Не е доказано, че съдията от Върховния касационен съд Светла Чорбаджиева е извършила дисциплинарно нарушение, не са налице и основания за образуване на такова производство срещу нея. Това казва тричленен състав на Върховния административен съд в решението си, с което отхвърля жалбата на шефа на ВКС Лозан Панов срещу отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарка срещу Чорбаджиева за забавени дела.

На два пъти председателят на ВКС се опита да ангажира дисциплинарно производство срещу търговската съдийка Светла Чорбаджиева. Първият път той ѝ наложи наказание „забележка“ за забавени дела, но то беше отменено от Висшия съдебен съвет, а решението му беше потвърдено на две инстанции на Върховния административен съд.

Вторият опит на Лозан Панов е от 24 април т.г., но тогава пък Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу Чорбаджиева за забавени дела. Председателят на ВКС сезира Върховния административен съд.

От решението на ВАС става ясно, че в предложението си Панов твърди, че към 29 декември 2017 г. търговската съдийка е забавила 12 производства, с което е нарушила правото на страните делата им да се разгледат в разумен срок.

Видно от представения доклад за дейността на ВКС за 2017 г. относим към периода, за който се твърди, че делата е следвало да се решат в разумен срок, съдия Чорбаджиева заедно със съдия Николай Марков и съдия Петя Хорозова са свършили за 2017 г. по 163 дела, т.е. най-много в сравнение с останалите съдии от търговско отделение. Според доклада значение има и обстоятелството досежно натовареността на магистратите от ВКС и обстоятелството, че по едно дело е възможно постановяване на повече от един съдебен акт. Именно тази специфика в образуваните търговски дела, както изрично е записано в доклада обуславя и различния среден брой дела – 133, разглеждани от всеки един съдия от ТК на ВКС и по-големия среден брой дела на актовете, постановени от един съдия, вкл. и по видове дела. Следователно за 2017 г. съдия Чорбаджиева е свършила с 30 дела повече от съдиите в Търговска колегия. При изготвяне на предложението за налагане на дисциплинарно наказание не е взето под внимание и не е обсъдена високата натовареност на търговско отделение на ВКС, както и броят на търговските дела, изготвени от съдия Чорбаджиева, в сравнение с другите съдии от отделението. Поради липсата на съображения в предложението на председателя на ВКС относно действителната натовареност на съдията, както и за фактическата, и правна сложност на делата, за които се твърди, че не са постановени в разумен срок, при наличие само на цитираните сведения, не може да се обоснове нарушението по чл. 307, ал.3, т.1 ЗСВ“, изтъква тричленният състав на ВАС – Георги Георгиев (председател), Тодор Тодоров и Юлия Тодорова (докладчик).

Съставът цитира практиката на Европейския съд по правата на човека, според която разумният срок на дадено производство се преценява според обстоятелствата по делото и по-специално – фактическата му и правна сложност, поведението на страните и на компетентните власти. Не на последно място, нито ЕСПЧ, нито националното ни право дават легална дефиниция що е то разумен срок.

По силата на разпоредбата на чл. 309 ЗСВ, при определяне на дисциплинарното наказание следва да се вземат предвид освен тежестта на нарушението и формата на вината, и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. В случая именно обективните обстоятелства, свързани с натовареността на съдия Чорбаджиева е следвало да се обсъдят от председателя на ВКС и да се съобразят с невъзможността съдията въз основа на фактическата си натовареност, да изготвя своите актове в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК“, сочи ВАС.

В предложението си Лозан Панов посочва и конкретно частно търговско дело, което било неоправдано забавено от Светла Чорбаджиева. Оказва се обаче, че по него има произнасяне от октомври 2016 г. и определението е влязло в сила. Проблемът бил, че препис от акта не е бил изпратен своевременно на страните. През юли 2017 г. и през февруари 2018 г. постъпили молби за издаване на препис. Деловодителката ги е докладвала на съдия Чорбаджиева, но „в нарушение на заповедта не е уведомила председателя на II т.о. за забавеното произнасяне“, става ясно от решението на ВАС.

Действително се касае за бездействие на съдия Чорбаджиева същите да бъдат администрирани и страната да се снабди със заверен препис от съдебния акт, за което тя има право. Това бездействие не може да ангажира дисциплинарната ѝ отговорност по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ, защото производството по делото е приключило, касае се за администриране на преписи и книжа по дело, по което има постановен влязъл в сила съдебен акт. От така изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че жалбоподателят не доказа наличие на обосноваващите го фактически предпоставки по чл. 307, ал. 2, т. 2 от ЗСВ, а именно, че съдия Чорбаджиева неоправдано е забавила разглеждането на частното търговско дело и по исканията на страните за издаване на преписи“, посочва тричленният състав на ВАС.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 ноември 2018 11:40
Гост

Срамно е върховен съдия да бави дела . Отделно , не мисля , че съдебните актове на съдия Чорбаджиева подхождат на съдия от ВКС . Но то да беше само тя….

Стоичков
Стоичков
14 ноември 2018 10:34
Гост

Стана тя каквато стана.Топката остана в деловодителката.

Филип
Филип
14 ноември 2018 10:32
Гост

Няма да се учудя, ако обжалва пред петчленка.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
15 ноември 2018 6:16
Регистриран

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СТЕ СПОКОЕН. ПРАВОМЕРНО ГО Е СТОРИЛ.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2018 10:29
Гост

Светла Чорбаджиева като докладчик няма никаква вина, че преписът от акта не е бил изпратен своевременно на страните,

Жоро
Жоро
14 ноември 2018 10:25
Гост

Лозане, вместо да й извадиш очите, ти и изписа вежди.

Магистрат
Магистрат
14 ноември 2018 10:31
Гост

Сега е редно за тези 30 дела в повече на съдия Чорбаджиева шефът да й поднесе заедно с извиненията и награда.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
15 ноември 2018 6:14
Регистриран

налице е основание шамар да й удари, а не да й поднася извинение. Лозанката е подал касационна жалба срщу дебилното решение на „тримата умници“от тоалетноджийското шесто отделение на ВАС.БРАВО ЛОЗАНКА ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ.