На 28 юли да предадем ключовете от кабинетите в специализираните прокуратури на Народното събрание и то да се погрижи за предаването на делата. Това заяви шефът на Апелативната специализирана прокуратура Ивайло Ангелов на заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС). Днес Пленумът на съвета изслуша него, както и ръководителите на спецпрокуратурата Валентина Маджарова, на СГП Илияна Кирилова, на ОП-София Наталия Николова, на Военно-окръжна прокуратура Емил Ангелов, на Военно-апелативна прокуратура Елин Алексов и на АП-София Радослав Димов.

Те бяха поканени на заседанието заради проблеми по прилагането на Закона за съдебната власт (ЗСВ) във връзка с разпоредбите за закриването на специализираните съдилища и прокуратури, най-вече онези, свързани с прехвърлянето на делата на други прокуратури.

Валентина Маджарова и Ивайло Ангелова поставиха серия от въпроси, които по думите им възникват около преставането на съществуването на спецструктурите.

Маджарова заяви, че за нея е невъзможно да бъде изпълнена разпоредбата от §48 от ПЗР на ЗСВ, според която „Неприключилите до влизането в сила на този закон досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон“.

Тя посочи и че не разбира §55 от ПЗР от ЗСВ, според който: „Административните ръководители на закриваните и на приемащите органи на съдебната власт създават организация за предаването и приемането на неприключилите и на приключилите дела, преписки и архива“.

И помоли ВСС за напътствия и насоки как да процедира, защото има дефицит в правната уредба.

Тя посочи, че след закриването на специализираните съдилища и прокуратури няма да има компетентен съд, който да разгледа предложение за определяне на едно общо наказание. В тази връзка Маджарова съзря противоречие на разпоредби от ЗСВ с чл. 39 от НПК, който гласи: „Когато трябва да се определя общо наказание за няколко престъпления, за които има влезли в сила присъди, постановени от различни съдилища, компетентен е съдът, който е постановил присъдата, която последна е влязла в сила. Когато по една или повече от присъдите подсъдимият е бил освободен от изтърпяване на наказанието по реда на чл. 64, ал. 1 или на чл. 66 от Наказателния кодекс, съдът, който определя общото наказание, решава и въпроса за изтърпяването му“.

Валентина Маджарова изложи и друг проблем – не е ясно какво става с онези досъдебни производства, които са приключили с прекратяване или с частично прекратяване. Тя посочи, че тези актове подлежат на контрол, срок за обжалване няма и какво става с тях след 28 юли – кой ще е компетентният съд, който ще разгледа такива жалби, ако има.

Тя зададе още един въпрос – какво се случва с „присъдните преписки“. И обясни, че Специализираната прокуратура има дейност по влезлите в сила съдебни актове, архивът за това е доста голям. „На кого ще издам активните присъдни преписки, които са активни до изтърпяването на наложеното наказание“, попита Маджарова и уточни, че тяхната бройка е 152.

Тя заяви, че към момента в СП има над 800 досъдебни производства и над 500 преписки. И посочи, че за последния месец, откакто законът е в сила, са постъпили нови 127 дела. По голяма част от тези дела има назначени експертизи. Кой после ще приеме заключенията на вещите също не е ясно, каза шефката на СП.

Маджарова обясни, че с колегите ѝ продължават да администрират дела и преписки, но попита кой ще се произнесе с акт за изпращането им, след закриването на спецпрокуратурата и след като магистратите там бъдат преместени в други органи на съдебната власт.

Шефката на СП попита и какво ще се случи с архива и на кого да го издаде.

Друг голям проблем, според нея, възниква и по отношение на делата с международен характер. Тя допълни, че в момента СП изпълнява 50 европейски заповеди за разследване.

Валентина Маджарова каза още, че ще се нарушат правата на неограничен брой субекти, защото не е предвидено кой съд ще разреши унищожаването на специални разузнавателни средства, по които не са изготвени веществени доказателствени средства.

Тя обясни, че в секретната регистратура на СП има 18 000 преписки и служителите, които работят там, всеки ден прономероват и прошнуроват документите, но до момента са успели да приключат едва със 100 от тях.

И още един проблем, свързан по думите ѝ с нарушаването на правата на хората. Тя заяви, че много работодатели изискват от кандидатите за работа документ, че не са обвиняеми и подсъдими. А тези документи се издават от прокуратурата и след закриването на спецструктурата ще възникнат проблеми, защото няма яснота кой точно ще издава тези справки.

