Г-жо Негенцова, ще подадете ли оставка – вие като председател и членовете на Висшия адвокатски съвет? 

Напоследък думата оставка стана доста модерна. И искрено се надявам между събитията на площада на „триъгълника на властта“ и исканията за нашите оставки, да няма връзка. Защото по този начин, от една страна, се разводнява същността на националния протест, а от друга – ако има връзка, това би означавало недопустимо нахлуване на политиката, и то партийната политика, в адвокатурата.

Такива опити за политизиране е имало още през първия ми мандат като председател на Висшия адвокатски съвет, но нека не забравяме, че ВАдС е призван да защитава професионалните интереси на адвокатите, които могат да симпатизират на цялата палитра от политическите сили в обществото.

Но е важно да припомня, че през 2017 г. Общото събрание на адвокатите от страната ме избра с огромно мнозинство – от общо 315 делегати над 240 припознаха призива ми за единство в адвокатурата и ми повериха тежката отговорност на председател. Именно това сега ми дава увереност да продължа да работя за това единство.

Днес не мисля, че е време за оставки.

Само преди пет месеца обаче последното Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС) обяви, че снема доверието си от този ВАдС. Защо мислите, че сега не е време за оставки?

Днес, повече от всякога, адвокатурата има нужда от единение, а не от разцепление. Оставка точно сега, в тази напрегната обстановка в страната, означава предателство към адвокатите и абдикация от конституционните ни задълженията към гражданите.

Искането за оставка седем месеца преди редовните избори за висши органи на адвокатурата (те трябва да се проведат в края на февруари 2021 г. – бел. ред.) е несериозно и цели по-скоро медиен шум.

Още повече, че при евентуална оставка не е ясно как ще бъде организирано провеждането на следващите избори за висши органи. Законът не предвижда „служебен“ съвет. Процедурата е съвсем различна от тази при произвеждане на държавни избори.

Питам се колко рационални и наистина загрижени за адвокатурата ви изглеждат мотивите на искащите оставка, които биха довели до извънредни избори месец-два преди редовните? А и не трябва ли когато искаш нещо, ти самият да си изряден?

Следва да се отбележи, че исканията за оставка не идват от адвокатски колегии, а от отделни адвокати, които не изразяват волята на цялата колегия.

ВАдС работи по изпълнение на начертаната от него програма за мандата си. В напреднала фаза са промените в Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения; единният адвокатски регистър е практически готов, както и връзката му с електронния портал за електронно правосъдие, в т.ч. и на измененията на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети. Работи се по нов Закон за адвокатурата и за изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната.

Евентуална оставка би осуетила довършването на всички започнати дейности и би била в ущърб на всички адвокати.

Казвате, че се работи по изпълнение на решенията на Общо събрание на адвокатите от страната, но една от основните критики срещу съвета е именно, че не изпълнява това, което то реши през февруари. Законът за адвокатурата – чл. 124, ал. 2, въздига изпълнението им като задължение специално на председателя на ВАдС. Бихте ли казала всъщност кои решения на ОСАС са изпълнени и кои – не?

Последното общо събрание на адвокатите от страната се проведе на 22 февруари 2020 г. На него бе направен подробен отчет на изпълнение на решенията от предходното общо събрание и бяха приети решения.

Още на първото след Общото събрание заседание на ВАдС, проведено на 10 март 2020 г., бяха обсъдени приетите от общото събрание решения и предприети действия във връзка с изпълнението им – поне на тези, които имат нормативна опора и са в компетентността на Висшия адвокатски съвет или в тази на Общото събрание.

Не мисля, че бих могла да изброя всички решения на общото събрание, но изпълнението на една част от тях беше възложено на колеги.

Става дума за въпроси, свързани с дисциплинарните производства; изменения в Закона за адвокатурата, НПК или НК по отношение на извършване на процесуални следствени действия  – оглед, претърсване, изземване, следствени експерименти, по отношение на адвокати и в помещения, ползвани от адвокат в професионалната му дейност, поемните лица да са членове на съвета на адвокатската колегия или да са посочени от съвета. Мотивиране на искане до Министерския съвет за промяна в законодателството, която да гарантира достъп на адвоката до информация, съдържаща се в личните досиета на децата при административни и съдебни процедури, свързани с деца.

