Невярно удостоверение за тежести, заради което съпрузи останаха без дом, а друга жена загуби собствеността си, ще струва на Агенцията по вписванията (АВ) близо 185 000 лв. На толкова възлиза присъденото окончателно обезщетение от Върховния касационен съд (ВКС) с лихвите и разноските до момента (пълния текст на решението виж тук).

Както „Лекс“ писа, случаят, заради който агенцията сега е окончателно осъдена, е от Варна и започва през 2003 г. Тогава мъж, който е регистриран и като едноличен търговец, купува апартамент от 63 кв. м в града. През 2006 г. по искане на негов служител, който твърди, че му се дължат близо 20 000 лв., на жилището е наложена възбрана като обезпечение на иска на работника.

През 2013 г. апартаментът е продаден на съпрузите, които сега осъдиха Агенцията по вписванията. Преди изповядването на сделката те изискали от продавача да им предостави в оригинал удостоверение от Службата по вписванията във Варна, от което да е видно, че имотът не е обременен с тежести.

На 20 февруари 2013 г. е издадено удостоверение, че апартаментът няма вещни тежести. До издаването му се стига, тъй като възбраната на апартамента е вписана само по персоналната партида на продавача като ЕТ, но не и по тази за него като физическо лице. Това се е случило, въпреки че по закон едноличният търговец носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество и като физическо лице.

През 2015 г. съпрузите продали имота на друга жена, като си запазили безвъзмездно и пожизнено право на ползване на жилището.

Междувременно през 2011 г. служителят на първия му собственик спечелил делото си за заплатите, имотът бил изнесен на публична продан от частен съдебен изпълнител и е продаден през 2019 г.

Така съпрузите губят доживотното си право на ползване, а жената, купила апартамента от тях – собствеността си. Тримата завеждат дело за обезщетение, като семейството иска общо 81 500 лв., а новата собственичка на апартамента още толкова, като след експертиза, пред втората инстанция тя е намалила претенцията си на 53 000 лв.

Варненският окръжен съд призна иска на двамата съпрузи, но отхвърли този на новата собственичка. Причината за това беше, че когато тя е купила жилището, не е издавано ново удостоверение за тежести. „При липсата на какъвто и да е удостоверителен документ от АВ, който да е издаден непосредствено преди или в минимален разумен срок преди нея, не може да се ангажира отговорността на АВ за последиците от сделката“, мотивира се окръжният съд (повече за решението му виж тук). А апелативният съд потвърди решението му (повече виж тук), като изтъкна: „Въпреки че продавачите добросъвестно са декларирали пред нотариуса липсата на тежести върху имота, това тяхно изявление не може да ангажира отговорността на Агенцията по вписванията за невярно удостоверяване, материализирано в документ, издаден две години по-рано“.

В окончателното си решение по казуса ВКС обаче не се съгласява с варненските съдилища, че в този случай АВ не дължи обезщетение и на жената, купила имота от съпрузите и ѝ присъжда 53 000 лв.

Преди да обоснове извода си ВКС излага важни съждения за това защо службите по вписванията, които извършват вписвания, заличавания и отбелязвания в имотния регистър, не предоставят административна услуга, което е ключов въпрос за отговорността на АВ.

„Съгласно на чл.569, т.5 и т.7 ГПК, вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон, както и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести, представляват нотариални производства; производството по вписване, респ. по издаване на справки и удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията е охранително по своя характер. След като дейността по вписване на актовете, по начина предвиден в Правилник за вписванията, законодателно е уредена като вид нотариално удостоверяване, при субсидиарно прилагане на правилата за охранителните и нотариалните производства, според мотивите на т.6 от ТР № 7/25.04.2015 г. по тълк. дело № 7/2012 г., ОСГТК на ВКС, следва да се приеме, че дейността по вписване в имотния регистър, респ. отказа за нотариално удостоверяване, не е административна дейност, а издадените актове в това производство не са индивидуални административни актове. В този смисъл, отговорността за незаконосъобразни действия на служителите в Агенцията по вписванията при вписването на обстоятелства в имотния регистър по разпореждане на съдия по вписванията следва да се реализира по общия исков ред, подчертават върховните съдии Василка Илиева (председател на състава), Борис Илиев и Ерик Василев (докладчик).

Те отхвърлят тезата на АВ, че тя извършва административна услуга. И допълват: „Предвидената в чл.28, ал.2 ЗТР отговорност на Агенцията по вписванията, за действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не променя извода, че когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения и преписи, отговорността е на Агенцията по вписванията и се реализира по общия исков ред, съгласно чл.49 от Правилника за вписванията“.