Имам нужда някой да каже и да поеме отговорност. Хаосът е налице, защото не знам как да приложа закона и колегите ми не знаят, без да нарушаваме правилата“, заяви Маджарова.

Ивайло Ангелов също постави редица въпроси във връзка със закриването на спецструктурите. По думите му един от основните проблеми е залегналият в закона 7-дневен срок за прехвърлянето на делата. Той обясни, че всяко дело с всеки документ, страница, трябва да се опише и прошнурова и тъй като досъдебните производства са стотици, това няма как да стане за една седмица, а е необходима година. В тази връзка той отбеляза, че има противоречие между ЗСВ и НПК, който пък дава едномесечен срок на прокурора да се произнесе по едно дело.

Този срок не може да бъде спазен по никакъв начин. Прокурорите нямат възможност да правят описи и да работят“, каза Ангелов.

Той също акцентира на изпращането на делата към компетентните прокуратури и попита как това ще стане след 28 юли, когато в спецструктурите няма да има нито магистрати, нито служители.

Ивайло Ангелов заяви, че ще се наложи много от делата да бъдат разделени, за да бъдат изпратени в компетентните прокуратури. Но е убеден, че ще възникнат спорове по подсъдност и за това кой прокурор ще осъществява функциите по чл. 46 от НПК. Той зададе и редица други въпроси, на които няма отговори – кой съд ще гледа мерките за неотклонение, кой съд ще гледа исканията за отпадане на обезпечителни мерки, на забраните за напускане, кой съд ще се произнася по искания за лечение на обвиняеми, кой съд ще разрешава претърсвания и прилагането на специални разузнавателни средства.

Има много дела, по които изобщо не може да се определи компетентността. Има организирани престъпни групи, които действат на територията на цялата страна. Практически е невъзможно да се определи компетентната прокуратура и съд. При разделянето на делото как ще се ползват доказателствата. Например наркотиците, оръжията – те не могат да се клонират. СРС-тата по кое дело ще се ползват, ако то се раздели. Ще има проблеми с предаването на архив и секретни преписки. Говорим за хиляди дела, предаването на такъв огромен обем отнема около година. Не знам как законодателят е сметнал, че за 7 дни ще се предаде такъв огромен обем дела, без служители и магистрати“, посочи Ангелов.

И предложи на 28 юли, когато кабинетите на спецмагистратите бъдат запечатани, ключовете от тях да бъдат предоставени на Народното събрание, което да се погрижи за предаването на делата.

Маджарова и Ангелов призоваха да се помисли за законодателни промени, с които да се удължи срокът за прехвърлянето на делата или да се определи буферен такъв, в който те да не получават повече дела и преписки, а да се занимават само с въпросите по прехвърлянето им в други прокуратури, за да не се отрази целият този процес на правосъдието.

Никой не го интересува дали ще пострада правосъдието. Големи сте идеалисти“. Така им отговори главният прокурор Иван Гешев. Той заяви, че трябва да е ясно, че проблемите са на законодателя, който ги е прехвърлил на съдебната власт, за да каже, че тя е виновна. „ВСС не може да направи нищо. Проблемът е на законодателя и отговорността е негова“, каза Гешев и предрече юридическа катастрофа. Той посочи още, че 90% от проблемите, за които споделиха Маджарова  и Ангелов, са строго професионални и Министерството на правосъдието не може да ги разбере.

Огнян Дамянов на свой ред заяви, че, добър или лош, законът е факт и трябва да се прояви институционално уважение към решението на парламента.

При все това и той постави серия от проблеми, които съзира в разпоредбите или в липсата на такива.

Дамянов обясни, че в ЗСВ има срокове за преназначаване на магистратите, но същевременно има и дело в Конституционния съд, което означава, че ВСС трябва да спре всички процедури по преместването на съдиите, прокурорите и следователите. И попита министъра на правосъдието Надежда Йорданова, която беше на заседанието: „Когато дойде 28 юли и те не са преназначени, те магистрати ли са? В кой орган са? Ще получават ли трудови възнаграждения? Ще им се плащат ли осигуровки? Кой орган ще го прави и на какво основание? Това са реални въпроси, които ще дойдат съвсем скоро и няма да има никакъв отговор“.

После се спря на въпроса за съдбата на делата и последиците, свързани с прехвърлянето им в други прокуратури. И даде следния пример – има преписка, която е приключила с отказ да бъде образувано досъдебно производство. В НПК няма срок за обжалване на този отказ. След 28 юли вече няма специализирана прокуратура, няма и правоприемник, тогава къде ще отидат тези преписки, в кой конкретен орган, човекът, който има право да подаде жалба, трябва да знае къде да обжалва, каза Дамянов.

На кой орган ще бъдат изпратени прекратените дела, те се използват като доказателства по граждански и административни дела. Кой е съдът, пред когото гражданинът ще направи това искане, никой не знае. Как той ще упражни своите права и по какъв начин.

А въпросът за изпълнение на наказанията е сложен. В Специализираната прокуратура има над 30 книги и азбучници. Те къде ще бъдат. Книгата за изпълнение на наказанията е единственият документ, който сочи къде и кога едно лице е започнало да се изпълнява наказанието“, каза още Дамянов и заяви, че не е ясно към коя прокуратура може да се обърне затворническата администрация във връзка с въпроси за изпълнението на наказанията.

Дамянов прогнозира, че сигурно ще възникнат още много въпроси, за които сега никой не подозира и се обърна към правосъдния министър: „Умолявам министъра на правосъдието да прегледа и да се вслуша в становищата и ако ги приеме, да направи съответните предложения за промяна в закона“.

Иван Гешев отново взе думата, за да обясни, че международни партньори на прокуратурата са задавали конкретни въпроси във връзка със закриването на спецпрокуратурите и той препращал питанията към Министерството на правосъдието и Народното събрание. Гешев за пореден път заяви, че това законодателно решение ще доведе първо до национална юридическа катастрофа, а след това ще има и европейски репутационен проблем, ще бъдат унищожени всички важни дела срещу организираната престъпност, корупцията, тероризма, „олигарсите“ и ако това се случи, няма да е виновна съдебната власт.

„Ние казваме, че последствията ще са тези и ясно трябва да кажем, че отговорността не е наша. Щетите ще са огромни, това е катастрофа“, каза Гешев и изрази увереност, че министърът на правосъдието ще каже, че поставените въпроси са от организационен характер.

Евгени Иванов каза, че го е срам, защото ВСС не може да помогне и отново призова да се помисли за въвеждането на буферен срок, в който да се прехвърлят само делата, без да постъпват нови.

А Гергана Мутафова предложи да се направи професионална среща, на която да бъдат обсъдени проблемите със сроковете и възможните разрешения на поставените въпроси.

Правосъдният министър Надежда Йорданова призна, че действително става дума за сложни въпроси и че цялата процедура ще е трудна. Но допълни, че не е посочен правоприемник на спецпрокуратурата, защото прокуратурата е единна, става дума за действия в рамките на едно юридическо лице. Освен това държавното обвинение има опит как да се прехвърлят договори, банкови сметки и др., защото е закрило множество районни прокуратури и при това се е справило успешно с тази задача.

Йорданова каза още, че наистина става въпрос за организационни въпроси и изтъкна, че тези за архивите в прокуратурата са уредени в правилника за администрацията, където има съответните разпоредби. А ако се приеме, че те не са достатъчни, то ВСС има възможност да разреши този проблем чрез съответните изменения.

Що се отнася до класифицираната информация, министърът посочи, че има действащ закон, където тези въпроси са уредени, а и спецпрокуратурата не е първата единица, която борави с такава информация и се закрива. Йорданова допълни, че има и компетентен орган, който дава указания по прилагането на закона.

По темата за прехвърлянето на висящите дела и преписки, тя изтъкна, че има ясен механизъм как да стане това, а ако липсва човешки ресурс, може да се прибегне до командироване.

„Притесних се като чух, че преписките за СРС са започнали да се прономероват сега. Но нека си припомним, че всяко едно дело и преписка се номерира в момента на постъпването на документ. Ако това не се прави, това е отделен въпрос. Не казвам, че разговорът спира. Ще обсъдя въпросите с екипа си“, каза Йорданова и изрази надежда, че все пак през този един месец, откакто действа законът, нещо все пак се прави.

После уточни, че в нито един от въпросите, които е цчула, не вижда необходимост от законодателно изменение. „Бяха поставени въпроси с дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и този въпрос трябва да бъде обсъден внимателно. Разговорите са необходими, за да се спре това желание за всяване на паника – няма основание за паника„, каза още Йорданова.