Важни за адвокатурата въпроси, по които се работи, са свързани с дейността на Комисията за концепция по нов Закон за адвокатурата, въпросите с електронното  дистанционно гласуване, което няма база в сега действащата нормативна уредба. Във връзка с Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше изготвен професионален анализ.

Това не означава, че всичко е свършено или че няма какво да се върши. Самокритичността на мен и на колегите ми от Висшия адвокатски съвет далеч не ни е чужда. Тъкмо обратното – и по време на Общи събрания, национални конференции, публични изяви сме признавали, че не сме безгрешни. Който работи, той и греши. Но както е казано – нека, който е безгрешен, пръв да хвърли камък…

Защо обаче не е изпълнено конкретно решението на ОСАС за отмяна на увеличението на месечния членски внос към Висшия адвокатски съвет и той отново да стане 10 лв.?

Въпросът стана толкова сложен, че без да е най-важният за адвокатурата и за Висшия адвокатски съвет, се превърна в гордиев възел.

Определяне на размера на месечните вноски към Висшия адвокатски съвет е от компетентността на Висшия адвокатски съвет. Той е свързан и с програмата и задачите, които си поставя съветът и то в по-дългосрочен план.

Нека изясним за по-широката ви аудитория – съгласно Закона за адвокатурата всеки действащ адвокат има финансови задължения към колегията, в която членува и към Висшия адвокатски съвет.

Преди увеличението на вноската към Висшия адвокатски съвет тя беше 10 лева! И този размер е от 2005 г.! Когато, например, минималната работна заплата е била 150 лв. Сега е 610 лв. Решението за увеличение от 10 на 20 лева е от началото на 2018 г.

И аргументите, освен инфлация и други обективни фактори, са свързани именно с реализацията на поставените от нас цели като: въвеждане на е-адвокатура, нов регистър на българските адвокати, финансиране на изработването на сайтове на адвокатските колегии, организиране и провеждане на конференции и други форуми, осигуряване на безплатен достъп на всички адвокати до цялата нормативна база и съдебна практика, включително с международно участие, продължаваща финансова подкрепа за Центъра за обучение на адвокати, противодействие на нелоялната конкуренция, финансово съдействие на студентски инициативи, много сериозна дейност по подпомагане на адвокати в нужда…

Няма как да изброя всичко, но уверявам всички колеги, че това е изключително многообразна и сложна дейност, която лежи на плещите на Висшия адвокатски съвет и на неговия председател.

Обяснявате защо през 2018 г. са увеличени вноските, но към 2020 г. има решение на ОСАС, че трябва да бъдат намалени.

Отново казвам – изобщо не твърдя, че сме безгрешни. Но една от сериозните ни грешки според мен е, че не успявахме да обясняваме на отделните колеги адвокати какво точно и как вършим.

Това, което може би много колеги от страната не знаят (а и затова спекулацията по темата е толкова лесна) е, че и аз като председател, и главният секретар, а и целият съвет, сме изключително пестеливи. На всеки съвет се прави подробен отчет за разплатените средства между две заседания и се работи по диверсификация на събраните средства. Непрестанно сме и под наблюдението на Висшия контролен съвет, чиито председател присъства на всичките ни заседания.

Средствата, които остават след разплащане на разходите за дейността ни не се харчат, а са спестени и са в сметките на Висшия адвокатски съвет! Все пак адвокатурата следва да има наличен финансов ресурс, който при необходимост да бъде използван от следващите състави на ВАдС. Ние сме изключително грижовни стопани и ако някой твърди друго, ще трябва да го докаже.

ОСАС обаче взе решение, ако не намалите вноските, да спре превеждането по 20 лв. на ВАдС всеки месец. Някои колегии го направиха и съветът образува дисциплинарни производства срещу председателите им. Затова членовете им обвиняват съвета в репресии. Това ли беше начинът да реагирате? 