След това върховните съдии заявяват, че воденето на две персонални партиди за физическо лице, вписано като едноличен търговец, е неправомерно. И сочат, че от това са причинени вреди, заради създадената невярна представа, че върху имота няма вещни тежести. ВКС пише, че правилно първите две инстанции са приели, че удостоверението, която показва, че върху апартамента няма тежести, доказва по несъмнен начин, че е налице основание за ангажиране на отговорността на Агенцията по вписванията.

Според тях обаче в нарушение на закона варненските съдии са приели, че се прекъсва причинната връзка между вредите на втория купувач – жената придобила апартамента от съпрузите през 2015 г., и констатациите в удостоверението от 2013 г. за липса на тежести, тъй като то не е вписано в нотариалния акт за сделката от 2015 г. и липсва повторна справка за тежести върху имота.

Когато се констатира несъответствие на данните по книгите за вписване и издадените удостоверения или преписи, отговорността на Агенцията по вписванията е за всички вреди, причинени от това обстоятелство. От данните по делото е видно, че при изповядване на втората сделка е била направена справка, според която към 24.07.2015 г. няма други вписвания по партидата на имота, т.е. той е във вида, в който се е намирал при предходната сделка – без вещни тежести. Следователно, вторият купувач е добросъвестен, а създадената у него невярна представа, че върху имота няма вещни тежести, е обстоятелство, което впоследствие го уврежда“, заявява ВКС. И подчертава, че това, че невярното удостоверение от 2013 г. не е вписано в нотариалния акт за продажбата от 2015 г. няма правно значение, „тъй като отразяването му не създава, нито прекъсва причинната връзка между невярно удостоверените обстоятелства и причинените вреди на купувачите“.

„Воденето на две персонални партиди на едно лице, вписано като едноличен търговец и издаденото в тази връзка удостоверение за липса на вещни тежести на имота, от който ищците са съдебно отстранени, вследствие на вписаната преди сделките възбрана, е в пряка причинно-следствена връзка с невярно удостоверените обстоятелства и причинените от това вреди. На ищците се дължи равностойно обезщетение, определено от вещо лице по делото, в размер на пазарната цена на имота към момента на отстраняването“, заключава ВКС. И така осъжда АВ да плати компенсация и на съпрузите, и на придобилата жилището от тях жена. Общата сума е 134 000 лв., но с лихвите от подаването на исковата молба преди три години до днес и разноските за делото на три инстанции, достига 185 000 лв.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 юни 2022 15:40
Гост

И пак остава въпросът какво правим с времето от печата върху УВТ-то до вписването на последващата сделка. Този електронен достъп на нотариусите, с който правят отдалечена справка, има ли изобщо правно действие? Така отказах сделка, готова за подпис. Уговорката беше да представят УВТ, а те ме успиват с нотариуса че проверил дистанционно и проблем нямало.

Suwithwat
Suwithwat
27 юни 2022 8:56
Гост

PGSlots
slots No. 1, entrance to play slots, the easiest to break, PG games, often broken, promotions, bonuses and free credits, the highest online slots, must bePGSLOTGAME.COM, everything goes through an automatic system

аноним
аноним
24 юни 2022 13:29
Гост

Той този батак в АВ не е от вчера. Аз съм тръгвал да изнасям на публична продан ипотекиран имот, който се оказва че не е на длъжника, тъй като отдавна му е продаден в друга публична продан. Просто постановленито за възлагане на колегата не бе вписнано по партидата на бившия собственик и пак бяха издали чисто УВТ и длъжникът бе ипотекирал имота отново в друга банка, взел парите и така …

Филип
Филип
24 юни 2022 12:13
Гост

Голяма каша.

Хари
Хари
24 юни 2022 12:14
Гост

Няма да е за последно. С този батак в АВ.

Lazar
Lazar
24 юни 2022 12:12
Гост

Много нелепо решение на Варненския окръжен съд.

Адвокат
Адвокат
24 юни 2022 12:07
Гост

В момента се издават всеки ден огромен брой грешни УВТ, тъй като ръководството на АВ въведе норма на служителите.

Заза
Заза
24 юни 2022 12:03
Гост

Доживяха хората да ги обезлечат след толкова години.

Димо
Димо
24 юни 2022 12:02
Гост

Как може да продадат апартамент с вещни тежести?