Тя уведоми членовете на съвета, че въпросът със СРС е чувствителен за обществото и Министерството на правосъдието ще започне работа по промени в ЗСРС и ВСС ще бъде поканен да участва.

„Разбрах следното. Министър Йорданова е политик, говори политически и за съжаление не познава въобще наказателното правосъдие. Най-вероятно не ви интересува, че тези дела ще катастрофират. Тази щета вероятно за част от политическата класа е нормална. Дискусията не ви интересува, готови сте с решението си, гледате със спокойствие очертаната от вас ситуация. Аз въобще не съм спокоен, това е наближаващо цунами, което ще помете всичко, което описахме. Причината за това не сме ние“, отвърна Гешев.

„Надявам се, че неправилно съм разбрала и прокурорите не заявяват, че отказват да прилагат закона. Той е факт и е даден тримесечен срок за подготовка, в който да бъдат извършени всички действия, за които сега говорят, за да може след това в 7-дневния срок преписките да бъдат изпратени. Всяка преписка е прономерована и подшита във всеки момент, когато постъпи документ. Вярно е, че има огромна дейност по проверката при предаването на документите“, каза на свой ред Атанаска Дишева.

Тя призова присъстващите да не внушават за съществуващ или предстоящ хаос, защото нито ВСС, нито прокурорите и съдиите са хората, които следва във връзка с приложението на закона да създават внушението, че се създава хаос, че има проблеми с правосъдието и то е пред угроза, включително със заплашване за дела по ЗОДОВ.

На финала ВСС реши да изпрати пълния протокол на Министерството на правосъдието, правителството, парламента, Венецианската комисия, комисията LIBE, GRECO, Евроджъст и на Европейската прокуратура. Ще поиска и провеждането на професионална среща, на която да бъдат обсъдени поставените днес проблеми.

 

56
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
30 май 2022 8:12
Гост

А съдията ВП където и да отиде пак с търговия на дела ще се занимава

Анонимен
Анонимен
27 май 2022 21:21
Гост

Съдията Х с голяма вероятност ще бъде в СГС и тук всичко ще приключи. Страшен връзкар, мъж на жена си, страхливец, който се чуди как да мотае делата. Такава е реформата.

магистрат
магистрат
27 май 2022 10:30
Гост

откакто се създаде спеца просто съучастие няма – всичко е ОПГ, за да се разглежда там /неслучайно в групите попадаха майки, баби, стринки и други роднини, само и само да се докарат трима души/.
Спокойно колеги – имайки предвид ефективността на спеца, няма съществено да се промени положението

съдия от прованса
съдия от прованса
27 май 2022 11:11
Гост

Ти ако си магистрат, няма как да знаеш какво има по дело в друг съд, камо ли да изказваш компетентно мнение по него. Ако пък не си магистрат, най-вероятно си адвокт по дело на спеца и най-вероятно са осъдили подзащитния ти и ВКС вероятно не ти е споделил версията за съучастие.

Наблюдател
Наблюдател
27 май 2022 8:58
Гост

Просто на делата ще се сложи един Х и това ще е, слаба реформа, слабо МП, реформа правена без специалисти от съотвената материя, с общи приказки и с политическа насоченост. Разбирам да я бяха направили, но да беше от хора, които наистина работят това, а не някакви лаячи – политици, които нямат практика. Както те тръбяха къде са осъдителни присъди по високите етажи на властта, е сега ще ги видим къде ще са, но отговорността ще е на Пинокио и секретарката му и целия им „юридически“ капацитет от НПО-таджии не виждали дело в червена папка.

----
----
27 май 2022 10:34
Гост

Ами то и досега има един Х по делата в спеца. Нека да кажат какви дела и от коя година са им висящи защо се смята, че другите прокурори са некадърни да работят по дела, по които претендират, че е „ралотено“ досега или по други по които пък не е работено и досега.