Не мога да говоря за репресия. Дори етимологично тази дума означава да принудиш някого да извърши нещо против волята си. Висшият адвокатски съвет е предоставил възможността на адвокатските съвети по места да събират месечните вноски, определени за него от местните съвети, срещу заплащане на комисионна. Задължението е на местните съвети, когато съберат вноските за Висшия адвокатски съвет, да ги преведат.

След отказа на общо три колегии, първото нещо, което направихме, е да потърсим диалог. Да видим причините. Да обясним какво прави Висшият адвокатски съвет, с какви трудности от обективен характер се сблъсква ежедневно. Че много често причините за едно или друго неизпълнение са извън нас и извън нашата компетентност като орган.

Не бяхме чути.

В същото време започна напрежение от страна на изрядните колегии. Започнаха въпроси, и то съвсем основателни, защо тези три колегии могат да не превеждат дължимите суми, а другите стриктно да изпълняват законоустановено задължение.

След като всички опити за добронамерено и доброволно решаване на проблема се оказаха неуспешни, надделя мнението за образуване на дисциплинарни приписки срещу председателите на тези три колегии – за задържане на събраните месечни вноски от членовете на колегията и непревеждането им към Висшия адвокатски съвет. Ръководствата на тези три колегии поставиха своите членове в състояние на неизпълнение на задължение по Закона за адвокатурата. Адвокатите, от своя страна, са спокойни, че редовно си плащат месечните вноски към ВАдС, но вноските неоснователно са задържани от адвокатските ръководства.

С решението за образуване на дисциплинарни преписки срещу трима председатели на адвокатски колегии съветът подходи принципно и съгласно разпоредбите на Закона за адвокатурата.

По време на извънредното положение, когато съдилищата на практика бяха затворени, адвокатите масово поставяха въпроса, че са оставени без доходи и всякаква помощ от държавата. Защо така и не я получиха? 

Висшият адвокатски съвет веднага реагира в условията на извънредното положение. В средата на март се взе решение за период от три месеца месечните вноски на адвокатите да са 0 лева. В социалната си политика подпомагаме колеги, които са пострадали от COVID-19.

Наши представители активно се включиха в обсъжданията при приемането и изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Знаете, че в качеството си на председател, светкавично поисках и осъществихме среща с премиера Бойко Борисов. Като преди това изпратихме писма и на него, и на председателя на парламента Цвета Караянчева.

Пред премиера бяха представени конкретни предложения на Висшия адвокатски съвет за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19; искането за равенство в третирането на всички осигурени адвокати с лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1 от КСО по същия начин, по който законодателно е закрепено равенство при заплащането на социално осигурителната тежест, удължаване на срока за подаване на годишните данъчни декларации и да бъде удължен срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г.; бе направено искане до премиера Бойко Борисов с копие до министрите на финансите и на правосъдието Владислав Горанов и Данаил Кирилов, както и до председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова за увеличаване на нормативно признатите разходи от 25% на 40%.

Изложихме сериозни доводи, че адвокатската професия бе сериозно засегната от пандемията от коронавирус, без да имаме възможност да се възползваме от почти никоя от мерките, предоставени от държавата, с изключение на общата възможност за получаване на безлихвени заеми от Българската банка за развитие.

Не знам дали това е обида за нас или е комплимент, но държавната власт изглежда счита, че адвокатите сме хора, които са достатъчно силни и могат да се справят и сами. Впрочем самата адвокатура не беше единна по темата – едни колеги настояваха за помощ от държавата, други обаче настояваха, че аристократизмът на професията изключва вариант, в който да протегнем ръка за помощи…

Преди дни зам.-председателят на ВАдС Людмил Рангелов каза, че идеята за адвокатска стачка набира все повече поддръжници. Може ли да се стигне до там и при какви условия?