повече да се чете трябва
повече да се чете трябва
24 юни 2022 11:50
Гост

Това решение да го видят настоящите ни управляващи в оставка, дето всичко определят като административна дейност, а то… гледай ти били нотариално производство. Така е дами и господа, само малко повече трябва да четете. Иначе не сте лоши

Леле
Леле
30 юни 2022 10:06
Гост

Това е от наследената корупция и назначаване на некомпетентни лица! Трябват години, докато се изчисти всичко … И Нерайда от приказките не може да го направи за 6 месеца, уважаеми дами и господа!!

ксксксксск
ксксксксск
24 юни 2022 11:48
Гост

Фундаменталният гаф е воденето на две партиди, ако не отваряха партида за каквото се сетят, нямаше да се случи и в УВТ щеше да лъсне възбраната. Ох ИР, батак ти роден наш, дето не си и баш ИР.

Кукуригу
Кукуригу
26 юни 2022 12:14
Гост

Тука в случая фундаменталният гаф е тоя, но и други грешки се правят.

Офтопик. Виждала съм обаче и случай, в който при налична грешка на АВ, но БЕЗ, наистина без причинна връзка с вредите, едни се пробваха да търсят вреди от АВп. Бяха продали цял имот, а половината беше наследена от преживялата бездетна втора съпруга на техния наследодател (свекър и дядо), съответно неин племенник беше провел успешно евикция, и после тия се пънеха да обосновават, че заради грешката на АВп било. Самата грешка каква беше, не помня. 😎

районен
районен
24 юни 2022 11:44
Гост

На този етап проблемът може да се реши само законодателно. Трябва да се пипне Правилника за вписванията, ЗС и ЗКИР. ИКАР трябва да най накрая да се уреди с някакъв акт и правила, за да ясно как следва да се работи с този продукт. В момента това е програма, която е създадена да обслужва създаден имотен регистър, а ние сме още по персоналната система. Абе при купища неуредени неща в тази област какво може да се очаква. Това следва да е отговорност на управляващите. АВ, служителите й и съдиите по вписванията работят при този законодателен батак и са длъжни да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 11:22
Гост

Сега с тези обезщетения могат да си купят само гаражи…

Lozan
Lozan
24 юни 2022 12:06
Гост

Върховните са решили така. Всъщност на кой му пука?

Анонимен
Анонимен
26 юни 2022 22:32
Гост

Решили са така, защото на тези суми са изповядани сделките най- вероятно. След като сделката, следователно вещта/имота е подценена, то и обезщетението също ще се подцени.

Чичо Сам
Чичо Сам
24 юни 2022 11:14
Гост

Ами като никой не вади от джоба си да плаща, тези осъдителните решения нямат никакъв превантивен ефект.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 11:14
Гост

Taka e, а можеше поне от бонуси да им ги приспадат.

Колегаа...
Колегаа...
24 юни 2022 11:13
Гост

Като цяло вещноправната система в България е пълен батак! Тромава! Агенцията по вписванията ГО ИГРАЕ РИМСКИ ГЛАДИАТОР! Да погледнат добрите практики, примерно в Германия и Франция.

плащаааай
плащаааай
24 юни 2022 11:12
Гост

Интересният въпрос е дали, ако беше направена справка през 2015 г. щеше да излезе възбраната и ВКС на практика казва не, следователно АВ дължи пълна обезвреда. Плащаааай!

кольо
кольо
24 юни 2022 11:25
Гост

Абе, ако се прочете акуратно чл.49 от ПВ, АВ отговаря за неточности в преписи и удостоверения. Справките не са нито едното, нито другото… В регистъра се вписват всякакви боклуци и извращения /Пример сделки с ДЗЗД/…така ще е…

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 11:46
Гост

е става дума за УВТ, тъй че

кольо
кольо
24 юни 2022 12:22
Гост

Прочетохте ли добре решението? „…….От данните по делото е видно, че при изповядване на втората сделка е била направена справка, според която към 24.07.2015 г. няма други вписвания по партидата на имота……“ Само в това изречение колко юридическа глупост има……???? Мъкааа

Три бири
Три бири
26 юни 2022 6:54
Гост

Прочетох решението и Вашият коментар.
Изводът е, че освен правно неграмотен, сте и функционално неграмотен.

До грамотния
До грамотния
26 юни 2022 13:36
Гост

Простете, Бихте ли ми посочили към 2015г. (защо не и сега) къде и как в Република България има „имотна партида“, че и справка по нея?