Наблюдател
Наблюдател
27 май 2022 14:09
Гост

Не съм казал, че са некадърни, за разлика от повечето политици, нпо-таджии и реформатори аз знам как се става магистрат, колко усилия и труд се хвърля да се спечели конкурс. Исках да кажа, че щом закриваш нещо трябва да предложиш нещо по-добро, друг орган може със специализация по конкретните видове дела, а не закриваме връщаме преди 2012 и тогава ефективността беше същата, да бяха направили работна група с покана на магистрати от ВКС, прокурори от ВКП, ВАДС, дори и НПО-тата, да седнат 5-6 месеца да направят нещо, което ще е по-добро, а не някакви адвокати от гражданския сектор да реформират… Покажи целия коментар »

---
---
27 май 2022 8:56
Гост

Браво на всички ръководители на прокуратури , които не са се самоунижили и не са отишли на коментираното заседание на ВСС . Присъствалите само са демонстрирали публично известната и до момента тяхна правна и морална подчиненост на към гешев . Тези от спеца ги разбирам – борят се за пари , но другите – не . Мисля , че появата им на това заседание е публично тяхно самоубийство като юристи и ръководители .

---
---
27 май 2022 8:24
Гост

Пълен провал за спец-прокуратурата – никой не им иска поръчковите и некадърно водените дела . Признава се и , че прехвърлянето на бройките на спец прокурори към други прокуратури не е съобразено с делата , а с интересите на спецовете . Ако последното беше спазено – нямаше унизе3ните да говорят глупости прокурорски шефове да обясняват какъв проблем е , че никой не иска поръчките и некадърните дела на спеца . Гешев гледа да покрие времево произнасянето на Конституционния съд , доколкото е обещал , че решението ще е в полза на искането му . Прозрачна работа . Жалка работа .

съдия ОС
съдия ОС
27 май 2022 11:15
Гост

+Е, ти като си такъв смел прокурор и предварително знаеш, че делата които ще ти дойдат от Специализираната прокуратура , не стават за нищо, що не вземеш да ги прекратиш. Защото в анонимния форум е лесно да лееш помия, питам се публично мнение дали си изказвал?! Защо не отиде вчера на Пленума да си изразиш позицията, ама „страх лозе пази“

Анонимен
Анонимен
27 май 2022 8:10
Гост

Делата с ОПГ или няма да се образуват, или отново ще забоксуват. Спецовете си бяха свикнали. Как е възможно, толкова злоба и некадърност да има в политиците и магистратите? Електората е глупав, хляб и зрелища е положението при избирателите, то затова си избраха закононарушител за премиер, ченгета и рожби на комунисти за коалиц. партньори, секретарки за министри и пр. некадърници. Пак ще се чудят, защо няма справедливост и ще им липсва правосъдието на народните маси. А магистратите отново ще са маскари и ще са виновни за всички неуспехи и катастрофи в държавата. Аман!

Просто Кольо
Просто Кольо
26 май 2022 23:04
Гост

Кака Надка или Барни Ръбъл е по-юридически неграмотен и послушен кадър…Риторичен въпрос…

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 22:41
Гост

Трябва обаче русата и нейният гуро да дадат метод. указания, а кото толкова много знаят, трябваше да се пооправи ЕИСС преди т.н. реформа. Няма ли да се измитат тия, че е ужас, където пипнат е погром.

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 21:12
Гост

Стига сте ревали. Въпрос на организация е всичко. Това е работа на Маджаровки, Ушевци, Ивайловци и други знайни и незнайни техни заместници. Нали за това получават големите заплати, отделно бонуси, отделно шест ДМС-та. Айде да си размърдат задниците и да си организират закриването. не е толкова страшно и сложно. В закона е написано. Просто трябва да се изпълни.

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 21:53
Гост

Просто като какво? Като теб или като Надето.

Анонимен
Анонимен
28 май 2022 17:35
Гост

Как пък реши, че заплатите са по-големи…на окръжно ниво са и никой не е взимал допълнително по 6 заплати или много по-голямо ДМС от магистратите на съответното ниво…градски легенди

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 21:10
Гост

ДБ и в чатност министър Йорданова погребаха вътрешното убеждение на магистрата. Ако не слушкаш ще те закрият и ликвидират. Оттук нататък магистратите ще си имат едно наум. Дали няма да засегнат нечии интерес, който да доведе до неблагоприятни за тях последствия. Тъжно,но Петков ясно го каза- да си назначим нащи магистрати.

---
---
27 май 2022 8:29
Гост

Много смешно ! За първи път чувам/чета , че някой в спеца имал вътрешно убеждение , а не указание . Та сега сякаш приплаква за убеждението си . Все пак смятам , че става дума за плач за заплатите …

Анонимен
Анонимен
27 май 2022 10:31
Гост

ССБ са по вътрешното убеждение – там така са ги убедили, че са ги промили … По- добре указания, отколкото цялостна промивка на съзнанието с либерални гнусища.