Да, видях това негово изявление. Но той направи уточнението, че отговаря на този въпрос в лично качество. Такава тема не е обсъждана на заседание на Висшия адвокатски съвет, аз също нямам мандат да я коментирам. Все пак ще добавя, че адвокатурата е жив организъм. Уверявам ви, че няма актуална обществена тема, която да не е била обект на дебат във Висшия адвокатски съвет. Надявам се, че с присъщите ни балансираност и мъдрост, ще можем да сме полезни на колегите и на българските граждани.

 

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
23 юли 2020 16:38
Гост

Поздравявам таз сладурана с една песен на Азис: За вашата любов аз пея с благослов. Ръцете ми море, а моето сърце – в песните вплетено, нежно и добро. То без вас често е тъжно и само. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат! Защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат! Защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. За вашата любов на този свят дойдох. Отново съм пред вас, вземете моя глас. Огън съм и вода, страст и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 17:40
Гост

Не сме безгрешни,ала сме истински…Платен репортаж.

Коки
Коки
22 юли 2020 11:52
Гост

Босилковица каза да пасете тревата. Не разбрахте ли, адвокатите???

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:50
Гост

…“Не мисля, че бих могла да изброя всички решения на общото събрание“… A въобще дали мислиш?

Кики
Кики
22 юли 2020 11:48
Гост

Никога не съм я харесвал, но сега ми стана още по-несимпатична.

Рори
Рори
22 юли 2020 11:12
Гост

Един дол дренки са с Гешев. И двамата не пускат кокала. Обаче ни залъгват с разни нелепи обяснения.

Адвокат
Адвокат
22 юли 2020 11:12
Гост

И вие като Специализирания наказателен съд сте неформални придатъци на Каскетурата! Поискахте ли в прав текст оставката на Гешев? Излязохте ли с декларация, че Специализирания съд почти винаги излиза с абсолютно немотивирани актове, особено за задържане под стража, за да угоди на безумните искания на Каскета? Изразихте ли остро възмущение от факта, че адвокати гният в ареста по нелепи обвинения, вместо да защитават клиентите си? Оставка! Веднага!

ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
22 юли 2020 11:03
Гост

ОСТАВКА !!!

След отказа на общо три колегии, първото нещо, което направихме, е да потърсим диалог. Да видим причините. Да обясним какво прави Висшият адвокатски съвет, с какви трудности от обективен характер се сблъсква ежедневно. Че много често причините за едно или друго неизпълнение са извън нас и извън нашата компетентност като орган.

Не бяхме чути.

обаждане от личния адвокат
обаждане от личния адвокат
22 юли 2020 11:01
Гост

След отказа на общо три колегии, първото нещо, което направихме, е да потърсим диалог. Да видим причините. Да обясним какво прави Висшият адвокатски съвет, с какви трудности от обективен характер се сблъсква ежедневно. Че много често причините за едно или друго неизпълнение са извън нас и извън нашата компетентност като орган.

Не бяхме чути.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 10:32
Гост

Абсолютно същите несериозни доводи за неподаване на оставка както при правителството. А всички искат – ОСТАВКА!

Руслан
Руслан
22 юли 2020 11:10
Гост

Много несериозни доводи. Не мога да й повярвам нещо.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:11
Гост

Абсолютно същите са и махленско-разговорните коментари на Пеевските тролове, както и за правителството – „Бе сега не е време за оставка“. Пълна гавра…

Маринко Трънков
Маринко Трънков
22 юли 2020 10:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Грух
Грух
22 юли 2020 12:33
Гост

Пълна

Стоян
Стоян
22 юли 2020 10:14
Гост

Кефя се много обаче какво „Ел дебилос“ и наглярос управляват големите адвокати-умница, дето иначе ще оправят цялата държава. Ще си чакате редовните избори и тва е. Пастърмата не се дава без бой. Суджука също…

Колега, не ме занимавай
Колега, не ме занимавай
22 юли 2020 9:22
Гост

Настоящият съвет доказа с действията си, че е вреден за адвокатурата! Тотална некомпетентност и липса на далновидност.

То се вижда и от начина, по който председателката отговаря на въпросите на журналиста – неясно, разпиляно и вън от същността на въпроса.

Саливерстров
Саливерстров
22 юли 2020 8:29
Гост

Определеям че това е правилната позиция

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:05
Гост

Определено е правилната позиция за едно некомпетентно комунистическо прасе, което не може да си намери истинска работа като юрист.

Daniel
Daniel
22 юли 2020 8:29
Гост

Последните два мандата на ГЕРБ обяснявах как тия трябва да се махнат и мутрата да се маха и така. Сега обаче в условията на криза от Ковид и Финансова, не е редно да правим избори. И всеки да си подава оставки. За каквото и да било. Сега е време да се успокоим и да се консолидираме

Filipa
Filipa
22 юли 2020 8:28
Гост

Бе точно тая година не е удачно да има оставки

Nik
Nik
22 юли 2020 8:18
Гост

Ха, Негенцова като Б.Б. – защо са ви сега промени, като остават само няколко месеца до края на мандата, като сте търпели години, ще потърпите още малко.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 8:20
Гост

Да не говорим, че всеки избор в адвокатурата се обжалва и минава адски много време докато влезе новото ръководство и това е най-дразнещото и несправедливо.

Fakir
Fakir
22 юли 2020 8:23
Гост

Така на практика дълго има служебен ВАдС, само че не е служебен, а същия и имат време и възможност да замазват следи, да оправят отчети и да влияят.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 8:16
Гост

Според мен оставка в момента е безсмислена. Наистина не е удачно подбран моментът и се опитват някои хора да яхнат вълната на националните протести. Права е адв. Негенцова, ако се махнат всички от тях, кой ще остане да направи изборите и да довърши Наредбата и Закона? Ще издърпат изборите с два месеца, ама по ЗА мандатът се довършва и след обжалване, което значи новите да не могат да встъпят, което пък значи, криза в адвокатурата поне за година, понеже със сигурност изборите ще се обжалват.

късно е либе за китка
късно е либе за китка
22 юли 2020 8:36
Гост

И си прав, и не си прав! Този съвет е нетърпим – нагъл и провален, трябва да се махне и да понесе позора. Но трябваше да го направи преди 5 месеца, когато беше погромен на общо събрание, късно е либе за китка

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:07
Гост

В какво се изразява тази криза, кяото ще настъпи в адвокатурата? От моята лична гледна точка, кризата в адвокатурата си я има от доста време.

Мунчо
Мунчо
22 юли 2020 8:16
Гост

Няма идеален момент за оставка, тя се подава не според календара или ретроградния Меркурий.

shame
shame
22 юли 2020 8:11
Гост

Боже, те не били чути! Ми как да ви чуят като доверие към вас няма! Този съвет отдавна не заслужава да бъде слушан. Вие сте срам!

хахаха
хахаха
22 юли 2020 8:09
Гост

ха ха ха ха ха ха ха голям смях

оставка!
оставка!
22 юли 2020 8:03
Гост

дори не искам да чета. Оставка!

12345
12345
22 юли 2020 8:07
Гост

Па вземи прочети, то сляпото окато прави. Може пък нещо да ти се изясни. Има едно нещо, което е безспорен факт – разединение на адвокатурата сега е в услуга на един човек и той се казва Иван Гешев. Писането на декларации за изчерпано търпение в тази обстановка делегитимира исканията на колегиите за оставка на Гешев и не поставя адвокатурата в силна позиция.

Адвокат
Адвокат
22 юли 2020 8:45
Гост

Само че искането за оставка на Гешев не идва и не се поддържа от г-жа Негенцова и ВАдвС като оорган.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:09
Гост

Разединението и услужването на Гешев се осъществява и осигурява единствено чрез действащия съвет. Исканията за оставка се легитимират именно чрез искането за оставка и на прогнилия и корумпиран съвет.

оставката трябваше да е дадена
оставката трябваше да е дадена
22 юли 2020 8:01
Гост

Единственото, с което се съгласявам е, че оставка сега би била безсмислена. Тя трябваше да бъде дадена още през февруари. Никога ОСАС не е сваляло доверието си от съвет. Никога не е имало толкова беззъба адвокатура.