Новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди вече са факт. В Държавен вестник беше публикувана новата Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (пълния ѝ текст виж тук).

Така новите заявления и новите заповеди ще започнат да се използват от 25 февруари 2020 г.

По същество те са същите като познатите образци, но има и някои важни промени. Те се наложи да бъдат направени заради последните изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които бяха регламентирани серия от изисквания в защита на потребителите.

Една от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Освен това всяка заповед вече съдържа следното предупреждение към длъжника за последиците от възражението: „Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“.

Заради друго ново изискване в ГПК, към приложенията на заявлението специално е отбелязано, че освен документ за платени държавни такси и пълномощно, се прилага и „договор, от който произтича вземането, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (ако договорът е сключен с потребител)“.

С новите образци всеки кредитор вече е предупреден от самото заявление, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“. А на заявителите е обяснено, че „заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“.

В новите образци е отразено и удължаването на срока за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение, който от двуседмичен стана едномесечен.

Има и специални указания към длъжниците за това какви са възможностите им да спрат принудителното изпълнение след измененията в ГПК. Ето какви разяснения получават те в самата заповед: „Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Ако сте потребител, обезпечението е в размер до една трета от вземането. Съдът може да спре изпълнението и без да е необходимо обезпечение, ако в срока за възражение представите писмени доказателства, че: – вземането не се дължи; – вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител; – неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител“.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:31
Гост

Не може да се отрече, че последните изменения в Гражданския процесуален кодекс са изключително адекватни и своевременни.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:32
Гост

Добре е, че са коригирали срока за подаване на възражение срещу заповедта на един месец.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:19
Гост

По-големи обирджии от банките няма. А и с тези сливания съвсем ни притискат с условията им.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:22
Гост

Особено ако си теглил кредит. Променят ти лихвата автоматически. Вдигат я естествено.

юрист
юрист
21 февруари 2020 12:45
Гост

Не сте чел практика на ВКС май…

мъка
мъка
21 февруари 2020 10:08
Гост

Банките са тези, които поставят неравноправни клаузи в договорите. А на хората им е много трудно да се преборят с тях.

анонимен
анонимен
21 февруари 2020 10:02
Гост

Дано този път е спазен чл. 28 от ЗНА, за да не се стига до поредна отмяна.

анонимен
анонимен
21 февруари 2020 10:06
Гост

ВАС отмени наредбата, но засега решението е само на първа инстанция.

анонимен
анонимен
21 февруари 2020 10:01
Гост

Българинът ще се научи само ако го удариш по джоба. Затова намирам за много добра идеята за по-високи разноски за неоснователно възражение.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:05
Гост

Толкова сте и разбрал. Разноските при неоснователно възражение са си същитя, както и досега, просто длъжникът ще е предварително предупреден изрично, че ще ги дължи, ако възразява неоснователно.

анонимен
анонимен
21 февруари 2020 10:10
Гост

Именно де. Може да му просветне и да не подава неоснователно възражение. Иначе бой по канчето

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:17
Гост

Забавно! Дано „просветне“ и на кредиторите да не претендират недължими суми, за да не се окаже, че „боят по канчето“ е за тях.

сан себастиан
сан себастиан
21 февруари 2020 9:58
Гост

Те вярно като старите, ама малко по-нови 😉

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 9:57
Гост

Хайде, доживяхме. Сложи се край на тази драма, кой какво отменил, кой какво променил. Започва се на чисто

Диего
Диего
21 февруари 2020 10:11
Гост

Добре, че Сабрието вече не е в министерството, че да омаже работата.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2020 10:12
Гост

Колега, не се радвай, там сега има още по-светли умове.

Джанго
Джанго
21 февруари 2020 10:14
Гост

Ех, много губи правовата държава от това, е не ползва таз богата експертиза