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 20:32
Гост

Каква поредна каскетна драма! Взеха бухалката на мафията и вече няма кой да задържа под стража за по няколко години по смешни обвинения за понякога дори несъставомерни деяния! И сега като не им уважават некадърните искания, лошият СГС ще е виновен, а не некадърните каскетчета…

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 17:26
Гост

То е все едно г-н Гешев да разбере, колко време й трябва на русата главица за поддръжка и че това да имаш прическа е свързано с уговорка на час, поостригване, оформяне, филиране, сешоар. Как да разбере г-н Гешев, че за да има руса косица се иска яка поддръжка и финанси, че изрусената боя не задържа добре косата, че за да се придобие и консолидира нов нюанс има нужда от поне 3-4 процедури за оцветяване. За съжаление, колкото г-н Гешев се е изрусявал, толкова и русата ни министърка има представа от наказателно право и не може да разбере. Естествен природен капацитет… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 20:34
Гост

Кака Сийка също е руса. Може да е простовата, но пише на речите на Каскета, когато трябва да свика пресконференция, за да обяви поредната разбита ОПГ за кражба на компоти в Горно Нанадолнище.

Анонимен
Анонимен
27 май 2022 10:06
Гост

Типично за платените плювачи по „каскета“ – новото е такова, че не могат да разберат, че коментарът е на за цвета на косицата, а за това, което е в главицата.

Намерил кой да се присмива
Намерил кой да се присмива
26 май 2022 16:03
Гост

Абе какви сте тия дето пишете тука и се радвате на закриването. Юристи ли сте, адвокати ли, нещо сте пострадали от тях ли /речи обвиняеми/, какви сте. Ако сте от системата какво храни тая ви омраза към колеги. Ако сте „от народа“ не виждате ли какво става с престъпността последните месеци. То трябва да реват тия дето делата ще идат при тях, не спеца, дето им свървшат мъките. И изобщо компетентността от сега нататък ще е при тия, дето се радват. Дето ако ги питаш и сега са натоварени и пренатоварени. И идея нямат какво ги чака. Или ще е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 18:08
Гост

Храни я лобизма на соросоидните проамерикански (еврейски) лобита.

Ай сиктир!
Ай сиктир!
26 май 2022 15:52
Гост

Има си процедура, има си правила, има си срок и той е достатъчен. Айде, действайте. Ако не си свършите работата – дисциплинарки. Като за всеки, който не работи. Стига сте ревали. Закрити сте от посочената дата и това е. Преглътнете го. Ако не ви се работи или не знаете как – излизайте на свободния пазар и се реализирайте. Аман от плачове и селски глупости!

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 17:27
Гост

То процедурата можеше и да е за 24 часа.

777
777
26 май 2022 20:58
Гост

Стига си мИекал бе!

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 15:48
Гост

Много ниска топка. Надето, милата дори не знае какво са приели. Говори за закриването в началото на юли, а то в края и чака Дишева да й подсказва какво да прави.

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 15:39
Гост

Ще помрънкат, помрънкат още месец-два пък после кой откъде е !

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 15:17
Гост

Ние можещите, водени от незнаещите от НС трябва да извършим невъзможното за кефа на платежоспособните.

---
---
27 май 2022 8:33
Гост

Стари лафове , изтъркана работа ! А и смешна – нали можещите не са в спеца все пак и не гешев се има предвид .

Какво невероятна каскетна драма!
Какво невероятна каскетна драма!
26 май 2022 14:12
Гост

Солистите на специализираната, градска и други каскетури под диригентството на Главния Каскет се мъчат да ни изнесат оперетата „Трагедия в червено“!За съжаление вроденото им цирково амплоа надделява и се получава недъгава постановка в стил милиционерска драма!
Обществото не иска ключове от кабинети до 28 юли, а оставките на некадърните и поръчкови бухалки на мафията, от главната до последната!

Стоян
Стоян
26 май 2022 14:11
Гост

Правната уредба трябва да е ясна, категорична и изчерпателна а не обща и повърхностна като тази която НС създава, но за това се изисква подготовка и специални познания!

