, котьо
15 юни 2020 8:08
Гост

Системата с АУАН и НП, макар и тромава, което е безспорен факт, има своя смисъл. Какво ще стане например, ако ченгето ти напише фиш за нарушението „бърка си в носа докато управлява МПС“, няма да има адм.нак. орган, който да отмени, а ще ходиш до РС, за да отстояваш правото да си бъркаш в носа. Майтап, разбира се. Извън това – връчването чрез залепване е… пълен та_ак

абсурдистан
абсурдистан
15 юни 2020 8:04
Гост

Предлагам всяка година служебно на на всеки шофьор да се издава служебно един акт за 50лева например и без право на обжалване, а с него и отнемане на СУМПС за поне 15 дена ей така, за да може да направим шапкарите щастливи

Анонимен
Анонимен
15 юни 2020 10:52
Гост

Подкрепям. Само че 50те лева да се изплащат направо на най-близкия милиционер.

Жоро
Жоро
15 юни 2020 12:25
Гост

Те пак ще си взимат рушвети. Споко.

анонимен
анонимен
15 юни 2020 8:03
Гост

В някои хипотези в момента пощите връчват призовки. Но това става в малки населени места. Т.е. говорим за много ограничен кръг от хора. Ако на пощите се даде възможността да връчват тези фишове, като изключим доколко това е правилно, дълбоко се съмнявам, че ще се справят. В този ред на мисли има ли някъде статистика за броя на фишвете и актовете. Не всички ще се връчват чрез пощите, но все пак е добре да се знае колко общо са те.

12345
12345
15 юни 2020 8:01
Гост

Колегата е напълно прав – прост катаджиия става АНО! Без правни познания, без елементарна грамотност, даже – всеки е чел как се описват фактическите констатации по актовете, все едно от петокласник в помощно училище

анонимен
анонимен
15 юни 2020 7:57
Гост

Всъщност каква е идеята. Плащаш на място и после жалиш, така ли. Не е ли малко абсурдно, ако е така

анонимен
анонимен
15 юни 2020 7:59
Гост

Не, не е така. Няма да плащаш предварително. Но пък може да се договориш с ченгето и въобще да няма фиш

анонимен
анонимен
15 юни 2020 7:54
Гост

Поредното законодателно недомислие. Какво искат да докажат с него – че не могат да се справят, да възпрепятстват съда, да напълнят някоой бюджет или по-скоро джобовете

анонимен
анонимен
15 юни 2020 7:56
Гост

Джобовете, то е ясно. А тези, които авторът нарича полеви, ще делкат нагоре по веригата

Анонимен
Анонимен
15 юни 2020 10:54
Гост

Никакво недомислие не е. Абсолютно съзнателна безправна репресия си е, особено като приемат и измененията, които предвиждат всички дела срещу полицаи да ги гледат военни съдии… Нямам думи…

да почерпя?
да почерпя?
15 юни 2020 7:54
Гост

Ох, майко, какви „почерпки“ ще отприщи това 😉 Ще имаме катаджии с тежко затлъстяване и проблеми с черния дроб

до КПКОНПИ
до КПКОНПИ
15 юни 2020 7:57
Гост

Колега, ти се шегуваш, ама с около 800 лева заплата, като ти дадат да колиш и да бесиш, какво може да се очаква. По закон КПКОНПИ трябва да следи за корупционния риск в законодателството и вместо да пише за някакви си граждански съвети и тъпи енджиота, екипът на Цацаров да вземе да прегледа този шедьовър на правната мисъл!