---
---
27 май 2022 8:37
Гост

Точно защото на спеца и клакьорските присъстващи вчера прокурорски ръководители не им е ясно написаното , налице е функционална неграмотност да разбереш написаното е налице основание да се приеме , че е налице основание за закриването на спеца и подмяна на поставени ръководители , а не избрани по кадърност .

Дичо
Дичо
26 май 2022 14:05
Гост

Това, че тя не разбира нещо, не значи че има дефицит в правната уредба.

Асенова
Асенова
26 май 2022 14:05
Гост

Пълен цирк! Поредният всъщност.

Съгласен
Съгласен
26 май 2022 14:04
Гост

Хайде сега, направете една бърза справка, колко дела бяха физически преместени, през 2015 г., в новата сграда на Софийски районен съд. Стотици хиляди, само за няколки дни (нещо беше петък, събота и неделя). Стотици хиляди! Я кажете колко точно дела ви мъчат! Уважаеми спецове, спецки и т.н., вземете се стегнете малко и стига хленчихте, не ви отива!

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 15:05
Гост

Хайде да не бъркаш физическото преместване на дела от една сграда в друга, с изпращането на дела и преписки. Районния съд и прокуратурата не бяха закрити.

---
---
27 май 2022 8:40
Гост

Писанието за предишното само „физическото преместване“ демонстрира пълното ви невежество според мен . Всяко физическо преместване между институции е свързано и с промяна на компетентния орган , вие юрист ли сте или сте от спеца … ?

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 17:32
Гост

Физическото преместване не е проблем изобщо. Явно какъвто капацитета на министърката, такъв и капацитета на пишещите в нейна подкрепа.

Кирилов
Кирилов
26 май 2022 14:00
Гост

Този 7-дневен срок наистина е съвсем недостатъчен.

Съгласен
Съгласен
26 май 2022 14:00
Гост

Лелеее, колко сте некадърни! Как не се спряхте да давате аргументи за закриването си!

Тот
Тот
26 май 2022 13:41
Гост

Излагат се на куче!

Милен
Милен
26 май 2022 13:41
Гост

Ми дайте им ги, вие и без това не струвате до един

Ники
Ники
26 май 2022 14:01
Гост

Няма. Само си чешат езиците и гледат как да отлагат закриването на спецовете.

Станимиров
Станимиров
26 май 2022 13:41
Гост

Значи прави ми впечатление, че се събират някакви магистрати, прокурори и се занимават само с това какво трябвало да прави Народното събрание и какво не. Обаче в НС се занимават с всичко друго, но не и със съдебна реформа. И честно да ви кажа на фона на война в Европа, драми с газа и дали сега сме по-мъже и по-патриоти и защитници на демокрацията от Гърция, Италия и Германия или сме балъците на Европа, на фона на все още съществуваща пандемия, която от септември пак ще започне да ни тормози вероятно с по 2000 случая… кой ще се занимава баш… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 13:40
Гост

Абе тези безсрамници докога ще ни занимават със себе си. Съдебна система е имало преди тях, ще има и след тях. Броя дела и преписки, които спецовете гледат, е незначителен на фона на океана от дела в системата като цяло.
Аман от мрънкане за голяма заплата и бонуси. Да отиват на майната си ако искат.

Мавродиев
Мавродиев
26 май 2022 13:39
Гост

Всичко е само да се замазват очите на хората

Бишъп
Бишъп
26 май 2022 13:38
Гост

Маджарова и Ангелов призоваха да се помисли за законодателни промени, с които да се удължи срокът за прехвърлянето на делата или да се определи буферен такъв, в който те да не получават повече дела и преписки, а да се занимават само с въпросите по прехвърлянето им в други прокуратури, за да не се отрази на правосъдието.

Значии, да ви кажа в НС само им е до това.

Немойко
Немойко
26 май 2022 13:37
Гост

Въпросите не са неуместни

Кирев
Кирев
26 май 2022 13:36
Гост

Хубава ирония…

Елвира
Елвира
26 май 2022 13:36
Гост

Аз не бих дал на НС и ключовете от курник

Башлиев
Башлиев
26 май 2022 13:35
Гост

То и това НС е едно…майка плаче.

Rudel
Rudel
26 май 2022 13:35
Гост

Гешев какво се е начумерчил на тази снимка?

Спиро
Спиро
26 май 2022 14:03
Гост

Ще му закрият поръчковите спецове. Мъкааааа